Ejlersvej 73

Ejlersvej 73
30/11 2007 kl. 14.01 © pelo

(-77) hjørnet af Lupinvej (t.v.), bygget 1946 ved arkitekt Knud Andersen for Næstved Fagskole ved fru Gerda Petersen; brødrene Andersen murede; taget i brug 1/1 1947, endnu ikke helt færdigt, officielt indviet 19/3 1947. Iflg. Næstved Tidende samme dag en usædvanlig smuk Bygning, hvortil kommer, at den i alle Hen­seender er praktisk indrettet og har alle moderne Bekvemmelig­heder. Finessen med at lade kvist­vinduerne bryde tagudhænget brugte Knud Andersen også i sin samtidige fødeklinik i Toldbod­gade. Antagelig har tagetagen rummet elevkamre, mens den parcelhus­lignende nordfløj der anes t.v., var forstanderinde­bolig.

Skolen begyndte som Sydsjællands Fagskole 1940 i Købmager­gade 9, rimeligvis i sidehuset. Det var ikke længere tiltrækkende for de unge piger at komme i huset. Iflg. Næstved Tidende ved ind­vielsen var skolen stats­anerkendt hus­holdnings- og tilskærer­skole med plads til 70 unge piger, heraf 40 på kost og logi, der skulle uddannes til dygtige Med­hjælpere og Husmødre eller mere specielt til arbejde i modesaloner og systuer. Fru Petersen drev selv systue og var gift med frisør­mester Svalmstrup. Desuden var tre lærerinder og en dame­skrædder­inde knyttet til skolen. Med Næstved Fagskole har Næstved faaet et nyt stort Aktiv.

Det gik ikke helt efter hensigten. I foråret 1947 klagede tre lærerinder over forholdene og forlod skolen. Eleverne klagede så over utilstrækkelig under­visning. I juli blev samtlige de 18 elever der boede på skolen, bortvist med øjeblikkelig virkning. Fru Petersen iflg. Sydsjællands Social-Demokrat 19/7: Klager af nogen Art kan naturlig­vis ikke tolereres. Statens husholdnings­inspektør Ulla Petersen i samme avis 22/7: Jeg har aldrig været ude for noget lignende! ... Hvis Pige­børnene havde noget at klage over, burde de naturligvis først have henvendt sig til Skolel­ederen, - men har de gjort det uden Resultat, kan en Besværing til mig ikke siges i sig selv at være tilstrækkelig Bortvisnings­grund. Sagen blev så begrundet med Herrebesøg på Værelserne. Gardehusar­kasernen lå lige i nærheden. I pressen blegnede det videre forløb i lyset af byens større skandaler. I efteråret 1949 gik huset på tvangs­auktion.

1949 etablerede herningenseren Sven Jacobsen (f. 1919) Special­fabrik for HerrefrakkerSkyttemarks­vej 13-15, en familie­aflægger af der københavnske A/S Christopher Franck. 1950 købte han huset her. Pige­værelserne blev 1954 ombygget til systuer, produktions­bygningen der anes i baggrunden t.h., blev tilbygget 1960. Næstved Tidende 1/2 1858: Frakke­syning i amerikansk Tempo paa Ejlersvej ... Hvert 6. Minut løber en Cotton Coat af Samle­baandet ... 65 pCt. af Produktionen eksporteres ... Personale paa 45; og 15/3 1960: Fra 30 ansatte, da man flyttede .., er tallet steget til 65 ... forøget produktionen til 750 frakker om ugen eller 39.000 stk. om aaret.

Fabrikken var her stadig 1970. Fra 70'erne har her været engros­lager med autodele. Derefter stod huset tomt og forfaldt. 2011 brændte nordfløjen, 2014 blev det hele revet ned til fordel for et super­marked.

26/1 2018
Tak til Knud og Rasmus, Næstvedegnens Arkiv