Pottemagergården

Pottemagergården
29/11 2017 kl. 13.08 © pelo

Farvergade 1-3, 14 luksus­lejligheder direkte til Suså bygget 2016-18 af STB Byg A/S, Vejle, ved Lund­hilds tegnestue, Horsens, og ing. Oluf Jørgensen A/S, indflyt o. årsskifte 2017-18.

Efter nedrivning af Bredstræde-parkeringen 2000 henlå grunden her som en uordentlig tomt mens flere bygge­projekter strandede. Det der nu realiseres, har navn efter Lauritz Potte­mager der skal have boet og arbejdet her o. 1600.

tidl. Farvergade 1-5

Farvergade 1-3
1962, NæstvedArkiverne, © Næstved Kommune

Farvergade 1-3 kort før nedrivning, i baggr. sidehus til Boderne

Farvergade 1

hjørnet af Bredstræde. Omkr. 1881- ejede vinhandler, grosserer Lorange* huset. Han om- eller nybyggede det 1882/83 og brugte det til udlejning. Her var skomageri 1889 - mindst 1910, skrædderi o. 1911-41, - død 1928 ved Ferd. Nicolajsen, så ved enkefru A.M. Nicolajsen, der stadig boede her som alders­rente­nyder 1948.

Farvergade 3

bygget 1862 for barber Carl Chr. Petersen der ejede det - død 1892/93; han boede og drev barberstue på Hjultorv 4, Ramsherred 1; senest 1885 handlede han med klude her, 1889 flyttede barber­stuen hertil. Her var kæmner­kontor 1867 - mindst 1870 da kæmner, exam.juris Carl Chr. Rudkjøbing boede her. Malermester Frands Larsen boede her senest 1902 - 1918, fraflyttet til Farimags­vej 33. Hans kone Kirsten eller Kirstine og hans søster Marie Larsen grundlagde Næstved Damp­vaskeri der var her 1906 - mindst 1948; ejerne boede her også:

Under besættelsen vaskede det for værne­magten og blev 17/10 1944 ramt af en mindre sabotage: afbrænding af 400-500 tyske håndklæder.

I det tidl. hus boede murere

Urmager Frederik Wirenfeldt Galle* boede her senest 1840 - død 1861, tilflyttet fra Hjultorv 4-8. Han ejede gården. Hans arvinger rev huset ned og solgte grunden til barber Petersen.

Farvergade 3-5
1962, NæstvedArkiverne, © Næstved Kommune

Farvergade 3-5 kort før nedrivning

---

Nr. 1-3 blev revet ned 1963, nr. 5 vist kort efter, til fordel for parkering, først et midler­tidigt anlæg, 1967-68 afløst af Bredstræde-parkeringen, en nu fortrængt beton­kolos.

Farvergade 5

var o. 1787-1806 ejet og beboet af tømmermand Hans Nielsen. 1841 købte farver Adolf Vilh. Hansen* nede i nr. 9 (2 sider frem) gårdfen og flyttede herop. 1856 etablerede han A.V. Hansens Klæde­fabrik med uld­spinderi, farveri og blegeri. 4-5/4 1865 var udbrudt Ild i den Hr. Fabrikør Hansen til­hørende Klæde­fabrik i Farver­gade ... var Hr. Hansens to Etages Fabriks­bygning aldeles nedbrændt ... 60-70 Personer ere ved denne Leilighed blevne arbeids­løse (NA 6/4). Tallet på arbejdere lyder højt og blev da også modificeret 20/4: Ved Branden den 4de d.M. hos Fabrikant Hansen hersteds have 24 Arbeidere, hvoraf 17 ere Familie­forsørgere, mistet deres Erhverv ... tillade vi os at anmode vore Med­borgere om at yde os Bidrag til disse Trængendes Under­støttelse.

Allerede 3 måneder senere kunne Hansen annoncere: under­rette de ærede Landboere om, at jeg fra Dags Dato har faaet mit nye Farveri i complet Stand (NA 1/7). Året efter byggede han personale­boliger omme i Bred­stæde. 1871 brugte virksom­heden damp­maskine og beskæftige 50 mand fast. 1877 gik den fallit; gården gik på tvangs­auktion. Hertil beskrev boets kurator den (NA 20/10):

Tøifabrik og Farveri ... Eiendommens Forhuus er indrettet til en god og rummelig Beboelses­leilighed og Boutik med Lagerrum; i den for faa Aar siden efter Ildsvaade nyopførte Fabriks­bygning er opstillet en Dampmaskine, fem Karte­maskiner, en Damp-Spinde­maskine med 210 Tene, 3 Haand­spindemaskiner, 3 Dampvæve (2 til Hvergarn 1 til Klæde), Overskjærings­maskine, Valse­maskine og øvrige til Spinderi og Væveri fornødne Maskiner. - I samme Bygning er indrettet et rummeligt og komplet Farveri ... Forretningen, og navnlig Farveriet, har i en lang Aarrække været dreven paa Stedet. . Farver Hansen begyndte igen, mere beskedent, i Østergade 18.

Skiftende ejere brugte så gården til udlejning. 1901 boede her 29 personer fordelt på 10 husstande. Skrædder Hans Nicolai Jensen (f. 1858) boede her senest 1890. 1910 solgte han forret­ningen, året efter købte han Kindheste­gade 20 og flyttede derop hvor blev forsørgelses­inspektør.

18/8 2019
Farverg 1: 185, gl. 194
3: 186, gl. 193
5: 182, gl. 192