hvem var hvem: M-N

Mackeprang, Viggo

ca. 1855 -
manufakturhandler
Axeltorv 3; privat: Købmagergade 18

drev Vett & Wessels Udsalg 1882-96.

Madsen, Christoffer

1842-1925
øl- og detailhandler
Kattebjerg 13, Krumport 1; Sct. Mortensgade 5; Ramsherred 23, Grønnegade 1

drev Carlsberg-depot senest 1880 - 1911, 1883-93 i Sct. Mortensgade, så på hj. af Ramsherred og Grønnegade. Sønnen Georg M (1883 - 1933) tog over 1911 og byggede 1913 Farimagsvej 13 og flyttede dertil.

Madsen, Frederik

ca. 1838 -
manufakturhandler
Østergade 2, Riddergade 1; Hjultorv 10

drev Frederik Madsen & Co. 1861-89, 1875- på Hjultorv. Han havde egen fabrik ovre i Lille Næstved med iværende Damp­maskine, Kjedel og Axel­ledning. 1880-81 byggede en han et større sidehus som stadig står, 1882 solgte han fabrikken i Lille Næstved. 1889 flyttede han til Kbh. for at åbne butik på Strøget.

Madsen, Niels

1842-1926
spinder, væver; værtshus­holder, købmand
Nygade 19, Grønnegade 19

ejede det lille sidehus 1874-, fra engang i 80'erne også forhuset hvor han drev værtshus og småhandel. 1909 solgte han hus og beværtning til Carl Chr. Wincentz.

Madsen, Rasmus

1845-1922
manufakturhandler
Ringstedgade 12

var handelsbetjent hos Fritz Lillelund der købte huset og lod ham videreføre både Lillelunds og den i huset værende manufaktur­forretning 1881-1901, da han overdrog den til Frederik Larsen.

Mailand / Mailandt, Carl Frederik

ca. 1819 - 1895, søn af Johannes Peter M
høker, værtshusholder
Axeltorv; Ramsherred 11

drev forretning senest 1850-, senest 1859- i Ramsherred.

Mailandt, Christian

1816/17-, søn af Johannes Peter M
bagermester, værtshusholder
Axeltorv 2

havde forretning førstst i 1840'erne - 1869.

Mailandt, Johannes Peter

1786/87-
høker, værtshusholder, gæstgiver
Ramsherred 11; Axeltorv 1; 2; Sct. Mortensgade 1-3

fra sidst i 1840'erne høke på Axeltorv 2, fik 1851 tilladelse til værtshus­hold. Senest 1860 ejede han den samlede gård. Ved den tid byggede han nyt grundmuret forhus. 1869 satte han formedelst min alderdom og svagelighed forretningen og gården til salg og flyttede hen i Sct. Mortensgade 1-3, hvor han 1870 boede på 1. sal og kaldte sig gæstgiver.

Meisel, Frederik V.

1841-
smedemester
Sct. Mortensgade 5; Grønnegade; Østergade 18

drev virksomhed 1871 - mindst 1904, 1876- i Østergade.

Merkel, Sophus Wilhelm

i beg. også: Märkel, Mærkel
ca. 1823 - 1888
bødkermester
Kindhestegade 15; Sct. Mortensgade 7; Kindheste­gade 11

drev virksomhed senest 1850 - død, 1854- i Sct. Mortensgade, 1859 igen i Kindhesteg­ade. SWM var også opfinder: 1861 konstruerede han en transportabel vaske­maskine som han samme år opnåede 5 års patent på for hele kongeriget; på den lokale industri­udstilling året efter blev den præmieret; han reklamerede: Den vasker hurtigt, og tøjet slides aldeles ikke. Enkefru Julie M fortsatte virksom­heden med sin svend N.P. Larsen som bestyrer til sin død 1897 da han overtog værkstedet. Sønnen Kjeld Larsen fortsatte til o. 1950.

