hvem var hvem: C-D

Carlsen, Anders Peter

1876-1958
smed, cykel- og automobil­handler, fabrikant
Kindhestegade 6; Ringsted­gade 11
privat også: Røde Hus; Kindhestegade 10

drev forretning 1899 - 1924, først i Kindheste­gade, fra 1903 i Ringstedgade, o. 1912-20 under navnet Næstved Cyklebørs. I 20'erne også auto­forretning sammen med Dybdahl, 1929 overtaget af Chr. Rahbek. 1911 købte C. gården af red. Regnar Petersen. Han boede stadig i den 1930 og ejede den til sin død. Andre videre­førte forret­ningen i gården, siden 2006 er den i nabohuset Ringsted­gade 9. APC var 1939 bygherre til Kindhestegade 10.

Carlsen, Christian

1842-1934
skomagermester
Nygade 10; Grønnegade 7; Jernbane­gade 14

deltog i krigen 1864 med dragonerne, og dem holdt han sig til. Han etablerede sig 1867 i Nygade 10. Engang mellem 1870 og 1873 flyttede han til Grønnegade 7 som han ny- eller ombyggede 1875. CC drev værkstedet til 1918/19 hvorefter han flyttede til Våben­brødrenes Stiftelse hvor han også var vicevært.

Caspersen, Anders

1866-
kolonialhandler; kaffe- og oste­handler
Ramsherred 21; 5; Ndr. Farimags­vej 18; privat: Ndr. Farimags­vej 1A

åbnede senest 1894 kolonial­handel i sin plejefar Ole Severinsens gård i Ramsherred. 1900 overtog han forret­ningen i nr. 5 som han drev til 1907 da den overgik til aktie­selskabet A. Caspersen & Bertelsen der drev engros­handel med ost, mens Bertelsen tog sig af detail­forretningen. 1916 overtog Bertelsen selskabet.

Caspersen købte 1906/07 bog­trykker Victor Petersens villa på Ndr. Farimags­vej og flyttede dertil. 1911/12 flyttede han til Roskilde, villaen gik også til Bertelsen 1916.

Castenschiold, Christian Ludvig v.

1782-1865
kommandant for ganisonen, general
Købmagergade 5

ejede gården i Købmager­gade senest 1817, forlod Næstved 1838 for at tiltræde en kommando i hertug­dømmet Slesvig, men beholdt gården her og vendte 1848 tilbage for at til­bringe sit otium her.

wikipedia

Castenschiold, Lorentz Vilhelm

1807-1903
regimentskirurg, distrikts­læge
Riddergade 4; Torvestræde 3

var sygehusets daglige leder 1839-79.

Christensen, Carl

1838-
blikkenslagermester med lampe­forretning
Ringstedgade 3; Farimags­vej

drev virksomhed i Ringsted­gade 1868-1902, også betydelig udlejning til erhverv. 1871 reklamerede han med Luft- og Vand-Closetter af eget Fabrikat. 1902 flyttede han til Farimags­vej.

Christensen, Carl H.

1864-1931
bogtrykker, bankdirektør
Sct. Mortensgade 5, privat: Jernbanegade 6; Jernbane­gade 11

var typograf fra Holbæk. 1898 etablerede han sig som bog­trykker i Sct. Mortensgade hvor han året efter blev vært for den nye Sydsjællands Social-Demokrat. 1903 lod han arkitekt Fr. Wilsbech bygge nyt hus i Jernbane­gade hvortil han og trykkeriet flyttede samme år. Social-Demokraten flyttede med, 1913 overtog den selv trykkeriet.

1901 grundlade C A/S Haandværker- og Detailhandler­banken for Næstved og Omegn, åbnet året efter; han var bankens direktør til sin død. 1907 overtog han sammen med boghandler Hinding og urmager Joost Bio, grundlagt året før af københavnske Kosmorama. Fru bankdir. Carl Christensen havde bevillingen til sin død 1940, sønnen kunstmaler Arthur Christensen ledede den i en lang årrække. Banken krakkede 2011, Bio findes stadig, nu på Kattebjerg 5.

C. var aktiv social­demokrat

Christensen, Chr.

1866-1936
trikotagehandler; herre­ekviperings­handler
Ringstedgade; Hjultorv 5; Torvestræde 11

var en jysk uldhandler der på sine rejser faldt for Næstved. 1895 grundlagde han i Ringsted­gade den trikotage­forretning der året efter flyttede til Hjultorv 5 hvor den 1908 blev overtaget af Johs. Clausen, og hvor den voksede og stadig findes. 1905-09 var Chr. Christensen tilbage på Herning-kanten, som landmand. Så rejste han tilbage til Næstved og åbnede 2/10 1909 Chr. Christensens skrædderi og herre­ekviperings­forretning i Torvestræde, o. 1920 også med navnet Skandinavisk Beklædnings­magasin.

