hvem var hvem: O-P

Obel, Thor C.

ca. 1808-
farver, væver
Kirkestræde 2

drev virksomhed senest 1840 - fallit 1873; ved tvangs­auktion gik gården til snedker Ypkendanz der rev den ned og byggede nyt.

Olivarius, H. Ferdinand

ca. 1809 -
købmand
Ringstedgade 9-11

overtog senet 1838 gård og forretning efter sin svigerfar H.H. Gjelff, byggede 1841 efter kontrakt med toldvæsnet Det Gule Pakhus ved havnen. HFO var blandt de indflydelses­rige mænd der 1854 gjorde oprør mod C.M. Wittusens ledelse af Pram- og Dampskibs­interessent­skabet, overtog ledelsen, solgte dampbåden Dragen 1855 og gen­indsatte S. Knæckenborg som ekspeditør 1857. 1859-60 trak han sig tilbage, Niels Bagger overtog forret­ningen, senest 1866 ejede F.E. Sander pakhuset.

Ollendorff, Carl C.

1855-1920
manufakturhandler
Torvestræde 4

var C.W. Borchsenius' Eftflgr. 1884-1914. Vilh. Svendsen fortsatte forret­ningen -1934 da huset blev revet ned.

Olsen, Arnold

1871-1936
pantelåner, marskandiser, ekviperings­handler
Ramsherred 23; Sct. Mortensgade 7

drev forretning o. 1907-25, købte 1908 gården i Sct. Mortensgade og flyttede derhen.

Olsen, Hans -> Birksted

købmand

Olsen, Johannes Christian

ca. 1810 - 1889
skomagermester, læderhandler
Grønnegade 21

drev virksomhed her senest 1855 - død, , fra 1870 også læder­handel. Enkefru O videreførte forret­ningen der ved samme tid flyttede til Brotorv hvor den midt i 1890'erne blev overtaget af Peter Iversen.

Olsen, L.P.

1861-1924
købmand; tømmerhandler
Ringstedgade 15; Ringsted­gade 24; privat: Farimags­vej 28

overtog 1887 Chr. Sindahls forretning, 1895 C.E. Bergens (tidl. Sanders), -1897 i kompagni med P.H. Møller, derefter alene. 1901 afstod han korn og foder­stoffer, brændsel og kolonial til C.J. Hansen og fortsatte selv med tømmer og bygge­materialer. 1920 købte han Ringsted­gade 19 til støbegods­lager. 1921 solgte han tømmer­handelen til brødrene Christian og Aage Ravn der 1965 flyttede ud til Erantis­vej. Der er den stadig, nu under navnet Stark Næstved Trælast. Senest året efter overdrog han støbegods­forretningen til sønnen Åge Pihl Olsen. 1904/05 byggede LPO villa på Farimags­vej hvor han boede i den ene af de 2 lejligheder - død.

Olsen, P.

1857-
(heste)slagter, pølse­fabrikant
Grønnegade 27

drev forretning 1878-1910. Syd­sjællands Social-Demokrat 7/7 1899: Hestes­lagter Olsens Fødevarer konfiskeres. Raadne Pølser og rottegnavet Flæsk.

Olsen, Viggo

1852-1930
bagermester
Hjultorv 5

drev forretning 1885 - 1909, ejede fortsat huset hvor han drev en agentur­forretning, indtil han 1921 solgte det til Johs. Clausen; han boede der stadig 1925.

Ostenfeldt, Christian

1740-1818
malermester

kom fra Sæby i Nordjylland. 1802 oprettede han ved testamente sin stiftelse dér, men 1816 flyttede han den til Næstved. huset blev bygget 1840. Sønnen med samme navn drev købmands­handel i Østergade 26 senest 1845 - 1855.

