Næstveds befolkning

iflg. Næstved Avis

15/1 1855
I Aaret 1854 ere her i Byen fødte 118, døde 58 og kopulerede 34 Par.

10/1 1856
I Aaret 1855 ere i Næstved og tilhørende Land­distrikter kopulerede 38 Par; fødte 122 ... døde 61 ...

13/1 1857
I Næstved med tilhørende Land­distrikter ere i 1856 født 113, af Mandkjøn 59 og af Qvindekjøn 54; døde 85, af Mandkjøn 50 og af Qvindekjøn 35; altsaa 28 flere Fødte end Døde. 40 Par ere kopulerede.

16/1 1858
I 1857 ere i Næstved fødte 127, af Mandkjøn 51 og af Qvindekjøn 76; døde 76, af Mandkjøn 45 og af Qvindekjøn 31, altsaa 51 flere fødte end Døde. 32 Par ere copulerede.

10/2 1870
Folketællingen .. 1ste Februar d.A. 4310, nemlig 2301 af Mandkjøn og 2009 af Qvindekjøn. Familiernes Antal er 832 ... Personer som leve udenfor Familier 503 (442 Mandkj., 61 Qvindekj.)

iflg. Næstved Tidende

23/12 1887
Indbyggerantallet i Nestved er .. 2288 af Mandkjøn og 2489 af Kvindekjøn, i alt 4777. I dette Tal er værnepligtige Militære, af hvilke der for Tiden findes 88, ikke medregnet.

5/12 1896
Indbyggertallet i Nestved d. 1. November 1896.

Jærnbanevejen223
Farimagsvejen40
Østergade317
Ny Østergade105
Krumport med Markedspladsen124
Møllegade191
Brogade & Torv131
Farvergade75
Bredstræde72
Kompagnistræde163
Møntergade15
Kirkestræde44
Ringstedgade698
Grønnegade318
Nygade166
Ramsherredsgade97
Skomagerrækken31
St. Mortensgade131
Torvestræde91
Axeltorvet161
Hjultorvet124
Kindhestegade205
Vinhusgade93
St. Peders Kirkeplads103
Kjøbmagergade156
Riddergade105
Slagkildegade6
Sortebrødregade21
Ved Havnen21
 4027
Værnepligtige Militær106
Paa Fattiggaarden, syge og sunde31
I alt i Byen4164
Paa Markjorden1728
Tilsammen i Nestved Kommune5892

21/12 1922
Indbyggerantallet i Næstved vokser. Efter den i November foretagne Folke­tælling er Indbygger­antallet i Næstved 9974, hvilket er 77 flere end ved Op­tællingen i 1921 ... paa Købstadens Grund boer 4424 Personer og paa Marken 5203 Personer. Af det samlede Indbygger­tal er 222 værne­pligtige militære, hvoraf 126 ved 25. Bataillon og 96 ved 4. Dragon­regiment. Endvidere er paa Amts­sygehuset 85 Personer, paa Tvangs­arbejds­anstalten 13, paa Forsørgelses­anstalten 19 og i Arresten 8 Personer.

27/12 1923
Næstveds Indbyggertal. Ialt 10.498 Indbyggere. ... i Næstved Købstad og paa dens Markjorder samt Sct. Mortens Landsogn ... I Købstaden ialt 4315 ... paa Købstadens Mark ialt 5211, do. (Aaderup) ialt 786 ... Tilsammen 10.312 ... Endvidere: Værne­pligtige Militære .. 64, paa Præstø Amts Sygehus 90 .., paa Præstø Amts Tvangs­arbejds­anstalt 8 (6 Mænd, 2 Kvinder), paa Forsørgelses­anstalten 18 (11 Mænd, 7 kvinder), Arrestanter, hensiddende i Raadhusets Arrest 6 (5 Mænd, 1 Kvinde). Indbygger­tallet bliver da ialt 10498 ... samme Tidspunkt i 1922 .. 9974 ... Tilgang af ialt 524

børnedødelighed i Næstved 1872

iflg. dødsannoncer i Næstved Avis

20/1
Atter har Gud i sin Naade hjemkaldt et af vore Kjære Børn, Peter 9 1/4 Aar gammel; han samles hisset med sine for 4 Uger siden forudgangne 3 Søskende .. J. Jensen, Værtshuus­holder

