hvem var hvem: A-B

Addit, Carl Fr.

ca. 1754 -
bagermester
Ringstedgade 14

overtog senest 1781 gård og bageri efter faderen Rasmus A, drev stadig bageriet til engang mellem 1827 og 34 da han overdrog det til sin svigersøn H.P. Kampmann.

Agerskov, V.

1854-1924
læderhandler
Vinhusgade 10

overtog forretningen 1901 efter A.W. Jensen, overdrog den i beg. af 20'erne til Fr. Knudsen.

Ahrentzen, Edvard

1844-1911
ur- og instrumentmager
Ringstedgade 17, fra 1874 Ringstedgade 8

etablerede sig i slutningen af 1869. 1873 købte han gården Ringsted­gade 8, byggede nyt forhus og flyttede dertil. Han handlede med og reparerede ure, symaskiner, musik­instrumenter og nyttige Gjenstande som fx. Gebrüder Gehrigs Tand­halsbaand. En nyttig genstand var også den ny telefon som A.G. Bell demonstrerede 1876 i Boston, USA. 1879 kom de første apparater i København i brug, 1881 stiftedes Kjøbenhavns Telefon Aktie­selskab. 1883 demonstrerede Edv. Ahrentzen en telefon. De lokale aviser:

Et telefonapparat med mikrofon er ophængt i den lille sal i Industri­bygningen. Det har ledninger til uhr- og instrument­mager Ahrentzens butik i Ringsted­gade og er til behagelig eftersyn og fri afbenyttelse for Industri­foreningens medlemmer.

1884 grundlagde han Næstveds første telefon­central med 12 abonnenter. Et stativ på taget samlede ledningerne. 1887 fik den for­bindelse til andre sjællandske centraler, 1896 overtog ktas den med Ahrentzen som forpagter og flyttede den 1899 til Kødtorvet, men samtale­stationen, dvs. telefon­boksene, forblev i Ringsted­gade 8 til mindst 1920. 1907 købte Ahrentzen Ramsherred 15 hvor telefon­centralen flyttede ind.

1899 til sin død 1911 var E. Ahrentzen formand for Industri­foreningen. Enkefru Alma Ahrentzen ejede og boede i gården til mindst 1916. Sønnen Ove Ahrentzen videre­førte forret­ningen.

Ahrentzen, Ove

1876-, søn af Edvard A
guldsmed, urmager, telefon­bestyrer
Hjultorv 10, Jernbane­gade 2, Ringsted­gade 8; privat o. 1911-16: Rasmsherred 15

overtog 1902/03 C.B. Christensens guldsmede­forretning på Hjultorv som han 1903 flyttede til Jernbane­gade, ca. 1905 til Ringsted­gade, stadig som C.B. Christensen's Eftflgr. Han overtog urmager­forretningen og posten som telefon­bestyrer efter faderen. Han handlede desuden med Herre- og Dameklæder og Musik­instrumenter. Omkr. 1911-16 boede han i Rasmsherred 15 som hans mor arvede, o. 1921-25 i Ringsted­gade - med familie og tjeneste­pige, 1925 også en gravør. September 1935 solgte han forret­ningen til P. Frølund.

Andersen, Anders

1874-1947
værtshusholder
Skomagerrækken 8

overtog 1907 beværtningen efter Anders Petersen og også kaldenavnet Anders bag Vagten selv om vagt­bygningen henne på hjørnet af Axeltorv var forsvundet 1887. Han drev den -1938, fra 1934 i sit nybyggede hus. Senest 1932 kaldte han den Raadhus­caféen; nu hedder den Raad­huskroen.

Andersen, Emil

1861-1935
slagtermester
Østergade 12-16, Riddergade 6, Riddergade 5

etablerede sig 1886 i Østergade, købte 1891 Riddergade 6 og flyttede året efter dertil med forret­ningen. 1901 byggede han nyt forhus med butik. Ca. 1905 solgte han gården, men han boede stadig i den 1911.

