hvem var hvem: G-Ha

Galle, Adolph Christian

1825-1888
boghandler
Axeltorv 10

arvede 1875 forret­ningen og gården efter sin principal Hugo Bloch og drev den til 1886 da han overdrog den til sin medhjælper Emil Aarsleff der 1888 også købte gården af G's dødsbo.

Galle, Christoffer

ca. 1809 - 1886
købmand
Brogade 4

drev forretning i Brogade (Brotorv) senest 1845 - død, ejede gården senest 1860. Sønnen Frederik Ludvig G efterfulgte ham - 1897.

Galle, Frederik W.

ca. 1775 - 1861
urmager
Hjultorv 8; Farvergade 3

drev forretning o. 1834-60, - 1838/39 på Hjultorv.

Galle, Johan D.

ca. 1765 - ca. 1830
værtshusmand, brændevins­brænder
Østergade 10-14

Værtshusmand Galle overtog engang i 1790'erne Østergade 10-12. Fra 1808/10 var han også brændevins­brænder. Senest 1810 overtog han også nr. 14. Han var her stadig 1827, men 1834 sad enkemadam Ellen Margrethe Galle tilbage med bedriften og 6 tjeneste­folk.

Galle, Johan Hendrik

ca. 1736 - 1808
feldbereder
Farvergade 2, Sct. Peders Kirke­plads 6

drev virksomhed senest 1787 - død, 1814-62 videreført af sviger­sønnen Hans Peter Hermansen.

Galle, Søren A.

ca. 1800 -, søn af Johan D. G
købmand, brænde­vinsbrænder
Østergade 12-16

drev købmands­forretning fra senest 1834, overtog sidst i 1830'erne moderens brænderi. 1845 drev han virksom­heden med 1 brænderi­bestyrer, 1 handels­betjent, 1 handels­lærling, 3 tjeneste­piger og 10 tjeneste­karle. 1850 er Sophie Cathrine G blevet enke, kun 47 år, med 5 børn. Hun driver brænderiet med et til­svarende folkehold og råder ved denne tid også over et damp­brænderi. 1/6 1856 solgte hun den samlede gård og virksomhed til sin svigersøn Alexander Zoffmann i kompagni­skab med J.M. Sonne og gik på aftægt i nr. 16.

Gatzwiller, Conrad

1832-1921
hatte- og buntmager
Kirkestræde 3, Kirke­pladsen 3

kom fra Liegnitz i prøjsisk Schlesien (nu Polen), giftede sig med enkefru Inger Marie Christensen f. Flor og overtog dermed gården og forret­ningen som han drev 1857-93. Han specialiserede sig i hatte, huer og tøfler og havde butik. Han boede stadig i gården 1916 som enkemand med hus­bestyrer­inde.

Gottlieb, H.N.

1812-80
brygger; fotograf
Farvergade 7

kom fra København, var farmaceut og havde lært brygning hos selveste I.C. Jacobsen. 1852-53 købte han gården i Farvergade, januar 1853 åbnede han bryggeri med bajersk øl. Trods hans kvalifikationer og annoncering:

Bryggeriet er indrettet paa samme Maade som de bedste Øl­bryggerier i Hoved­staden, og da Øllets Til­virkning skeer efter de samme Principper, som der, saa haaber jeg, at det Product, som jeg vil kunne tilbyde Publikum, i enhver Henseende vil kunne tilfreds­stille.

slog øllet ikke an i Næstved, og efter et par år gik han over til kun at brygge hvidtøl. Han fattede interesse for det nymodens fotografi, åbnede atelier 1862 og bort­forpagtede sep. 1864 bryggeriet til bryggerne Mads Nielsen (1832 - 1913) og Anders Pedersen. G havde mere held med foto­atelieret der fortsatte til 1907, ved Gottlieb indtil 1879.

Mads Nielsen anlagde og og udstykkede 1898/99 Gottliebsvej som han altså navngav efter sin forgænger.

Gottlieb, Jacob F.

ca. 1809 -
købmand, ekviperings- og klæde­handler
Ringstedgade 12

drev forretning senest 1837 - 1873, forhandlede også sæbe, pomade og elexir. Julius Stauning førte J.F. Gottliebs Efterflg. videre -1881. G var medlem af borger­repræsentationen / kommunal­bestyrelsen i flere perioder o. 1849-64, dens vice­formand 1849-51 og 1860 - midst 1863.

