opførelsen af Råd-, ting og Arresthuset
iflg. Næstved Avis

16/2 1854

Svar. Det Skjøn jeg efter Opfordring har givet over de til den nye Raadstue i Nestved leverede Muursten, har jeg givet efter min bedste Over­beviisning og samvittigheds­fuldt, og kan saaledes ingensinde have yttret, at have fortrudt det.
Fensmark Teglværk den 14 Feb 1854. H. Rasmussen

12/6 1854

Nestved Communal­bestyrelses Forhandlinger i Mødet den 1 Juni ...
1.
Fremlagdes en Skrivelse fra Præstø Amt til Kommitteen for en ny Raadstue af 2 Mai, hvorved oversendes en ny Plan til en Raadstue­bygning af Justitsraad Wolff. - Da der nu forelaae flere Byggeplaner, formeente man, at det var rigtigt at de overordnede Autoriteter efter indhentet Erklæring fra en Architekt bestemte hvilken der var hensigts­mæssigst. ... at tilskrive Kommitteen dette ...

28/8 1854

Det er vel nu en tre Aar siden, at man i Næstved begyndte at tænke alvorligt paa at faae en ny Raadstue; Byen og Land­jurisdiktionen bleve snart enige om dens Nødvendighed, thi denne var uafviselig, og en Kommittee nedsattes af Delegerede for Land og Kjøbstad. Det lykkedes dette Udvalg, der jo repræsenterede alle dem, der skulle bære Omkostningerne ved Sagen, at erholde Løfte paa de fornødne Penge tillaans, at erhverve en Plads til Raadstuen, Tegninger og Overslag, saa at man skulde troet: Nu kan der bygges og om et Par Aar vil Næstved ligesom de fleste Kjøbstæder have en til Tidens og Justitsens Fordringer svarende Raadstue. Dog - det kom ganske anderledes! De som skulle bære Byrden spaaede, men andre raadede; der kom en Syndflod af Fore­spørgsler, Betænkelig­heder, Indvendinger, nye Planer og Gud veed hvad. Imidlertid blev en Deel af det nødvendige Laan gjort disponibelt, Pladsen til den eventuelle Raadstue blev betalt, der blev kjøbt og betalt en betydelig Deel Steen til Bygningen - men saa stoppede det Hele. Spørges der nu: Hvor er Raadstuen? maa der svares: Hvor den altid har været! Med andre Ord: Kommunerne have laant og forbrugt Penge, som de maae forrente, uden endnu at have Vished for, at den kjøbte Plads og den gjorte Tegning kunne benyttes, hvorimod der er stor Sandsynlig­hed for, at de kjøbte Steen blive ubrugelige ved deres lange Henstaaen i alt Slags Veir. Enhver er derfor vistnok berettiget til at spørge: Ere Kommunernes Midler her benyttede som det sig hør og bør? Hvad er Grunden til, at efter saa lang Tids Forløb Sagen er saa langt tilbage? Hos hvem ligger Skylden for denne, som det synes uforsvarlige, Sendrægtig­hed? Er det Kommunal­bestyrelserne, Udvalget, Amtmanden eller Justits­ministeriet, som bærer Ansvaret? Indsenderen haaber, at idetmindste nogle af disse Autoriteter ville have det i deres Magt at afvise disse Spørgsmaal for deres Vedkommende, og gjøre de det, da ere Borgerne i alt Fald komne et Skridt videre, thi de vide da nogenlunde, hvem de have at holde sig til. I alt Fald synes det, at Udvalget bør frigjøre sig for Skylden, hvis det kan, da det ellers maa antages at have svigtet den til det satte Tillid.
X.

6/11 1854

Næstved Communal­bestyrelses Forhandlinger i Mødet den 16 Octbr. ..
5. Fra Kjøbmand Nielsen og Muurmester Meyer var fremkommen en Betænkning om den nye Plan til Raadstue­bygningen, hvortil man vilde henholde sig, og derom tilskrive Comiteen. Man fandt det hensigts­mæssigt, at Professor Bindesbøll indbydes til at overvære den endelige Conference om Raadstue­bygningen, og formeente at Bindesbøll tillige kunde give Betænkning om St. Peders Kirkes indvendige For­skjønnelse.

