Axeltorv 3-5 ca. 1860

Axeltorv 3-5 ca. 1860
ca. 1860

Dette gamle postkort gengiver et foto fra sidste del af 1800-tallet. Når jeg ikke helt tror på det påtrykte "1850" skyldes det bl.a. at et andet postkort i samme serie med samme årstal gengiver en tegning fra 1863. Hvis det endnu er postvæsnets våben der anes over porten til Fixhus, må det være fra senest 1865.

Axeltorv 3

hjørnet af Torvestræde ses helt tv. Det blev om- eller nybygget til 2 etager med høj gavl mod Torvestræde 1851/52 for høker og beværter Peter Petersen* der boede her senest 1834 - 1874, beværtningen fra senest 1856 under navnet Skandinavien. Petersen solgte 1874/75 til Hans Chr. Iversen der et par år efter flyttede tværs over torvet til nr. 9 og tog navnet Skaninavien med sig. 1939 blev huset ændret med valmet tag og skråt hjørne.

Axeltorv 4

ses i midten, på højre side af Torvestræde. Forhuset mod Axeltorv kan følges tilbage til 1682 hvor det var 7 fag bindings­værk. Mellem 1736 og 1761 voksede det til 9 fag, mellem 1801 og 1827 til 12 fag og mellem 1827 og 1867 til 18 fag. Sidelængen mod Torvestræde, nu Torvestræde 2, kendes fra 1736 og forlængedes også med årene. Fra 1781 kendes også en sidelænge t.h., så det var en ganske stor gård.

Omkr. 1736-53 drev Johan Dröschler værtshus her. 1761 havde hans enke arvet gården. 1750-1772 bor guldsmed Hans Morten Svane med kone her. Omkr. 1781-87 ejes og bebos gården af skovrider Melkior Folsak Hansteen, hvis husstand også består af fru Maren født Harboe, 6 børn og 1 tjeneste­pige. Maren bliver enke senest 1791, men beholder huset til mindst 1818. 1801 har hun udlejet en del af gården til handels­mand Jacob Wulf der bor her med fru Birgitte født Aaron, 5 børn: Abraham (7), Henriche (6), Aaron (4), Frideriche (3) og Moses (2) og 2 tjenestepiger - en tidlig jødisk virksomhed i Næstved og begyndelsen på husets lange købmands­tradition.

Købmand I.N. Witte* ejede gården senest 1823 - 1857. Måske har han også boet her, men han havde flere ejendomme i byen og lejede ud. Senest 1827 ejede han nabogården t.h. hvor han boede senest 1834. Det år boede købmand, dvs. trikotage- og manufaktur­handler, Carl Wilhelm Borchsenius* her. Forretningen blev iflg. hans eget udsagn grundlagt ca. 1824 (NA 26/8 1854). 1839 døde hans første kone, antagelig i barsels­seng. Han giftede sig igen. 1845 består husstanden af 15 personer: købmanden med hustru nr. 2 og hendes ugifte søster, 6 børn af begge ægte­skaber, handels­betjent Jacob Salomon, 2 handels­lærlinge, 1 tjeneste­karl og 2 -piger. Sidst i 1840'erne flyttede Borchsenius til nabohuset, hvis gavl ses bag sidelængen, nu Torvestræde 4, men 1857 købte han gården af Witte, fortsat til udlejning.

1850 boede her 2 husstande, 1855 og 1860 3. Her var alsidig købmands­forretning

Købmand Johan Christian Nandrup* begyndte her 13/6 1857. Han overtog antagelig købmand Christensens fallerede forretning. 1866 købte han gården af Borchsenius. Det blev en stor købmandsgård med både en gros og detail, både grovvarer og delikatesser. 1870 afgav han glas- og porcelæns­afdelingen til C.S. Larsen* der fik forretning i side­længen mod Torvestræde. Nandrup nybyggede side­længerne i grundmur, 1876 den nu forsvundne t.h. i 2 etager, 1880 længen mod Torvestræde i 1 etage, 1893 også forhuset mod Axeltorv. Efter hans død overtog sønnen Julius C. Nandrup* gård og forretning.

