Ejlersvej 73

Ejlersvej 73
30/11 2007 kl. 14.01 © pelo

(-77) hjørnet af Lupinvej (t.v.), bygget 1946 ved arkitekt Knud Andersen for Næstved Fagskole ved fru Gerda Petersen; brødrene Andersen murede; taget i brug 1/1 1947, endnu ikke helt færdigt, officielt indviet 19/3 1947. Iflg. Næstved Tidende samme dag en usædvanlig smuk Bygning, hvortil kommer, at den i alle Hen­seender er praktisk indrettet og har alle moderne Bekvemmelig­heder. Finessen med at lade kvist­vinduerne bryde tagudhænget brugte Knud Andersen også i sin samtidige fødeklinik i Toldbod­gade. Antagelig har tagetagen rummet elevkamre, mens den parcelhus­lignende nordfløj der anes t.v., var forstanderinde­bolig.

Skolen begyndte som Sydsjællands Fagskole 1940 i Købmager­gade 9, rimeligvis i sidehuset. Det var ikke længere tiltrækkende for de unge piger at komme i huset. Iflg. Næstved Tidende ved ind­vielsen var skolen stats­anerkendt hus­holdnings- og tilskærer­skole med plads til 70 unge piger, heraf 40 på kost og logi, der skulle uddannes til dygtige Med­hjælpere og Husmødre eller mere specielt til arbejde i modesaloner og systuer. Fru Petersen drev selv systue og var gift med frisør­mester Svalmstrup. Desuden var tre lærerinder og en dame­skrædder­inde knyttet til skolen. Med Næstved Fagskole har Næstved faaet et nyt stort Aktiv.

Det gik ikke helt efter hensigten. I foråret 1947 klagede tre lærerinder over forholdene og forlod skolen. Eleverne klagede så over utilstrækkelig under­visning. I juli blev samtlige de 18 elever der boede på skolen, bortvist med øjeblikkelig virkning. Fru Petersen iflg. Sydsjællands Social-Demokrat 19/7: Klager af nogen Art kan naturlig­vis ikke tolereres. Statens husholdnings­inspektør Ulla Petersen i samme avis 22/7: Jeg har aldrig været ude for noget lignende! ... Hvis Pige­børnene havde noget at klage over, burde de naturligvis først have henvendt sig til Skolel­ederen, - men har de gjort det uden Resultat, kan en Besværing til mig ikke siges i sig selv at være tilstrækkelig Bortvisnings­grund. Sagen blev så begrundet med Herrebesøg på Værelserne. Gardehusar­kasernen lå lige i nærheden. I pressen blegnede det videre forløb i lyset af byens større skandaler. I efteråret 1949 gik huset på tvangs­auktion.

1949/50 købte herningenseren Sven Jacobsen (f. 1919), huset og indrettede Special­fabrik for Herrefrakker, tilflyttet fra Skyttemarks­vej 13-15. Pige­værelserne blev 1954 ombygget til systuer, værksteds­bygningen der anes i baggrunden t.h. blev tilbygget 1965. Fra først i 70'erne har her været engros­lager med autodele. Derefter stod huset tomt og forfaldt. 2011 brændte nordfløjen, 2014 blev det hele revet ned til fordel for et super­marked.

17/1 2016
Tak til Knud og Rasmus, Næstvedegnens Arkiv