Andersen, Hans

1868-1959
tømrer; bageribestyrer, byrådsmedlem
Ågade 2, Vordingborgvej 26; 21-33

var en klassisk sociald­emokrat med rod i fagbevægelse og kooperation. Han bestyrede Arbejdernes Fælles­bageri senest 1916 - 1945/46 og sad i byrådet 1917-37 hvor han især var aktiv i ejendoms- og bygge­sager men også i arbejdet for anlæggelse af havnen. Han arbejdede energisk for nedrivelse af Kompagni­huset og af Kirke­pladsen 12 men fik heldigvis ikke sin vilje i de sager. HA levede sine sidste år i de aldersrente­boliger på Vordingborg­vej han selv havde været med til få bygget.

Andersen, Georg Emilius

1861-1928
arkitekt, forstander

Værker:

Forstander for Teknisk Skole 1890 til sin død.

Andersen, Niels

brygger, maltgører værtshus­holder, kolonial­handler
Ringstedgade 19

Forretning 1860 - mindst 1890, fra 1881 også kolonial

Andersen, (Hans) Offer

1875-1952
mekaniker, el­installatør, cykel- og bilhandler
Jernbanegade 15 (privat: nr. 13), Ringsted­gade 17

etablerede sig 1906 i Jernbane­gade, fik 1909 autorisation som el-installatør. 1915 købte han købmand Daases tømmerlager i Ringsted­gade, året efter byggede han nyt og flyttede dertil.

Andersen, P.E.

1890-1978
bestyrer, grosserer
Kindhestegade 9, Riddergade 8, privat: Hans Hornemanns­vej 3

bestyrede o. 1925-28 Jeppesen kaffelager i Kindheste­gade, byggede 1928 villa på Hans Hornemanns­vej. 1928 selvstændig med Sydsjællands Kaffe­brænderi, Slagkildevej 1. To år senere købte han Riddergade 8 og flyttede derop hvor han fortsatte til mindst 1970.

Andersen, Peter "I.V."

1878-1962
bestyrer, manufaktur­handler
Ringstedgade 5, privat: Marievej 2

kom fra Herning, blev 1907 bestyrer af I.V. Larsen forretning i Ringsted­gade, senere IV magasinet som han overtog 1916 og drev til sin død. 1922 forhøjede han huset med en etage, 1930 købte han også nr. 7 som han ombyggede 1931 og 59-60. 1924 overtog han isenkræmmer Jessiens villa i Ringsted­gades Forlængelse, nu Marievej hvor han boede - død. 1925-28 var han formand for handelsstands­foreningen.

Arnholtz, E.

1865-1938
fotograf
Ramsherred 8

etablerede sig 1890 i faderens hus efter påbygning af en etage med atelier som han drev til 1937. Største­delen af han arkiv af negativer gik tabt ved lukningen. Han var i 90'erne aktiv i Cykleklubben for Næstved og Omegn der drev cykelbanen der hvor Godthåbs Allé nu er.

Bagger, Juliane, f. Nielsen

1796-1887
restauratrice; gæstgiverske
Ringstedgade 2, 1, 2

gift med købmand Jacob Bagger der o. 1827-34 ejede og boede i hjørne­gården Ringstedgade 2, Hjultorv 18. Sidst i 1830'erne flyttede de over i nr. 1 hvor han blev restauratør. Han døde i første halvdel af 40'erne, enkemadam Bagger overtog virksom­heden, antagelig også gården - i hvert fald ejede hun den senest 1859. 1851 fik hun tilladelse til gæstgiveri, dvs. hoteldrift, senest 1860 under navnet Ny Gjæstgiver­gaard. Efter­hånden bortforpagtede hun driften, 1870 var hun flyttet tilbage til nr. 2, 1873 afstod hun begge gårde til sin svigersøn, prokurator Thomsen, der året efter omdøbte gæst­giveriet til Hotel Dania.

