Købmagergade 10-12
20/9 2001 kl. 8.56, © pelo

Købmagergade 10-12

To huse forklædt som et, udført 1976 ved arkitekt K.H. Nielsen for Ove Kristensen A/S

Kreaturhandler Peter Petersen* ejede og boede i dobbelt­gården 1883 - død 1911. Enkefru Emilie Petersen ejede den -1918 og boede i nr. 12, st. - 1931/32. Engang i 1880'erne flyttede enkefru Marie Margrethe Reimert fra nr. 8 hertil hvor hun fremdeles drev fæstekontor indtil hun 1893/94 fik fribolig i Ostenfeldts Stiftelse.

Ved tvangsauktion 1922 overtog tømrermester P.F. Christensen* dobbelt­gården. Hans ældste søn og kompagnon, tømrer­mester og arkitekt Gunnar Christensen boede her med sin tegnestue 1931/32-42/43, tilflyttet fra Ringstedgade 44, fraflyttet til Nordre Farimagsvej 29.

Blandt de øvrige beboere:

I 1960'erne var her Næstved Bog­trykkeri og Æske­fabrik ved B.C. Schou, tilflyttet fra Dania.

Købmagergade 12
18/9 2002 kl. 9.06, © pelo

Købmagergade 12

ny- eller ombygget til to etager 1883 for kreatur­handler P. Petersen* - måske af murer­mester Morten Hansen* som Petersen havde købt gården af tidligere det år.

det tidligere hus

i bindingsværk, 1 etage fik før 1867 grundmuret facade. Her var klejn­smedje o. 1761-1801, o. 1781-1801 ved Johan Wendt Petersen. Prokurator Søren Hendrichsen boede her o. 1834 med fru Caroline f. Grønvold og en tjeneste­pige; konsul Grønvold i Præstø ejede gården 1837-. 1847/48 solgte hans enke den til skrædder­mester Isach Jensen.

Købmagergade 10
18/9 2002 kl. 9.05, © pelo

Købmagergade 10

hjørnet af Møntergade (t.h.), bygget 1848 af tømrer­mester S.F. Hoffmann* og murer­mester M. Petersen* for skrædder­mester Isach Jensen.

Her var skrædderi o. 1850-70, ved Isach Jensen - død 1866.

En yngre søn af P.F. Christensen*, el-installatør Ove Christensen (eller Kristensen, 1910-74) åbnede værksted her 1/4 1934, butikken to år efter. 1972 overdrog han firmaet, nu Ove Kristensen A/S, til sønnen Jan Kristensen. Efter en ombygning 1976 optog det hele facaden nr. 10-12, men efter opgivelse af detail­salg skrumpede det igen. Værkstedet bagtil fortsatte til 2009.

Ejendomsbutikken Lerax flyttede marts 1983 over gaden fra nr. 15 hertil. Den var her til mindst 2003.

kgl. rytterstald

Under enevælden (1660 - 1848) var borgernes og deres magistrats henvendelser til kongen én lang jammer­klage. Sådan var tidens skik. Men det behøver ikke at være løgn alt sammen. En fast klage var byrden ved ind­kvartering af soldater og især af deres heste. Måske har den aller­nådigste majestæt, eller snarere hans krigs­kollegium (-ministerium), delvis imøde­kommet borgerne da majestæten i 1739 lod hofbygmester Lauritz de Thurah (1706-59) opføre en rytter­stald her. Vedlige­holdelsen påhvilede byen.

Det var en anselig bygning: Gavlen mod Købmager­gade her, med port, var 12½ alen (knap 8 m) lang, bagud langs Møntergade strakte den sig 34 fag, 83 alen (52 m). Den gik altså dybere end det ellers anselige nuværende sidehus, men var kun i en etage plus loft, alt i bindings­værk. Stalden har næppe kunnet rumme alle garnisonens heste, der har nok stadig været brug for privat opstaldning. 1805 stod stalden på den nye Grønnegades kaserne færdig. Kort efter, vist 1806, blev stalden her reduceret til 22 fag og blev privat, 1812 blev resten revet ned.

Købmagergade 10, sidehus
19/6 2004 kl. 15.20, © pelo

Møntergade 1, Købmagergade 10

Værksteds- og lagerfløjen her giver mindelser om gamle dages erhvervs­aktive havnefront mod Susås kajer. Sidehuset i baggrunden, med halvtag mod gården, er fra før 1867.

Den lange længe på kampestens­fundament blev 1919/20 forhøjet med 1. sal for for bogbinder Chr. Dideriksen, antagelig ved tømrer­mester P.F. Christensen* der 1922 som ufyldest­gjort panthaver overtog gården.

Bogbinder og -trykker Chr. Dideriksen havde værksted her 1919 - tvangsauktion 1922, tilflyttet fra Kirke­pladsen 5. Forlaget Gyldendal havde lager her 1923-33, tilflyttet fra Nykøbing F., ledet af Ahrent Hertel* der ikke boede her; 10/1 1934 begyndte han sin egen forret­ning med papir en gros overfor i Købmagergade 13.

1933, foranlediget af social­reformen, indrettede Næstved Kommune social­kontor her, med indgang fra gården; lokalet blev vel overflødigt da det nye rådhus blev taget i brug sidst i 1940.

Begge nedrevet 2017, det forreste erstattet af:

Møntergade 1
2/6 2020 kl. 12.41, © pelo

Møntergade 1

med 2 store lejlig­heder, ved William Tolstrup Arkitekter for Anders Brandelev Paulsen Holding ApS, færdigt 2018.

Købmagergade 10, baghus
29/8 2001 kl. 18.12, © pelo

baghus mod Suså, tegnet 1944 af arkitekt Gunnar Christensen for el-installatør Ove Christensen, kommunalt godkendt oktober samme år og vel opført kort efter

Møntergade 3

Købmagergade 10, baghus
27/6 2013 kl. 17.59, © pelo

baghus ovenfor ombygget 2012-13 til kursus- og konference­afdeling for Hotel Kirstine. Ombygget 2017-18.

Møntergade 1, senere 2

lå i forgrunden, på hjørnet. Huset var bygget sidst i 1850'erne af murer Jens Peter Sørensen der selv boede her og også lejede ud til 3-4 andre. 1881 bortauktionerede hans bo huset. Tømrer Steffen Larsen ejede det o. 1890-1911. Han byggede til med værk­sted og udvidet beboelse, boede her selv og lejede også ud. Huset stod stadig 1956.

15/9 2020
278, sidehus: 279; gl. 228
rytterstald: 253
Møntergade 1, så 2: 280, gl. 143d