hvem var hvem: E-F

Eddelien, Theobald

ca. 1841 -
handelsgartner
Jernbanegade, Ramsherred 27

født i Italien, drev Eddeliens Have 1879-96, i begyndelsen i kompagni med gartner Larsen, Runddelen i Bårse. Beboelsen var i Schou Clausens baghus, fra 1898 Ramsherred­gades For­længelse, kaldet Eddeliens­hus. Han ejede gården og jorden senest 1890. 1896 solgte han til konsortiet der 1898 anlagde Ramsherred­gades Forlængelse op til Jernbane­gade og udstykkede grunden, og rejste fra Næstved.

Egeberg, Valdemar

1881 -
bagermester
Axeltorv 9; Torvestræde 9

drev forretning i Axelhus 1906, i Torvestræde o. 1911-49.

Erch, Frederik Hansen

ca. 1794 - 1864
løjtnant; brændevins­brænder; bunt­mager; kasket­mager
Østergade 18

boede i gården senest 1834, ejede den senest 1837. 1845 overlod han brænderiet til Hans Johan Hansen, det synes nedlagt kort efter. 1845 var FHE buntmager. Han husstand bestod det år af kone, tre børn, to syersker og en tjenestepige. Ca. 1848 om- eller nybyggede han forhuset i grundmur. Fra midt i 50'erne kaldte han sig kasketmager. Enkefru Marie "Signe" Hansen boede stadig i gården 1880.

Svigersønnen, isenkræmmer Ferdinand Bonnesen drev forretning 1883 - mindst 1889. Han ejede gården 1882/83 - mindst 1911. En ugift datter, Rosalie Hansen Erch (f. 1839), boede o. 1901-16 på Vordingborgvej 9.

Elster, Jens

ca. 1820 -
bomuldsvæver, tøjfabrikant
Vinhusgade; Torvestræde 7

drev virksomhed på hjørnet af Vinhusgade og Kirke­pladsen fra 1847, byggede 1863 nyt i Torvestræde hvor han fortsatte til 1883.

Eriksen, Christian

1861-1909
pantelåner, ekviperings­handler m.m.
Sct. Mortensgade 5

købte 1895 enkefru Langes gård hvor han drev forretning til sin død. Med den store gård blev han vært for flere virksom­heder, således Carl Christensens bog­trykkeri 1898-1903 og Sydsjællands Social-Demokrat 1899-1903.

Falch, Edvard

1850-1936
smedemester
Kindhestegade 7

overtog 1976 sin just afdøde morfar og tidligere lærermester Niels Jacob Blums værksted overlod det ca. 1925 til sønnen Oluf Falch (1885 - 1950). Familien førte det videre til op imod 2005 og har bevaret de gamle huse.

Ferdinand, Lorents P.

1846-1935
manufakturhandler
Axeltorv 8; Axeltorv 7, Kirkestræde 1

åbnede 1882 forretning i A.L. Cohens tidlige lokale, overtog året efter Ene-Udsalg fra Crome & Goldschmidts Fabrikker samt Horsens Tugthuus, hvilket førte til en grim polemik med Jens Packness i Torvestræde der førte samme varer. 1898 købte han Fugledes, tidligere Hornemanns gård overfor på hjørnet af Axeltorv og Kirke­stræde; året efter rev han den ned og byggede nyt, rykket ca. en meter ind mod Kirkestræde og ud mod torvet hvilket gav ballade med naboen isen­kræmmer Satterup. 1900 flyttede han derover, til Taarn­bygningen. 1908 afstod han forret­ningen til Chr. Aarup, men han ejede og boede i gården 1930 og - død, enkefru Therese F - død 1945.