Bagger, Niels

ca. 1818 - 1863, søn af Jacob og Juliane B
købmand
Ringstedgade 1, 2, 9-11

boede 1845 som handels­betjent hos moderen i Ringsted­gade 1, senest 1850 i nr. 2 som købmand i kompagni med sin svoger, firma Plov & Bagger. 1859 blev firmaet hævet, Bagger fortsatte for sig selv i Ringsted­gade 9-11. Her boede han 1860 med kone, 6 børn, 2 handels­betjente, 2 tjeneste­karle, husjomfru og tjeneste­pige. Enkefru Sine Bagger fortsatte forret­ningen som Niels Baggers Enke indtil fallit 1869 hvorefter den blev fortsat af Ferd. Larsen som N. Baggers Efter­følger.

NB var medlem af borger­repræsentationen og dens formand fra 1851 til sin død.

Bahnsen, Ferd.S.

1862-1937
isenkræmmer, cykel- og våben­handler
Torvestræde 6, privat: nr. 7

drev forretningen i Torvestræde 1890-1904, boede overfor med familien, 2 tjeneste­piger og 2 kommiser. 1904 solgte han forret­ningen til C.N. Tang Koch og flyttede til København.

Bahnsen var formand for cykel­klubben der 1895-98 ejede og drev cykelbanen (velodromen). Derefter udstykkende han i kompagni­skab med brdr. Johannsen grunden og anlagde Godthaabsvej (nu Godthåbs Allé).

Bang, Andreas Frantz

ca. 1808 - 1884
drejermester
Skomagerrækken 6

etableret 1833/34, fra begyndelsen af 1840'erne i Skomager­rækken 6, fra 1880 videre­ført af sønnen Søren Anthon B. 1879 byggede han det nye grund­murede forhus i 2 etager (nu nedrevet).

Bang, Andreas Peter

1812-70
bogtrykker, redaktør
Riddergade 7, Slagkildevej 1

kom fra Fyn. 1848 fik han borgerskab (nærings­brev) som bogtrykker i Næstved. 1850 fik han skøde på gården. 2/10 1848 udsendte han første nr. af Næstved Avis, en af købstædernes bogtrykker­aviser, upolitisk og uden meget redaktionelt stof, mest annoncer. 1865 overdrog han både trykkeri og avis til sønnen Armand Carrell B.

Bang sad i borger­repræsentation 1853-58.

Bang, Armand Carrell

1841-85, søn af Andreas Peter B
bogtrykker, redaktør
Riddergade 7, Slagkildevej 1

overtog 1865 trykkeriet og Næstved Avis efter faderen. Avisen støttede fra 1873 stadig klarere Højre i konkurrence med Næstved Tidende der støttede Venstre. Hans enke Emilie Bang (1842 - 1927) drev den dobbelte virksomhed indtil 1895 da hun overdrog den til sønnen Oluf Bang. 1902/03 solgte hun gården til bogtrykker N.P. Christensen.

A.C. Bang sad i byrådet 1871-85.

Bang, Søren Anthon

1846-1925, søn af Andreas Frantz B
drejermester
Skomagerrækken 6

overtog 1880 værkstedet, 1884 gården efter faderen. Efter hans død videre­førte enkefru Henriette B. og sønnen Frederik B. virksom­heden i hans navn indtil 1927/28.

S.A. Bang investerede i 90'erne i skrænten mellem Jernbane­gade og Grønnegades Kaserne, men magtede ikke planering og byggeri og udstykkede så Jernbane­gade 17-19.

Beeken, Frederik Wilhelm

ca. 1829-
købmand,
Vinhusgade 10; Brogade 9; Brotorvet 3-5

14/5 1853 åbnede kompagnonerne Gümoes & Beeken købmands­butik i Vinhusgade med det for den tid sædvanlige, meget blandede sortiment. C.W. Gümoes udtrådte året efter og gjorde december 1856 offentlig indsigelse mod at Frederik W. Beeken fortsat brugte firma­navnet. Først 1/4 1862 udgik Gümoes' navn, samme år flyttede Beeken forret­ningen til Brotorv. Han var også forsikrings­agent og lotteri­kollektør. 1867 købte han gården Brogade 3-5, men forretningen forblev i nr. 9 - 1878, boligen også til engang i 70'erne. 1880 boede han i nr. 3-5 med kone, svigermor og tjeneste­pige. 1885 forlod han Næstved; en annonce beskrev Den af Hr. Rentier Beeken i flere Aar beboede elegante 1ste Sal ... 6 Værelser, Pigekammer, Fadebur, Spisekammer, Kjøkken med Vandpost (NA 14/7).

