hvem var hvem: R-Sp

Rasch, Andreas

1870-
sagfører
Kindhestegade 7; 9

havde praksis 1897 - mindst 1916, fra engang mellem 1901 og 05 i nr. 9 som han også ejede.

Rasmussen, Anders Christian

1847-1914
læderhandler
Kindhestegade 5

overtog 1882 sin principal Ole Jensens forretning, købte året efter gården af Jensens dødsbo, lod arkitekt G.E. Andersen bygge nyt forhus 1910. ACR drev forretningen - død, enkefru Nathalie R - mindst 1925. Næstved Læderhandel er stadig i huset.

Rasmussen, Andreas

1853-1914
marskandiser; herreekviperings­handler
Kindhestegade 1-3; Vinhusgade 5; Ringstedgade 6; 4; 2a

drev forretning 1882 - død, 1883- i Vinhusgade, 1885- i Ringsted­gade. 1903 flyttede han forret­ningen hen i nr. 4 hvor han kaldte den Tøjhuset.. 1913/14 købte han nabogrunden af kommunen, 1914-15 lod enkefru Eleonora R arkitekt G.E. Andersen bygge nyt hus som forret­ningen flyttede ind i. Hun og sønnen Ejnar Varstrup Rasmussen (1887 - 1934) videreførte forret­ningen -1929/30, skiftende ejere - ca. 2000.

Rasmussen, Bernh.

1894-1964
dir. og hoved­aktionær i Sydsjællands Jern­forretning
Grønnegade 37, Ringstedgade 14
privat: Kirkepladsen 6 -1935

begyndte i sviger­faderen Hans Poulsens jern­forretning 1918, meddirektør 1941, direktør 1846 - død. BR var mestifter af Næstved Erhvervsråd 1941 og dets formand 1948-54 og 1955 - død og formand for handels­stands­foreningen 1953-61. Sønnen Gay R blev under­direktør i jern­forretningen 1954 og videreførte den -1978.

Rasmussen, Ole

1871-1944
kobbersmed, vand- og gasmester
Brogade 1; Ringstedgade 21

drev virksomhed 1899 - ca. 1935, senest 1904- i Ringsted­gade, er kendt for sit samarbejde med kunstneren Karl Hansen Reistrup og dennes søn, arkitekt Urban Hansen Reistrup. Sønnen Harald R (1895 - 1949) fortsatte - 1949.

Rason, Heinrich

ca. 1811 - 1882
hattemager
Kindhestegade 4; Ringsted­gade 10

drev virksomhed 1850 -død, 1856- i Ringsted­gade 10 som han også ejede.

Ravn, Carl Elias

ca. 1798 - 1889
købmand, brændevins­brænder
Axeltorv 1

købte 1829 gården af baron Retz Thott, drev brændevins­brænderi og købmands­forretning der - død.

Ravn, Jens Peder

ca. 1791 - 1888
glarmester
Østergade 3-5

drev virksomhed i Glarmester­gården senest 1834 - død, overtaget efter forældrene. Enkefru Karen Marie R fortsatte - mindst 1880.

Reiff, Andreas

1854-1932
cigar- og tobakshandler
Jernbanegade 1

kom fra fra Flensborg, drev forretning på det markante hjørne 1880 - mindst 1930, var medstifter af Forsvars­broderskabet af 1889 og dets formand 1895 - død.

Reimert, Johan

ca. 1791 - 1855 handskemager, buntmager, fæstemand Købmagergade 8

handskemager senest 1827 -, 1839- også buntmager, 1843- også fæstemand. Maren Kjerstine f. Jensdatter, Reimerts Enke, fortsatte - mindst 1872.

Reimert, Peter

ca. 1823 - 1879, søn af Johan R
handskemager, viktualie­handler, fæstemand
Købmagergade 8

videreførte forældrenes virksomhed - død, 1866- også fæstemand og ejendoms­handler. Reimerts Enke Marie overtog ligesom tidligere svigermoren sin afdøde mands autorisation som fæstemand. Engang i 80'erne flyttede hun til nabohuset nr. 10 hvor hun fortsatte fæste­kontoret indtil hun 1894 fik fribolig i Ostenfeldts Stiftelse.

Reistrup, Karl Hansen

1863-1929
kunstner
Kählersbakken 5; Reistrupvej 9

kom fra Kbh., var fra 1888 kunstnerisk leder hos Herman A. Kähler. Næstvederne kender ham også for de løver af beton, der står flere steder i byen. 1897 byggede han sin villa på den vej der senest 1900 kaldtes Reistrupsvej.

