almisse

fattiglemmer og understøttelsesforeningen af 1866

Næstved Avis:

26/3 1866
Undertegnede, som have erkjendt, at det vilde være til ikke liden Velsignelse, hvis der kunde oprettes her i Nestved ved Siden af det almindelige Fattig­væsen en frivillig Understøttelses­forening for værdige Trængende ... Indbydelse til Dannelsen af en saadan Forening, som, idet den stræbte at mod­arbeide det demoraliserende Betleri, som for Tiden her griber saa meget om sig, skulde sætte sig det Formaal: ad Frivillig­heden og Kjærlig­hedens Vei at under­støtte værdige Trængende i Kommunen saaledes, at de sættes istand til at hjælpe sig selv og saavidt muligt forhindres fra at synke ned i uhelbredelig Nød og at hjem­falde til det almindelige Fattig­væsen ...
Nestved den 22de Marts 1866.
A.P. Bang, Bogtrykker.
Blum, Smed.
Dinesen, Snedker.
Gottlieb, Kjøbmand.
Hansen, Apotheker.
Hansen, Bogholder.
Høegh-Guldberg, Landphysikus.
Jensen, Læderhandler.
Knæckenborg, Agent.
Kragerop, Catechet.
Levinsen, Overauditeur.
Listov, Sognepræst.
Petræus, Borgermester.
F.E. Sander, Kjøbmand.
Thomsen, Prøveprokurator.
Zoffmann, Kjøbmand.

17/4 1866
Den heri Byen paatænkte friviilige Understøttelses­forening for værdige Trængende har atter modtaget en betydelig Gave, idet Hr. Kammer­herre Rønnenkamp til Næsby­holm har til­stillet en af Ind­byderne 50 Rd.

23/4 1866
Efterat der er truffet For­beredelse til Op­rettelsen af et Velgjørenheds­selskab heri Byen, hører man under­tiden den Yttring, at man ikke kan blive aldeles befriet for at yde Almisse, da der er to Slags Betlere, nemlig reisende Haandværk­svende og Fattig­lemmer, som ikke kunne hen­vises til Velgjørenheds­selskabet ... Vi skulle .. meddele nogle faa Oplysninger om Fattig­lemmerne fra Hellig­geistes. Skjøndt de i deres Asyl erholde god og til­strækkelig Føde, og ved deres Arbeide, som de faae betalt, kunne for­skaffe sig Nydelsen af saadanne Sager, som ikke høre til Livets vigtigste Fornøden­heder, gaae de dog Alle ud at betle om Søndagen, mmed Undtagelse af de muligen Syge og eet Fruen­timmer, som finder at Fattig­huset yder hende Alt, hvad hun behøver. De Fleste hjem­bringe fra deres Søndags­vandring fra 6 til 10 Mk. hver, og ved dette Beløb ere de satte istand til daglig at styrke deres Legemer med en Taar "Vaadt" eller en Taar "Varmt" og til at hjælpe paa saadanne organiske Feil, som gjøre at Legemet ikke kan taale anden tør Næring end blødt Hvede­brød. En saadan qvindelig Patient lever for Tiden i Hellig­geistes. Man vil efter det Fore­gaaende ikke undre sig over, at en Fattig­forstander under­tiden have hørt Lemmer beklage sig over, at have tabt en Femdaler­seddel eller at være bleven bestjaalet for et lignende Beløb; - Lignings­kommissionen skulde blot vide, hvilke Velhavere, der findes i Hellig­geistes. Vi skulle til Slutning anføre, at et sidste Sommer ved Døden afgaaet Fattig­lem, som tidligere havde befattet sig med Gartneriet, ved gode Menneskers Hjælp blev sat istand til daglig at nyde to halve Bayere, to Flasker bedste Hvidtøl og Rødviin til det Middags­maaltid, bestaaaende af Oxekjød­suppe eller Sago­suppe, Steg eller Boeuf og Dessert, han ofte lod hente paa Restaurationer. Han havde almindelig­viis to Sorter Ost, Anchiovis og andre Delikatesser paa sit Bord, og udbad sig en Dag Oplysning hos en Fattig­forstander om, hvor de bedste flamske Sild vare at erholde, da almindelige Sild ikke længer smagte ham ..