Gram, Frederik Daniel

ca. 1814 - 1895
skibskaptajn; bogholder, bank­direktør, brand­direktør
Riddergade 6

var bogholder, senere også direktør (dvs. bestyrelses­medlem) i Industri- og Spare­banken og agent for Kjøb­stædernes Brand­forsikring, ejede senest 1870 - 1891 gården i Riddergade. Hans arvinger solgte hans jord i byens mark, o. 1895 anlagde og udstykkede møller P. Kruckow Gramsvej der.

Gravesen, Johannes

1871-1943
købmand
Ringstedgade 23 (privat) - 25 (forretning)

drev forretning i Brygger­gården 1901 - mindst 1933.

Gørtzen, Jacob

ca. 1784 - 1867
brændevinsbrænder; gårdejer
Brogade 2 [t.v.]; Kindhestegade 18-20; 14

ejede senest 1817 gården i Brogade hvor han boede og drev brænderi som han 1840 havde overladt til Peder Nielsen. Efter en nabostrid med købmand Wittusen 1840 afhændede han gården som Wittusen overtog 1945, og flyttede op i Kindhestegade, først nr. 18-20 så nr. 14 som han begge ejede. 1859 var han som pensionist stadig nr. 6 på skattelisten. Ved hans død arvede Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd 150 Rd. som Afd. Brændeviinsbrænder Gørtzens Legat.

Halle, Carl

ca. 1843 -
malermester
Sct. Peders Kirkeplads 11; Ringsted­gade 34

etablerede sig 1879/80 i det gl. mil. sygehus på Kirke­pladsen. 1884 byggede han huset i Ringsted­gades Forl. og flyttede derud. Sidst i 80'erne flyttede han fra Næstved og brugte huset til udlejning. 1894 måtte han lade det gå på tvangs­auktion.

Halvorsen, Ane Margrethe

ca. 1798 - 1879
slagteriejer, avlsbruger
Østergade 13

var enke allerede 1828. 1834 var hun 34 år og drev slagteriet med sønnen Jens Peter på 16 som læredreng, indtil 1867 også et avlsbrug ledet af en avlskarl. Omkr. 1840-45 var sønnen svend, 1850 bestyrer, 1860 mester. 1865 døde han, kun 46 år gammel, og hans bror A.H. Halvorsen overtog forret­ningen her. Enkemadam Halvorsen byggede antagelig forhuset og ejede og boede i gården til sin død 1879, 1880 afløst af en ugift datter der også hed Ane Margrethe Halvorsen.

Handberg, Valdemar

1879-1957
stenhugger
Jernbanegade; Farimags­vej 32; København

havde fra 1903 værksted på skiftende tomter ved Jernbane­gade. 1912 købte han huset på Farimagsvej og boede her 1916 med familie og tjeneste­pige. 1919 flyttede han til Køben­havn men beholdt huset og sin Næstved Monument- og Stukkatør­forretning her, med speciale i gravsten. Valdemar Handberg jun. (f. 1902) drev den til 1969. Omkr. 1930 etablerede H firma Møller & Handberg i København der også drev Shell-tanken på Banegårds­pladsen og solgte biler og motor­cykler. 1937 købte firmaet den gl. toldbod sst. og brugte den herefter til udstilling.

Hansen, Adolf Vilhelm

ca. 1808 - 1891
farver, fabrikant
Farvergade 5; Østergade 18; Sortebrødre­gade

drev fra senest 1845 farveri. 1856 etablerede han A.V. Hansens Klæde­fabrik med farveri og blegeri, udvidet 1864. 1871 brugte virksom­heden damp­maskine og beskæftige 50 mand fast. 1877 gik den fallit; gården gik på tvangs­auktion:

Tøifabrik og Farveri ... Eiendommens Forhuus er indrettet til en god og rummelig Beboelses­leilighed og Boutik med Lagerrum; i den for faa Aar siden efter Ildsvaade nyopførte Fabriks­bygning er opstillet en Damp­maskine, fem Karte­maskiner, en Damp-Spinde­maskine med 210 Tene, 3 Haand­spinde­maskiner, 3 Dampvæve (2 til Hvergarn 1 til Klæde), Overskjærings­maskine, Valse­maskine og øvrige til Spinderi og Væveri fornødne Maskiner. - I samme Bygning er indrettet et rummeligt og komplet Farveri ... Forret­ningen, og navnlig Farveriet, har i en lang Aarrække været dreven paa Stedet.