Reistrup, Urban Hansen-

1893-1973, søn af KHR
arkitekt
Reistrupvej 9

har tegnet mange markante huse, fx.

Til Jubilæums- og Lands­udstillingen i Næstved 1935 tegnede UHR den futuristiske hvide by, midler­tidige pavilloner bygget af Insulite-plader, der hvor man straks efter begyndte at anlægge havnen.

Reitz, Christian

1877 - 1952
blikkenslagermester
Østergade 20

sad i byrådet for Socialdemokraterne 1934- hvor hans arbejde i social­udvalget, i en periode som formand, gav ham tilnavnet Næstved social­borgmester.

Rodian, Christian Wilhelm

1816-
købmand, herreekviperings­handler
Kirkestræde 3; Axeltorv 8

drev forretning senest 1845 - 1867, købte 1847 Axeltorv 8 og flyttede derover. 1850-63 ejede han også nr. 9 (senere Axelhus). Hans forretning var af den traditionelle, altsælgende slags. 1867 blev A.L. Cohen C.W. Rodians Efter­følger, men CWR beholdt gården - tvangs­auktion 1871.

Rodian, Oluf

1863-
manufakturhandler
Hjultorv 8

drev forretning 1891-1913.

Roding (Rohding), Christian R.

1826-1900
kaptajn, isenkræmmer og våben­handler
Østergade 4; Torvestræde 6

åbnede forretning i Østergade 1857, flyttede året efter til Torvestæde hvor han byggede nr. 6 1866. Han fortsatte til 1885, men ejede gården til sin død. Enkefru Roding ejede og boede i den til sin død 1906. Efter faderen, regiments­bøssemager Jonas C. Roding, arvede CRR 1868 gården Sct. Mortensgade 8 hvis grund kom til at strække sig op til Jernbanegade, 1898 langs Ramsherred­gades Forl­ængelse.

Rossing, Frederik Wilhelm

ca. 1821 - 1883
købmand
Axeltorv 1

drev forretning 1851 - død, 1853-77 sammen med sin svoger Anthon F. Wulff. Anthon F. Wulff & Co. ejede 1866 - mindst 1870 også nr. 10 hvor de 1869 erstattede renæssance­facaden i bindings­værk med grundmur.

Rye, Bertel Chr.

ca. 1793 -
prokurator, politiker
Østergade 1

virksom i Næstved o. 1829-45, 1838-39 konstitueret byfoged og borg­mester, samtidig (vikarierende?) stænder­deputeret, 1839 - mindst 1941 formand for borger­repræsentationen, redaktør for Syd-Sjællandske Avis 1839-40 hvori han forklarede: min politiske Troes­bekjendelse .. at jeg har stemt og stemmer for fornuftige Reformer. BCR var gift med Marie Bluhme og vel dermed svoger til C.A. Bluhme.

Sabra, Frederik V.

1844 - 1908
købmand, tømmerhandler, cement­fabrikant
Østergade 26

drev forretning 1871 - ca. 1900, specialiserede sig efterhånden i grovvarer, især tømmer og andre bygge­materialer. Han kaldte den Næstved Trælasthandel og supplerede 1897 med Cementvare­fabrikken Sjælland. Omkr. 1883-1900 udstykkede han bygge­grunde på begge sider af Vordingborg­vej, hvor han navngav en vej efter sin søn. 1882, 1886, 1896 og 1901 var han nr. 2, 1, 2 og 2 på Næstveds liste over skatteydere. Han blev svensk-norsk vicekonsul efter Wittusen. 1899-1905 byggede han nyt forhus. Sønnen Oscar H. Sabra (1874 - 1923) førte forret­ningen videre, enkefru Sabras bo solgte 1913 både cementvare­fabrikken og gården i Østergade. 1919 overtog Næstved Tømmerhandel ved T.A. Meding (f. 1890) og Hans Søgren Petersen resterne af Sabras virksomhed. Søgren Petersen udtrådte 1931. Forretningen flyttede etapevis 1944-48 ned til den nye havn hvor den stadig er.

Salicath, Carl

1825-99
borgmester, by- og herreds­foged
Torvestræde 3

sad i embedet 1877-95.

Salomon, Jacob

ca. 1816 - 1881
købmand
Ringstedgade 7

drev forretning senest 1847 - 1877, fra 1862/63 også med Justér­kammerets udsalg af veje- og måle­redskaber, afstod den til sin svigersøn og tidlige handels­betjent Herman B. Sommer.