Otbo, Jørgen

1887-1959
arkitekt
Farimagsvej 20; Peder Bodilsvej 29

har tegnet mange markante huse i Næstved: for private:

for organisationer:

og for de 2 kommuner:

Packness, Jens

ca. 1833 -
manufakturhandler
Torvestræde 6; Ringsted­gade

drev manufakturhandel 1873-95, markedsførte Oplaget og Udsalget af Crome & Goldschmidts samt Horsens Tugthuus's Fabrikata hvilket 1883 førte til offentlig polemik med Ferdinand og med fabrikken i Horsens.

Paulsen, Carl Christian Frederik

1838-1911
jernstøber, savværks­ejer, maskin­fabrikant
Vordingborgvej 34

byggede sin gård 1868-76, sad i byrådet o. 1894-1907. Han afløstes af sønnen Carl Paulsen (f. 1879). Virksomheden ejes og drives stadig af familien, i begyndelsen af 2005 flyttede den ud til Ydernæs.

Paulsen, Johan Heinrich

ca. 1812 -
skomagermester, billet­kasserer
Ramsherred 13

kom fra Holsten, drev virksomhed i Ramsherred o. 1845-94. Senest 1881- var han også billet­kasserer, dvs. at han administrerede den private indkvartering af dragoner og heste for byrådets indkvarterings­kommission. 1897 solgte enkefru Caroline Dorthea P huset.

Pedersen, Jens Anton

1856-1931
glarmester
Jernbanegade 2; Ramsherred 13

kom fra Haslev, drev forretning i Næstved 1893-, 1898- i egen nybygning i Ramsherred. 1924 gik virksom­heden videre til sønnen Niels Juel Pedersen (f. 1901). Engang i 70'erne flyttede den ud til Næstved Nord hvor den stadig er under navnet Niels Juel Pedersen A/S. J.A. P blev også en betydelig ejendoms­investor:

J.A. P var aktiv i afholds­bevægelsen. Han var 1907 initiativ­tager til etablering af Afholds­hjemmet, Hjultorv 6; ca. 1913 købte han Vinhusgade 2 hvor der blev afholds­pensionat. Og i menigheds­arbejdet; 1917 medfinansierede han menigheds­rådets køb af middelalde­rrådhuset på Kirke­pladsen hvor en beværtning blev til menigheds­hus.

Pedersen, Jens H.

1843-1901
uldhandler, herreekviperings­handler
Vinhusgade 13, Brogade 1

drev forretning senest 1874 - død, enkefru Anna P fortsatte -1910 da hun afstod forret­ningen til Knud Knudsen.

Petersen, Adolph

ca. 1843 -
kobbersmed
Ringstedgade 20; 21

overtog 1871 enkefru Lillegaard virksomhed, flyttede 1880/81 over på den anden side af gaden hvor han fortsatte til 1893.

Petersen, Anders

1837-
værtshusholder
Skomagerrækken 8

Anders bag Vagten, ejede senest 1867 - 1907 gården og værts­huset som kan spores tilbage til 1845; AP drev det o. 1890 og igen 1903- ved forpagter. 1907 solgte han gården og bevært­ningen til Anders Andersen der arvede hans tilnavn selv om vagt­bygningen henne på hjørnet af Axeltorv var forsvundet 1887.

Petersen, Carl Victor

1833-1905
bogtrykker, avisudgiver, redaktør
Grønnegade 16; Ringstedgade 13

grundlagde 1866 Næstved Tidende. Første nr. udkom 6/7, Fredericia-dagen. CVP finansierede initiativet med et lån hos et A/S som han hurtigt tilbage­betalte. Bladet var ment som en protest mod 1866-grundloven med dens tilbage­slag for demokratiet, men frem­trådte i begyndelsen nationalt og ret upolitisk. 1868 flyttede avisen og han hen til svogeren skomager Grønberg i Ringsted­gade, først som lejer, senest 1874 som ejer. Tidende tilsluttede sig 1870 Det Forenede Venstre, i forligs­årene 1890-94 Det Moderate Venstre. Den videre­førtes af C.V. Petersens Sønner, bogtrykker Victor Petersen og redaktør Regnar Petersen. Den konkurrerede lokalt med Næstved Avis, upolitisk, efterhånden national­liberal, efterhånden konservativ. 1895 overdrog CVP der nu var flyttet til København, også gården til de sønnerne.