Farver Hansen begyndte igen 1877, mere beskedent, i Østergade. 1890 boede han i den røde stiftelse.

Hansen, Anders

1878-1948
produkt- og skind­handler
Østergade 22

overtog ml. 1901 og 04 C. Bøyes forretning, kaldet Skind og Ben, og drev den til mindst 1930. Omkr. 1928-49 hed den Anders Hansen & Co.

Hansen, Carl Chr.

1809-91, søn af Niels H
bager, konditor
Axeltorv 6; 9

overtog 1836 faderens forretning i Gøyernes Gård, købte 1839 gården skråt overfor (senere Axelhus) og flyttede derover. Her rådede han også over en sal der blev brugt til diverse arrangementer; 8/10 1849 holdtes prøvevalg til folke­tinget her. 1842 åbnede han sommer­beværtning i en pavillon i Rådmands­haven. H annoncerede fra maj 1949 med optagelse af daguerreo­typier, datidens fotografiske teknik. 1850 afstod han forret­ningen og flyttede til København hvor han blev fotograf.

Hansen, Carl O.

1818-1904
brændevinsbrænder; avlsbruger; lotteri­kollektør
Brotorv 6

overtog gården og brænderiet efter sine forældre, men lejede brænderiet ud og nedlagde det 1871. Fra senest 1860 kaldte han sig avlsbruger; i sidehuset til Vinhusgade 2 drev han svineri. Senest 1870 blev han også lotteri­kollektør, idet han overtog klasse­lotteriet efter enkefru Knæckenborg.

Hansen, Carl O.

1857-1917, søn af Carl O. H
købmand
Brogade 6

drev fra 1885 forretning i faderens gård. 1904 overtog han dennes lotteri­kollektion, de første år sammen med enkefru Petrine Hansen (f. 1825) og opgav vist købmands­handelen.

Hansen, Chr.

1840-1911
sagfører, kæmner
Jernbanegade 1

var også kæmner (kommunal kasse­mester eller kommunal­direktør) 1874-1910 og byråds­sekretær -1901.

Hansen, Chr.

ca. 1845 -
bagermester
Hjultorv 5; Østergade 6

overtog 1873 bageriet på Hjultorv, 1881 det i Østergade hvor han flyttede til og året efter byggede nyt forhus. Konkurs 1886.

Hansen, Emil

ca. 1839 - 1898
urtekræmmer
Møllegade 2, Kindheste­gade 26-28; Jernban­gade 1; Kirke­stræde 2

drev forretning 1867 - død, -1877 i Lundsteins gård på hj. af Møllegade og Kindheste­gade, 1877-79 i maler­mester Petersens gård på hj. af Sct. Mortensgade og Jernbane­gade, derefter i snedker­mester Ypkendanz' gård i Kirke­stræde. Ved hans død overtog hans tidl. kommis Vilh. Jørgensen forret­ningen som Emil Hansens Eftflg.. EH var brand­inspektør 1884 - død.

Hansen, Hans

1839-
læge
Kindhestegade 2; 12

nedsatte sig 1868 som praktiserende læge, 1872 flyttede han til egen gård. HH sad i byrådet 1885-98 med hygiejniske Reformer som mærkesag. Han er kendt for sit arbejde for etablering af kommunalt vandværk. Her var han i opposition til fysikus P. Knudsen, embedslæge 1869-99. Dr. Hansen fik sin vilje 1888 og blev selv formand for vandværks­udvalget. 1914 solgte han gården.

Hansen, Hans

1841-1911
restauratør; viktualie­handler; hotelejer
Jernbangade 8; Axeltorv 9

drev 1877-83 restaurationen i den nybyggede Industri­bygning, købte 1888 Hotel Skandinavien som han året efter relancerede som Hotel Axelhus som han drev til 1909/10. 1891 ombyggede han facaden, bl.a. blev mansard­taget til en ekstra etage.