Sander, Ferdinand Egidius

1819-97
købmand
Ringstedgade 24

begyndte som lærling, senere førstemand, hos Wittusen. 1853 grundlagde han sin egen købmands­gård ved Ringsted Port. På havnen overtog han senest 1867 Det Gule Pakhus hvorfra pramme lastedes og lossedes, men han ejede ikke selv skibe. Sander stod også for andre ejendomme i byen:

1885 solgte Sander forretningen til Carl E. Bergen, men han beholdt bygningerne som hans søn stadig ejede 1916.

Satterup, Chr.

1838-1914
isenkræmmer
Axeltorv 6

drev forretning 1868-1909 i sin svigerfar Holger Aagaard Hansens gård som han købte 1891 af sin svigermor enkefru Amalie Hansen. Han var aktiv i handelsstands­foreningen, medlem af dens skoleudvalg (handels­skolens bestyrelse) 1886 - 1904 og medlem af byrådet 1897-1909. C. Satterups Efterf. fortsatte forretningen -1933.

Sauer, Frederik Christian

ca. 1842-
murermester
Østergade 4; Sct. Mortensgade 2, Jernbanegade 1; Kompagnistræde 7; Farimagsvej 15

overtog 1868 murermester Mathias Petersens* forretning i Sct. Mortengade, blev Næstveds stor­entreprenør:

FCS overtog 1872 murermester Kalhauges* kalk­brænderi i Sydhaven som han drev -1885. 1884 overdrog han murer­firmaet til H. Larsen & H. Christiansen, 1885 gik han konkurs.

Saul, Henrik Eli

1847-1922
lærer, realskole­inspektør
Vinhusgade 13; 12; Jernbanegade 12

var i tjeneste senest 1870 - 1913, fra senest 1890 inspektør for realskolen.

Schade, Frederik

1864-1951
købmand, bankdirektør
Hjultorv 8; 10, privat: Indre Vordingborg­vej 16

drev forretning o. 1894-1916, efterfulgt af Vilh. Jørgensen. 1905 købte han villaen på Vordingbog­vej hvor han boede - ca. 1914. FS var revisor i Industri- og Spare­banken o. 1906-16, direktør i banken senest 1921 - 1933. Senest 1921 ejede han gården på Hjultorv; midt i 30'erne solgte han den til Spare­kassen som led i de to penge­institutters flytning.

Scheel-Bech, Jørgen

1858-1946
isenkræmmer
Kirkestræde 4; Axeltorv 1

drev forretning 1885-, fra 1888 med støbegods­lager i middelalder­rådhuset på Kirke­pladsen. JS-B købte 1897/98 gården på Axeltorv af slagter­mester Krygell der allerede havde nybygget en mindre del, gjorde nybyggeriet færdigt og flyttede dertil 1898. Han var der - død, familien fortsatte -1973, forretningen - 1981.

Schmidt Petersen, Chr. Henrik

1875-
læge
Købmagergade 9

praktiserede 1907-37, 1946-83 efterfulgt af sønnen Mogens Lindved Petersen.

Schnipper, Carl Ditløv

1810-1900
bomuldsfabrikant
Hjultorv 9, Kindhestegade 1-3

drev virksomhed 1838-, fra engang først i 40'erne på hj. af Hjultorv og Kindheste­gade. 1851 fik han kommunal­bestyrelsens tilladelse til også at anlægge et farveri. Den opgave overlod han 1853 til Peter Petersen. 1872 købte han just afdøde farver Durcks gård og virksomhed i Kindheste­gade 18 og overlod driften der til sønnen Harald S.

Schnipper, Frederik W.

1842-1920, søn af Carl Ditløv S
farver
Hjultorv 9, Kindhestegade 1-3

overtog 1868 driften af faderens farveri efter Peter Petersen. 1909 fornyede han hjørne­huset. Han ejede og boede i gården - død.

Schnipper, Harald

ca. 1848 -, søn af Carl Ditløv S
farver
Kindhestegade 18

overtog senest 1877 driften af faderens farveri. Engang i 90'erne udvandrede Schnipper til Californien. 1899 solgte han gården til tømrer­mester Jørgen Johansen.

Schou, Edvard

1861-
cand.pharm., materialist
Axeltorv 6; Torvestræde 11; Ringstedgade 1

drev Næstved Material­handel 1892 - 1927, 1909- i det nye Torvestræde 11, 1925- i Ringstedgade.