Meulengracht, Malthe Chr.

ca. 1807-
exam.jur., fuldmægtig; boghandler
Herlufsholm; Ringstedgade 3; Kirkestræde 4

overtog 1841 Næstved første boghandel efter den fallerede I.Q. Ludvigsen, drev den vel først i Ringsted­gade hvor han boede, men 1847 nybyggede han hjørne­gården Kirkep­ladsen Kirke­stræde, Den Meulengracht­ske Gaard, og flyttede dertil. 1852 solgte han forret­ningen, men 2 efterfølgere videre­førte den Meulengracht­ske Bog­handel -1860, den fortsatte som Chr.F. Petersens Bog­handel -1862. MCM's lærling, så fuld­mægtig cand.phil. Hugo Bloch startede sin egen bog­handel 1851, siden 1869 er den på Axel­torv 10.

Meyer, Johan Michael

ca. 1815 - 1879
murermester
Brogade 7, Farvergade

arbejder:

JMM sad i en årrække i borger­repræsentationen og bygnings­kommissionen m.fl. Han var aktiv ved beslutningen om bygning af råd-, ting- og arrest­huset 1855-56. 1858-59 gerådede han i offentlig polemik med murer Jens Larsen hvis byggerier i Nygade han og andre beskyldte for byggesjusk; JMM måtte selv tage imod kritik for manglende tilsyn.

Michelsen, Andreas Julius

1817-1909
buntmager, kasketmager, tøffelmager
Østergade 23-33; 4; Torvestræde 2; Vinhusgade 13; Hjultorv 8

drev virksomhed o. 1845-82, 1852- i Torvestræde, 1871- i Vinhusgade. 1874 købte han værtshus­holder Lars Christensens gård på Hjultorv og flyttede dertil, vist året efter. Han byggede nyt forhus i 2 etager 1875 og 1883. 1866 var AJM medstifter af Industri- og Sparebanken, fra 1867 direktør, 1871-1909 ledende direktør.

1866 var AJM medstifter af Den kommunale Forening og blev dens første formand; foreningen stod partiet Venste nær uden at være del af det. AJM sad i byrådet senest 1866 - 1888 hvor han var oppositionens uformelle leder og blev støttet af Næstved Tidende:

Michelsen, Jens Peter

1852-1932
snedkermester
Ringstedgade 20

drev virksomhed 1887-1916, efterfulgt af Peter Christoffersen, sad i byrådet o. 1909-12.

Mielche, Ernst August Fredrik

ca. 1798 -
købmand, brændevinsbrænder
Østergade 28

kom fra Holsten, drev forretning i Næstved, efter eget udsagn 1823-, senest 1834- i Østergade. Han overtog 1841 også forret­ningen overfor (nr.23-33) og ejede senest 1855 begge gårde. Hans husstand 1860; 3 tjeneste­piger, 2 handels­lærlinge, 2 handels­betjente, 8 tjeneste­karle. EAFM afstod 1863 forret­ningen, 1866 også begge gårde til sin tidligere kommis, i mellem­tiden købmand i Præstø, Fr.Ludv. Brandt. EAFM var borger­repræsentant 1853-.

Milling, Henrik

1835-80
mineralvandsfabrikant; lotteri­kollektør
Axeltorv 6; Købmagergade 18, 15

overtog 1870 H.C.C. Lunds nye mineral­vandsfabrik Fortuna i Købmager­gade 18, byggede 1879/80 nyt forhus. 1880 blev fabrikken overtaget af apoteker J.S. Baagøe og hotelejer M. F. Næsted, fra 1888 Baagøe alene; 1942 flyttede den ud på Gottliebsvej hvor den var -1971.

Misleth, Hans Christian

ca. 1736 - 1814
købmand
Brogade 6

overtog 1762 den gård og forretning hans far Christen M havde haft o. 1736, forpagtede konsumptions­afgiften ved Broport, var postmester 1800-1813, var eligeret borger o. 1770-86.