1925 blev sønnen Chr. Lundager-Christensen med­indehaver, 1936 ene­indehaver. 1964 solgte han forret­ningen der ophørte kort efter.

Christensen, Frederik H.

1835-1916
købmand
Østergade 28-30

drev købmandsforretning i Brandts gård 1864 - sin død. Sad i byrådet 1885 - mindst 1891, valgt af den højst­beskattede vælger­klasse. Kgl. Vejer, Maaler og Vrager senest 1906 - død.

Christensen, Georg

1889-
boghandler
Axeltorv 10

overtog 1914 Alfred Simons fallerede boghandel på Axeltorv, drev den til 1969 da den overgik til selskabet Georg Christensen. Familien driver den stadig - med C's oprindelige butiks­skilt fra 1914.

Christensen, Jens

1865-1947
murermester 1897-
Brandtsgade 22; 26

byggede 1899 Brandtsgade 22 til sig selv, 1914 Brandtsgade 26 til sig selv. Der boede han stadig 1930. Han byggede flere huset i kvarteret, således Brandtsgade 23, Indre Vordingborg­vej 10 1898 - og i Næstved: realskolen på Jernbane­gade 1900-01 og Torvestræde 8 (Ny Apotek) 1901. Han sad i byrådet o. 1900.

Christensen, Niels Peter

1875-1963
bogtrykker
Vinhusgade 9; Købmager­gade 10-12; Riddergade 7, Slagkilde­vej 1

etablerede sig 1896 i Vinhusgade, flyttede før 1901 til Købmager­gade, købte 1905/06 gården på hjørnet af Riddergade og Slagkilde­vej af enkefru Bang. Trykkeriet blev videreført af sønnerne Poul, Knud og Svend Christensen til 1981.

Christensen, Peter

1868-
gårdskarl; købmand
Brogade 7; 4

boede senest 1901 - 1912 i nr. 7, arbejdede for købmand Birksted overfor der forstrakte ham med kapital til at etablere sig 1912, også i nr. 4. PC fortsatte til mindst 1943, især med brændsel.

Christensen, Peter Chr.

ca. 1801-
blikkenslager- og gørtler­mester med lampe­forretning
Kirkestræde 3; Pølsestræde; Sct. Peders Kirkeplads 13, Købmager­gade 1

etablerede sig 1835, var o. 1840-45 i Kirke­stræde, o. 1850 i Pølsestræde, senest 1860 - 1872/73 på hjørnet af Kirke­pladsen og Købmager­gade. Virksomheden er flyttet, men familien driver den stadig.

Christensen, Peter Frederik

1871-1949
tømrermester 1907-
Ringstedgade 32, værksted: Dehnsvej; Ndr. Farimags­vej 29

byggede huse på Niels Juelsvej og marken i øvrigt, 1912-13 Marievej 1-5, 1924 Ringsted­gade 44-52 (senere 5. Maj Gården). P.F. Christensen & Søn lå på Nordre Farimags­vej o. 1943-70, sønnen Gunnar C var også arkitekt. Seriehuse på Hvedevænget, Ørnevej og Danavej, P.F.C. system­huset især mellem Skyttemarskvej og Jagtvej 1949. En yngre søn, Ove C, etablerede sig 1934 som el-installatør i Købmager­gade 10.

Christiansen, Hans

1848 - 1927
murermester
Kompagnistræde; Kattebjerg 11

overtog sammen med H. Larsen 1884 F.C. Sauers forretning i Kompagni­stræde. De udførte murer­arbejdet på Brandts Kaserne 1887. Senest 1890 boede C. på Kattebjerg hvor han ombyggede huset 1896 og 1901. 1927-28 solgte hans arvinger det.

1894 købte han Ramsherred 10 som han brugte til udlejning. Som ejendoms­besidder her gik han 1896 med i Konsortiet der 1898 anlagde Ramsherred­gades Forl­ængelse. C sad i byrådet 1900 - mindst 1904.

Christiansen, Hans

1875-1961
ekviperingshandler, skotøjs- og møbel­handler, pantelåner
Riddergade 1; Kindheste­gade 2

drev forretningen Konkurrenten o. 1898 - 1943, i kælderen i Riddergade som bestyrer, vel for J.A. Thomsen der drev en fin forretning i stueetagen -1911. 1909 købte C på tvangs­auktion fabrikant Galles gård i Kindheste­gade hvor han fortsatte for sig selv med udvidet sortiment - mindst 1943.