Fester, Christian

1852-1920, søn af Knud Alfred F
sagfører
kontor: Kirkestræde 2; Ramsherred 7
privat: Ramsherred 23; Møllegade 1; Ramsherred 7

etablerede sig 1878 i Kirkestræde 2 hvorfra han året efter flyttede sit kontor til Ramsherred hvor han 1894 byggede nyt forhus. Han sad i byrådet 1891-1909 og var i oppositionens øjne borg­mesterens grå eminence. Borg­mesteren var dengang kongelig embedsmand, kom udefra og kunne derfor savne lokal­kendskab og lokalt netværk. Med sin faglighed kunne CF vejlede, måske også manipulere, byrådet der længe manglede professionel forvaltning. Sydsjællands Social-Demokrat ved hans død: han var en nobel Modstander, med hvem en Debat aldrig efterlod Bitterhed. (7/10 1920)

Fester, Knud Alfred

ca. 1819 - 1889
kordegn, lærer; skole­inspektør
hj. Købmagergade Kirke­pladsen ; Kompagni­stræde 4; Ramsherred 23; Kirkepladsen 14

senest 1845 lærer ved friskolen hvor han også havde bolig. Da den nye kommune­skole på Kirke­pladsen stod færdig 1881 blev han inspektør med tjeneste­bolig der til sin død 1889. Året efter fulgtes han af Johannes Beldring.

Fischer, Ferdinand

ca. 1810 - 1888
premierløjtnant, skomager­mester
Kindhestegade; 1851-: Vinhusg­ade 3-5; Ringsted­gades For­længelse 3

etablerede sig 1843, købte 1851 gården i Vinhus­gade og flyttede dertil. 1866 var han medstifter af Den communale Forening, et skatte­oprør med bunt­mager Michelsen som primus motor. 1867 overdrog han skomageriet til Chr. Larsen; det fortsatte i nr. 5 til mindst 1930. 1872 købte han fotograf Busch' hus i Ringsted­gades For­længelse 3 som han stadig ejede og boede i 1882.

FF mistede sønnen Frederik Wilhelm F (f. 1841) i prøjsernes storm på Als 29/6 1964. Sviger­sønnen drejer C.H. Løvstrøm boede 1871- i hans gård i Vinhus­gade. Han overtog begge ejendomme.

Fix, Emil

1838-91
boghandler
Axeltorv 5

overtog gården på Axeltorv efter sin svigerfar postmester Witte og åbnede 1865 den første butik i huset: sortiments­boghandel, papir- og musik­handel, leje­bibliotek og bog­binderi. 1891 blev Carl Hinding, Emil Fix' Eftrfl. Forret­ningen findes stadig, nu i Torvestræde 3.

F sad i byrådet 1882-90/91.

Enkefru Henriette F. f. Witte (1826 - 1904) solgte 1898 eller kort før en større jordlod til et konsortium der anlagde Fixvej. Hun funderede Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse der 1905-07 byggede hus på Farimags­vej 24. 1904/05 købte glarmester J.A. Pedersen gården på Axeltorv af boet efter enkefru Fix. Han ombyggede den og kaldte den Fixhus.

Fleisner, Frantz

ca. 1798 - 1851/52
bomuldsfabrikant, bomulds­væver
Riddergade 2, Torvestræde 10

var schweizer og katolik. Han kom til Næstved fra København, etablerede sig 1838 i den store gård på hjørnet af Riddergade og Torvestræde. I 1840'erne drev han også et teater i en del af den langstrakte gård. 1840 er han enkemand med tre børn på 12 10 og 8, alle født i København. Han har ansat tjeneste­pigen Trine Svendsen på 21 der også kom fra København. 1845 er hun avanceret til husholderske - og moder til Eva på 4 og Theresia på 1, men er stadig ugift. Det er der rådet bod på i 1850 med avancement til hustru - og parret har fået yder­ligere tre børn. 1864 faldt Frantz' og Trines 19-årige søn ved Dybbøl.

Enkefru Trine F. arvede gården. I begyndelsen af 50'erne giftede hun sig igen, med C.F. Petersen der senest 1855 ejede gården. Han døde 1896. 1901 sad enkefru Petersen tilbage, alias Trine, nu 83 og selv med tjeneste­pige.

Flindt, H.

købmand, brændevinsbrænder
Ringstedgade 25

drev o. 1809-27 virksomhed i Ringstedgade, Bryggergården, som han måske byggede færdig.

Flor, Niels Christian

ca. 1787 - 1858
købmand
Kirkestræde 3, Kirke­pladsen 3

ejede og boede i den store hjørnegård senest 1827 til sin død. Gården omfattede også et hus overfor som han 1853 solgte til Næstved Kommune der året efter lod det rive ned til fordel for kirke­gården. F var også forligelses­commisair og auktions­holder.