Beldring, Johannes

1850-1923
lærer, kordegn, skole­inspektør
Kirkepladsen 14

var inspektør for Kommune­skolen på Kirke­pladsen 1890-12 med tjeneste­bolig på 1. sal. Han var forstander for Næstved Handels­skole 1896-1900.

Beldring, Ludvig

1879-, søn af Johannes B
arkitekt
Østergade 7, Præstøvej 13, Amtmands­gade 6, Ostenfeldts­vej 4

etablerede egen tegnestue 1910, har tegnet en masse huse i Næstved, bl.a.:

Brandinspektør 1911-49, bygningsinspektør 1922-49.

Bendtsen, Hans

ca. 1848 - 1898
værtshusholder, gæstgiver
Menstrup Kro; Vinhusgade 11

drev værtshuset i Vinhusgade fra 1891 til sin død. Det var også hjemsted for offentlige auktioner og politiske møder, især social­demokratiske. Enkefru Frederikke B. videreførte det til 1914.

Bergen, Carl E.

ca. 1836 - 1921
købmand, bankdirektør
Brogade 2; 6; Ringstedgade 24; privat: Kornbakken 23

var 1860 handelsbetjent hos Wittusen. Senest 1863 etablerede han sig som selvstændig sst., 1871 flyttede han til Brogade 6 hvor han især handlede med grovvarer og reklamerede med god Gaardsplads og nye rummelige Reisestalde, god Betjening i Gaarden; 1885 overtog han Sanders købmands­forretning yderst i Ringsted­gade hvor han boede 1890 med familie, to tjeneste­piger, kommis og lærling. 1895 blev han direktør (: bestyrelses­medlem) i Diskonto­banken, overdrog forret­ningen her til L.P. Olsen og flyttede til villa Solbakke­huset. Posten i banken bestred han til 1919.

Bertelsen, Peter Vilhelm

1877-1927
ostehandler
Ramsherred 5

kom fra Ringsted hvor han var mejeri­bestyrer, overtog 1907 A. Caspersens Næstved Ostehus på hjørnet af Nygade og Ramsherred som han drev indtil mindst 1925. Enkefru Frida B. videre­førte den o. 1929-30, sønnen Johannes B. indtil konkurs 1934. A/S A. Caspersen og Bertelsen drev engros­handel med ostelager på Nordre Farimags­vej 18 indtil 1916 da Bertelsen overtog det.

Berth, Ludvig Th.Vald.

1821-96
guldsmedemester, fotograf
Hjultorv 4; Kindheste­gade 15, Vinhus­gade 14; Ringsted­gade 5; Kindhest­egade 3: Hjultorv 9

etablerede 1856 guldsmedje på Hjultorv, 1859 flyttede han til hjørnet Kindheste­gade Vinhusgade, 1864 til Ringsted­gade 5, nu også med fotografisk atelier. 1869 flyttede han til Kindheste­gade 3, 1974 til Hjultorv 9 samtidig med at han opgav fotoatelieret. 1893 overdrog han forret­ningen til sønnen Valdemar B der videre­førte den til sin død 1914; familien videre­førte den til 1970.

Beyer, Emil

ca. 1844 - 1920
(overrets)sagfører
Kirkestræde 2; Købmagergade 2

praksis i Næstved 1875-99, først i Kirkestræde, fra senest 1880 Købmager­gade 2 som han købte 1877 og nybyggede 1882. 1899 overdrog han sin praksis til M. Mathiesen. Fra 1877 var Beyer agent for forsikrings­selskabet Danmark, fra 1895 brand­direktør for Kjøbstædernes Brand­forsikring. Fra 1885 sad han i byrådet.