Moosdorff, Gottfried Heinrich

1832 -
nålemager
Kindhestegade 1-3; Østergade; Riddergade 12

kom fra Prøjsen, drev virksomhed i Næstved 1868 - mindst 1904, 1873- i Riddergade, frem­stillede også brocher og fuglebure. Sønnen Vilhelm M. drev skomageri sst. o. 1906-30.

Møller

o. 1827-1929
skomagermestre
Skomagerrækken 4

Albrecht M (ca. 1773 -) virksom senest 1827 - 1855/56

Lars Andersen M (1830-) sønnesøn af Albrecht M, også læderhandler, virksom o. 1855/56 - ca. 1888

Emil Th. M (1860-) virksom ca. 1888 - mindst 1929.

Møller, Adolph

ca. 1838 - 1896
kreaturhandler
Ringstedgade 11; 56

overtog 1880 Dampmøllegården og flyttede derud, bort­forpagtede mølleriet og bageriet, planlagde 1892- gennem­førelse af Nordre Farimags­vej til Ringsted­gade og udstykning af området. Han nåede det ikke, i stedet solgte enkefru Emilie M 1897 området til et konsortium der gennem­førte projektet, behandlet i byrådet 1901.

Møller, H.C.T.

1893-1966
løjtnant; sygehus­inspektør
gl. sygehus

var sygehusinspektør 1925-, lærer ved Næstved Handels­skole 1930-58, under besættelsen aktiv i den militære efterretnings­tjeneste.

Møller, Mathias Sebastian

ca. 1833 -
skomagermester
Østergade 23-33; 7

købte 1865 enkefru Wittes gård på hj. af Krumport og Østergade og flyttede dertil, købte året efter også hjørnet Kattebjerg 13, Krumport 1 af samme og erstattede det 1875 med et nyt grundmuret hjørnehus, byggede samme år også Krumport 9. Senest 1890 ejede skomagermester L.A. Møller, Skomager­rækken, førstnævnte gård.

Mørup, Sofus O.

1859-1934
sagfører
Jernbanegade 4; Ramsherred 15; 29

havde praksis 1893 - mindst 1930, -1903 i Jernbane­gade, o. 1911-30 i Ramsherred 29; juridisk konsulent for Industri­banken 1897-, 1908-34 direktør sst.

Maag, Hjalmar

1853-1912 læge Østergade 18; Købmagergade 11

praktiserende læge 1879-, overlæge ved amts­sygehuset 1882/83-1912. Engang mellem 1883 og 89 købte han gården på Købmager­gade og flyttede dertil.

Nandrup, (Johan) Christian

1831-94
købmand
Torvestræde 2, Axeltorv 4

voksede op som plejesøn hos urmager Andreas Christensen i Torvestræde 5, udlært hos H. Aagaard Hansen og Anthon Wulff, Axeltorv, begyndte forretning 1857 i hjørne­gården. Antagelig overtog han forret­ningen efter den fallerede G.F.J. Christensen. Den voksede til en stor købmands­virksomhed med både en gros og detail, både grovvarer og delikatesser. 1870 afgav han glas- og porcelæns­afdelingen til C.S. Larsen der fik forretning i sidelængen mod Torvestræde. 1866 købte CN gården af Borchsenius, han nybyggede side­længerne i grundmur, 1876 en nu forsvunden mod syd i 2 etager, 1880 længen mod Torvestræde (nu nr. 2) i 1 etage. 1893 lod han arkitekt Fr. Wilsbech bygge nyt forhus.

Nandrup, Julius C.

