hvem var hvem: St-

Stenecke, Martin Henrich

også Sten(n)eche, Stennicke; ca. 1736 -
kaptajn, købmand
Ringstedgade 1

drev forretning o. 1781-1811, deltog i et konsortie af 6 købmænd der 1794 fik eneret på pramning ml. Næstved og Karrebæks­minde mod en afgift til havnens vedlige­hold; 1811 solgte konsortiet pramme, heraf MHS 2, og rettig­heder til lensgreve Christian C.S. Danneskiold-Samsøe der ejede den nye kanal. MHS byggede 2 markante huse:

Stribolt, Frantz H.

ca. 1766 -
lærer, organist
Østergade 1; Købmagergade 2, Kirkepladsen 14

underviste ved Sct. Mortens Sogns skole -1828, derefter ved friskolen - mindst 1840, grundlagde 1810 Nestved Søndags­skole for unge håndv­ærkere til Haandværker­standens Forædling der stadig fungerede 1840.

Strohecker, Johan Jacob

ca. 1805 - 1872
malermester, støbegods­handler
Østergade 2-4, Riddergade 1; Torvestræde 13-15, Sct. Mortensgade 1

kom fra Hamborg, drev virksomhed i Østergade senest 1842, flyttede før 1845 til hj. Torvestræde Sct. Mortensgade hvor han også drev forretning med støbegods, solgte 1870/71 gården til Asmus Lau.

Struch/Struck, Julius

1851-1905
konditor; gæstgiver
Sct. Mortensgade 1-3; Kindheste­gade 13

drev konditoriet i Gaasegade 1880 - mindst 1896, var så gæstgiver i Kindheste­gade 1898 - død; enkefru Anna S og sønnen Ludvig S forsatte til 1908 da sidstnævnte døde.

Struch/Struck, G.

1847-1920
slagter, kreatur­handler
Ramsherred 19

byggede 1880 huset i Ramsherred hvor han drev forretning - død. Sønnen Fr. Struck fortsatte - død 1939.

Struckmann, Christian

1864-
læge
Købmagergade 14

overtog 1893 S. Hyttens gård op praksis som han drev - 1931 da han tog sin afsked og solgte huset til tandlæge Hardager. Blev 1905 Næstveds første skolelæge.

Struer, Christian F.

ca. 1815 -
bagermester, møller
Axeltorv 9; Ringsted­gade 14; 56

drev forretning på Axeltorv o. 1845, i Ringsted­gade hvor han også ejede gården, - 1856/57. 1849 fik han tilladelse til at bygge en dampmølle. 1851 ville han nøjes med en vejrmølle, men kommunal­bestyrelsen insisterede på at der også skulle være dampmølle. 1852 åbnede den dobbelte mølle, men 1853 brændte den ned. Struer prøvede igen at få til­ladelse til en vejrmølle alene, men byen insisterede stadig, samtidig med at den tildelte ham leverancen af brød til 2. Dragon­regiment. I sommeren 1854 genåbnede damp- og vejrmøllen. 1855 overdrog CFS den til sin bror Jørgen R. S.

Strøh, Jochum Detlev

1730-1815
konsumptionsbetjent
Ringstedgade 25

var i tjeneste o. 1787, boede stadig i Brygger­gården 1801, da han 72 år gammel nød sin pension på 16 rigsdaler der vel satte ham i stand til at underholde sin unge kone på 23, hans tredje, og en tjenestepige på 18.

Svendsen Vald.

ca. 1838 - 1897
tømrermester
Ringstedgade 28

byggede 1881/82 villaen i Ringstedgades Forl. til sig selv, 1892-94 Jernbane­gade 25-27. 1894 gik han i kompagni med A.P. Jørgensen som året efter blev hans efterfølger.

Søeborg, Chr.K.

1850-
malermester
Østergade 10; Teatergade 2, Jernbane­gade 6; Østergade 9-11

drev virksomhed 1883-1902, byggede 1896-97 Søeborghus hvor han selv flyttede ind. 1902 overdrog han værkstedet til sønnen Georg S, 1906 solgte han huset til et konsortium.