Birksted, Hans Olsen

1849-1927, -1908 Hans Olsen
købmand
Axeltorv 5; Ringstedgade 25; Brogade 2

begyndte senest 1881 på Axeltorv, overtog samme år købmands­handelen i Brygger­gården i Ringsted­gade efter M. Trap Friis. 1893 lejede han Wittusens gård og overtog forret­ningen der efter A.G. Wittusen. 1927 stiftedes firmaet Hans Olsen Birksted A/S, 1978 flyttede forret­ningen, nu tømmer­handel og bygge­marked til Holsted hvor den stadig er.

Bischoff, Henrik

ca. 1820 - 1880
malermester, lokalpolitiker
Ringstedgade 13; Østergade 10

etablerede sig senest 1848 i Ringsted­gade 13, købte 1853 gården Østergade 10 og flyttede dertil hvor han drev værkstedet til årsskiftet 1879/80. Bischoff var lærer ved Tegne- og Skrive­skolen, senere Teknisk Skole, senest 1849, forstander 1861-80, bestyrelses­formand 1868-80.

Han var medlem af borger­repræsentationen fra 1855, dens næst­formand fra 1857, formand fra 1864. 1852 var han blandt de 6 initiativ­tagere til og 5 først bestyrelses­medlemmer for Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd der opførte huset i Fattigbo­stræde (nu Sortebrødre­gade). Fra 1864 sad han i bestyrelsen for den Ostenfeldtske Stiftelse, fra 1866 i komiteen for opførelse af en tvangs­arbejdsanstalt, bygget 1867-68.

Han var formand for Næstved Industri­forening fra dens oprettelse 1861 til sin død, og sammen med kollegaen Chr. Petersen drivkraft bag opførelsen af dens bygning 1876-77. Med­direktør (: bestyrelses­medlem) i Sparekassen for Næstved og Omegn fra den oprettelse 1866 til sin død.

Bjerre, Jens

1859-1910
købmand
Axeltorv 1

overtog 1889 forretningen Anthon Wulffs Eftflgr. efter just afdøde H.J. Petersen, klarede sig gennem isen­kræmmer Scheel-Bechs nybyggeri 1898 og drev forret­ningen til sin død. Enkefru Ingeborg B videre­førte den i hans navn til 1918.

Bloch, Hugo

1814-75
cand.phil., boghandler
Torvestræde 2; Axeltorv 6; 1; 10

var lærling, så medhjælper hos boghandler Børresen*. 1851 grundlagde han sin egen forret­ningen og drev den - død, 1869- på Axeltorv 10 hvor den stadig er. Han averterede 1855 med Leie­bibliothek, hvori alle for samme passende Bøger indsættes og Briller, Lorgnetter, forskjellige Kikkerter, Læseglas, Louper, Thermometre, Barometre og flere physiske og optiske Instrumenter, 1856 også med Brødskjærings-Maskiner af Nyrups Fabrik, til 12 Pd. Rugbrød. Han testamenterede ejendom og forret­ning til sin medhjælper A.C. Galle. HB sad i kommunal­bestyrelsen 1859 - mindst 1864, hvor C.C. Tronier insinuerede at Leie­bibliothekar Bloch under­gravede hans projekt om et kommunalt bibliotek. HB var 1861 blandt initiativ­tagerne til Industri­foreningen og sad i dens første bestyrelse, 1868 også i bestyrelsen for dens Tegne- og Skrive­skole. HB var jøde; ved hans begravelse ville præsten derfor ikke foretage jord­påkastelse, så det gjorde hans mange­årige bestyrelses­kollega maler­mester Henrik Bischoff*.

Blum, Niels Jacob

ca. 1808 - 1876
smedemester
Kindhestegade 7

kom fra Glumsø, etablerede sig 1834 i gården i Kindheste­gade som han ejede halvdelen af 1843-, resten 1859/60-. Hans dattersøn og tidligere lærling Edvard Falch førte værk­stedet videre til ca. 1925, familien til ca. 2000. NJB var 1852 blandt initiativ­tagerne til Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd og sad 1866- i Understøttelses­foreningens første bestyrelse. Omkr. 1854-69 sad han i kommunal­bestyrelsen hvor han især beskæftigede sig med fattig­væsnet.