Christoffersen, Peter

1885-1944
snedkermester. ligkistemagasin
Grønnegade 37; Ringsted­gade 20; Grønnegade 37; 20-22; Ringsted­gade 25

begyndte 1911 i Grønnegade som Emil Michelsens Eftflgr., overtog 1916 J.P. Michelsens værksted i Ringsted­gade og kaldte sig J.P. Michelsens Eftflg., flyttede 1921/22 tilbage til Grønnegade. Da huset der skulle rives ned 1934 flyttede han til Ringsted­gade 25. Han specialiserede sig i ligkister. Familien fortsatte som bedemands­virksomhed, siden 1990 på Farimagsvej 32.

Clausen, Jacob Paulin

ca. 1794 - 1855
kaptajn, prokurator, kæmner 1829-47
Købmagergade 3

kommandant for brand- og politivagten -1850, borger­repræsentant 1852. Hans søn exam.jur. C. Clausen videre­førte hans praksis i Sct. Mortens­gade 9 til 1857.

Clausen, Johs.

1881-1974
manufakturhandler
Hjultorv 5; privat: Ringsted­gade 30

overtog 1908 Chr. Christensens tidl. forretning på Hjultorv. 1921 købte han huset, senest 1945 optog forret­ningen hele facaden, senere også første­salen. 1970 overtog han også nr. 7. Forret­ningen videreførtes af sønnen Erik Hoff-Clausen (1910 - 2002). Nu drives den af 3. generation, Jørgen Hoff-Clausen.

1912 købte C murermester P. Hansens tidligere villa i Ringsted­gades For­længelse og flyttede privaten derud.

Clausen, Schou; også Schou-Clausen

ca. 1804-
smedemester
Grønnegade matr. 69; Grønnegade dvs. nuv. Ramsherred 25

drev virksomhed 1851-85, fra 1853 ligeoverfor Ramsherred hvor han ejede gården. 3/2 1870, mens Jernbane­gade endnu var under udgravning, behandlede byrådet en skrivelse fra ham om Tilladelse til, at han ved Gjennem­skjæring baner sig direkte Adgang fra sin Eiendom til Banegaards­veien. Det blev nok til den smøge eller fodgænger­passage der forbandt Ramsherred med Jernbane­gade indtil Ramsherreds forlængelse 1898. 1875 overlod byrådet ham og naboen t.h. Roding en Strimmel Jord ved Jernbanevei udfor deres resp. Eiendomme. De 2 naboer kom straks i strid om udmålingen af en omtvistet lille Triangel - den grund der siden blev gartneri og senere bygge­grunde.

Cohen, Adolph Levin

ca. 1841-
klæde- og manufakturhandler
Axeltorv 8

C.W. Rodians Efterfølger 1867-81/82, 1882 fulgt af L.P. Ferdinand. C. var Mosait.

Cohen, M.P.

ca. 1835-
klæde-, manufaktur- og ekviperings­handler
Axeltorv 6; Hjultorv 1

drev forretning 1859-73, købte 1867 murermester Kalhauges gård på hjørnet af Axeltorv og Hjultorv og flyttede dertil. C. var Mosait.

Cortz, Arthur

1869-1947
bagermester, konditor
Vinhusgade 6-8; Brogade 3

overtog 1893 Langhoffs bageri i Vinhusgade, købte 1898 bagermester Holms gård på brogade - Brotorv og flyttede dertil. 1930 overlod han bageriet til sønnen Carl C. og drev selv restauration i gården - mindst 1940. Bageriet fortsatte - mindst 1970.

1912-13 indrettede han Cortz' Kaserne til 38 infanterister i et baghus.

Culmsee, Eduard

1823-94
købmand, vatfabrikant, fotograf
Kindhestegade 1; 2

begyndte 1850 i Kindheste­gade 1-3, købte året efter nr. 2 og flyttede derover. Han drev også vatfabrik fra 1859 og foto­atelier fra 1865. Jacob Galle & Co. overtog forret­ningen 1866.

Dall, Jens Christian

1859-1930
glas- og porcelænshandler
Torvestræde 2; Ringstedgade 38

overtog 1885 forret­ningen i Torvestræde efter J.C. Larsen og afstod den 1903 til Chr. Jessien. JCD boede så senest 1916 - 1930 i Ringsted­gades Forl. hvor han kaldte sig kolonial­købmand.