Søeborg, Theodor

1878-, bror til Vald. S
konditor, restauratør
Hjultorv 4

drev forretning med café 1919 - mindst 1940, annoncerede 1933: Varme Hveder, russiske Snitter, franske Kryddere, tysk Kaffebrød, hollandske Tvebakker, jyske Sigtebrød. Alt dansk Arbejde! Senest 1934 fik han spiritus­bevilling, 1940 reklamerede han med restauration og billard.

Søeborg, Valdemar

1873-1938, bror til Th. S
konditor, restauratør
Sct. Mortensgade 1-3; Teatergade 2

drev Conditori (Wiener & Dresdner Bageri, CAFÈ) 1898 - død, en kort tid 1900 også i Søeborghus. Enkefru S og sønnen Mogens S fortsatte 1938-46, N.H. Kragh 1946-64.

Søegaard, Johannes

1870-1948
overlærer (:skoleinspektør) 1914-38
Jernbanegade 10

var også initiativtager til Næstved Folkebørnehave 1920, formand for Børnehaven for Næstved og Omegn i en årrække, aktiv i Børnenes Vel og i ledelsen af børnehjemmet i Grimstrup.

Søllegaard, Carl

1829-1912, søn af Ole S
værtshusholder
Kindhestegade 13; Vinhusgade 11; Jernbane­gade 14

drev værtshus senest 1863 - 1865, 1866-98 i Vinhusgade, var begge steder vært for Den sjællandske Bondestands Sparekasse. Derefter boede han i Vaaben­brødrenes Stiftelse hvor han var vicevært o. 1901-11.

Søllegaard, Ludvig Petersen

1851 - 1913
kolonial­købmand
Jernbanegade 14; 16

begyndte 1877 i Våben­brødrenes Stiftelse, byggede 1890 nabogården Farimags­vej 36, Jernbane­gade 16 og flyttede deril hvor familien videre­førte forret­ningen -1971. LPS sad i byrådet for Venstre 1900-1906.

Søllegaard, Ole

ca. 1775 - 1856
snedkermester
Grønnegade 37, Ringsted­gade 14

byggede engang mellem 1834 og 1840 det nye hjørnehus der stod til 1934. Sønnerne Christian S (ca. 1820 - 1889) og Peter S (1826 - 1905) fortsatte værkstedet -1902.

Sørensen, Rasmus

1853 - 1926
handelsgartner 1877-
Østergade 20; 16; 7

byggede 1900-01 den store ejendom på hjørnet af Krumport og Østergade som familien ejede -1948. Familien videre­førte forret­ningen, en tid også med dyre­handel og dyrehave, -1945, andre - mindst 1959 under navnet Aakande.

Tesch, Axel

ca. 1846 -
cand.pharm., materialist
Ringstedgade 3

drev Næstved Materialhandel 1872 - mindst 1902

Thaning, Jacob

1855-1916
brændselshandler, grosserer, cementvare­fabrikant
Indre Vordingborgvej 17; 22, 28

kom til Næstved 1889

JT forblev ugift. Hans testamente eller arvinger stiftede et legat der sikrede hans mangeårige hus­bestyrer­inde frk. Sofie Nielsen en livrente.

Thomsen, Johannes Andreas

1848-1920
herreekviperingshandler
Østergade 2, Riddergade 1; privat: Præstøvej 39

drev 1875-1911 herre-, drenge- og skotøjs­magasin, der havde eget skrædderi og bl.a. averterede: Alt er af eget Fabrikat og afleveres kun, naar det passer. 1907/08 byggede han Villa Thorshøj og flyttede privaten derud. J.A. Thomsens Efter­følger fortsatte -1915/16, andre - mindst 1927.

