Kindhestegade 6
13/6 2004 kl. 11.07 © pelo

Kindhestegade 6

bygget 1966-67 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen for auto­forhandler Chr. Rahbek. 1982 blev butiks­facaden rykket tilbage for Elektro­gården A/S, Herlufmagle. Samtidig forlængede arkitekt Gustav Petersen sidehuset for tømrer­mester Evald Nielsen. Forhusets facader blev væsentligt ændret 1984 ved arkitekt Knud Toftvad for samme.

Midt i 1960'erne købte Chr. Rahbek (2 sider tilbage) ejen­dommen og lod de forfaldne bygninger nedrive. I forretnings­lokalet der strækker sig langt ind i gården, blev der bil­udstilling, i forhuset lager og vel også kontorer. Længere bagud i det nye sidehus blev der olielager, værksted med vaske- og smørehal og bagest overdækket parkering. Shell-benzin­standeren flyttedes fra gården i nr. 12 til gården her.

Da Rahbek ophørte 1980 rykkede Elektro­gården A/S, Herlufmagle, nu Service Ringen, året efter ind i forhuset og den tidligere biludstilling. På 1. sal blev der kontorer, på 2. sal en stor lejlighed.

det tidligere nr. 8 (t.v.)

Her havde barber Johan Chr. Schmidt stue senest 1845 - død 1880. Han ejede gården som gik i arv til hans ugifte datter Henriette Emilie.

Bagude på den lange smalle grund var der rebslageri o. 1787-1811 og 1896-1965

I forhuset var der broderi­forretning 1881-97, -1890 ved frk. Axeline Thronsen, tilflyttet fra nr. 1-3 skråt overfor, derefter ved enkefru Dorothea Jeppesen der flyttede til Ringsted­gade 21.

det tidligere nr. 6 (t.h.)

havde lang tradition for pottemageri

Han overdrog det til Herman Joachim Kähler*, 1839 forpagter, 1843 ejer. 1872 overgik det til sønnerne Herman A. Kähler*, der flyttede ud til sit nye værksted, færdigt 1875, og Carl F. Kähler*, der afhændede værkstedet her 1896 til Oluf Holm, Kählers Eftfl., der flyttede hen i nr. 20 hvor han lukkede 1902. Værkstedets bygninger her stod stadig i 1939.

Central-Kaféen var her fra 1899, med skiftende indehavere

Ejendommen kaldtes senest 1905Centralgården.

1911/12 overtog savværksejer R. Olsen gården. Han byggede 1912-13 et toetagers side-/baghus til Central­kasernen, 1913 - 21/22 indkvartering for dele af 25. og 26. bataljon, caféen blev marke­tenderi. 1916 boede 123 soldater i side­huset, marke­tenderen med familie og tjeneste­pige i forhuset. Endnu april 1920 indkvarteredes 90 rekrutter af fodfolket her, 1921 blev kontrakten opsagt til 1/4 1922.

Andre:

Husene blev revet ned 1966.

gård

bagside og sidehus
13/6 2003 kl. 19.24 © pelo

Da Rahbek ophørte 1980 overtog hans forhen­værende kollega Per Nielsen sammen med tømrer­mester Evald Nielsen hele komplekset nr. 6-12 og lod arkitekt Gustav Petersen udarbejde en dispositions­plan. Han udbyggede selv bagud med en forretning til kæden Gør det selv marked (yderst t.v.) der 1982/83 flyttede hertil fra hans eget Toldbod­torvet ved havnen. Det fik lager i det tidligere værksted. 2004/05 blev det forretning med køkken­elementer og trævarer m.m., lukket 2018.

Chr. Larsen

er et problem for en petitesse­historiker fordi navnet var så almindeligt. Adskillige af dem var detail­handlere og / eller gæstgivere / værtshus­holdere - almindelige erhverv. Denne Chr. Larsen (f. 1846) var begyndt som detail- og viktualie­handler 1874 skråt overfor i nr. 1-3. 1883 blev han købmand på Brotorv 7 som han købte af fhv. købmand F.W. Beeken. 1887 afstod han gården og forret­ningen dér til Carl Albers på grund af bortrejse. 1889 var han tilbage i Næstved og annoncerede Udsalg paa St. Peders Kirkeplads fra Masnedsund Svineslagteri (NA 1/8), måske i, nr. 11, det tidlige militære sygehus. Det satte politi­mester Carl Salicath* straks en stopper for med den begrundelse at det var i strid med sundheds­vedtægten; en ansøgning om dispensation afslog byrådet under forsæde af borgmester Carl Salicath (NA 3/8, 24/8). I stedet købte Chr. Larsen samme år Kindheste­gade 13 hvor han overtog et eksisterende gæstgiveri efter Chr. Larsen. 1893 solgte han gården dér til mejerist (Chr.?) Larsen. 1885 åbnede han viktualie­handel skråt overfor i nr. 7. Ved årsskiftet 1898/99 købte han gården her. I begyndelsen af 1899 var han detail­handler her, men senest maj samme år gæstgiver på Central-Kafeen. 1901 boede han som fhv. gæstgiver i et baghus med familien.

Samme Chr. Larsen drev måske detail­handel et sted i Jernbanegade sidst i 1893, men er ikke at forveksle med

7/6 2019
6: 150, gl. 113
8: 151, gl. 114