Petersen, Chr.

1827-93
malermester
Østergade 13; Sct. Mortensgade 2, Jernbane­gade 1

var veteran fra 1. slesvigske krig, drev virksomhed i Næstved 1853/54-. 1874 købte han gården i Sct. Mortensgade der var blevet halveret ved an­læggelsen af Jernbane­gade, rev resten ned, byggede året efter nyt med facade mod Jernbane­gade og flyttede dertil. 1885 optog han sin stedsøn og svend i forret­ningen. Han blev også hans efterfølger. CP var

CP var dermed direkte og indirekte bygherre til 3 eller 4 af de første 4 huse på Jernbane­vejen.

Petersen, Chr.

1849-
gartner
Farimagsvej 43; Jernbanegade 5, Ramsherred 20

købte 1913 Carl Jensens store ejendom på hj. af Jernbane­gade og Ramsherred og åbnede året efter den finere gartneri- og grønt­forretning La Reine; far til Charles Petersen Dybdahl*.

Petersen, Claus

1829-1910
kurvemager
Riddergade 1; Ramsherred 25

drev forretning senest 1871 - død, 1876- i Grønnegade, nu Ramsherred 25.

Petersen, Conrad Ferdinand

1824-96
købmand, manufaktur­handler, mægler
Riddergade 2, Torvestræde 8-10

kom fra fra Stubbekøbing, giftede sig ca. 1854 med enkemadam Trine Fleisner der ejede hjørne­gården og begyndte der 1854. Det var efter tidens skik en alsidig forretning, men vægten må have været på manufaktur: 1855 reklamerede han med Bomulds­tøier (af eget Fabrikata) og averterede: 2 Tøimager­svende kan strax erholde Arbeide. 1857 lukkede han sin forretning og flyttede fra Næstved, men han var tilbage igen fra 1866, nu vist mest med kolonial. 1870 blev han beskikket som mægler og averterede ikke længere for sin Boutik men for sit Contoir. 1896, få dage før sin død, solgte han gården til sin svigersøn, købmand Niels Hansen. 1901 sad enkefru Petersen tilbage.

Petersen, Elisa(beth Amalie)

1876 - 1932
lærer; politiker
Vordingborgvej 24; Axeltorv 6; Østergade 2

1907 medstifter af Dansk Kvinde­samfunds kreds i Næstved, senere aktiv i lands­ledelsen, 1909-21 i byrådet for Venstre, særlig optaget af sociale spørgsmål, ikke mindst folke­køkkenet. EP var gift med sagfører Jacob P 1902 - hans død 1928. Samme år blev hun valgt til lands­tinget og året efter flyttede hun til København.

Petersen, Emil

1863-1952
slagtermester
Ramsherred 4, Skomager­rækken 12

kom fra Sønderborg, drev forretning i Næstved 1891-1937, var med i Konsortiet der 1897 købte gartneriet Eddeliens Have og forlængede Ramsherred op til Jernbane­gade.

Petersen, Frederik

ca. 1799 - 1863
bødkermester
Købmagergade 15

drev virksomhed senest 1837 - død, derefter sønnen Johan Frederik Petersen (1831-) - mindst 1916.

Petersen, Herman

1882-
elektriker; socialinspektør; tilsyns­førende; kommunal­politiker
Kompagnistræde 10; Farvergade 7; 2

1906 elektriker på DEFOR; 8 år i byrådet o. 1. verdens­krig, sad i det udvalg der styrede folke­køkkenet; Næstveds forsørgelses- senere social­inspektør 1921-48, derefter tilsyns­førende ved optagelseshjemmet i Grimstrup.