Schrøder, Carl

1878-
hatte- og skohandler
Kirkestræde 3; Torvestræde 10; privat: Kirkestræde 1

drev forretning 1903-27, fra 1924 i Torvestræde. CS var fra senest 1919 formand for lejer­foreningen og dette år initiativ­tager til Andels-Bolig­foreningen i Næstved og dennes første formand. Han stod dermed for opførelsen af Skyttemarks­vej 47 1919-20 og 2 serier enfamilie­huse 1921 på Gallemarken hvor han også byggede Villa Udsigten, Peder Syvsvej 3.

Schrøder, Christian A.

ca. 1821 - 1874
handskemager, skindhandler, læder­handler
Ramsherred; Vinhusgade 13, Brogade 1; Ringsted­gade 22

drev virksomhed 1849 - død, 1854- på hj. Vinhusgade Brogade. 1860 købte han huset i Ringsted­gade og flyttede dertil. Enkefru Maria S f. Reimert fortsatte -1884, sønnen Ludvig E. S (1850 - 1919) - død, 3. generation -1942, svigersønnen Aage Primdahl -1967, andre -2003, 1973- i Kindheste­gade 1.

Schultz, Henrik

ca. 1855 - 1913
sagfører
Ringstedgade; Købmagergade 5; Riddergade 3

var fuldmægtig, fra 1888 kompagnon hos C.G. Wæver. 1894-99 sad han i byrådet hvor han var en af initiativ­tagerne til etablering af svine­slagteriet. Desværre gik han i Wævers fodspor. 19/5 1899 forsvandt han og efterlod sig en Bunke sørgende Kreditorer og en Masse falske Veksler. Han var rejst til Amerika hvor blev indlagt på et psykiatrisk hospital. Der forblev han - død.

Schønheyder, M.S.

1782-1835
borgmester, by- og herredsfoged
Købmagergade 20

bestred embedet 1809 - død.

Schaap, Vilhelm Hans Julius

1863-1923
amtsfuldmægtig; sagfører, brand­direktør, sygehus­kasserer
Storemølle; Kindhestegade; Jernbane­gade 23

drev praksis o. 1904-16, ejede o. 1905-16 gården i Jernbane­gade som han også boede i.

Severinsen, Carl

1878-1944, søn af Ole S
købmand
Ramsherred 21; Sct. Mortensgade 13, Ramsherred 14

var 1901 kommis hos sin far, overtog han sin stedbror Anders Caspersens forretning sst. December 1905 købte han gården på hj. af Sct. Mortensgade og Ramsherred af Hoffmanns arvinger til over­tagelse april 1906. Han rev forhuset ned og flyttede i dec. ind på 1. sal hvor han stadig boede 1930. CS arbejdede forret­ningen op til en betydelig virksomhed. 1911 købte han Næstved Kulimport af grosserer Jacob Thaning. Den havde oplag ved Vordingborg­vej, lejede 1913 oplags­plads i Karrebæks­minde og fik 1937 hus og lager­plads ved den nye havn. CS sad i Håndværkerbankens bestyrelse 1907-, som formand 1920 - død, og var formand for Industri­foreningen i mange år.

Severinsen, Ole

1847-
vognmand, detailhandler
Grønnegade 11-13; 27; Ramsherred 21; Østergade 9-11

begyndte senest 1876 i Grønnegade 11-13. 1880 boede han i nr. 27. Senest samme år ejede han grunden i Ramsherred hvor han byggede et vognskur. Han boede her o. 1882-1925. 1884 overtog han den offentlige renovation og reklamerede samtidig med ren­holdelse ved privat ejendom. OS var blandt de grundejere i Ramsherred der 1896 købte en del af Eddeliens Have m.m. for 1898 at føre Ramsherred igennem til Jernbane­gade. 1906/07 overtog han gården Østergade 9-11, hvor han 1907 åbnede Kolonial-, Delikatesse-, Hørkram- og Fedevare­forretning, vel en fort­sættelse af den fallerede G.H. Sanders forretning. 1910-13 byggede han de 2 nye forhuse dér. Købmands­forretningen, fra 1910 i det nye nr. 9, overdrog han senest 1916 til sin svoger Aage W. Madsen.