Hansen, Holger Aagaard

ca. 1815 - 1872
købmand, borger­repræsentant
Axeltorv 8; 6

drev o. 1840 forretning i Axeltorv 8, købte 1842 Goyernes Gård og flyttede derover. Senest 1849 overlod han forret­ningen eller en del af den til Anthon Wulff. men han blev boende i gården til sin død. Det var vel ham der lod facaden mod torvet ombygge. Enkefru Sofie Amalie H solgte 1891 gården til sin svigersøn, isen­kræmmer Satterup for 50.700 Kr. og Forbehold af et Værelse for Livstid. Hun døde samme år.

Hansen, Jakob

1863-1914
sadelmagermester
Sct. Mortensgade 6; Ramsherred 25

kom fra København, 1898- Aackerbergs Eftflgr.. 1906 købte han gården på hj. Grønnegade Ramsherred som han nybyggede 1911.

Hansen, Josef

-1905
skomager; redaktør, politiker
Sct. Mortensgade 5 ; Jernbane­gade 11

Sydsjællands Social-Demokrats første redaktør 2/1 1899 - død, partiets folketings­kandidat siden 1897 og dets første medlem af byrådet 1904 - død.

Hansen, Lauritz

1863-1934
detailhandler
Østergade 18

drev forretningen 1890/91 - død, sønnen sønnen Villy Blum Hansen (1905-86) førte den videre. Den findes stadig, nu igen under navnet LH.

Hansen, Morten

1839-1914
murermester
Købmagergade 8; Farvergade; Østergade 19

var veteran fra 1864, murermester 1872 - ca. 1905, har bl.a. bygget

MH sad i byrådet 1888-94 og i bygnings­kommissionen i en længere årrække. 1904 - død var han forligsmægler.

Hansen, Niels

ca. 1780 - 1836
brændevinsbrænder, konditor
Axeltorv 6

drev forretning i Goyernes Gård o. 1812-34. Sønnen Carl Chr. H førte den videre.

Hansen, Niels

1848-
vognmand, brændsels­handler; avlsbruger
Kattebjerg 5-7

overtog 1877/78 gården, 1901 lod han de gamle bygninger rive ned og byggede to nye forhuse. Han boede selv i nr. 7. Enkefru Caroline Hansen ejede begge huse, nr. 7 - mindst 1941 og boede her stadig. Omkr. 1910 blev NH avlsbruger og overdrog vognmands­forretningen til Jens Jørgensen.

Hansen, Niels

1851-1922
købmand
Brogade 9; 7

overtog 1878 Beekens forretning ved Store Bro. Han solgte grovvarer, især støbegods, men også kul, korn foder­stoffer og kolonial. 1900 købte han nr. 7 som han flyttede til kort efter, vel 1901, med forretning nede og lejlighed ovenpå hvor han boede o. 1906-21 med kone og tjeneste­pige. 1912 optog han sin nevø Chr.F. Lorenzen i forretningen der blev til Niels Hansen og Co. Ligesom Brandt i Østergade og Daase i Ringsted­gade havde forretningen lokaler på begge sider af gaden, her ved indfalds­vejen fra Lille Næstved. Lorenzen førte forret­ningen videre - 1942, andre - 1990.

NH var svigersøn til C.F. Petersen og overtog 1896 Torvestræde 8-10 og Østergade 3. Han byggede 1901 det nye Torvestræde 8 (Svane­apotek). 1906-22 var NH direktør, dvs. bestyrelses­medlem, i Næstved Diskonto­bank.

Hansen, P.

murermester

var en institution i Næstved, drev virksomhed fra sidst i 1860'erne til o. 1930, sad i byrådet o. 1882-1929 og i bygnings­kommissionen senest 1884 - 1934. Det kan da ikke passe! Nej, der var 2 murer­mester P. Hansen:

Hansen, Peder (eller Peter)

1832-1911
murermester
Østergade 7; Sct. Mortensgade 8; Riddergade 6; Ringsted­gade 30

havde mange store entrepriser, bl.a.