Boeck, Henrik

1848-
gartner
Ramsherred, Jernbane­gade; Axeltorv 5; Hjultorv 6

havde senest 1901 - 1905 gartneri­udsalget Import, Axeltorv 5. 1905 byggede han Hjultorv 6 og flyttede dertil. Han drev resterne af Eddeliens gartneri på toppen af Ramsherred Jernbane­gade o.1903-06. Det var under udstykning. Han deltog selv i grund- og ejendoms­investeringen: 1904-05 deltog han i spærringen af Johannebjerg­stien, 1906 købte han det nybyggede Jernbane­gade 13 som han ejede til 1909. Senest det år flyttede han til København. Forret­ningen fortsatte på Hjultorv - 1963, så på Axeltorv - 1980'erne.

Bolm, Heinrich

1840-
bagermester
Østergade; Axeltorv 2

kom fra kongeriget Hannover, etablerede sig 1870 i Østergade, vel nr. 22, flyttede 1874 til Axeltorv 2 som han ejede senest året efter. Han drev forretning - 1900. 1916 boede han stadig i gården, samme år afstod han den til sønnen der også hed Heinrich Bolm.

Bolm, Heinrich

1875-1918, søn af Heinrich B
bager, gæstgiver
Axeltorv 2

overtog senest 1904 Hotel Skandinavien, 1916 også gården. December 1918 døde han af den spanske syge, enkefru Alma B. videreførte hotellet som restauration med pensionat - 1936.

Bolwig, Jens G.

ca. 1857 - 1924
urtekræmmer
Riddergade 2, Torvestræde 10

drev forretningen 1884 - ca. 1899.

Bonnesen, Christian

1805-65
købmand; restauratør
Ringstedgade 7; Møllegade 2; Kirke­pladsen 12; Ringsted­gade 3; Købmage­rgade 9

købmand 1827-48, o. 1834 i Ringsted­gade, o. 1845 hjørnet Møllegade Kindheste­gade. 1848-61 restauratør:

1848 - ca. 1855 på Kirke­pladsen, fra 1849 med Tivoli på øen Fisker­holmen i Suså nedenfor som han i anledning af krigen kaldte Als. En attraktion var Ornitombola - eller Fugle­kastning til Centrum. Et saadant Skyde­apparat har jeg anbragt i min Have. Prisen er 2 Skilling for hvert Kast - naar Centrum træffes koster det intet. Han annoncerede for Velklædte og anstændige Folk af alle Stænder [...] For ikke at afsted­komme Ulemper ved Ballet, bedes de dandsende Herrer ikke møde med Sporer.

1856-57 i gården til Ringsted­gade 3, nu Dania 18-22, hvor attraktionen var have og Gevinst-Keglespil; præmien kunne fx. være en pæn sort Koe som er med Kalv.

1857-61 i Købmager­gade 9, mest pensionat som annoncerede han målrettet mod Photographister og Daguerrotypister der kunne erholde en dertil svarende Plads til Beqvemmelighed, Alt ind­befattet. Det var Næstveds første foto­atelier; nogle af Næstveds første omrejsende fotografer boede her, mest kendt J. Henschel som kvitterede ved at fotografere huset 1860 og med det Købmager­gade med Sct. Peders Kirke.

Borchsenius, Carl Wilh.

1802/03-58
manufakturhandler
Axeltorv 4; Torvestræde 4

drev fra ca. 1824 forretning på Axeltorv hvor hans husstand 1845 foruden familien omfattede handels­betjent, 2 handels­lærlinge, 1 tjeneste­karl og 2 -piger. Sidst i 1840'erne flyttede han til Torve­stræde 4. 1854 overdrog han forret­ningen til sin ældste søn med samme navn.

Borchsenius, Carl Wilh.

1829-97, søn af Carl Wilh. B
manufakturhandler
Torvestræde 4

overtog 1854 faderens forretning. Han var 1870 blandt byens største skatteydere. 1883 var han en af initiativ­tagerne til dannelse af Handelsstands­foreningen, i begyndelsen kaldet Handels­foreningen, og med i dens første bestyrelse. Han overdrog april 1884 forret­ningen til sin medhjælper C.C. Ollendorff, men beholdt gården til sin død 1897, enkefru Henriette B. ejede den stadig 1907.