Foersom, James Henry

1843-
apoteker
Axeltorv 12

drev Næstved Apotek, nu Løveapotek, 1890-1906.

Frandsen, Julius

1859-1937
gårdejer, sparekasse­bestyrer, politiker
Kontor: Vinhusgade 11; Ringsted­gade 18; Hjultorv 5; Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8; Axeltorv 2

bestyrede Næstved-filialen af Den sjællandske Bondestands Sparekasse 1899-1937, repræsenterede Næstved­kredsen i Folketinget 1897-1906, var medlem af Lands­tinget 1908-28.

Frandsen, Rasmus

1886-
stads- og havne­ingeniør
Jernbanegade 11

var Næstveds første fastansatte ingeniør 1914-56 og er kendt for anlægget af havnen 1935-38 og de forudgående for­handlinger med papir­fabrikken.

Frigast, Jacob

ca. 1807 -
bagermester
Hjultorv 5

er vel bygherre til gården på Hjultorv hvor han drev forretning 1854-68. Derefter flyttede han fra Næstved, men han ejede stadig gården 1890.

Friis, Axel

1864-
vognmand
Købmagergade 20; Ågade 11

overtog ml. 1901 og 06 Lunaus vognmands­forretning i Købmager­gade, byggede 1907/08 nyt i Ågade, hjørnet af Åstien, nu Havnegade hvor han flyttede ud og stadig var 1930. Sønnen Aage F fortsatte forret­ningen der - mindst 1970.

Friis, Carsten

ca. 1805 - 1868
brygger, brændevins­brænder, købmand
Ringstedgade 25

drev virksomhed ca. 1830 - død. Brygge- og brænderiet videre­førtes af enkefru Regine F. - død 1887 C. Friis's Enke. Brænderi og Gjærfabrik, Bryggeri, derefter af sønnen Mouritz Trap F.; købmands­forretningen af sønnen Malthe Friis - fallit 1868, så Christoffer Wildt, C. Friis' Eftf.

Friis, Mouritz Trap; også: Trap-Friis

1855-1904, søn af Carsten F
brænderibestyrer, brygger, købmand, grosserer
Ringstedgade 25

videreførte brænde- og bryggeriet for som bestyrer for moderen, 1887- som indehaver. Drev også gårdens købmands­forretning 1878-81, efterfulgt af Hans Olsen (fra 1908 Birksted). Sad i byrådet i en årrække - død. Hans enke drev bryggeriet videre til 1916, 1917 indgik det i bryggeriet Føniks.

Frænckel, Benjamin Simon

ca. 1806 -
købmand
Brotorv 6; hj. Møllegade Kindhestegade

drev købmandsforretning 1842 - fallit 1867, først i Carl Hansens gård på Brotorv, fra 1857 i Lundsteins gård. Tilhørte mosaisk trossamfund.

Frølund, Poul

1797/98 - 1867
hattemager
Ramsherred 3

drev forretning senest 1837 - død.

Fuglede, Christian

1829-, søn af Niels F
klæde-, manufaktur og herre­ekviperings­handler
Axeltorv 7, Kirkestræde 1; Købmager­gade 5

var 1860 handels­fuldmægtig for moderen, 1867 ejede han gården (tidl. Hornemanns) og forret­ningen. Engang i 70'erne flyttede købmand Fuglede hjemmefra, 1880 boede han i Købmager­gade 5 som han også ejede, familien boede her i gården med handels­betjent Jean Tissot der fra samme år blev Fugledes Eftf. 1884 solgte F gården i Købmager­gade og flyttede fra Næstved. Da Tissot 1896 flyttede til Torvestræde blev de to uenige om hvem forret­ningen på Axeltorv tilhørte. F forsøgte forgæves at leje den ud men måtte selv overtage den. 1898 solgte han den og gården til genboen Ferdinand der året efter rev den ned og byggede nyt.

Fuglede, Niels

ca. 1802 - ml. 1845 og 1850
brændevinsbrænder, købmand
Axeltorv 7, Kirke­stræde 1

overtog ca. 1830 Hornemanns gård med forretning efter sin svigerfar og drev den til sin død. Enkefru Karen Mari F videre­førte den, derefter sønnen Chr. F.

8/10 2018