1910 blev han erklæret konkurs fordi han havde kautioneret for sin svigersøn, garver Chr.A. Ljungberg; hans hus i Ringsted­gades For­længelse gik på tvangs­auktion.

PH var Næstveds brand­kaptajn 1878-84, sad i byrådet o. 1882-1910 og i bygnings­kommissionen m.fl. i mange år.

Hansen, Peter (Chr.)

1862-1934
murermester
Østergade 3

nevø af og lærling hos Peder Hansen; selvstændig 1908/09-, havde mange store entrepriser, bl.a.

PH sad i byrådet for social­demokraterne 1906-33 og i bygnings­kommissionen senest 1921 - død. Han var direktør (dvs. bestyrelses­medlem) i Diskonto­banken 1922-30.

Hansen (Hovmann), Rasmus

1842-1918
drager; møbelhandler
Ramsherred 6; 29

var fra senest 1889 møbel­handler, var med i Konsortiet der 1897 købte gartneriet Eddeliens Have og forlængede Ramsherred op til Jernbane­gade. Deroppe opførte han Hovmans Hus 1905-06. Han drev så møbel­handel begge steder - 1910/11. I Ramsherred 6 drev fru Hansine Hansen mode­forretning med frisørsalon o. 1875-1909.

Hansen, Stephan Peter

1812-1906
ex.jur., bogholder, assurandør, bank­direktør
Købmagergade 18; 4

grundlagde Brand­assurance­foreningen af 1848 hvis direktør han var -1900, medstifter af Diskonto­banken 1871 og direktør - død.

Hansen, Theodor

1868-1914
hotelejer
Kirkepladsen 6 (Vinhuset)

købte 1896 Vinhuset af M.F. Næsted, byggede 1906 det store baghus, drev hotellet - død. Hans enke afhændede det 1917.

Hansteen, Mathias

-1753
købmand, vinhandler, postmester
Købmagergade 20

fik næringsbrev i Næstved 1731, købte 1737 gården i Købmager­gade som han nybyggede 1745-47. Han var rådmand 1745-50. 1752 fik ha kgl. privilegium: Eneret til at handle med vin og fransk brændevin i Næstved, bortset fra apotekeren. Vin­handelen med kælder indrettede han overfor i Riddergade 7 som han ejede ca. 1741 -. 1753 blev han postmester, samme år ansøgte han kongen om at privilegiet måtte gå videre til hans 20-årige datter Maren. Det bevilgedes 4/1 1754. Hun arvede også penge nok til at hun kunne købe den gård der blev til Vinhuset.

Harboe, Mathias

ca. 1755 - 1826
købmand, brændevinsbrænder
Ringstedgade 3

drev en betydelig forretning o. 1781-1810. Enkemadam Sophie H blev i gården til sin død 1853 eller kort før.

Hasling, Christian

ca. 1797 - 1858
brændevinsbrænder
Østergade 22

drev brænderi senest 1827 - død. CH var 1852 en af initiativ­tagerne til Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd og sad i borger­repræsentationen 1853-.

Hatting, Ludvig Wilhelm Albert

ca. 1801 - 1856
købmand, vinhandler, fajance­fabrikant, konsul
Brogade 3-5; hj. Møllegade Kindheste­gade; Brogade 3-5

drev forretning på Brotorv o. 1827-40 og blev udnævnt til norsk og svensk konsul. I et baghus anlagde han 1838 et Fajance- og Steentøis­fabrik til frem­stilling af ler­kakkelovne, indtil 1839 med Herman J. Kähler som fabrikant. 27/11 1838 satte han gården til leje fordi han ville koncentrere sig om fajance­fabrikken. Han flyttede op i Lundsteins gård, hvor han boede o. 1845 med en pottemager­svend og -lærling. Senest 1850 var han tilbage på Brotorv, nu vistnok uden kakkelovns­fabrik. Han handlede nu også med større og mindre land­ejendomme. 1855 byggede han det nye forhus mod Brotorv der stadig står. Her averterede han 3 lejlig­heder til leje og flyttede selv ind på 1. sal hvor han også besørgede Consulats-, Handels- eller Commissions-Forretninger. Hatting sad i borger­repræsentationen 1839-49; han talte for at møderne skulle være offentlige.

8/10 2018