hvem var hvem: He-I-J

Hemmingsen, Chr.

1866-1929, søn af Peder H
slagter, gæstgiver
Jernbanegade 29-33, Farimagsvej 34

drev uautoriseret, fra 1891 autoriseret slagteri i faderens gård, drev senest 1894 - 1920 Jernbane­hotellet efter faderen; andre førte det videre - 1969. CH var 1923-25/26 formand for Vaaben­brødrenes Stiftelse hvorefter han flyttede fra Næstved.

Hemmingsen, Peder

1840-1911
detailhandler, vognmand, gæstgiver; ejendoms­mægler
Jernbanegade 29-33, Farimagsvej 34

var veteran fra 1864. Han ejede huset på Farimagsvej senest 1874. Han drev detail­handel, vognmands­forretning med Reisestald her ved Jernbane­stationen (NA 14/9 1874) og senest 1878 værtshus. Her har vel også været værelser. Siden mindst 1876 bombarderede han byrådet med tilbud om at købe kommunens grund op til Jernbane­vejen, men blev holdt hen. Byrådet ville afvente hvad det blev til med en Nestved-Slagelse Bane. Først 1891 da Slagelse-banen var besluttet (åbnet 15/5 1892), afhændede kommunen grunden til ham. Her opførte han 1892 Jernbane­hotellet. Driften overlod han til sin ældste søn, slagter Chr. Hemmingsen, mens han selv blev ejendoms­mægler. Han overdrog husene til sønnen engang mellem 1906 og 11, men boede her til sin død.

Henriksen, Christian

1864-
slagtermester
Marken; Ringstedgade 15

drev 1896 - 1919 slagteri i Ringsted­gade; 1897 købte han gården af Sindahls arvinger. Senest 1920 afstod han forretningen til Wulff Samson. Den er der stadig.

Hermansen, Carl Emil

1869-
hotelejer
Axeltorv 9

kom fra Slagelse, drev Hotel Axelhus 1909/10-23.

Hermansen, Hans Peter

ca.1780-1862
feldbereder
Farvergade 2, Sct. Peders Kirke­plads 6

overtog 1814 sin afdøde svigerfar Johan Hendrik Galles virksomhed, drev den - 1862, sønnen Johan Hendrik Hermansen - 1873.

Hermansen, Henrik

1839-1922, søn af J.A. H
fabrikant
Grønnegade 16, Farimagsvej 15; privat Farimagsvej 15

overtog 1877 sammen med lillebror Osvald (f. 1850) faderens jern­støberi i Grønnegade. De udvidede det flere gange, især efter en storbrand 1896. med shedtage, byens første, og elektricitet fra eget el-værk, mere end 10 år før resten af byen. 1906 indgik virksom­heden i De forenede Jern­støberier, DFJ eller DEFOR, der videre­førte den til midt i 1980'erne. Engang i 1890'erne byggede brødrene H Villa Ferrum på Farimags­vej og flyttede dertil. HH sad i byrådet 1882 - 1899/1900.

Hermansen, Johan August

1811-80
murermester; jernstøber
Grønnegade 16

byggede 1836 forhuset Købmager­gade 9, løste 1846 næringsbrev som jernstøber og begyndte produktionen i Grønnegade 1848. Omkr. 1870 beskæftigede J.A. Hermansens Jern­støberi ca. 20 mand. JAH med familie boede selv i forhuset. 1877 gik fabrikken videre til J.A. Hermansens Sønner Henrik og Osvald.

Hertel, Ahrent

1885-1948
forlags­boghandler; papir­grosserer
Købmagergade 10, Møntergade 1; Købmagergade 13; Farvergade 7
privat: Hans Hornemannsvej 7; Toldbodgade 16

kom fra Nykøbing F. til Næstved 1923 sammen med Gyldendal, selv­stændig papir­grosserer 1934 - død. Firmaet findes stadig.

Hinding, Carl

1865-1929
boghandler
Axeltorv 5; 7

var Emil Fix' Eftrfl. 1891-1913, 1900 flyttet hen i Ferdinands gård. Han overdrog forret­ningen til sin medhjælper August Børner. 1907 overtog han s.m. bankdir. Carl Christensen og urmager August Joost Bio der var begyndt året før som en aflægger af den københavnske Kosmorama. CH beholdt bevillingen til sin død.

