Nestved Tidende 28. juli 1887

Det Nestved, som forsvinder.

(En gammel Opgjørelse.)

Mere og mere forsvinder de gamle Bygnings­levninger fra Byens tidligere Dage [...] Deres Fødsel og Betydning var i Fortiden, men i Nutiden var de til Hinder, saa maatte de vige for yngre Kræfter og ikke optage Pladser, som kunde benyttes paa heldigere Maade. Kun falsk Pietets­følelse fælder Taarer ved deres Grav.

[...] Maglemølle [...] har maattet vige pladsen for en moderne Papir­fabrik, der hverken er ind­bydende eller dragende, som ligger fjernt fra Nestveds Liv, afstænget for sig selv, men stadig mindende om sin Til­værelse ved sin Skorsten, Stanken i Luften, Urenheden i Vandet - og paa Byens Fattig­budget.

Borte er Vagten med sin grimme klodsede Bygning og sit hele uhyggelige Udseende, skam­skændende vores fornemste Plads. Ikke ser man mer de vagt­havende Skild­vagter med dragne Sabler holdende Vagt over de inde­spærrede Syndere. Den er sunken i Grus for aldrig mere at rejse sig paa dette Sted. Det er et Stykke Militarisme, som er revet bort fra det civile Livs Midtpunkt. Kun faa muntre Minder tog det med sig, og de ligger langt tilbage i Tiden, Minder om de Rønnebæk­holm'ske Karle og Piger, som, naar de red Sommer i By, ogsaa lagde Vejen hen over Axel­torvet og kransede Vagtens Gesims og Kongens Navnetræk. Men nu er Institutionen borte, og det er godt, at det er saaledes, at man ikke paa Byens Axeltorv længer skal se for sig et Midtpunkt for Soldater­livets absolute Myndighed, men at dette har trukket sig tilbage til en mere beskeden og for dets Betydning mere passende Plads.

Peder Syvs Hus med sine uhyggelige støvede Rum, med sin Atmosfære, der al Tid ledte Tanken tilbage i Munketiden, med sit brøst­fældige Annex af Skole­bygninger, der var i en Tilstand, som kun lidet passede for det 19de Aar­hundrede findes ikke mere. Hvor det stod, optages Pladsen nu af en kommunal Skole­bygning, der med Hensyn til Bygnings­maade og Ind­retning kan maale sig med de bedste i Tiden. Munke­disciplinen og Kloster­latinen, Opdragelsen i Frygt og Bæven, med Ferlen og Riset som Opdragelses­midler, den absolutte Under­kastelse i Troen og i Staten har veget Pladsen for en Institution, hvor Drenge opdrages, som engang frit kan vælge, hvad Tro de ønsker, frit kan dømme i alle Sam­vittigheds­spørgsmaal og være med til at træffe Afgjørelser i alle deres Kommunes og deres Lands Anliggender [...]

Peder Syvs Hus paa Kirke­pladsen, den gamle Benediktiner­skole, er ikke mer, men Peder Syvs Navn lever [...]

Snart vil det sand­synlig­vis gaa den gamle Raadstue paa samme Maade. Enten vil den blive nedrevet eller saa moderniseret, at man knap vil kunne gjenkende den mere. Bygningen er sand­synlig­vis fra det 16de Aar­hundrede, fra Kagens, Stejlens og de andre barbariske Tortur­redskabers Tid, fra den Tid da Bøddelen snart var en nødvendig Embeds­mand i hver en By, og Hexe blev brændt i den treenige Guds Navn, fra Uviden­hedens, Dumhedens og Raahedens Tid. Dens Plads vil blive optaget til nutidige industrielle og gavnlige Fore­tagender.

Og staar der endnu hist og her i Knæ synkende Minder fra det 16de og 17de Aar­hundreder er det næppe tvivlsomt, at kun kort Levetid er dem beskaaret, at ogsaa de, efter at de har over­levet sig selv, maa vige Pladsen.

Det gaar med de synlige Minder som det gaar med Menneskene selv. Gammelt viger for nyt. Idelige For­andringer i det smaa skaber Frem­skridt i det store [...]

I Slutningen af 1856 skrev en Mand efter et Besøg i Nestved blandt andet følgende: "I det hele er I nok ikke kommen synder­lig vidt med Hensyn til Renlig­hed og Orden i Gader og Stræder. Paa Hjørnet af Kindheste- og Vinhus­gade bliver Folks Næser i høj Grad ubehage­lig berørt af den slette Luft, som er en Følge af det der­værende Slagteri, som har Udløb til Rende­stenen [...] den mageløst mærkværdige Tilstand i den nye Gade (:Nygade), som man jo ikke engang har kunnet overkomme at give et bestemt Navn. Ved dens An­læggelse er sikkert ingen som helst Plan bleven fulgt. Husene er henkastet, som det best kunde træffe sig. Om Udjævning af Jords­monnet, Rende­stene og alt saadant har der ikke været Tanke. Men Følgen er da ogsaa bleven en stinkende Mudder­pøl, et bundløst Morads og over­hovedet et saa fuld­stændigt Svineri, at man ikke ikke skulde tro det muligt faa Aar efter en Kolera­epidemi."

[...]

8/8 2007