20/2 1855

Nogle Bemærkninger i Anledning af Raadstue-Commiteens aflagte Repartition paa det optagne Laan.
... For at faae Raadstue­sagen endelig ordnet, og bestemt hvilken af de 3 Planer som vare fremkomne der skulde følges havde Ministeriet beordret tvende af Amtsraadets Medlemmer DHrr. Kammerherre Amtmand Bruun og Justitsraad Wulff at samles med Nestved Communal­bestyrelse og de Delegerede fra Landsognene i Tybjeg Herred, hvilket Møde fandt Sted i November f.A. ... anholdt jeg flere Gange ved Mødets Slutning, om at see et Regnskab over de anskaffede Materialier, for de optagne Laan. Herpaa svarede Hr. Justitsraad (nu Etatsraad) Lawætz ... Jeg, og Flere med mig, havde ventet at Hr. Amtmanden vilde have oplyst Forsamlingen om Aarsagen til et Committe-Medlems Entledigelse af Comiteen, og en Andens Indtrædelse, men det skete ikke ...
Der hengik imidlertid lang Tid, og der blev ikke omdeelt noget trykt Regnskab om Raadstuen som dog var en Forbi­gaaelse imod Borger­repræsentanterne - men det er jo ikke den første i denne Sag - endelig fik jeg et Exemplar ... Gid Pokker havde denne Beregning, tænkte jeg, der er du drejet en ordentlig Næse ...
Af det Regnskab - saaledes som jeg havde tænkt mig det var fremkommet - vilde man have set hvorledes de leverede Muursteen vare betalte, og derved muligen gjen­drevet paa den mest slaaende Maade, de slemme Rygter der har været i Omløb des­angaaende. At det er løse Rygter der for en Deel har cirkuleret, bevises jo deraf, at Tegl­brænder Ditløv Poulsen i Ladby, der fik Skyld for at have leveret halvbrændte Muursteen og faaet Betaling for heel­brændte, nu har solgt baade Teglværk og Indbo, uden at Commiteen har nogen Fordring paa ham. Dette her paapegede ligesom det aftraadte Commitee­medlems Stilling da han var i Comiteen, som hans Forhold siden til Communal­bestyrelsen, ønskes nøiere oplyst ...
I Sommeren 1853 gik Bygnings­kommissionen forbi Raadstue­pladsen, hvorved den tog Anledning til at paaviise Byfogeden de Steen­ranker af Ditløv Poulsens Fabrikata, og befandtes da at Stenene vare saa møre 2-3 Ranker op i Stablerne at vi med en Stok eller Fingeren kunde sætte Mærke, og smuldre dem itu. Hvor mange flere er der nu, de har staaet to Vintre længere? ... førend der skal begyndes paa Arbejdet ...
Commiteen, da allerede 2 ere entledigede.
Dette har jeg troet at være min Pligt at meddele Offentlig­heden, som Borger­repræsentant.
Nestved i Februar 1855.
H.E. Sorterup.

31/3 1855

I Nestved Avis No. 29 med Dat. 20 Febr. d.A., har Hr. Sorterup ladet indrykke "Nogle Bemærkninger i Anledning af Raadstue-Committeens aflagte Repartition paa det optagne Laan, hvori han lægger en af os Under­tegnede nogle Ord i Munden, som ikke ere sagte ... Ved et idag afholdt Møde have vi besluttet at formaa Hr. Sorterup til ved Domstolene at godtgjøre ..,
Nestved i Committeen for en ny Raadstues Opførelsen den 28 Marts 1855
D.I. Lawætz. P.F. Post.
N.C.J. Nielsen. Rasmussen

16/4 1855

Præstø Amtsraads­forhandlinger [7/3 1855] ...
23. Da Raadet formeente at der ogsaa allerede nu burde begyndes med Aflæggelse af aarlige Regnskaber for de Indtægter og Udgifter som vedkomme den paatænkte nye Raadstue-, ting- og Arresthuus­bygning i Nestved, saaledes at disse Regnskaber indtil Bygningens Aflevering aflægges af Bygnings­comiteen ...

Nestved Borger­repræsentations Forhandlinger i Mødet den 29 Marts ...
1. Fremlagdes Svar fra Raadstue­committen om de ved Mødet den 15 Febr. gjorte Fore­spørgsler der vare oversendte Comiteen til Besvarelse.

12/6 1855

Tirsdagen den 26de Juni Kl. 11 Formiddag, bliver paa den herværende Raadstue afholdt offentlig Licitation over Opførelsen af en ny Raadstue­bygning samt Arresthuus heri Byen.
Tegning og Overslag ligger til Eftersyn paa Under­tegnedes Contoir ..
Nestved Byfogedcontoir den 11te Juni 1855.
D.I. Lawætz.

28/6 1855

Ved den i Onsdags afholdte Licitation over Opførelsen af en ny Raadstuebygning heri Byen blev Hr. Tømmer­mester Petersen Mindst­bydende med 15.540 Rdlr. Overslags­summen var 16.193, hvorunder ikke er indbefattet Kalk, Muursteen, Grund- og Sokkel­steen, som leveres Entre­preneuren.