Hirsch, Jacob Samuel

ca. 1797 -
manufakturhandler
Hjultorv 10

var en af Næstveds tidlige jødiske købmænd, født i Prøjsen, drev forret­ningen senest 1827 - 1858. Han ejede også gården og byggede nyt forhus i 2 etagers grundmur. Hans bestyrer og kompagnon Lauritz Harald Rosenkrantz Theil videre­førte forret­ningen - 1876, fra 1867 for egen regning.

Hoffmann, Chr.

1888 - 1951
manufakturhandler
Axeltorv 7, Kirkestræde 1

drev den store hjørneforretning 1918 - død, - 1923 som bestyrer for Crome & Goldschmidt, derefter for sig selv. Sønnen af samme navn fortsatte her - 1969.

Hoffmann, Søren Frederik

ca. 1801 - 1884
tømrermester, brandkaptajn, brand­direktør
Sct. Mortensgade 11-13, Ramsherred 14

udførte betydelige byggearbejder:

De 2 sidste tegnede han selv. Han ejede adskillige ejendomme. Han var medstifter af Kjøbstædernes Brand­forsikrings­forening for rørlig Eiendom i Næstved og dens direktør.

SFH var medlem af borger­repæsentationen i en lang årrække og var med i den komite der stod for bygningen af rådhuset på Hjultorv 1855-56. Han var brand­kaptajn 1849-69. Han var en af initiativ­tagerne til Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd 1852 og sad i dens bestyrelse -1882.

1905 solgte hans arvinger gården på hjørnet af Sct. Mortensgade og Ramsherred til købmand Carl Severinsen der 1906 rev forhuset ned og byggede nyt hjørnehus.

Holm, E.J.

1901-62
civilingeniør, direktør
Vordingborgvej 80; privat: Slagkildevej 1, Kindhestegade 3, Vadestedet 6

direktør for krydsfinérfabrikken 1935-60

Holm, Johan Peter

ca. 1845 -
bagermester
Brogade 3-5

drev bageri 1871 - 1899, byggede Brogade 3 1883.

Holm, Vilh.

1872-1948
cand.pharm., brygger
Vordingborgvej 11; privat: 24; 18

ledede bryggeriet Føniks 1898 - død, først som bestyrer, så direktør, 1938- bestyrelses­formand.

Houmaae, Axel

1883-, søn af Peter Chr. H
malermester, vognmand
Kindhestegade 6; Brandtsgade 22; privat: Godthåbs Allé 4

byggede villaen på Godthåbs Allé 1911, Brandtsgade 24 1946 og Niels Juelsvej 5-11 1946-49. Senest 1847 var AH også vognmand og fmd. f. Næstved Kørselskompagni der drev bybusserne.

Houmaae, Peter Chr.

1858-1937
mælkekusk; mejeriejer; vognmand,
Ostenfeldtsvej 5; Brandtsgade 22; Godthåbs Allé 4

grundlagde Næstved Ismejeri 1882, byggede forhuset, drev mejeriet indtil konkurs 1886. Senest 1901 boede han i Brandtsgade hvor han 1913 købte huset af murermester Jens Christensen.

Hovmann-Hansen, Niels J.

1873-1943 , søn af Rasmus Hansen
sagfører, ejendomsinvestor
Ramsherred 6; Jernbanegade 7; Ramsherred 31

drev praksis 1901 - mindst 1938, byggede Helmerhus på hjørnet af Ramsherred og Jernbane­gade 1904, sad i byrådet o. 1909-10.

Hulbech, O.Chr.

1862-1924
manufaktur- og trikotage­handler
Østergade 12-16; Kirkestræde 3

drev forretning 1889 - død, 1893 flyttet fra Østergade til Kirkestræde, o. 1903 Jydsk Kjole & Klædehus, o. 1910 Manufaktur­huset, o. 1917-23 Næstved ny Kontant­forretning. Indtil mindst 1930 boede hans enke i gården som hun også ejede.

Huus, Valdemar

1863-1933
grosserer
kontor: Torvestræde 2; privat: Kirkep­ladsen 1; Købmager­gade 5

fuldmægtig hos Nandrup, overtog 1895 hans foderstof­forretning, handlede også med gødning, markfrø og bygge­materialer. VH havde lager i Det Røde Pakhus hvor han 1904 indrettede Valseværk og Kage­brækker, som drives ved mekanisk Kraft, 1914 også et mekanisk foder­blandings­anlæg, Det Gule Pakhus, Kompagni­huset og Karrebæks­minde. 1909 købte han Østergade 2, Riddergade 1A med pakhus i Karrebæksminde af Diskonto­banken. 1925 afstod han virksom­heden til Wilh. Smith.