Dehn, Jens Christian

1859-
vognmand
Ringstedgade 34; Farimagsvej 3; Ringsted­gade 19; Menstrup

købte 1894/95 huset i Ringsted­gades For­længelse og etablerede sig der. 1903 købte han Farimags­vej 3, resterne af ladegården, af Wittusens arvinger hvor han 1904 reklamerede med Landauere, Karether, Char-à-banc'er, Jagtvogne, Ponnyvogne samt andre Enspænder­køretøjer. Flytninger. 1907 afstod han forret­ningen, 1909-11/12 boede han i Ringsted­gade 19 indtil han overtog for­pagtningen af Menstrup Kro.

Dehnsvej der udmunder i Ringsted­gade mellem nr. 32 og 34, har navn efter ham.

Demuth, Erik Larsen

1876-1947
bog-, papir- og kunsthandler; papir­grosserer
Ringstedgade 13; Axeltorv 5; Ringsted­gade 1
privat: Præstøvej 39; Hans Hornemannsvej 5

drev boghandel 1904-25/26, først i Ringsted­gade, fra 1904 på Axeltorv. Forret­ningen var alsidig, gav sig også af med bogtryk, musik- og kunsthandel og Neyes lædervarer, dertil trykkeri og bogbinderi. Han producerede også postkort. Derefter flyttede han til et baghus til Dania, nu kun trykkeri og bogbinderi og papir en gros, som B.C. Schou fortsatte til mindst 1950.

D. var 1915-35 formand for Turist- og Forskønnelses­foreningen, fra 1917 Museums-, Turist- og Forskønnelses­foreningen.

Diad, Georg Christian Frederik

1818 - 1913
økonom; gæstgiver; fattig­forstander
Ringstedgade 4; 1; Kirke­pladsen 12; Ringsted­gade 4; 22

var 1860 økonom ved det militære sygehus i Helligånds­huset hvor han også boede med familie, tjeneste­pige og en sygepasser. 1861 overlod hans svigermor enkemadam Bagger ham driften af Ny Gjæstgiver­gaard. 1873 købte han Kirke­pladsen 12 og flyttede dertil hvor han drev restauration og frokoststue. Omkr. 1880-89 var han tilbage som økonom ved Helligånds­huset. 1883-90/91 var han fattig­forstander dvs. leder af kommunens fattigvæsen. I Ringsted­gade etablerede hans kone vuggestue 1889. 1891 fik han fribolig i Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd.

Diderichsen, Kristian

1868-1947
borgmester, by- og herredsfoged; dommer
Kirkepladsen 12

var Næstveds sidste kgl. udnævnte borgmester 1913-, blev dommer ved rets- og kommunal­reformen 1919, pensioneret 1938.

Dinesen, Peter Nørgaard

1875-
gæstgiver
Ringstedgade 18

kom fra Slagelse, overtog 1911 enkefru Anna Kalums gæstgiveri i Garvergården, byggede nyt forhus 1930-31 og drev Hotel Garver­gården -1955.

Durck, Carl R.

ca. 1806 - 1872
farver, klædefabrikant
Kindhestegade 18

drev farveri i Kindheste­gade fra senest 1834. 1847 forpagtede han fattig­væsenets klædefabrik. 1853 udvidede han virksomheden med klædefabrik og uldspinderi. Efter hans død overtog konkurrenten Carl D. Schnipper skråt ovre i nr. 1 virksomheden og videreførte den.

Dybdahl, Charles Petersen

1876-1944
beværter; bilforhandler
Vordingborgvej 3; Ramsherred 20; forretning også Ringstedgade 11

søn af gartner Chr. Petersen*; o. 1904-07 beværter på Vordingborgvej; 1923-29 partner i bilfirma Carlsen & Dybdal der repræsenterede General Motors.

Daase, Hans Henrik

ca. 1770 - ca. 1830
købmand
Ringstedgade 18, Grønnegade 20-22

drev forretning o. 1801-27, o. 1801 i kompagni­skab med Peder Aaris. Senest 1810 købte han gården. Omkr. 1834 drev enkefru Marianne D. forret­ningen med sønnen Jens Wilhelm som bestyrer.

Daase, Jens Wilhelm

ca. 1803 - 1878, søn af Hans Henrik D
købmand
Ringstedgade 18, Grønnegade 20-22, Ringstedgade 17

videreførte faderens forretning senest 1834 - 1874, o. 1834 som bestyrer for moderen, fra senest 1840 som indehaver, fra senest 1860 med tømmer­lager på den anden side af Ringsted­gade. J.W. Daases Sønner fortsatte - 1915, 4. generation, Jens Wilhelm D., - mindst 1953. Gården forblev i familiens eje -1959.

19/12 2017