19/4 1856

I denne Tid, da Arbeidet gaar saa rask fra Haanden med den nye Raadstue­bygning, dreier Samtalen heri Byen sig næsten udelukkende om: skal der dog intet gjøres for at bortlede det fra Efteraaret staaende omtrent 2 Alen dybe Vand i Kjelder-Etagen under Hoved­bygningen ... Bygningen er opført paa Mosegrund, hvorfra Vandet vælter op som af en Kilde. - Denne dyre Historie, at anbringe en dyb Kjelder, kunne have været undgået og flere Tusinde Rigsdaler være sparede ved Pilotering, hvis man havde villet laane Øre til praktiske Mænds Raad, der kjendte Pladsens Grund af Erfaring, og som paa det bestemteste paaviste det urigtige i at grave Kjelder uden at pilotere og uden at have Afløb til Vandet; men Architekten, Hr. Professor Bindesbøll, som ogsaa vilde være Erfaringens Mand, fik disse Mænds Raad helt afviste og slog om sig med intet­sigende Grunde ... Erfaringen har dog viist, at Pilotering blev nødvendig, Hr. Professor; hvad gjøres der nu ved Vandet?

24/7 1855

Præstø Amtsrådsforhandlinger [8/6 1855] ...
9. Da saavel Nestved Communal­bestyrelse som Land­sognene i Tybjerg Herred havde tiltraadt Amtsraadets i det sidste Møde gjorte Forslag til den Maade, på hvilken der kunde være at forholde med Hensyn til Aflæggelsen, Revideringen og Decideringen af Regn­skaberne for den nye Raadstue, Ting og Arresthuus­bygning i Nestved, besluttede man at anholde om Justits­ministeriets Approbation paa samme.

9/8 1855

Endeel Arbeidsfolk kunne strax faae Arbeide ved Pæle-Ramning og Jordarbeide paa Raadstue­pladsen. Man henvende sig til Tømmer­mester Petersen.

25/9 1856

Tirsdagen den 30te dennes .. bliver paa Raadstuen heri Byen afholdt offentlig Licitation over Opførelsen af Ringmur, Planke­værker m.v. til den nye Raadstue ...
Committeen for Opførelse af en ny Raadstue-, Ting- og Arrest­bygning i Næstved den 19de Septbr. 1856

9/12 1856

Nestved Borgerrepræsentation ... 4 December 1856 ..
5. Repartition over Forrentning m.m. af det optagne Laan til det nye Raadhuus for 1856 blev fremlagt ...

10/3 1857

Onsdagen den 11te dennes ... bliver ved offentlig Auction, som afholdes i den nye Raadstues Gaardsplads bortsolgt 20.800 Stkr. Muursteen, 1350 Stkr. Tagsteen og endeel Drainsrør ...
Petræus

9/5 1857

Da intet af de til idag indkomne skriftlige Tilbud om Leverance af Inventarium til den nye Raadstue heri Byen befandtes antageligt, bliver først­kommende Mandag den 11te dennes Eftermiddag Kl. 4 paa Raadstuen afholdt offentlig Licitation over Leverance af bemeldte Inventarium, bestaaende af 7½ Dusin Bøgetræes polerede Stole af forskjellige Slags, ½ Dusin forskjellige andre Stole, 7 forskjellige Borde, Bænke, 7 Senge, en poleret Bøgetræes- eller Fyrretræes Skranke, circa 800 løb. Alen Hylder m.v. Prøver af Stolene ere til Eftersyn paa den gamle Raadstue ...

13/8 1857

I Anledng af den nye Raadstues Indvielse førstk.Løverdag den 15de dennes, foranstaltes et Fest­maaltid umiddelbar efter Indvielsen omtrent Kl. 4. De Herrer heri Byen som af Forglemmelse muligen maatte blive forbi­gaaede med den circulerende Liste til Paategning, samt de ærede udenbyes Boende, som maatte ønske at deltage heri, ville behageligt tegne dem paa en hos Hr. Gjæstgiver Næsted henlagt Liste snarest muligt. Betalingen pr. Couvert, alt indbefattet, er c. 3½ Rd.
Communalbestyrelsen i Nestved d. 11. Aug. 1857.

17/8 1857

At Nestved Kjøbstads- og Tybjerg-Herreds Retter fra Onsdagen den 19de dennes inclusive afholdes i Retslokalet i den nye Ting- og Raadstue­bygning hersteds, bekjendtgøres herved.
Nestved den 16de August 1857.
Petræus

18/8 1857

I Løverdags, den 15de August, blev vor nye, efter afdøde Professor Bindebølls Tegning opførte Raadstue indviet til Brug. Hr. Amtmand Brun udtalte derved i smukke, velvalgte Ord Tak til alle dem, der havde havt med Opførelsen at bestille ... Efter et Hurra for Hs.Maj. Kongen skiltes man ad, men samledes strax efter til et muntert Fest­maaltid, hvori Embedsmænd, Borgere, Godseiere og en enkelt Bonde tog Deel.

30/8 2008