1898 var han med i det A/S der overtog det fallerede Bryggeriet Næstved og kaldte det Bryggeriet Føniks.

VH sad i byrådet fra 1903 og forestod ud­stykningen af Galle­marken 1912. Han var formand for handelsstands­foreningen 1909-24. Han sad i amts­sygehusets forretnings­udvalg fra 1910, fra ca. 1916 som formand.

Hytten, Sophus

ca. 1846 - 1926
læge
Købmagergade 20; 14

drev praksis i Næstved 1876-92, byggede nyt forhus i Købmagergade 14 1879-80.

Hänschell, Albert

1848-1913
cand.jur., borgmester, by- og herreds­foged
Farimagsvej 36, Jernbane­gade 16; Slagelse­vej 23; Jernbane­gade 17

var født på Sct. Jan og havde været auditør i Kristiansted på Sct. Croix. Han var Næstveds borg­mester m.m. 1900 - død. Da han 1909 flyttede til Lille Næstved kunne byrådet ikke acceptere at borg­mesteren ikke boede i kommunen og købte villaen Jernbane­gade 17 hvortil Hänschell flyttede 1911.

Høegh-Guldberg, Ove

1805-69
embedslæge, etatsråd
Ringstedgade 6

landfysikus og sygehus­chef 1837-69, ejede og boede i gården i Ringsted­gade med en større husstand. OH-G var aktiv i bestyrelsen for tegne­skolen (senere teknisk skole), for børne­asylet, og for forskønnelsens­foreningen, i mange år som formand, og i velgørenhed bl.a. som medstifter af understøttelses­foreningen 1866.

Høyer

snedkermestre:

Adolph J. H
ca. 1836 - 1888, søn af Jens Chr. H
Vinhusgade 14
drev værksted senest 1870 - død.

Ferdinand Chr. H
1820-1901/02, søn af Rasmus H
Østergade 23-33; 15
drev værksted fra senest 1849, overtog 1853 Bernhard Henckes værksted i Østergade 15 og nybyggede forhuset 1854-55.

Frederik Chr. H
ca. 1802 - 1878
Vinhusgade 3-5
værksted der o. 1840-45

Jens Chr. H
ca. 1804 - ca. 1858
Vinhusgade 14
værksted o. 1834-58, enkefru Marie H fortsatte det med sønnen Adolph J. H - mindst 1867, derefter sønnen.

Rasmus H
ca. 1775 - 1855
Østergade 23-33
værksted o. 1834-50

Rasmus H
1838-
Østergade 22; 24
værksted med Liigkiste-Magazin fra 1868, fra 1870/71 i nr. 24 som han ejede senest 1874 - 1906.

Høyer, Valius

1871-
hatte- og skotøjs
handler
Ringstedgade 9; 7

drev forretning senest 1905 - 1927, købte okt. 1916 nr. 7 af boet efter købmand H. Sommer og flyttede dertil.

Iversen, Hans Christian

1847-
gæstgiver
Axeltorv 9; Kindheste­gade 24; Axeltorv 8

drev 1877-88 Hotel Skandinavien (senere Axelhus), 1883- ved forpagter. Han var tilbage o. 1901 da han kortvarigt drev først Buenos Ayres, så Landmands-Hotellet.

Iversen, Peter

1870-1959
skomagermester, bandagist
Vinhusgade; Brotorv; Ramsherred 4; privat: Krumport 1, 4; værksted: Østergade

etablerede sig 1891 på forventet efter­bevilling: Byrådet bevilgede ham året efter myndighed som kun 22-årig fordi han havde fået et ben amputeret og derfor havde svært ved at finde en plads som svend, og i øvrigt havde gode anbefalinger. Senest 1899 grundlagde han Skotøjshuset i Ramsherred som han drev -1910. Carl Larsen videreførte det til mindst 1949. PI flyttede til Kbh. men var senest 1923 tilbage i Næstved hvor han stadig var aktiv 1949. PI tog initiativ til etablering af Blaa Kors' Næstved-afdeling 1903 og var dens formand i lange perioder.

Jacobsen

farvere, klæde­fabrikanter
Farvergade 9-15, Brogade 9

Frederik J (ca. 1781 - 1860) overtog 1818 virksom­heden efter svigerfaderen Jonas Tønnesen og drev det -1855.

