Østergade 16
20/7 2003 kl. 9.23, © pelo

Østergade 16

hjørnet af Sortebrødre­stræde (t.v.)

Nr. 14 (nedenfor) og 16 her har senest siden 1850'erne været samme ejendom. Den omfattede indtil engang mellem 1921 og 25 og nr. 12 (1 side frem).

1/6 1856 solgte enkemadam Sophie Cathrine Galle (1 side frem) brænderiet og den samlede gård. Hun flyttede ind på førstesalen med 5 ugifte døtre; hun boede her stadig 1870, nu med 4 døtre og en tjeneste­pige. 1880 var lejligheden overtaget af kaptajn og brand­inspektør J.O.V. Matthiesen.

Galles efterfølger var firma Sonne & Zoffmann

De fik 3/7 1856 kommunal­bestyrelsens tilladelse til i deres Gaard heri Byen at maatte anlægge og ved Dampkraft drive en Straaqværn til formaling af Korn til deres sammesteds værende Damp­brænderie (NA 5/8), men drev også almindelig blandet butiks­handel. 1860 boede begge købmænd i gården, Sonne endnu som ungkarl, Zoffmann med familie; hustanden omfattede også 2 handels­betjente, 1 contorist, 1 handelsl­ærling, 9 tjeneste­karle og 4 tjeneste­piger, alle ugifte. Zoffmann var medstifter af Sparekassen for Næstved og Omegn 1866 og medlem af direktionen fra begyndelsen, fra 1876 som formand og første lønnede direktør. 1878 overdrog han sin halvpart i gården, stadig med damp­brænderi, til Sonne og åbnede ejendomsmægler­kontor. Kort før 1880 flyttede han til spare­kassens ejendom.

Sonne averterede 1882 gården til salg: En større Eiendom med stor Gaardsplads og tilstrækkelig Plads til at drive Tømmer­handel, beliggende paa et godt Strøg og særlig egnende sig for Kjøbmands­handel, kan strax erholdes enten tilkjøbs eller tilleie. - I Eiendommen, hvor der i en lang Aarrække har været drevet Dampbrænderi, findes rigeligt og udmærket Vand, stor Dampkraft samt betydeligt Staldrum.(NT 2/12) Det blev ikke til noget. Han boede her stadig 1901, i lejligheden på 1. sal med kone og tjenestepige; 1906 sad hans enke tilbage; hun solgte 1911 gården til maltgører Andersen.

Fra 1882 afviklede Sonne en del af forretningen: Et velbeliggende Maltgjøreri med stor Kjælder og Loft, samt med tilhørende Beboelse, Stald med øvrige Bekvemme­ligheder, tillige passende for Etablering af en Ølforretning, kan faaes tilleie hos J.M. Sonne, Østergade (NA 28/12 1882). Malt er spiret, tørret byg til brug ved ølbrygning. Maltgøreren boede o. 1901-06 i et sidehus i nr. 12, men forretningen var her, i det mindste fra 1920

Industri­bryggerier tog livet af maltgøreri og hjemmebryg.

Andre forretnings­drivende her:

Cigarhandler Hans Madsen (f. 1892), maltgører Andersens nevø, overtog onklens gård ved tvangs­auktionen 1924. Da han lukkede 1967 gik lokalet til en udvidelse af farve­handelen:

Svend Mørkeberg åbnede Østergades Tapet og Farve 15/3 1955. Det var overfor i nr. 11, men 1960 flyttede han over gaden hertil. 1/7 1985 gik Mørkebergs Farvehandel videre til anden generation, Per Mørkeberg, i kompagniskab med mangeårig medarbejder Bent Mørk (d. 2011). De ejede også begge ejendomme og vedligeholdt dem smukt. 2012 afstod Mørkeberg forretningen; den lukkede kort efter.

Østergade 16
1/9 2001 kl. 9.39, © pelo

detalje

gård

Østergade 16
26/7 2008 kl. 18.26, © pelo

Sidelængen t.h. er bygget 1858 for Sonne & Zoffmann. Her begyndte slagter­mester Emil Andersen* 1886; 1892 flyttede han til Riddergade 6. 1913-21 drev maltgører Kristian Andersen den lille Kasernen ved Sortebrødre­stræde; 1916 var 14 værne­pligtige indkvarteret her. Omkr. 1925-30 var her vognmands­forretning, o. 1930 ved Laurits Hansen.

Et lager her ombyggedes 1976 til del af butikslokale ved arkitekt Hugo Holkjær for farve­handler Mørkeberg. Øvrige baghuse (også nr. 14), efterhånden mest garager, ryddedes mellem 1985 og 2002. Fra senest 1930 var ovennævnte Laurits Hansen kørelærer her; 1946 købte han Købmagergade 15 og flyttede dertil.

den tidligere gård

var smedje o. 1761-81 ved Rasmus Nielsen. Den var o. 1781-1837 ejet og beboet af hosekræmmer, senere købmand, overmåler & vejermester Hans Henrik Witte*. Han var o. 1800-16 eligeret borger, ved sin død ridder af Dannebrog. Sønnen Iver Nicolai Witte* blev postmester og justitsråd og fik en stiftelse opkaldt efter sig. 1840 boede hans to ugifte søstre her med tre tjeneste­folk; 1845 var de flyttet skråt over gaden til nr. 7 som storebror Iver Nicolai ejede.

Østergade 14

Østergade 14
15/8 2005 kl. 9.18, © pelo

gadelænge

Omkr. 1753 - 1801 tilhører gården snedker Jacob Hansen der også boede her. Fra senest 1810 ejer naboen, brændevins­brænder og værtshus­holder Johan D. Galle* (1 side frem) gården. Omkr. 1834-50 har hans svigersøn, den islandske købmand Johan Christian Hemmert bolig og virksomhed her når han ikke var på Island i forretninger.

Nr. 14 og 16 (ovenfor) her har siden senest 1847 været samme ejendom. De har fælles gårdsplads (nedenfor).

Senere:

gård

Østergade 14
15/9 2002 kl. 14.41, © pelo

Tilbygning med fladt tag 1970 ved Jørgen Nielsen & Brink Pedersen. Det flade tag blev udnyttet da huset i sommeren 2002 fik fik nye store altaner; de tidligere havde jerntremmer omtrent som nr. 16 (ovenfor).

24/3 2018
16: 132, gl. 16
14: 131b, gl. 15