Vinhusgade 12
8/9 2004 kl. 11.59 © pelo

Vinhusgade 12

bygget 1977-78 ved arkitekt Gustav Petersen for revisor Chr. Friberg

T.v. begyndte Finans­banken 1978 sin Næstved-filial der ved fusion 1981 blev til Jyske Bank. Marts 1983 vedtog byrådet en lokalplan der forbød etablering af penge­institutter i strøg­gader, der­iblandt Vinhus­gade. Det gav konflikt da Jyske Bank 1/4 1986 flyttede til hjørnet Øster­gade 2, Riddergade 1, en konflikt kommunen tabte da den 29/10 1987 accepterede Spare­kassen Lolland som lejer fra 1988. Og igen da spare­kassen 14/8 1995 flyttede til Brogade 6, med samme resultat: Lokalet blev 1998 Diba Bolig der 2006 flyttede hjem til hoved­afdelingen.

T.h. var der Jakob Sko (Skokøb) ved Erland Jakobsen indtil han sidst i 1990 flyttede til det nye Næstved Mega­center, fra 1996 Søndags­avisen.

Vinhusgade 12
10/9 2001 kl. 9.13 © pelo

sidelængen t.v. er bygget mellem 1964 og 69 ved tømrer­mester Hermann Hansen for Sv. Aage Nielsen (Svends Møbler) der brugte den til udstilling. Omkr. 1975 husede den Næstved Møbellager for Bedre Brugte Møbler A/S, i begyndelsen af 90'erne Intersport, derefter køkken­elementer.

I sidelængen t.h., bygget sammen med forhuset 1977-78, var der værtshus 1980-97 indtil 1995 Vinstuen, så Under uret. 1998-2006 indgik lokalet i Diba Bolig.

Vinhusgade 12E

Vinhusgade 12, baghus
10/9 2001 kl. 9.14 © pelo

Historisk er det lille hjørnehus antagelig en del af gården Kindheste­gade 15, Vinhusgade 16 (2 sider tilbage). I så fald kan det måske være identisk med et af de to trefags halvtags­huse i delvis bindings­værk delvis grundmur der nævnes 1867, det ene som svinehus, det andet som locummer. Huset er restaureret 1999-2000 ved arkitekt John Artmur for Næstved Ejendoms­selskab / Ejendoms­selskabet Gøyernes Gaard.

Med åbningen af Axelhus­parkeringen, officielt indviet 1980, blev huset interessant til forretning. Fra 1978 til mindst 2002 var her Happy Dog, hunde­salon og -udstyr, indtil 1989 ved Lotte Brønbach.

den tidligere gård

Den Uldallske Gård, var en stor bindingsværks­gård. Forhuset, 15 fag med port, mistede førstesalen o. 1700. Kammerråd, fra 1843 justitsråd, og told­kasserer Vilhelm August Uldall* ejede og boede i gården senest 1834 - død 1852, hans enke Hanne Louise Nellemann - død 1865. Ved auktion 8/9 samme år købte Næstved Kommune gården og byggede 1866 et baghus til den nye realskole (nedenfor). Forhuset blev lærerbolig:

Fra 1932/33 var her ikke længere beboelse. 1962 solgte kommunen gården. Næstved Tidende 6/7 ræsonnerede: For­bygningen er, såvidt vides, underkastet visse frednings­bestemmelser, men vist ikke værre, end at sådanne eventuelt kan ventes ophævet. Året efter var for­huset revet ned. Gårdrydning 1980 eller kort før for anlæggelse af Axelhus­parkeringen, der fik adgangs­vej gennem husets port.

realskole

Realskole
ml. 1890 og 1937, E. Arnholtz, original i Næstved Museum

i gården til nuværende Vinhusgade 12, bygget af murmester P. Kalhauge* 1866 for Næstved Kommune. Kalhauge tegnede selv huset i samråd med realskoleinspektør Lindelof. Nedrevet 1980 eller kort før, da ejeren, revisor Chr. Friberg, i kompagni med seks andre grundejere købte det af sig selv til nedrivning og anlæggelse af Axelhus­parkeringen.

Nestved høiere Borgerskole flyttede hertil fra Stenboderne 1866. Byrådet omdøbte den 1/12 1881 til Næstved Realskole, et navn der længe havde været i brug. 1888 gik Lærerne og Lærer­inderne ved Kommune- og Realskolen sammen i utilfredshed over Beregningen af deres Løn i Byg. 6/12 imødekom byrådet deres ønske, at hver Tønde Byg maatte beregnes til 10 Kr.

Realskolen var kun for drenge; saavel Skole­kommissionen som Skole­udvalget bestemt erklære sig imod Fælles­undervisning, og dertil kommer ligeledes baade moralske og hygieiniske Forhold (NA 8/10 1887). 1887 etableredes en særskilt højere pigeskole.

Realskolens ledere:

Andre lærere:

1901 flyttede realskolen til sin nye bygning i Jernbanegade. Huset fortsatte som skole indtil 1912 da Skolen på Jernbane­gade blev taget i brug.

1913/14 blev det kaserne og forplejnings­central for fodfolket, 26. bataljon, 3. kompagni. 1/2 1916 var 77 værne­pligtige indkvarteret her. Over­sergent Carl Christen Hansen med familie og sergent Albert Schneider boede i forhuset.

1921 blev kasernen lukket. Huset ombyggedes samme år til Central­bibliotek. Det lå her 1921-61, da det flyttede til nybygningen på Sct. Peders Kirkeplads. Fhv. lærer Valdemar Holst var leder -1951/52. 1932 indrettedes også folke­register og skatte­kontor i ejendommen, her eller i forhuset, tilflyttet fra Jernbane­gade 13, overflødig­gjort ved indvielsen af det nye rådhus 19/11 1940.

21/1 2017