1867-1937, søn af Christian N
købmand, konsul
Torvestræde 2, Axeltorv 4

overtog forretningen efter faderen, solgte 1895 sin grovvare- og engros­afdeling til faderens medarbejder 1893- Valdemar Huus og fortsatte detail­afdelingen på hjørnet og mod torvet. 1906 købte han Købmager­gade 5 af apoteker Baagøes enke. Huset lå bekvemt lige over gården, og her fik hans personale efterhånden bolig. JCN var fra 1904 tysk konsul, medlem af byråd, havne­udvalg og jernbane­udvalg, 1923-37 medlem af Diskonto­bankens bestyrelse. Netop til denne bank solgte han gården i slutningen af 1935 til over­tagelse 1/4 1936. Banken rev forhuset ned og byggede nyt. Her fortsatte JCN's førstemand gennem 21 år Einar Iversen (1894 - 1954) detail­forretningen som Nandrups Eftf. -1953, Bo Stener Jørgensen -1989.

Neerup, Hans Henrik

1871-
malermester
Hjultorv 7

overtog 1901/02 værkstedet efter P.N. Sommer og drev det - mindst 1921, forhøjede 1912 huset med 1. sal og frontispice.

Nielsen, Arndt

1873-1940
urmager, musikhandler
Jernbanegade 2

drev forretning 1898 - død, han svend V. Köser forsatte 1947-74, Erik og Henny Christensen 1974-.

Nielsen, Carl Christian

1844-1918
skomagermester
Torvestræde; Kattebjerg 3; Ramsherred 15; Farimags­vej 33

drev virksomhed o. 1872-1901, 1872- på Kattebjerg som han nybyggede 1887. 1897 købte han Ramsherred 15 af smedemester Niels Peter Rasmussen og flyttede dertil. 1901 byggede han hus på Farimagsvvej 33 og flyttede dertil. CCN var 1889 - mindst 1903 medlem af byrådet hvor han repræsenterede oppositionen. Iflg. Social-Demokraten 1900 var den radikale Skomagerbmester C.C. Nielsen gennem mange Aar blevet forfulgt af Højre, fordi han var virksom for den berygtede Fattiggaards-Skandales Afsløring. Så dramatisk ser det ikke ud for eftertiden. CCN fik på sine ældre dage et ben som retsvidne.

Nielsen, Hans

1859-
gæstgiver; detailhandler
Ringstedgade 1; Kindheste­gade 6; Ringsted­gade 1; Øster­gade 8

forpagtede Hotel Dania senest 1900 - 1904, drev Central-Kaféen 1904-08 da han købte Dania, gården og hotellet, som han drev - mindst 1917. Derefter detailhandler i Øster­gade o. 1920-31.

Nielsen, Hans Peter

restauratør; hotelejer
Jernbanegade 2; 15

drev Café Bellevue senest 1901 hvor han annoncerede 10-Mands Orkestret spiller hele Aftenen. Caféen flyttede 1906 til det nye nr. 15 hvor den også blev hotel. HPN ejede det - mindst 1911 men drev det senest 1907 - ved forpagter.

Nielsen, Jens

1863-
snedkermester
Brandtsgade 5

drev virksomhed o. 1896-1935, senest 1919- Nielsen & Sønner, med Brandtsgades Ligkiste­magasin, o. 1943-60 ved Th. Nielsen.

Nielsen, Julius

1852-
bagermester
Ringstedgade 1, 9; 96

drev forretning i Dania o. 1879-92, i sit eget Ringsted­gade 9 - ca. 1907. 1901 byggede han 2 villaer i Sandstræde, nu Ringstedgade 94-96, og flyttede selv ind i nr. 96 hvor han stadig boede 1927.

Nielsen, Lars Peter

1865-1938
smedemester, cykelsmed, maskin­fabrikant
Ramsherred 15; Farimagsvej 5

drev virksomhed 1898 - mindst 1930, 1908- i sit nybyggede Farimags­vej 5. Hans smede-, maskin- og auto­værksted var kendt for egne konstruktioner som petroleums­motoren Næstved og ajlepumpen Hvalros. Værkstedet fortsatte i hans navn til mindst 1969.

