Købmagergade 1860

Købmagergade 1860
mellem 1859 og 1861, J. Henschel, original i Næstved Museum

"Spøgelserne" skyldes den tids lange lukketider.

J. Henschel (1825-83) var omrejsende fotograf fra Breslau i Schlesien, en af Næstveds første. Han var i Næstved juli 1859 til august 1860 og igen 5/8 til 12/9 1861. Begge gange boede og arbejdede han hos C. Bonnesen*, Købmagergade 9 som ses t.h., huset med fronti­spice bag manden med hat. Der kendes mindst to af hans Næstved-fotos fra den tid, dette er det ene.

21/7 1859 reklamerede han for sin virksomhed i Næstved Avis:

Photographi

Det ærede Publicum i Nestved og Omegn underrettes herved om, at jeg undertegnede indretter et photographisk Atelier hos Hr. Bonnesen til den 1ste August d.A.

Med mit photographiske Arbeide i Portraiter, Prospecter, Bygninger, Familie- og Selskabs­grupper saavelsom Stereo­skoper, haaber jeg at finde ogsaa her, saavelsom alle andre Steder paa mine Reiser, det ærede Publicums Tilfredshed og talrige Bestillinger.

J. Henschel,
Photograph fra Kjøbenhavn.

Under mit Ophold i Nestved kan modtages 1 a 2 Elever for billig Honorar.

Henschel menes da også at have oplært flere Næstved-fotografer, blandt dem måske den mest kendte: J.F. Busch* der begyndte sin virksomhed december 1859. Efter en kort virksomhed i Sverige arbejdede Henschel ganske rigtigt i København og især i Helsingør inden han kom til Næstved. Også derefter blev han i Danmark, bl.a. Vordingborg og især Slagelse, og giftede sig dansk. Han døde på stats­hospitalet Oringe.

----
Litteratur:
Svend Arnholtz i Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954
F. Michelsen & A. Strange Nielsen: Billeder fra det nu forsvundne Næstved, 1983
B. Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920, 1986.

venstre side af Købmagergade

Her genkender jeg kun nr. 10 og nr. 6. Nr. 12, hvoraf en del ses helt t.v., blev ny- eller ombygget til to etager 1883 for kreaturhandler P. Petersen*. Nr. 8 fik frontispice påbygget 1903 for skomager L.Chr. Nielsen.

Sct. Peders Kirke

har endnu de senmiddelalderlige forlængelser af sideskibene som skjulte sidekorene og en del af højkoret.

højre side af Købmagergade

nr. 1, Kirkepladsen 13

Her boede værtshusmand Niels Ravnholdt o. 1781-1811. Blikkenslager­firmaet H.P. Christensen & Søn (Jul. Christensens Eftf.), grundlagt 1835 andetsteds i Næstved af Peter Christian Christensen*, flyttet hertil fra hjørnet Kirkestræde 3, Kirke­pladsen 3 i sidste halvdel af 1840'erne

Her var plads til endnu en håndværker­husstand:

nr. 3

Kaptajn, prokurator Jacob Paulin Clausen* ejede gården senest 1827 og boede her - død 1855; hans søn exam. juris C. Clausen videre­førte hans praksis i Sct. Mortensgade 9 til 1857. 1880 solgte boet efter enkefru Maren Clausen huset til kancelliråd, sparekasse­direktør og kollektør i klasse­lotteriet A. Zoffmann*. Han boede her o. 1890-1901 med kone, 3 døtre og tjeneste­pige, tilflyttet fra Ringstedgade 2, Hjultorv 10-18. Han var fhv. kompagnon i købmands­firma Sonne* & Zoffmann, Østergade 12-16. Enkefru Elise Zoffmann f. Galle sad tilbage med lotteri­kollektion og 3 ugifte døtre senest 1906 - død 1917, døtrene - hhv. 1935/36, 1941 og 1942, stadig med kollektion.

1942 købte Diskonto­banken huset. Det blev revet ned senest 1954, da banken anlagde have her. Ved den lejlighed afdækkedes rester af et middelalder­hus på grunden.

nr. 5 (2 etager)

blev nybygget 1806 for prokurator Hansen. Gården beskrives 1868 i en auktionsplakat: en grund­muret toetages Bygning til Gaden med tilhørende Side­bygninger, en rummelig Gaards­plads og en stor Have, samt den Eien­dommen til­liggende Jordlod i Byens Mark stor c. 3 Tønder Land (NA 5/12).

Den tilhørte senest 1817 - 1865 ritmester, senere general Christian Ludvig Casten­schiold*, o. 1827-45 sammen med nr. 7. Han boede her -1838 og igen som pensionist 1848 - død 1865. Leutnant, senere major Gustav Casten­schiold og hans brødre arvede gården senest 1865 og ejede den til 1874/75. Gården forblev overklasse­bolig, men også eksempel på tidligere tids integrerede by:

1874/75 købte købmand Chr. Fuglede* gården, senest 1880 boede han her; samme år afstod han forretningen. 1884 solgte han gården her og forlod Næstved. Køber var sagfører C.G. Wæver* der havde nedsat sig 1878 i Satterups gård og nu flyttede herhen. 1888/89 flyttede han til København. Næstved Avis 23/7 1893:

Fhv. Sagfører C.G. Wæver rømt. Der blev i Fredags til Skifte­retten i Kjøbenhavn indgivet Begjæring om at tage under Konkurs­behandling Boet efter Vexellerer, fhv. Sagfører C.G. Wæver, der er rømt til Amerika. ... Wæver, der i en Aarrække havde været Sagfører i Næstved, og der havde skabt sig en mere indbringende end velset Praxis, efter en halv Snes Aars Forløb havde kunnet forlade Næstved med en Formue.