28/4 1866
Understøttelsesforening for værdige Trængende i Næstved.
Paa et i Tirsdags afholdt Møde .. bleve Vedtægter vedtagen og en Bestyrelse valgt ..:
Pastor Kragerop, Bogtrykker Bang, Pastor Listov, Kjøbmand Sander, Smede­mester Blum, Snedker­mester Dinesen, Distrikts­læge Castenschjold, Kjøbmand Gottlieb og Apotheker Hansen.

16/8 1866
Haandspundet Hørgarn. For vedblivende at kunne beskjæftige flittige værdige Trængende med Spind maa Bestyrelsen realisere endeel Hørgarn ... henvende sig til Bogtrykker Bang ...
Bestyrelsen for Understøttelses­foreningen

4/2 1867
Til Trængendes Bespiisning.
Ved velvillig Assistance af Hr. Musik­direkteur Bjørup med 8 Musici, afholdes Onsdagen den 6te dennes i Under­tegnedes Locale et Bal, hvortil Entreen er 3 Mk. for Herre og Dame, hvis hele Indtægt skal tilfalde Understøttelses-­Foreningen ....
Carl Søllegaard, Værtshuus­holder.

6/5 1867
Understøttelsesforeningen i Næstved afholdt i Fredags .. sin første aarlige General­forsamling ... De efter Lodtrækning afgaaede 4 Bestyrelses­medlemmer, d'Hrr. Apotheker Hansen, Pastor Listov, Kjøbmand Sander og Kjøbmand Gottlieb, bleve gjen­valgte .. og d'Hrr. Baron Løvenskjold og Prokurator Thomsen valgte til Revisorer.

11/11 1867
Nestved Communalbestyrelse... 7de Novbr. ....
5. I Anledning af en Skrivelse fra Dame­komiteen vedtog man at opfylde sammes Begjæring om at faae Raadstue­salen og Bestyrelsens Forsamlings­værelse overladt til Benyttelse ved Afholdelsen af en Bazar til Fordeel for "Understøttelses­foreningen" i Dagene 6-9 Decbr.

10/12 1867
Kammerherreinde Rønnenkamp til Næsbyholm har vist sin Interesse for den herværende Understøttelses­forening ved at tilstille Dame­komiteen for Bazaren en Gave af 25 Rd.

3/1 1868
Understøttelsesforeningen.
De, som have meldt sig for at blive deel­agtige i Uddelingen af Brød til billig Priis, kunne, forsaa­vidt deres Begjæringer ere blevne opfyldte, erholde Billetter først­kommende Fredag hos Apotheker Hansen. Bespiisningen med varm Middagsmad tager sin Begyndelse i næste Uge, og kan Underretning om, hvem der er tilstaaet samme, samt Billetter erholdes hos Bogtrykker Bang.
Bestyrelsen.

5/5 1868
Understøttelsesforeningen i Næstved afholdt i Fredags sin 2den aarlige General­forsamling ... Regnskab for Aaret fra 1ste April 1867 til 31te Marts 1868 .. og en Beretning ... 336 Rd. indkom som Medlemsbidrag fra 151 Medlemmer og 1081 Rd. 83 s som udbytte af den i Decbr. f.A. afholdte Damebazar ... Til Uddeling i Vinterens Løb indkjøbte Bestyrelsen 50.000 Stkr. Tørv og modtog som Gave 18 Tdr. Kul fra en en Kjøbmand heri Byen. Af dette Brændsel have 335 Familier og enkelte Personer erholdt forskjellige Qvantiteter imod en billig Betaling ... Resten af Brændselet er uddeelt gratis til 30 Familier og enkelte Personer. - I Januar foranstaltede Bestyrelsen en Bespiisning 4 Gange ugentlig, som vedvarede i 3 Maaneder. I dette Tidsrum uddeeltes ialt 3504 Portioner varm Middagsmad,hver Portion bestaaende af 1 Pot Ærter eller Søbeskaal med 6 Lod Flæsk eller Suppe med ½ Pd. Kjød. For 2295 Portioner er der erlagt en Betaling af 4 s pr. Portion ..; Resten, 1209 Portioner, uddeeltes gratis. Juleaften uddeeltes gratis 149 Portioner Risen­grød og Flæske­steg til 78 Familier. Et stort Antal Trængende har derhos i Vinterens Løb erholdt modtaget Kort, ved hvis Aflevering hos Bagerne de erholdt et 8-Pds Rugbrød 1 Mk. under Prisen. 1590 7-Pds Rugbrød ere solgte paa denne Maade ... Bestyrelsen kompletteredes med 1 nyt Medlem, Hr. Chordegn Fester