Brandt, Frederik Ludvig

1834-95
købmand, brændevins­brænder
Østergade 23-33, forretning også nr. 28-34

overtog 1863 Mielches købmands­forretning i Østergade, 1866 også bygningerne. Brændevins­brænderi var stadig en hoved­aktivitet, som sædvanlig tæt knyttet til kvæghold, der kunne udnytte biproduktet mæsk, også kaldet drank, som foder. Købmands­gården lignede mere en landbrugs­bedrift, havde over 60 kreaturer til opfodring i fede­stalden på leje­kontrakt, desuden ca. 20 malkekøer med mælke­udsalg. Til foder­produktion havde den omkring 100 tdr. land i eje og forpagtning. Brandt satsede på øvrige aktiviteter: 2-3 skonnerter, korn- og foderstof­handel og brændsel. Man opkøbte herre­gårdenes landgilde og præste­gårdenes tiendeydelser i naturalier og korn fra herre­gårdenes egen produktion, kørte rundt i oplandet med damptærskeværk og producerede hakkelse til hestefoder med den dampmaskine der tidligere havde drevet brænderiet. Brandt var allerede i gang med at kapitalisere jorden ved etablering af Brandts Kaserne 1886-89. Detail­handelen bortforpagtede Brandt til købmand Frederik H. Christensen. 1893 overdrog han virksomheden til sønnen Frederik Ludvig Brandt.

Brandt sen. var medstifter af Næstved Diskonto­bank og medlem af dens direktion (snarest: bestyrelse) 1871-95, medlem af byrådet o. 1880-87, medstifter af Næstved Handelsstands­forening 1883 og dens formand 1883-89, tysk konsul fra 1888.

Brandt, Frederik Ludvig

1867-1951, søn af Frederik Ludvig B
købmand, brændsels­handler
Østergade 23-33, forretning også nr. 28-34; nr. 28

fuldmægtig hos faderen Frederik Ludvig B, overtog virksomheden 1893. Den blev hårdt ramt da Tyskland i 1898 lukkede for import af levende kreaturer. Han udstykkede Brandtsgade­kvarteret og grundene langs indre Præstøvej. Han overtog titlen som tysk konsul, fra senest 1905/06 var han også kgl. vejer og måler. 1935 afhænde han det meste af ejen­dommen på sydsiden af Østergade, beholdt kun nr. 28 hvor han samme år byggede nyt forhus. 1936 afstod han afdelingen med korn, foder­stoffer og gødning til Wilh. Smith, men fortsatte med kolonial, isenkram, brændsel og mølleri. 1937 satte han gården på nordsiden af gaden til salg. 1938 overdrog han resten af forret­ningen til sønnen Frederik Ludvig Brandt.

Bruun, Hans Frederik

ca. 1811 - 1885
snedkermester
Ringstedgade matr. 3 (ca. nr. 50)

drev fra senest 1843 møbel­magasin i gården med den snoede skorsten som han ejede og også brugte til udlejning. Valgt til fattig­forstander 1851.

Bruun, Jens H.

1846-1920
snedkermester
Grønnegade 5; Farimags­vej 35 og banegården

drev ligkiste- og møbel­magasin fra 1884 i Grønnegade 5 som han 1900 lod arkitekt Wilsbech forhøje med en etage. Fru Madsea forpagtede banegårds­restaurationen 1904 - død 1919. 1909/10 overdrog de forret­ningen i Grønnegade til sønnen Carl Bruun og flyttede til Farimags­vej 35.

Brüel, Emil

ca. 1822 - 1895
manufakturhandler
Østergade 2, Riddergade 1; Torvestræde 9

drev forretning senest 1848 - 1879, først på det vel­beliggende hjørne Østergade Riddergade. 1858-59 byggede han Torvestræde 9 og flyttede dertil med forret­ningen.

Brønniche, Jacob S.