Dec. 1889 solgte Wæver gården til apoteker, mineralvands­fabrikant J.S. Baagøe* der trak sig tilbage som apoteker 1890 og flyttede herom. Enkefru Baagøe solgte 1906 gården til købmand Nandrup. Han lejede ud:

Huset lå bekvemt lige over Nandrups gårdsplads, og hans forretnings­personale fik efter­hånden bolig her:

Fra 1938/39 var her ikke længere beboelse.

nr. 7

Købmand Ole Grothe ejede og boede i gården o. 1781-1801, hans enke o. 1811, spise­værtinde enkefru Marie Kirstine Johansen o.1850-60. Huset blev ca. 1878 overtager af væversvend Jens Olsen der skiftede erhverv og åbnede detail­handel. Han var her stadig 1911. Derefter forsvinder huset fra folke­tællingerne. 1920 klagede naboen købmand Huus (ovenfor) til myndig­hederne over at huset findes at være i en livsfarlig Tilstand. Det blev vel revet ned kort efter. Det nye hus blev bygget 1927.

nr. 9

er det eneste hus på denne side af gaden der stadig står.

nr. 11

fik 1874 bred frontispice for M.F. Næsted*.

Her var brændevins­brænderi o. 1801-45, o. 1801-11 ved Henrich Ernst Rudolph, o. 1834-45 Johannes Rudolff. Senest 1843 købte murermester Johan Fr. Schneider gården og flyttede hertil fra Østergade 20 med familie og tjeneste­pige. Fru Lovise holdt skole og annoncerede: Da jeg bestandig holder Lærer i Religion, Regning og Skrivning, saa kan jeg ikke alene modtage yngre men ogsaa ældre Pigebørn, samt smaae Drenge (NA 4/11 1862). Schneider lejede ud, og da pensionatet ved siden af i nr. 9 lukkede 1863, overtog han det foto­grafiske atelier derfra. Han gik fallit 1865, gården gik på tvangs­auktion, året efter: Det skulde glæde mig om jeg af ædle Medmennesker kunde erholde en liden Hjælp, da det vist nok er Enhver bekjendt, at jeg er blottet for Alt. De ædle Givere vilde behage at indlægge deres Skjærv til Hr. Bogtrykker Bang. Ærbødigst Schneider (NA 22/1). Han døde samme år.

Hotelejer M.F. Næsted overdrog 1873 driften af Vinhuset til en forpagter. Senest året efter åbnede han vinhandel i huset her, som han ejede 1880. Toldforvalter J.E.V. Kleist boede her o. 1880; 1882/83 flyttede han i lejet villa, Ringstedgade 28.

1881/82 købte overlæge cand.med. Hjalmar Maag* huset og flyttede hertil fra Øster­gade 18. Han var sygehusets overlæge 1882-1912 og medlem af byrådet fra 1898. 1906 havde familien kokke­pige og stue­pige. Enkefru Maag flyttede til København, men ejede huset -1918.

Omkr. 1914-16 havde mekaniker Chr.M. Ditlevsen automobil- og maskin­forretning her med værksted overfor i en af missions­hotellets længer; 1920 var bil- og maskin­forretningen flyttet til Axeltorv, mens han drev købmands­butik her. Den katolske orden Sct. Elisabeth Søstrene købte huset 1921/22 og begyndte 1923 skole her; den flyttede 1825 til Præstøvej 27-29. 1924 købte enkefru Ane Andersen huset; hun flyttede 27/12 vaskeriet Styria hertil fra Sct. Mortensgade 11-13. Efter hendes død 1949 videførte datteren Emmy Andersen forretningen til mindst 1960.

1973 købte brdr. Jessien det nu sanerings­modne hus, rev det ned og byggede det nye hus.

nr. 13 ( ses kun delvis)

ejedes senest 1847 - 1876 af garver­mester Jancke der i begyndelsen også boede her. Næstveds skorstens­fejer Carl Edvard Pallesen (d. 1879) boede her o. 1855 - 74. 1876 købte tobaks­fabrikør C.H. Knudsen* huset. Sønnen med samme navn og erhverv boede her 1882-94, 1890 med kone, 3 børn og tjeneste­pige. Han afløstes her af sine søskende, Frits Knudsen (d. 1922) der var ungkarl, og Marie, gift Bang, der var fraskilt; de boede her stadig 1916, o. 1906-11 med en tjeneste­pige. 1917 solgte Knudsen gården til vognmand H.P. Hansen der stadig var her 1921. Kreatur­handler Hans Madsen ejede og boede i huset 1922-33, enkefru Anna O. Madsen -1945/46. Slagter­mester Jens P. Jensen boede her o. 1924-36.

I et baghus åbnede Ahrent Hertel* sin engros­virksomhed Hertels Papir­lager 10/1 1934. 1/1 1947 flyttede det til Farvergade 7.

Huset blev revet ned 1959, det nye hus blev bygget 1960.

6/2 2020
Kirkepl. 13: 267, gl. 212
Købmagerg. 1: 268, gl. 215
3: 269, gl. 216
5: 270, gl. 217
7: 271, gl. 218
9: 272, gl. 219
11: 273, gl. 220
13: 274, gl. 221