Thomsen, Sigismund Gotthelf

1831-1903
exam.jur., fuldmægtig, prokurator; hotelejer
Ringstedgade 2, Hjultorv 18

etablerede kontor 1859, fra 1864 som prokurator (advokat), overtog 1873 gården og Ny Gjæstgiver­gaard efter sin svigermor, enkefru Juliane Marie Bagger. Gæst­giveriet moderniserede han til et Provinds-Hotel af første Rang, genåbnet 1874 som Hotel Dania. 1896-97 lod han arkitekt Fr. Wilsbech erstatte det gamle baghus med et nyt i 2 etager med værelser, spisesal og mødesal. Han drev det ved skiftende forpagtere.

SGT var siden 1874 bogholder i Spare­kassen for Næstved og Omegn, 1889 - død også medlem af direktionen og den egentlige leder. Det gav den øgenavnet Prokurator Thomsens Sparekasse. Hans advokat­kontor er der stadig.

Thornam, Frederik Adolph

ca. 1794 - 1857
restauratør
Kirkestræde 4

overtog 1839 Christen Velladsens beværtning og drev den -1857. Han reklamerede med varme spisevarer morgen og aften. Efter boghandler Ludvigsens fallit 1841 købte FAT hans bibliotek på over 1000 bind. 1857 kom Thornam som en af Næstveds første 4 mænd på Den Røde Stiftelse hvor han døde samme år.

Tissot, Jean

1851-1936
herreekviperingshandler
Axeltorv 7; Torvestræde 3

var handelsbetjent hos Chr. Fuglede indtil han 1880 overtog forret­ningen med skrædderi og herre­ekvipering som Chr. Fugledes Eftflg. 1895/96 købte han gården i Torvestræde, byggede 1. sal på og flyttede dertil. 1921 solgte han forret­ningen til Jens Henningsen, Jean Tissots Eftf., der lukkede ved årsskifte 1929/30.

Ved flytningen 1896 kom Fuglede og JT i polemik om hver der var indehaver af forret­ningen. Den slags konflikt var ikke ualmindelig, heller ikke at den slog ud i åben annonce­krig.

Tissot, Jean Daniel

-1821
urmager
Axeltorv 10

drev forretning senest 1810 - død, enkefru Charlotte Amalie T fortsatte - død 1862, sønnen Carl Fr. T - død 1866. Samme år købte Anthon F. Wulff & Co. gården, 1869 erstattede de renæssance­facaden med grundmur.

Tode, Claus

1772-1828
distriktskirurg
Brogade 7

var sygehuset først læge 1816 - død.

Toldberg, Sigurd von Westen

1871-1930
kaffe-, te- vin- og delikatesse­handler
Jernbanegade 6; Axeltorv 5; privat: Torvestræde 11

overtog 1900 Søeborghus' Kaffe- og Tehandel, flyttede 1906 til det netop ombyggede Fixhus hvor han fortsatte - 1929.

Tolderlund, Hans V.

1836-1928
købmand; forsikrings­direktør
Østergade 26; Præstø; Købmagergade 2

drev forretning 1862-71 da han afstod den til Fred.V. Sabra og overtog Grønvolds forretning i Præstø. Senest 1901 var han tilbage i Næstved hvor han overtog huset på Købmager­gade som han flyttede ind i. 1918 solgte han det til menigheds­rådet og flyttede fra byen. HVT sad i borger­repræsentationen 1867-, i landstinget for Højre 1894-. Senest 1917 kunne kan kalde sig etatsråd.

Torp, Frits O.

1889 - 1960
trådvare­fabrikant
Ringstedgade; Ndr. Farimagsvej 11

beskæftigede 1934/35 5-6 mand, senere op til o. 11. Sønnen Richard Otto Torp førte virksom­heden videre som Torps Trådvare­fabrik her - død 1978, væsentligt med under­leverancer til Novenco. En yngre søn, Mogens Torp, fortsatte med Torp Tråd andet­steds.

Tronier, Carl Christian

ca. 1809 - 1877
branddirektør, lokalpolitiker
Hjultorv 10; Østergade 2, Riddergade 1

havde 3 mærkesager:

Der kom næppe meget ud af hans social­konservative initiativer. . Næstved fik først sit folke­bibliotek 1913. Arbejdernes Bygge­forening blev o. 1900 videre­ført eller genoptaget af bogtrykker Carl Christensen*, med social­demokratisk udgangs­punkt og betydelige resultater.