Carl J (ca. 1827 -, søn af Frederik J) overtog 1855 virksom­heden efter faderen og drev den -1890. 1871 havde den 10 fast og 6 løst ansatte, desuden dampmaskine, lokomobil og ponton på Suså.

Carl Georg J (1863-, søn af Carl J) overtog 1890 virksom­heden efter faderen og drev den til mindst 1925.

Jacobsen, Frederik

1848-
arbejdsmand
Indre Vordingborgvej 17

byggede 1884 den store ejendom på Vordingborg som han brugte til udlejning men også boede i.

Jacobsen, Frederik B.

1824-1901/02 , søn af Carl J
købmand, mægler
Brogade 9

overtog senest 1849 principalen C. Tandrups alsidige købmands­forretning ved Broport, afstod den 1862 til Fr.W. Beeken, men fortsatte med at forhandle drænrør og blev mægler for damp­skibet Kallundborg der gik i rute mellem København og Næstved, og ejede stadig gården 1901, enkefru Emma Kathinka J (f. 1824) stadig 1916, da hun også stadig boede her.

Jacobsen, Hans

ca. 1802 - 1865
grovvarehandler; kornhandler
Axeltorv 11; Østergade 2, Riddergade 1

købte 1828 gården på Axeltorv. Han handlede med grovvarer som tømmer og planker, jern- og støbegods, møllesten, salt. Febr. 1850 ansøgte han kommunal­bestyrelsen om at blive anbefalet til moderation i den ham idømte straf, så at han kan vedblive at drive borgerlig næring. Ansøgningen blev imøde­kommet. Om et gavebrev på 5.000 rbdlr., som han i tilfælde af benådning ville skænke byen, spillede en rolle, kan næppe afgøres, men i juni afslog kommunal­bestyrelsen hans opfølgende ansøgning om at hans kone driver handelen, mens han afsoner sin straf. I august bort­forpagtede han gården, 1854 solgte han den til tobaks­spinder C.H. Knudsen.

Han omlagde forret­ningen til kornhandel. Senest 1844 ejede han den store gård på hjørnet af Østergade og Riddergade, senest august 1853 boede han i den. 1845 byggede han Det Røde Pakhus, 1855/56 nyt forhus. I gården stod en trehestes tærske­maskine og en cylinder-korn­tørreovn, desuden kreaturer, ved åen en stor pram. 1855 erhvervede han også et pakhus i Karrebæks­minde. Da skonnerten Svalen forliste med hans last i Kattegat marts 1857 led han et tab på hen ved 9.000 rdlr. Julen 1864, få dage for sin død, fik han beskikket en tilsyns­værge, købmand Martin Weeke der kort efter overtog virksomhed og bygninger.

Jacobsen, Peter

ca. 1839 -
detailhandler, beværter
Brogade; Møllegade 8; Vordingborg­vej 36

drev forretning senest 1870 - 1884/85, byggede 1880 Sydhave­huset ved Vordingborg­vej hvor han supplerede forret­ningen med beværtning med keglebane. 1884/85 fik han fallit, huset gik på tvangs­auktion.

Jansen, Marius Ernst

ca. 1828 -
detailhandler
Grønnegade 17; Ramsherred 5

drev forretning 1871 - mindst 1896, først på hjørnet af Grønnegade og Nygade, fra ca. 1875 på hjørnet af Nygade og Ramsherred som han ombyggede det år. Han annoncerede især med mælk.

Jappe, Frederik

-1898
snedkermester
Ringstedgade 8; Kindheste­gade 14

kom til Næstved fra kongeriget Hannover, nedsatte sig 1861 i Ringsted­gade. 1875 byggede han nyt forhus i Kindheste­gade og flyttede dertil. F.G. Hansen overtog værkstedet 1898.

Jappe, Johan Andreas

ca. 1840 -
kolonialhandler
Riddergade 2, Torvestræde 10; Østergade 20

overtog 1870 Anker Jensens forretning, flyttede 1873 til Østergade, 1883/84 til Præstø.