-1916
savværksejer
Oskarsvej 4-8

fra Nykjøbing S. købte 1897 en grund på Oskarsvej og anlagde samme år et dampsavværk med en 10 Hestes Dampmaskine og .. en 10 Hestes Arbejdsmaskine. Han gik konkurs 1916. Andre videreførte Næstved Sav- og Høvleværk indtil 1970'erne.

Braae, H.Fr.

1850 - 1924
bogbinder, papirhandler
Ringstedgade 11; 6

begyndte 1880 papirhandel i Ringsted­gade 11. 1885 flyttede over i nr. 6, 1898 købte han gården. Hans forretning omfattede de første mange år også bogbinderi, men det solgte han fra 1909, da han mere og mere slog sig på legetøj og galanteri. Enkefru Augusta Braae (d. 1940) overdrog forret­ningen til brdr. Friis der fortsatte under hendes mands navn; deden fandtes stadig 1968.

Bundsen, Albert

1845-1907
bager, konditor, restauratør
Torvestræde 10; 9

havde forretning i Torvestræde 1874 til sin død, først i nr. 10 Kagebageri i Forbindelse med Caffé for Damer og Herrer ... Særskilt Dame­værelse findes, fra 1885 i nr. 7 som han købte af Emil Brüel. Enkefru Anna B førte forret­ningen videre til 1909, andre til 1990, nu i nr. 11.

Bundsen, Sophus

ca. 1851-
hattemager
Vinhusgade 13; Ringstedgade 6

åbnede Etablissement for Silke- og Filthatte 1880, flyttede det året efter til Ringsted­gade hvor han fortsatte til 1895/96.

Bundsen, Sophus

1877-1931, søn af Albert B
bager, konditor
Jernbanegade 21

drev forretningen fra 1907 til sin død, Gudmund Andersen videre­førte den til 1970/71.

Busch, Johan Frederik

1825-83
malermester; fotograf
Kindhestegade 26-28; Ringsted­gade 9; Ringsted­gades For­længelse 3

1854 - ca. 1857 malermester og dekoratør i Lundsteins gård på hjørnet af Møllegade og Kindheste­gade. December 1857 åbnede han Næstveds første faste fotoatelier, med Glastag og Varme­indretning i Ringsted­gade. 1868 købte han et ældre hus i Ringsted­gades For­længelse, som han om- eller nybyggede og flyttede ud i. 1872 gik det på tvangs­auktion og B flyttede til Frederiks­berg. 1874 var han for en kortere periode tilbage i Næstved. Hans fotos er en væsentlig kilde til Næstveds historie.

Børner, August

1883-1966
boghandler
Axeltorv 7

var 1906- medhjælper hos Carl Hinding, overtog 1913 forret­ningen som han drev til 1962 da han solgte den til Karl Johan Lange der samme år flyttede den til Torvestræde 13. Nu er den i Torvestræde 3.

1940 overtog han efter bankdir. Carl Christensens enke bevillingen til Bio som han 1951 flyttede fra Jernbane­gade 11 til Kattebjerg 5 hvor den stadig er.

Bøye, Christian

1836-
handskemager, skind-, vildt- og produkt­handler
Østergade 18; 22

begyndte 1868 i Østergade 18, købte senest 1875 nr. 22 og flyttede derhen hvor han drev forret­ningen til mindst 1901. Enkefru Margrethe Dorthea B solgte 1905 gården til produkt­handler Anders Hansen, forret­ningen, i folkemunde Skind og Ben, fortsatte der - o. 1980.

Baagøe, Johannes S.

1838-1905
apoteker, mineralvands­fabrikant
Axeltorv 12; Købmager­gade 18, 5

kom fra Silkeborg, drev Næstved Apothek, nu Løve­apotek, 1876-1890. 1880 købte han sammen med gæstgiver M.F. Næsted just afdøde Millings mineralvands­fabrik Fortuna, Købmager­gade 18, som de drev sammen til 1888, derefter Baagøe alene. Andre videre­førte den der -1942, på Gottliebs­vej -1971. 1889 købte B Købmager­gade 5, året efter flyttede han dertil hvor han boede til sin død.

30/1 2018