Simonsen, Chr.

ca. 1751 - ca. 1820
købmand
Ringstedgade 3; Østergade 18

var o. 1781 i kompagni med Mathias Harboe i Ringstedgade; deltog i sammen med 5 andre købmænd i Næstved i det pramselskab der 1794 fik eneret på pramning mod at vedligeholde havnens bolværk; afhændede 1811, vist som den sidste, prammen Rytteren til Den danneskioldske Kanal der hermed overtog privilegiet. HCS giftede sig med enkefru Ernestine Margarethe Horne­mann og overtog flere gårde i byen efter Benjamin Horne­mann, bl. a. Østergade 18 hvor han boede, 1787 med hustru og hendes 2 døtre af 1. ægteskab, 2 fælles børn: Benjamine og Benjamin, dertil 2 boddrenge, tjeneste­karl og 3 -piger. Han ejede også gården Købmagergade 9.

Sindahl, Chr.

ca. 1839 - 1895, søn af Søren S
købmand
Ringstedgade 15

drev forretning 1864 - konkurs 1886/87.

Sindahl, Søren

ca. 1805 - 1888
skomagermester
Grønnegade 18

drev virksomhed senest 1845 - død, enkefru Maren S ejede stadig huset 1911.

Sivertsen, Hans

ca. 1793 - 1862
garvermester
Ringstedgade 18

drev virksomhed senest 1840 - død; enkefru Magdalene S ernærede sig ved dame­skrædder­syning - død 1867, sønnen Theodor S fortsatte garveriet -1870/73.

Skjern, Mads (Andersen)

manufakturhandler, fabrikant
Korsbæk

var en type i sjællandske købstæder. Næstved har eksempler selv om de er ældre:

Skjold, Margrethe Jensen

1857-1919
skoleejer; realskolebestyrer
Jernbanegade 10; privat: Slagkildevej 6

var frk. M. Møller -1893, drev en privat pigeskole indtil hun 1891/92 overtog bestyrelsen af pige­realskolen. Den lukkede 1901 da den nye realskole åbnede, også for piger. MJS sad i byrådet o. 1913. Manden Hans Ebbe S og hun byggede sig 1897 en villa på Slagkilde­vej som de ejede og boede i -1917.

Smith, Wilh.

1882-1962
købmand, grosserer
Ringstedgade 24, privat : Ringsted­gade 26, Farimags­vej 1

kom fra St. Heddinge, overtog 1909 forret­ningen efter Carl Johan Hansen, etablerede 1939 Wilh. Smith A/S, overlod 1957 ledelsen til sønnen Svend E. Smith (1907-99). WS etablerede 1912 kulplads på Dehnsvej. 1925 forlod han den nu gammeldags kombination af engros- og detail­handel, samtidig med at han erhvervede Valdemar Huus' korn- og foderstof­forretning med Det Røde Pakhus, 1928 også Det Gule Pakhus, 1936 købmand Brandts forretning i Østergade og 1949 Valdemar Petersens kolonial-engros-virksomhed i Riddergade. Den tidligere detail­forretning blev drevet af Emil Hansen (f. 1877) o. 1926-43, så af Keld Hansen op til 1949. Virksom­hedens tyngdepunkt flyttede til den nye havn: pakhus med foder­blandings­anlæg 1938, gødnings­pakhus 1947, siloanlæg 1953.

WS købte 1913 sygehus­læge Lorcks villa og flyttede derover. Han blev byens førende erhvervs­mand. Han var formand for handelsstands­foreningen 1932-53, en af driv­kræfterne bag etableringen af den nye havn 1935-38 og bag opførelsen af handels­skole­bygningen 1953. Endog fornyelsen af bane­gården 1940-43 fik han en del af æren for.

1967 frasolgtes kolonial­delen til Kolgros A/S, men den forblev i Ringsted­gade, og Smith fortsatte med grovvarer. 1971/72 flyttedes til nyt hovedkontor på Vestre Mellemkaj. Får år efter indgik virksom­heden i Superfos.

Soldath, Carl Peter

1786-1854
købmand
Østergade 17

drev forretning 1812 - død. Han var tredje generation af slægten Soldath, der kan spores i Næstved tilbage til 1746. Han brød med slægtens tradition for murer­håndværket, blev velstående som købmand, også kæmner 1824-27, og ejendoms­besidder. Efter hustruens død 1850 giftede sig med den 24 år yngre Lise Kruse.

Enkemadam Lise Soldath (-1896) flyttede hen i nr. 21 som hun også arvede efter manden. Et års barnløst ægteskab med den ca. 24 år ældre købmand sikrede hende en forholdsvis bekvem tilværelse i den rummelige og herskabelige gård hvor hun lejede en del ud, og som hun stadig ejede 1880 og boede i - død.