12/12 1868
Understøttelsesforeningen.
Ligesom foregaaende Aar vil der Juleaften gratis blive uddeelt varm Spise til Trængende, hvorom disse kunne melde sig hos Hr. Chordegn N. Fester inden førstk. Onsdag.
Om Gud vil fortsættes den ugentlige Bespiisning med varm Middagsmad til moderat Priis fra næste Aars Begyndelse, og vil det være Bestyrelsen kjært at modtage ethvert nok saa lille Bidrag, for derved at sættes istand til at kunne meddele nogle enkelte meget trængende Familier Maden gratis, og modtages saadanne Gaver af Bestyrelsen.

9/1 1869
Understøttelsesforeningen.
Om Gud vil begynder Uddelingen af Middags­spise til moderat Priis førstk. Tirsdag den 12te Januar Kl. 11 Form. hos Madam Rindom og fort­sættes indtil videre hver Fredag og Tirsdag. De som ere tilstaaede af denne Uddeling, kunne fra idag afhente Biletter hos Bestyrelsens Medlem, Hr. Lærer Fester.
Bestyrelsen

21/1 1869
Understøttelsesforeningen.
Løverdagen den 23de dennes .. fore­gaaer den første Uddeling af Tørv til billig Priis i Hr. Kancelli­raad Petræus's Gaard. De, som ere tilstaaede Ilde­brændsel, kunne fra idag erholde Biletter hos Hr. Lærer Fester.
Bestyrelsen.

24/5 1869
Understøttelsesforeningen ... Regnskab for Aaret fra 1ste April 1868 til 31te Marts 1869 ... Indtægt af 558 Rd. 70 s, hvoraf 309 Rd. 4 Mk. indkom som Medlems­bidrag ... Udgiften har andraget 640 Rd. 91 s. - Til Uddeling i Vinterens Løb indkjøbte Bestyrelsen 5½ Favne Brænde og Tørv .. er uddeelt i 489 Kurve til 74 Familier og eenlige Personer: 194 Kurve gratis og 295 Kurve mode den moderate Betaling af 6 s pr. Kurv. - Bespiisningen med varm Mad har fundet Sted ligesom forrige Aar: den begyndte midt i Januar og varede til Mars Maaneds Udgang 2 Gange ugentlig. Der uddeeltes ialt 2546 Portioner, hvoraf 322 gratis; de øvrige betaltes med 4 s. pr. Portion. Juleaften uddeeltes gratis 147 Portioner Risen­grød og Flæske­steg med Tilbehør til 59 Familier og eenlige Personer ...
Bestyrelsen ..:
Bogtrykker A.P. Bang
Smed Blum
Distriktslæge Castenschiold
Snedker Dinesen
Lærer Fester
Kjøbmand Gottlieb
Apotheker Hansen
Pastor Kragerop
Pastor Listov
Kammerherre, Baron Løvenskjold.

6/9 1869
Uddrag af Nestved Byraads Forhandlinger .. den 2den Septbr. ...
2. Beretning fra Understøttelses­foreningens Bestyrelse om Anvendelsen af det den til Trængendes Bespiisning den 28de Juli af Kommunen tilstillede Beløb

4/8 1871
Bazar til Fordeel for Nestved Understøttelses­forening ...
Thora Bang. Henriette Borchsenius. Vilhelmine Castenschiold ...

16/8 1871
Bazar til Fordeel for Næstved Understøttelses­forening ... har et Antal Damer i Byen forenet sig ...

25/7 2017