Petersen, Jørgen

ca. 1833 -
bagermester, konditor
Axeltorv 9

overtog 1863 R. Minis konditori og også hans kontrakt med posthuset, at overtage og holde oplyst et opvarmet værelse for de rejsende ved posternes ankomst kl. 12 1/4 og 4 1/2 nat samt overtage de rejsendes opvartning med kaffe og bouillon, smørrebrød og fint brød, mod en årlig godtgørelse af 100 rdl. Da Industri­bygningen stod færdig 1877, mistede JP det teater konditoriet hidtil havde huset, og en række andre arrangementer og solgte gården.

Petersen, Lars Peter

1864-1950, 1913- Lars Peter Petersen Lønager
uldstrikker, udvandrings­agent, medicin­mand
Farvergade; Torvestræde 8; Ramsherred 6
privat: Krumport 5; Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8; Ramsherred 6

kom fra Midtjylland, drev forretning i Næstved o. 1892-1939, 1892- i Torvestræde. 1911 flyttede forretningen til hans nybyggede ejendom Mjølner i Ramsherred. LPP var også ejendomsinvestor:

Petersen, Mathias

ca. 1800 - 1893
murermester
Sct. Mortensgade 2; Ramsherred 3, Nygade 1

drev virksomhed senest 1845 -, afstod den 1868 til murermester Sauer. Året efter solgte han gården til Næstved Kommune der nedrev en del for at anlægge Jernbane­gade. 1868 købte MP afdøde hattemager Frølunds gård på hj. af Ramsherred og Nygade. Den solgte han 1888 til Diskonto­banken der rev den ned og byggede nyt. Han boede til leje i det nye hus o. 1890. MP ejede også Ramsherred 10 som han ombyggede 1858 og 1878; det brugte han til udlejning.

Petersen, Ole

1849-
murermester
Sandstræde; Jernbanegade 2, Kattebjerg 1

købte gården på Kattebjerg af snedker Lemvig og byggede 1892-93 nyt med lang facade mod Jernbane­gade, i 2 etager, 1897 gav hjørnehuset 2. sal og tårn, nok udfordret af malermester Søeborgs nye nr. 6. OP boede selv i en af lejlig­hederne. OP byggede vel også de 2 udlejnings­huse Ndr. Farimagsvej 2 for sin svigerfar Ditlev Poulsen.

Petersen, Peter

ca. 1798 -
høker, gæstgiver
Axeltorv 3, Torvestræde 1 (Skandinavien)

drev virksomhed senest 1834 - 1874, om-/nybyggede forhuset mod torvet 1851/52 og kaldte senest 1856 stedet Skandinavien, solgte 1874/75 til Hans Chr. Iversen der et par år efter flyttede tværs over torvet til nr. 9 og tog navnet Skandinavien med sig. PP blev 1839 valgt til borger­repræsentant, sad i ind­kvarterings- og fattig­kommissionen.

Petersen, Peter

ca. 1824 - 1879
farver, trykker
Hjultorv 9, Kindhestegade 1-3; Ringsted­gade 9

drev virksomhed 1853 - død, købte 1867 gården i Ringsted­gade af boet efter købmand Olivarius, rev forhuset ned, byggede nyt og flyttede dertil 1868.

Petersen, Peter

1848 - 1911
kreaturhandler
Købmagergade 10-12

ejede ejede og boede i dobbelt­gården 1883 - død, om- eller nybyggede nr. 12 til to etager 1883.

Petersen, Peter Thorvald

1839-
sadelmagermester
Østergade 15; 1

drev virksomhed o. 1867-1925, 80'erne - i nr. 1.

Petersen, Peter Wilhelm

ca. 1839 - 1908
bødkermester
Vinhusgade 3-5; 10; Ringsted­gade 9

drev virksomhed o. 1870-1905, 1871- i Vinhusgade 10, midt/sidst i 80'erne - i Ringsted­gade.