Sommer, Herman B.

1848-1916, søn af Jørgen B. S
købmand
Ringstedgade 7

var handelsbetjent hos sin svigerfar Jacob Salomon indtil han 1877 overtog forret­ningen som han drev -1916. Som for­gængeren varetog han også Justér­kammerets udsalg af veje- og måle­redskaber. HBS var formand for handelsstands­foreningen 1892-1907 og som sådan blandt initiativ­tagerne til oprettelse af svine­slagteriet 1896. Han var medlem af byrådet 1897-1902, valgt af de højst­beskattede og konservativ, men som formand for skole­kommissionen en hovedkraft bag den nye realskole, åbnet 1901, også for piger.

Sommer, Jørgen Bidstrup

ca. 1811 - 1882
malermester
Hjultorv 7

arvede gården gennem sin kone Marie S f. Salomon, drev virksomhed senest 1850 - død. Sønnen Peter N. S fortsatte -1901/02, derefter Hans Henrik Neerup hvis kone var født Sommer, - mindst 1921.

Sonne, Jørgen Magnus

1829-
købmand, brændevins­brænder
Riddergade; Østergade 12-16; Kirke­pladsen 12

overtog 1856 som parthaver i Sonne & Zoffmann enkemadam Sophie Cathrine Galles gård og virksomhed i Østergade. Samme år fik de kommunal­bestyrelsens tilladelse til i deres Gaard heri Byen at maatte anlægge og ved Dampkraft drive en Straaqværn til formaling af Korn til deres sammesteds værende Damp­brænderie, men de drev også almindelig blandet butiks­handel. 1860 og 70 boede begge købmænd i gården. 1878 overdrog Zoffmann sin halvpart i gården til JMS der 1882 afviklede en del af forret­ningen: Et vel­beliggende Malt­gjøreri med stor Kjælder og Loft, samt med til­hørende Beboelse, Stald med øvrige Bekvemmelig­heder, tillige passende for Etablering af en Øl­forretning, kan faaes tilleie hos J.M. Sonne, og satte gården til salg: En større Eiendom med stor Gaardsplads og til­strækkelig Plads til at drive Tømmer­handel, beliggende paa et godt Strøg og særlig egnende sig for Kjøbmands­handel, kan strax erholdes enten tilkjøbs eller tilleie. - I Eien­dommen, hvor der i en lang Aarrække har været drevet Damp­brænderi, findes rigeligt og udmærket Vand, stor Dampkraft samt betydeligt Staldrum. Men han boede her stadig 1901, i lejlig­heden på 1. sal med kone og tjeneste­pige; 1906 sad hans enke tilbage; hun solgte gården 1911.

Sorterup, Christian

vinhandler, gæstgiver
1774-1844
Vinhuset; Østergade 2-4, Riddergade 1

drev Vinhuset 1799-1822, flyttede før 1834 til hj. Østergade Riddergade hvor han blev forligs­kommissær. Enkefru Christine f. Payngk flyttede ud til sin datter og svigersøn, Cecilie og snedker Hans Fr. Bruun, hvor hun døde 1858.

Sorterup, Hans E.

ca. 1813 - 1857, søn af Christian S
snedker, ejendoms­investor
Østergade 4

arvede vel gården fra forældrene, drev møbel­magasin her -1848 og vel stadig værksted 1854 da han søgte en svend. Samme år averterede han sin karrusel­bane i Næstved til salg pga. til­tagende svagelig­hed. Vi kender ham bedst som ejendoms­investor og bygherre

Efter hans død giftede købmand N.C.J. Nielsen sig med hans enke og overtog ejendommene.

HS var borger­repræsentant 1850-55, fra 1850 tilsyns­førende ved rådstue­bygningen, fra 1853 medlem af bygnings­kommissionen og skole­kommissionen. Da han 1855 kritiserede borg­mesteren og rådstue­komiteen i Avisen blev han ikke imødegået med argumenter men med (trussel om) sagsanlæg.

Springer, Fritz Marius

1852-1926
kaffehandler
Kirkestræde 1

drev forretning 1902 - ca. 1914. Sønnen Jørgen Christian S (1886-) videreførte den under faderens navn på skiftende adresser - mindst 1952, Parfumeri Springer fandtes stadig på Axeltorv 1960.

16/11 2018