Jensen, Alfred Wilhelm

1844-1917
garver, læderhandler
Vinhusgade 10

byggede 1875 sammen med F.V. Hvalsøe garveri som baghus; byrådet forsøgte at hindre det af miljøhensyn men savnede lovgrundlag. Samme år åbnede de læderhandel. 1879/80 byggede de endnu en garveri­bygning, Kindheste­­gade 9. Fra engang i 80'erne drev AWJ virksomheden alene. Han erstattede 1888-99 garveri­bygningen i Kindheste­gade med et beboelses­hus som han brugte til udlejning og stadig ejede 1901. Samme år solgte han gården og forret­ningen til V. Agerskov.

Jensen, Anders

1855-
gæstgiver; restauratør
Ringstedgade 1; Jernbane­gade 3

drev Dania 1888-1898, hvor han reklamerede Min Omnibus møder fremtidig ved alle Tog, 1898 flyttede han til de ny Odd-Fellow-hus i Jernbane­gade, hvor han reklamerede med store, friske Limfjord-Østers og Skildpadde og stadig var 1911.

Jensen, Anker

1843-1914
urtekræmmer, købmand
Riddergade 2, Torvestræde 10; Østergade 9-11; Indre Vordingborg­vej 7

drev forretning 1869-95, 1870 flyttet til Østergade hvor han overtog C. Lunds forretning. 1897 byggede han sig en villa på Vordingborg­vej. AJ var direktør, dvs. bestyrelses­medlem, i Industri­banken ca. 1887 - død, sad i byrådet 1882 - mindst 1887 og var havne­kasserer senest 1901 - død.

Jensen, Carl

1850-1924, søn af Christoffer J
snedkermester
Ramsherred 1, Hjultorv 4

overtog faderens snedkeri med ligkiste- og møbel­magasin 1882 og drev det - død. Sønnen Carl Aage J fornyede forhuset 1927 og 1930-31 og videreførte virksom­heden, derefter familien, efterhånden mest som møbel­forretning, indtil 1986.

Jensen, Carl

-1929
tømrermester, entreprenør
Nyk.F.; Ndr. Farimagsvej; Jernbanegade 5; 21; Kbh.

byggede mange markante huse, gennemgående med henblik på salg eller udlejning

Jensen, Christoffer

ca. 1823 - 1882
snedkermester
Ringstedgade 60; Hjultorv 9, Kindheste­gade 1; Ramsherred 1, Hjultorv 4

kom fra Rødby til Næstved hvor han blev mester 1855, købte 1862 snedker­mester H.C. Kiertmanns gård og virksomhed, Hjultorv Ramsherred. Snedkeri, ligkiste- og møbel­magasin gik ved hans død videre til sønnen Carl J.

Jensen, Emil

1869-1938
kolonial- og viktualie­handler; grosserer
Sct. Mortengade 1; Ellebækshøj

overtog 1894 P.H. Møllers forretning, udvidede den med slagteri­udsalg senest 1897 og pølse­fabrik senest 1900, overdrog den 1910 til sin kommis Hans Grand. 1899 købte han gården af snedker­mester Lemvigs dødsbo. 1898 var han med i det triumvirat der byggede Brandtsgade 23, Indre Vordingborg­vej 10 (Merkur), 1909 byggede han Torve­stræde 11.

Jensen, Georg

1869-1936
møller, bager
Ringstedgade 56

Møller og Bager samt Danmarks Mesterskabs-Athlet (ann. i NT 2/12 1905), kendt fra sin ungdom som mester­bryder i Cirkus Miehe hvor han optrådte sammen med den navnkundige Bech-Olsen, overtog Næstved Damp- og Vejrmølle 1905. Da det kommunale elværk blev sat i drift i 1/10 1909, startede han 5/10 Næstveds første elektro­motor. 26/11 1912 fik han tilladelse til at nedrive gården og bygge nyt. 1/4 1913 brændte de gamle bygninger. Samme år stod det nye forhus færdig. 1931 nedrev han vindmøllen. 1936 solgte hans enke ejen­dommen med bageri, maskiner og brødbiler til fabrikant Carl Helmer Nielsen, Herlufs­holm Brød­fabrik.

Jensen, Hans

1841-
høker, detailhandler
Vinhusgade 2

drev forretningen o. 1870-1907 efterfulgt af Carl H. Hansen der i forvejen drev skotøjs­forretning i huset.

Jensen, Hans Peter

ca. 1844-
maltgører
Ringstedgade 60

ejede og boede i Rebslager­huset 1874-96, købte 1894 Kompagni­stræde 4 som han brugte til udlejning og stadig ejede 1906.