Petersen, Regnar

1859-1912, søn af C.V. P
redaktør
Ringstedgade 13; privat: Ringstedgade 34

C.V. Petersens Sønner overtog Næstved Tidende efter faderen, 1895 også gården. RP lod arkitekt G.E. Andersen bygge nyt forhus 1898-99. Han var redaktør - død. Han var formand for Forsvars­brødrene o. 1904 da mindesmærket for de faldne i de slesvigske krige ved Sct. Mortens Kirke blev rejst på hans foranledning.

Petersen, Thorvald

1859-1951
manufakturhandler
Axeltorv 3, Torvestræde 1

drev Vett & Wessels Udsalg 1902-25.

Petersen, Vald.

1878-
købmand, grosserer
Riddergade 4

overtog 1920/21 engros- og grovvare­delen af Krags forretning og drev den -1949 da den indgik i Wilh. Smith A/S.

Petersen, Victor

1861-1934
bogtrykker, avisudgiver
Ringstedgade 13; privat: Ndr. Farimagsvej 1A

C.V. Petersens Sønner overtog Næstved Tidende efter faderen, 1895 også gården. 1917 overgik bladet til et aktieselskab. VP byggede sig mellem 18902 og 95 en villa ved banen. 1895 fik VP tilladelse til at maatte føre Traade over Ringsted­gade og ad Farimags­vej fra det Firmaet C.V. Petersens Sønner tilhørende elektriske Lysanlæg i Ringsted­gade til Forsyning af elektrisk Lys i hans Privat­bolig paa Farimags­vejen. Hermed blev villaen antagelig Næstveds første privat­bolig med elektricitet - byen fik først sit elværk 1909. VP boede der med familie og tjeneste­pige. 1906/07 solgte han huset.

Petersen, Viggo

1863-
skorstensfejermester
Præstøvej 1

var byens skorstenfejer 1892 - mindst 1930. 1897 lod han G.E. Andersen bygge ham et hus i Østergades For­længelse.

Petræus, W.M.

1806-90
borgmester, by- og herredsfoged
Købmagergade 20

beklædte embedet 1856-76.

Plov, Carl A.

ca. 1809 - 1875
købmand
Ringstedgade 2, Hjultorv 12-18

drev forretning senest 1850 - 1872, -1859 i kompagni med sin svoger, firma Plov & Bagger, derefter alene.

Poulsen, Ditlev

-1893/94
sigtefabrikant, ejendoms­investor
Sandstræde

købte jord omkring Ndr. Farimagsvej, bl.a. 1892 eller kort før af præsteembedet, ejede senest 1890 Farimags­vej 17-21 hvor han vel selv havde bygget de 3 beboelses ejendomme, byggede 1892-93 2 mere på Ndr. Farimagsvej 2.

Poulsen, Hans

1875 - 1946
dir. og hoved­aktionær i Sydsjællands Jern­forretning
Grønnegade 37, Ringstedgade 12-14

begyndte 1892 hos Fritz Lillelund, blev leder af jernforretningen som han gennem køb af Næstved Jern- og Staal­forretning, Ringsted­gade 11, overtog 1929. Optog 1941 sviger­sønnen, prokurist Bernh. Rasmussen i direktionen. HP sad i Diskontobankens bestyrelse 1934-46, 1838- som formand, og i byrådet 1942-46.

Pugdahl-Petersen, Julius

1879-
trikotage- og skotøjs­handler
Torvestræde 5 t.v.

overtog 1904/05 De jyske Strikkeriers Udsalg som han fra 1908 drev i sit eget navn. Fra 1927 kaldte han forret­ningen fodtøjs­magasin. Fra ca. 1950 er indehaverne J. Pugdahl Petersen & Mørk. 1950 lod han arkitekt Gunnar Christensen forhøje forhuset til 2 etager.

14/2 2018