Nielsen, Mads

1832-1913
brygger
Farvergade 7

overtog 1864 H.N. Gotliebs hvidtøls­sbryggeri der 1913/14 blev overtaget af Føniks der lukkede det 1917. MN anlagde 1898/99 Gottliebsvej og udstykkede grundene.

Nielsen, Niels Christian

ca. 1776 -
brændevinsbrænder, værtshus­mand
Østergade 20

drev virksomhed o. 1815-34, o. 1840-50 videre­førte hans enke Juliane, født Hjort, brænderi og værtshus. Hun boede stadig i gården 1860.

Nielsen, Niels Christoffer Julius

ca. 1813 - 1881, søn af Niels Chr. N
købmand
Østergade 20

drev forretning o. 1845-80, giftede sig ca. 1859 med snedker H. Sorterups enke Johanne og overtog hendes ejendomme: Østergade 4, Grønnegade 2-4 (Sorterups kaserne) og Johanne­bjerg. NCJN var blandt de indflydelses­rige mænd der 1854 gjorde oprør mod C.M. Wittusens ledelse af Pram- og Dampskibs­interessent­skabet, overtog ledelsen med NCJN som formand, solgte dampbåden Dragen 1855 og gen­indsatte S. Knæckenborg som ekspeditør 1857. NCJN sad i en årrække i borger­repræsentationen, fra 1855 som formand.

Hans enke af 2. ægteskab Rasmine (1830-1916/17) arvede ejen­dommene og boede stadig i stam­gården 1916.

Nielsen, Peter

ca. 1850 -
gæstgiver
Hjultorv 6

overtog 1880 virksomheden efter Anders Nielsen, drev til 1905 da han solgte gården til gartner Boeck. 1907 frydede Sydsjællands Social-Demokrat sig over at der blev Afholdshjem i den Bygning paa Hjultorvet, hvor man tidligere ved Hjælp af 5 Ørerne slap ind til "Bulebal" - nemlig i afdøde Gæstgiver P. Nielsens Baghus.

Nielsen, Theodor

ca. 1821 -
købmand
Brogade 3-5

drev forretning 1851 - fallit 1867, købte 1856 gården af købmand Hattings dødsbo - den blev 1867 overtaget af købmand Beeken. TN sad i kommunal­bestyrelsen og bestred vigtige tillids­poster, så konkursen må have været en af de større person­lige tragedier i Næstveds erhvervs­historie.

Næsted, Michael Christian

ca. 1785 -
gæstgiver, vinhandler
Kirkepladsen 4, Vinhusgade 1

drev Vinhuset 1823-53.

Næsted, Michael Frederik

ca. 1823 -, søn af Michael Chr. N
gæstgiver; vinhandler, mineralvands­fabrikant
Kirkepladsen 4, Vinhusgade 1; Købmagergade 11

overtog 1853 Vinhuset efter faderen, fornyede bygningerne i 3 etaper 1855, 1864-65 og 1891. 1873 overdrog han driften af Vinhuset til en forpagter. Senest året efter åbnede han vinhandel i Købmager­gade 11 som han ejede 1880. 1880-1906 drev han mineralvands­fabrikken Fortuna, Købmager­gade 18, sammen med apoteker Baagøe der også blev parthaver i hotellet. 1881 flyttede han herfra, men han ejede hotellet og bygningerne -1896 da han solgte til Th. Hansen.

Nønnecke, Fred.V.

vinhandler
Kirkestræde 3; privat: Brotorv 6; Sct. Peders Kirke­plads 5

drev forretning 1891-97, 1894- i middelalder­rådhuset på Kirke­pladsen som han kaldte Kloster­hallen, og som han havde købt af Næstved Kommune året før på vilkår at han skulle med­finansiere den restaurering der blev gennemført 1894. Andre fortsatte vinhandelen i huset -1912.

22/12 2018