Jensen, Herman

1870-1939
malermester
Brandtsgade; Farimagsvej 17

købte 1898 Farimagsvej 17, ejede fra 1906 også nr. 19 og 21, etablerede 1906 eller kort efter Farimags­vejens Kolonial­hus i nr. 21. 1913 byggede han sig en villa i 2½ etager ved arkitekt Ludvig Beldring i baghaven til nr. 17. Han ejede stadig husene 1925 og boede her stadig 1930.

Jensen, Niels

1843-1923
kaffebrænder
Grønnegade 6

drev Næstved Dampkaffebrænderi 1884-1921.

Jensen, Ole

ca. 1812 - 1882/83
læderhandler
Kindhestegade 1; 5

drev forretning 1850-82, fra 1873 i nr. 5, afstod den 1882 til sin medarbejder A.Chr. Rasmussen. Den findes stadig samme sted.

Jensen, Peder

1854-1921
ur- og instrumentmager, guldsmed, optiker, vognmand
Vinhusgade 15; Jernbane­gade 4

drev forretning 1881-1923/24. 1893 byggede han gården i Jernbane­gade og flyttede dertil.

Jensen, Simon

1869-1944
tømrermester; hotelejer
Vinhusgade 9; Slagkildevej 8; Købmagergade 20; Slagelsevej

var som tømrermester 1895- en af Næstveds betydelige byg­mestre, mest kendt for om­bygningen af Missions­hotellet ca. 1910-30. 1909 overtog han hotellet som han drev -1931.

Jessien, Chr.

1877-1959
isenkræmmer
Torvestræde 2; 6

købte 1903 J.C. Dalls glas- og porcelæns­forretning og udvidede den med isenkram. 1935 købte han forret­ningen i Torvestræde 6 og flyttede derhen mens sønnen Ulrik J fortsatte i nr. 2 med glas og porcelæn til 1942. Efter CJ's død blev forret­ningen ført videre af familien -1990. Den findes stadig under navnet inspiration.

Johannsen, brødrene

manufakturhandlere
Axeltorv 1, Kirkepladsen 11, privat: Brogade 3

Frederik J, 1862-1931
Axeltorv 1; Kirkepladsen 11

Gustav J, 1865-
Axeltorv 1

drev forretning på Axeltorv 1890-1936, efter­hånden udvidet med første­salen, vel Næstveds første stor­magasin. 1912 byggede de nyt på Kirke­pladsen til senge- og sengetøjs­forretning, i begyndelsen med Damp-Fjerrenseri. Brdr. J var ivrige ejendoms­investorer, især i Brandsgade­kvarteret.

Johansen, Jørgen

1848-
tømrermester; træsko­fabrikant
Slagelse; Kindheste­gade 18-20

kom fra Slagelse, købte 1899 farver H. Schnippers gård i Kindheste­gade. . Efter nogle til- og om­bygninger grundlagde han samme år Næstved Træsko­fabrik. 1908 solgte han den. Den lukkede 1937/38.

Johnsen, Peder/Peter

ca. 1839 -
billed- og stenhugger
Østergade 17; Ringsted­gade 32

drev forretning 1875 - mindst 1896, byggede 1881 hus i Ringsted­gades Forl. og flyttede derud, havde 1892- udstilling på Jernbaneg­ade, der hvor realskolen blev bygget 1900-01.

Joost, August

1851-1923, søn af Vilhelm J
urmager
Torvestræde 5

overtog 1879 N.P. Jensens forretning og drev den - 1918. Karl Jørgensen førte den videre til ca. 1965, andre til 2014. AJ gav sig også af med el-installation. Næstved fik først sit elværk 1909. 1895 fik de handlende i Torvestræde tilladelse til Anlæg af en elektrisk Lysanstalt, der skulde forsyne Butikerne i Torvestræde med elektrisk Lys. Anstalten tænkes anlagt i Uhrmager Joosts Ejendom. AJ var 1884 medstifter af Odd Fellow-logen, 1907 af Biograf­teatret som lokalt selskab.

Joost, Vilhelm

1816-91
buntmagermester
Kirkepladsen 13; Torvestræde 5

drev forretning 1842/43, i Torvestræde o. 1847-77, efter­hånden mest med hatte. Sønnen Olaf Wilhelm J fortsatte - mindst 1901.