CCT blev valgt til byrådet 1869 og sad i skole­kommissionen. Han var formand for Præmie­foreningen for Præstø og Sorø Amters Tjeneste­piger og Tjeneste­karle for lang og Tro Tjeneste.

Uldall, Vilhelm August

ca. 1781 - 1852
toldkasserer
Vinhusgade 12

var i embedet o. 1834-50, kammerråd senest 1834, justitsråd senest 1850. Enkefru Hanne Louise U f. Nellemann ejede og boede i gården - død 1865. Samme år købte Næstved Kommune den Uldallske gård for at flytte realskolen derhen.

Wandinge, E.

1821-
drejermester, instrument­mager
Østergade; Kindhestegade 2; 1-3

drev virksomhed 1851 - mindst 1901, 1856- i Kindheste­gade, 1874- i nr. 1-3. 1866 præsenterede han en elektrisér­maskine i Industri­foreningen.

Weeke, Martin

ca. 1834 -
købmand, korn-, produkt- og brændsels­handler
Østergade 2, Riddergade 1

drev forretningen 1861 - mindst 1883, overtog 1865 den store hjørnegård efter just afdøde Hans Jacobsen. 1879 da den inter­nationale konkrise var sat ind, kom han i vanskelig­heder. Det gjorde hans kreditor Diskonto­banken også. Den overtog bygningerne. Weeke blev boende her indtil 1883 og fortsatte forret­ningen: I begyndelsen af 80'erne averterede han med kul og korn, i begyndelsen af 80'erne sad han i byrådet, 1883 deltog han i etableringen af Handels(stands)­foreningen og blev kortevarigt dens første formand, o. 1889 var han parthaver i Karrebæks­minde Korn­forretning.

Wildt, Christoffer

ca. 1824 -
købmand
Østergade 18; Ringsted­gade 25; 6

åbnede s.m. sin bror L. W 1857 C. Wildt & Comp., især med manufaktur og klæde, overtog 7/11 1868 købmands­forretningen i Bryggergården, C. Friis Eftf. som han drev -1878.

Wildt, Lauritz

1831-1917
købmand; fæstemand; handels­agent
Østergade 18; 14-16; Krumport 4; Jernbanegade 17; Østergade 9

åbnede s.m. sin bror C. W 1857 C. Wildt & Comp., især med manufaktur og klæde, drev den alene under uændret firmanavn - konkurs 1886, 1883- i nr. 14-16. LW var fæstemand -1891.

Wilsbech, Frederik B.

1844-1907
arkitekt

havde tegnestue i Næstved fra ca. 1879, blandt hans mange arbejder i alle formater er

Witte, Hans Henrik

ca. 1746 - 1838
købmand
Østergade 16

var også overmåler & vejer­mester, o. 1800-16 eligeret borger, ved sin død ridder af Dannebrog. 1795 købte han Vesthuset (del af Kirkepladsen 8) som han brugte til udlejning.

Witte, Iver Nicolaj

1791-1865, søn af Hans Henrik W
købmand, postmester
Axeltorv 5

var postmester 1826/30-64 hvorved hans gård blev posthus. Senest 1845 kunne han kalde sig kancelli­råd, 1850 justitsråd. INW ejede flere ejendomme i byen som enkefru Marian W arvede. Deres datter Henriette Cathrine Fix (1826 - 1904) oprettede ved testamente Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse, bygningen på Farimags­vej stod færdig 1907.

