Kindhestegade 6
13/6 2004 kl. 11.07 © pelo

Kindhestegade 6

bygget 1966-67 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen for automobil­forhandler Chr. Rahbek I/S. 1982 blev butiks­facaden rykket tilbage for Elektro­gården A/S, Herlufmagle. Samtidig forlængede arkitekt Gustav Petersen sidehuset for tømrer­mester Evald Nielsen. Forhusets facader blev væsentligt ændret 1984 ved arkitekt Knud Toftvad for samme.

Midt i 1960'erne købte Chr. Rahbek (2 sider tilbage) ejen­dommen og lod de forfaldne bygninger nedrive. I forretnings­lokalet der strækker sig langt ind i gården, blev der bil­udstilling, i forhuset lager og vel også kontorer. Længere bagud i det nye sidehus blev der olielager, værksted med vaske- og smørehal og bagest overdækket parkering. Shell-benzin­standeren flyttedes fra gården i nr. 12 til gården her.

Da Rahbek ophørte 1980 rykkede Elektro­gården A/S, Herlufmagle, nu Service Ringen, året efter ind i forhuset og den tidligere biludstilling. På 1. sal blev der kontorer, på 2. sal en stor lejlighed.

det tidligere nr. 8 (t.v.)

Her havde barber Johan Chr. Schmidt stue senest 1845 - død 1880. Han ejede gården som gik i arv til hans ugifte datter Henriette Emilie.

Bagude på den lange smalle grund var der lang men måske ikke ubrudt tradition for rebslageri

I forhuset var der broderi­forretning 1881-97, -1890 ved frk. Axeline Thronsen, derefter ved enkefru Dorothea Jeppesen der flyttede til Ringsted­gade 21.

det tidligere nr. 6 (t.h.)

havde lang tradition for pottemageri

Han overdrog det til Herman Joachim Kähler (1808-84), 1839 forpagter, 1843 ejer. 1872 overgik det til sønnerne Herman A., der flyttede ud til sit nye værksted, færdigt 1875, og Carl F., der afhændede værkstedet her 1896 til Oluf Holm, Kählers Eftfl., der flyttede hen i nr. 20 hvor han lukkede 1902. Værkstedets bygninger her stod stadig i 1939.

Central-Kaféen var her fra 1899, med skiftende indehavere

Ejendommen kaldtes senest 1905Centralgården.

1911/12 overtog savværksejer R. Olsen gården. Han byggede 1912-13 et toetagers side-/baghus til Central­kasernen, 1913 - 21/22 indkvartering for dele af 25. og 26. bataljon, caféen blev marketenderi. 1916 boede 123 soldater i sidehuset, marketenderen med familie og tjenestepige i forhuset. Endnu april 1920 indkvarteredes 90 rekrutter af fodfolket her, 1921 blev kontrakten opsagt til 1/4 1922.

Andre:

gård

bagside og sidehus
13/6 2003 kl. 19.24 © pelo

Da Rahbek ophørte 1980 overtog hans forhen­værende kollega Per Nielsen sammen med tømrer­mester Evald Nielsen hele komplekset nr. 6-12 og lod arkitekt Gustav Petersen udarbejde en dispositions­plan. Han udbyggede selv bagud med en forretning til kæden Gør det selv marked (yderst t.v.) der 1982/83 flyttede hertil fra hans eget Toldbod­torvet ved havnen. Det fik lager i det tidligere værksted. 2004/05 blev det køkkenelement­forretning.

Chr. Larsen

er et problem for en petitesse­historiker fordi navnet var så almindeligt. Adskillige af dem var detail­handlere og / eller gæstgivere / værtshus­holdere - almindelige erhverv. Denne Chr. Larsen (f. 1846) var begyndt som detail- og viktualie­handler 1874 skråt overfor i nr. 1-3. 1883 blev han købmand på Brotorv 7 som han købte af fhv. købmand F.W. Beeken. 1887 afstod han gården og forret­ningen dér til Carl Albers på grund af bortrejse. 1889 var han tilbage i Næstved og annoncerede Udsalg paa St. Peders Kirkeplads fra Masnedsund Svineslagteri (NA 1/8), måske i, nr. 11, det tidlige militære sygehus. Det satte politi­mester Carl Salicath straks en stopper for med den begrundelse at det var i strid med sundheds­vedtægten; en ansøgning om dispensation afslog byrådet under forsæde af borgmester Carl Salicath (NA 3/8, 24/8). I stedet købte Chr. Larsen samme år Kindheste­gade 13 hvor han overtog et eksisterende gæstgiveri efter Chr. Larsen. 1893 solgte han gården dér til mejerist (Chr.?) Larsen. 1885 åbnede han viktualie­handel skråt overfor i nr. 7. Ved årsskiftet 1898/99 købte han gården her. I begyndelsen af 1899 var han detail­handler her, men senest maj samme år gæstgiver på Central-Kafeen. 1901 boede han som fhv. gæstgiver i et baghus med familien.

Samme Chr. Larsen drev måske detail­handel et sted i Jernbanegade sidst i 1893, men er ikke at forveksle med

24/6 2015