Jørgensen, Anders

1827-
melhandler, købmand
Vinhusgade 13, Brogade 1

drev forretning ca. 1851 - mindst 1889, fra 1853 i gården på hjørnet af Vinhusgade og Brogade som han ejede. Han nybyggede hjørne­huset 1859 og 1861 med senere ombygning og fløjen mod Brogade 1889. 1855 handlede han også med mælk og fløde, forpagtede møllen på Saltø, anlagde et bageri, solgte senest 1856 også brød, året efter også frugt. 1856 averterede han med sin nye karoussel­bane, der ville få plads lige op til gangstien mellem skoven og Lille-Næstved by, 1864 med Poulsberger Øl leveret af hans ølkusk. Han drev en betydelig udlejning af lejlig­heder og butikker. Han boede stadig i gården 1901, nu som fhv. detaillist. Hans arvinger ejede gården o. 1906-25.

Jørgensen, Anders

ca. 1832 -
beslagsmed, smedemester
Nygade 6; Grønnegade 11

begyndte 1862 i Grønnegade, overtog senest 1867 gården i Nygade. Engang i 80'erne flyttede han til Grønnegade 11 og overlod virksomheden i Nygade til sønnen Peter Conrad Jørgensen (f. 1861). Den drives stadig af familien, siden 2001 ude på Marskvej. AJ ejede stadig gården i Grønnegade 1901, 1903 afstod hans enke den til sønnen, murermester Johannes J.

Jørgensen, Anders Peter

1856 - 1910
tømrermester
Kindhestegade 15, Vinhusgade 16

købte 1893 hjørnegården af slagter Østergaards arvinger og etablerede sig året efter som mester i kompagni­skab med Valdemar Svendsen ved hvis død 1897 han overtog virksom­heden. Han blev også bank­direktør og brand­inspektør 1898-1910.

Jørgensen, Carl

1860-, søn af Lars J
fragtmand, ølhandler
Østergade 17

etablerede 1888 Tuborg-depot. Øllet blev i begyndelsen leveret på ankre, idet de store købmands­gårde selv tappede. 1891 indrettede han eget tapperi, men det forældedes snart idet Tuborg begyndte at levere øl på flaske. 1894 suppleredes det med Nestved Mineralvands-Fabrik, en filial af Axel Nielsens fabrik i Vordingborg. 1901 overlod han fragtmands­virksomheden til brødrene Frederik Anthon J, derefter Julius N. J, men CJ fortsatte Tuborg-depotet til 1926.

Jørgensen, Johannes

1869-, søn af smed Anders J
murermester
Grønnegade 11

store byggerier:

Jørgensen, Jørgen

ca. 1844 - 1895/96
landinspektør
Sct. Mortensgade 9

udførte opgaver for Næstved Kommune, sad selv i byrådet senest 1880 - 1885.

Jørgensen, Jørgen

1863 -
marskandiser, møbelhandler
Vinhusgade; Kødtorvet; Kindheste­gade 2; Jernbane­gade 2, Kattebjerg 1; Ramsherred 16, Sct. Mortengade 8

drev forretning o. 1897-1919, 1900 - ca. 1905 i Kindheste­gade, senest 1906 - 1907 på hj. Jernbane­gade Kattebjerg, så på det nye hjørne Ramsherred Sct. Mortengade.

Jørgensen, Lars

ca. 1822 - 1889
fragtmand
Østergade 17

købte 1876 gården i Østergade, byggede 1886 det nuv. forhus efter nedrivning af halvdelen af det opr. bindingsværks­hus, boede der til sin død sidst i 80'erne. Enkefru Vilhelmine Jørgensen (f. 1836) boede her stadig 1911, ejede stadig gården 1916 og videre­førte virksom­heden sammen med sønnerne Carl W. J, Frederik Anthon J og Julius N. J.

Jørgensen, Niels

1835 -
høker
Østergade 1; 4; 8

drev forretning 1861 - mindst 1901, købte 1873 tomten nr. 8 og byggede nyt. Omkr. 1906-16 videre­førte hans enke og 2 ugifte døtre forret­ningen.

Jørgensen, Vilhelm

1870-1955
kolonialkøbmand
Kindhestegade 15; Kirkestræde 2; Hjultorv 8; 10

drev forretning 1895-1942, 1898 - 1918 i Kirkestræde som Emil Hansens Efterfølger, så på Hjultorv, fra 1936 i nr. 10 hvor hans tidligere førstemand Emanuel Larsen fortsatte - 1952. VJ var også kgl. vejer og måler.

19/7 2017