Wittusen, Christian Martin

1804-82
kolonial-, korn-, grovvare- og tømmer­handler
Brogade 2, Møllegade

købte 1833 gården på hjørnet af Møllegade og Brogade, 1845 også nabogården i Brogade og senere andre ejendomme. Senest 1839 byggede han korn­tørreoven, 1840 pakhus i det nyanlagte Karrebæks­minde, 1842 magasin i Møllegade, 1849 forhus mod Brogade, 1850-81 disponerede han over Kompagnihuset, 1853- ejede han det. CMW blev byens matador:

1/9 1871 overdrog han forretningen til sin handels­betjent og brorsøn A.G. W (ca. 1843 - 1892) og sin kommis P.J. Abildgaard. 1883 overtog Wittusens Arvinger de betydelige faste ejendomme. 1893 lejede de gården ud til Hans Olsen der 1908- hed Birksted.

Wulf, Evald

ca. 1740 - 1815, søn af Jonas W
byfoged, borgmester
Axeltorv 9

var byfoged 1777-, borgmester 1792-, senest 1781 kancelli­råd, købte 1783 faderens tidligere gård som han ombyggede med nyt forhus i rokoko.

Wulf, Jonas

-1779
guldsmed, konsumptions­forpagter
Axeltorv 9

ejede og boede i gården ca. 1724 - 1776.

Wulff, Abraham

ca. 1784 - 1862
købmand
Riddergade 4

var jøde fra Danzig, veteran fra Napoleons­krigene, fik borgerret i Helsingør 1809, i Næstved 1847. Senest året efter overdrog han forret­ningen til sønnen Ferdinand W.

Wulff, Anthon F.

ca. 1814 - 1877
købmand
Axeltorv 6; 1

var senest 1849 Holger Aagaard Hansens kompagnon eller efter­følger, flyttede 1853 over torvet hvor han sammen med sin svoger F.W. Rossing drev Anthon F. Wulff & Co. - død. Anthon F. Wulff & Co. ejede 1866 - mindst 1870 også nr. 10 hvor de 1869 erstattede renæssance­facaden i bindings­værk med grundmur. AFW sad i borger­repræsentatione / byrådet o. 1850-69 og i havnek­ommissionen i en årrække.

Wulff, Ferdinand

ca. 1820 -, søn af Abraham W
købmand, urtekræmmer
Riddergade 4

overtog 1847/48 forretn­ingen efter sin far, købte gården ligefor Østergade 1850. 1864 nedsatte han sig i København med forretning på Gl. Torv.

Wæver, Carl Georg

ca. 1851-1923
exam.juris., sagfører
Axeltorv 6; Købmagergade 5

drev praksis i Næstved 1878-88/89, 1884- i Købmager­gade 5 som han 1889 solgte til apoteker Baagøe. Næstved Avis 23/7 1893: Fhv. Sagfører C.G. Wæver rømt. Der blev i Fredags til Skifte­retten i Kjøbenhavn indgivet Begjæring om at tage under Konkurs­behandling Boet efter Vexellerer, fhv. Sagfører C.G. Wæver, der er rømt til Amerika. ... Wæver, der i en Aarrække havde været Sagfører i Næstved, og der havde skabt sig en mere ind­bringende end velset Praxis, efter en halv Snes Aars Forløb havde kunnet forlade Næstved med en Formue.

Ypkendanz, Frederik

ca. 1838 - 1914
snedkermester
Ramsherred 3; Kirkestræde 2

drev virksomhed 1868-, købte farver Obels tidligere ejendom i Kirkestræde, flyttede der hen 1874, nybyggede forhuset 1874-75, ændrede det 1909 og 12 og byggede nye side- og baghuse 1878-89, bl.a. til møbel­magasin. I 1890'erne tog sønnen Carl F.V. Ypkendanz (1869 - 1939) over, 1918 indtrådte tredje generation, Tage F.N. Ypkendanz (f. 1895) i firmaet. FY var også ejendoms­investor. 1895 købte han Kirke­pladsen 12, en del af boderne, byggede ejendommen om og brugte den til udlejning.

Zahle, Niels

1858-1924
by- og herreds­fuldmægtig, byråds­sekretær
Kirkestræde 2; Kindhestegade 18; Købmagergade 4

var i embedet 1881-, 1901- også byråds­sekretær, efter rets­reformen 1919 dommer­fuldmægtig. 1910 købte han den tidl. præstegård på hj. af Kompagni­stræde og Købmager­gade hvor han boede - død. Ca. 1934 solgte enkefru Emma Z gården til sagfører Konrad Hansen.