I sidelængen mod Torvestræde, senere nr. 2

Axeltorv 5

fra 1905 kaldet Fixhus t.h. blev 1960 erstattet af Danica-gården. Den oprindelige bindingsværks­gård gik i dybden og havde typisk for tiden forhus mod Kirke­pladsen og baglænge mod det nuværende Axeltorv. Ejere og beboere var fine folk: Omkr. 1736 konferents­rådinde Eggers, o. 1753-61 hendes tvende frøken døtre von Eggers der levede stands­mæssigt med en tjener og to tjeneste­piger. 1781-82 blev gården delt i to og helt ombygget for rådmand Evald Wulf* der to år senere også byggede sin store gård skråt overfor, nu Axelhus. Den største fik nu forhus mod Axeltorv. Det var et smukt hus, en etage i bindings­værk med en gennem­gående fronti­spice (facadegavl) over 3 fag og med port, til hver side 3 høje palævinduer og en kvist, alt fint symmetrisk. Også de følgende ejere og beboere var folk af stand:

Købmand Iver Nicolai Witte* ejede gården senest 1827 og boede her senest 1834. Han var konstitueret postmester fra 1826, postmester 1830-64 hvorved gården blev posthus. Post­vognene tog sig også af person­befordring. 1862 nævnes ankomster kl. 12 1/4 og 4 1/2 nat. Postmesteren steg i graderne: Senest 1845 kunne han kalde sig kancelliråd, 1850 justitsråd. 1845 omfattede hans husstand fru Mariane, datteren Henriette (17), 1 indkvarteret second­løjtnant (skønt han som postmester ellers var fritaget for pligten til indkvartering), en post­fuldmægtig, en kontorist, 8 tjeneste­karle og 2 -piger. Witte var den sidste der selv lagde gård til postmester­embedet: 1865 blev en ny fløj af Vinhuset fast posthus med embeds­bolig.

Datteren Henriette (1826 - 1904) giftede sig med Emil Fix* (nedenfor) der overtog gården og posthumt kom til at lægge navn til den.

Facaden blev gennem årene ændret af butiks­vinduer, tagfladen plastret til med uens kviste. De sidste mange år stod fronti­spicen i rå bindings­værk. Huset fremtrådte efterhånden kaotisk og ramponeret. 1959 blev det revet ned. En genskabelse ville have været en pryd for byen.

Trods den dårlige billed­kvalitet kan man måske ane, at Fixhus ikke er helt sammen­bygget med Nandrups Gård, der ligger et lille hus imellem. Det hørte med til nr. 5, var vist vognport.

I baggrunden Sct. Mortens Kirke og møllerne på Sandbjerget (Åsen).

butikker i Fixhus

Hindings Boghandel 1892
af annonce i Næstved Tidende 14/10 1892

Emil Fix* åbnede 1865 den første butik i huset, og kom senere til at lægge navn til det. Hans Sortiments­boghandel, papir- og musik­handel, leje­bibliotek og bogbinderi lå, som det ses, t.v. for porten. Den blev fra 1/11 1891 videreført af Carl Hinding*, der 20/4 1900 flyttede den to numre t.h. til den nybyggede Ferdinands Gård.

Der blev en butik mere til udlejning, helt t.h., hjørnet mod Pølsestræde:

1904-30 var der en ny bog-. papir- og musik­handel i lokalet:

Senest 1901 - 1905 var her gartneri­udsalget Import ved gartner Henrik Boeck*. Han flyttede hertil fra Ramsherred-Jernbanegade hvor gartneriet var under udstykning. 1901 boede han her med en hus­bestyrer­inde. Sidst i 1905 flyttede han til sin nye gård, Hjultorv 6. I sidehuset mod Pølse­stræde boede hatte­mager P. Hansen 1892 - mindst 1906 med familie.

1904/05 købte glarmester J.A. Pedersen* gården af boet efter enkefru Fix. Han lod side­huset mod Pølse­stræde nedrive og byggede nyt, ligeledes facaden mod Axeltorv der blev erstattet af butikker. Han kaldte gården Fixhus.

På kvisten var der fotograf 1905-58: Central­atelieret

Den store atelier­kvist skæmmede huset.

Omkr. 1906-25 i side-/baghuset vogn­mand, drosche­holder Chr. Larsen med familie; fruen tilbød fransk vask og strygning.

4/2 2020