25/1
.. det behagede den alvise Gud i sin Naade i Onsdags at bortkalde til et bedre Liv vor lille Christine i sit 5te Aar ... Nestved .. Per Andersen, Gaardskarl

25/1
I Mandags og igaar kaldte Herren bort fra os til sig vore to kjære Børn, Christian Frederik og Vilhelmine Caroline. Næstved .. S. Kragerop. F. Kragerop.

1/2
I Tirsdags Morges kaldte Herren bort fra mig min Kjære Datter Marie Karoline Alexandra ... Næstved .. Ane Kirstine Johansen, Enke efter Glarmester Johansen

3/2
.. Gud i sin Alvise Styrelse bortkaldte til et bedre Liv vor inderlig elskede Datter Eleonora, 9 Aar gl ... C.F. Arnholtz, Murer

5/2
Under tunge Lidelser døde Natten mellem Torsdag og Fredag vort kjære Barn Amund Johan ... P. Svane, Sergent

9/2
Atter har vi fristet den tunge Skjæbne at miste et af vore kjære Børn. Vor ældste Datter Anna. Nestved .. Sophie Andersen, Født Nielsen. Peter Andersen, Gaardskarl. (Begravelsen foregaar fra St. Peders Kirke ..)

13/2
I Dag har Herren kaldet et tredie Barn fra os, vor yngste Datter Hansine ... Nestved .. Sophie Andersen, Født Nielsen. Peter Andersen, Gaardskarl.

19/2
I Torsdags kaldte Herren til sig det ene af de to Børn, han havde ladet os beholde, vor elskede Søn, Carl Christian Vilhelm Ingolf, 9 Aar gammel. Nesteved .. S. Kragerop. F. Kragerop.

4/3
.. vor Kjære lille Tvilling Johan den 28de Februar er afgaaet ved Døden ... Nestved .. A. Hansen, Jordemoder. H. Hansen, Møllersvend.

20/6
At vort kjære eneste Barn Julius Petus Laurits Jensen idag er afgaaet ved Døden ... Næstved .. C. Jensen, Værtshuus­holder

22/6
Onsdagen den 19de dennes bortkaldte den gode Gud vor elskede lille Anna Johanne Henriette Carlsen, syv Maaneder gammel ... Næstved .. Henriette Carlsen, f. Henriksen. Chr. Carlsen, Skomager

18/7
Det behagede den alvise Gud idag at bortkalde til et bedre Liv, efter flere Dages smertefulde Lidelser, vor inderlig elskede lille Søn Julius Frederik Hans Emil Gustav, 7 Aar gammel .. Næstved .. Hulda Jensen, født von Hagen. Jørgen Jensen, Beslagsmed.

23/8
Det behagede den alvise Gud at bortkalde idag til et bedre Liv, efter flere Dages smertefulde Lidelser, vort elskede lille Barn, Ernst Frederik Ludvig, 3 Maaneder gammelt ... Nestved den 21de Aug. 1872. S. Uepkendanz, født Jørgensen. F. Uepkendanz, Snedker.

31/10
Det behagede den alvise Gud i Mandags Aftes at bortkalde til et bedre Liv efter længere Tids Svagelighed vor kjære Datter Anne Emanuelle Cathrine, 6 Aar gl. .. Næstved .. Chr. Larsen, Skomager­mester. Inger Larsen, f. Christensen

11/11
.. vor kjære Søster Jensine Marie Hansen, Datter af afdøde Handels­mand Hans Petersen af Lille Næstved, ved en pludselig Død bortkaldtes den 7de ds. i en Alder af 14½ Aar

22/2 2009