Ziegler, Alfred

1846-
rebslager
Kindhestegade 10; 20; 8

drev virksomhed 1910-1910, 1885- i nr. 20, 1896- i nr. 8.

Zoffmann, Alexander

1824-1905
cand.pharm., købmand, brændevins­brænder; ejendoms­mægler; lotteri­kollektør
Østergade 12-16; Ringstedgade 2, Hjultorv 3; Købmager­gade 3

overtog 1856 som parthaver i Sonne & Zoffmann sin svigermor, enkemadam Sophie Cathrine Galles gård og virksomhed i Østergade. Samme år fik de kommunal­bestyrelsens tilladelse til i deres Gaard heri Byen at maatte anlægge og ved Dampkraft drive en Straaqværn til formaling af Korn til deres sammesteds værende Damp­brænderie, men drev også almindelig blandet butiks­handel. 1860 og 70 boede begge købmænd i gården. 1878 overdrog AZ sin halvpart i gården til Sonne. AZ var medstifter af Spare­kassen for Næstved og Omegn 1866 og medlem af direktionen fra begyndelsen, fra 1876 som formand og første lønnede direktør. Omkr. 1890-1901 boede han i Købmager­gade, nu med lotteri­kollektion og titlen kancelliråd. Enkefru Elise Z f. Galle boede der - død 1917, deres døtre, stadig med kollektion, - mindst 1930.

Østergaard, Hans Hansen

ca. 1827 - 1888
slagtermester, kreatur­handler, lysestøber
Kindhestegade 15

var søn af slagtermesteren med samme navn i Lille Næstved. Senest 1860 boede han i hjørne­gården Kindheste­gade Vinhusgade, 1863 købte han eller faderen den. Han var der stadig 1880, 1890 ejede hans arvinger den.

Øvlisen, Øvli

1874-
trikotagehandler
Vinhusgade 5; Axeltorv 5

drev forretning senest 1901 - 1936, ca. 1905- i Fixhus.

Aakerberg/Aackerberg

ca. 1800 - 1897
sadelmagere
Sct. Mortensgade 4-6

Johan Aa. (ca. 1751 - 1828) begyndte virksom­heden i sin svigerfar, værtshus­mand Niels Nielsens gård.

Hans Peter Aa. (1808-92), hans ældste søn, - ca. 1860 bistået af sine 2 yngre brødre Erich Chr. og Carl Fr. der så flyttede til Kindheste­gade 1-3.

Johan Peter Aa. (1842-97), hans ældste søn, også tapetserer, havde 1870- værksted i Østergade 18, men flyttede hjem 1883. 1897-98 solgte enkefru Christiane Aa gården til Odd-Fellow-logen og virksom­heden til Jakob Hansen.

Aaris, Andreas

ca. 1819 - 1895
tømrermester
Kompagnistræde 4; Kindheste­gade 26-28

drev virksomhed senest 1850 - mindst 1890, udførte 1887 tømrer­arbejdet ved Brandts Kaserne. Sønnerne H. Chr. (1856 - 1934) og Theodor A. Aaris (1858 - ca. 1923) førte forret­ningen videre. 1911-12 byggede de Farimags­vej 7 og flyttede dertil.

Aarsleff, Emil

1858 -
boghandler
Axeltorv 10

var medhjælper hos A.Chr. Galle, overtog ved dennes død 1886 forret­ningen og drev den -1898.

Aarøe, J.P.L.

1885-1936
sergent; danselærer
Gallemarksvej 29; Krumport 12

kom til Næstved 1913 med 26. fodfolk­bataljon, deltog i Bygge­foreningen for faste Under­officerer ved 26' Bat. i Næstved og erhvervede gennem denne huset på hjørnet af Gallemarks­vej og Peder Bodilsvej. Byggede 1935 Krumport 12 og flyttede dertil med Aarøes Danse­institut der stadig er der.

14/2 2018