Torvestræde 6
16/4 2007 kl. 8.52, © pelo

Torvestræde 6

bygget 1866 for købmand (dvs. isen­kræmmer) C.R. Rohding*. Forhuset her blev næsten magen til det hans tidligere nabo fra Østergade, købmand (dvs. manufaktur­handler) Emil Brüel*, havde bygget overfor 7 år tidligere; det havde fra begyndelsen to butikker, men facaden er ændret flere gange: 1953 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*, 1964 og 1970 ved Friis-Jensen og Jørgensen. Ombygningen 1970 var også en udvidelse bagud ved overbygning af en del af gården.

Her her været isenkram­forretning siden huset blev bygget:

Bahnsens forretning ca. 1900

Bahnsens forretning ca. 1900
ca. 1900, ukendt fotograf

Indehaveren (1890 - 1904) med personale og udvalgt sortiment opstillet til foto. Ferd.S. Bahnsen* udvidede med cykler og var primus motor bag den cykelbane der i 1890'erne blev anlagt hvor nu Godthåbs Allé er. Han boede ikke her, men overfor i nr. 7 med familien, 2 tjeneste­piger og 2 kommiser.

Den fine forretnings­facade er siden gået tabt, men dekorationer i murværket over den er bevaret (nedenfor).

firmastrid 1887

Annoncer i Næstved Avis:

.. har overdragen den af mig i 28 Aar førte Isenkram­forretning til Herr Paul Grønvold fra Slagelse ... C.R. Roding. (9/5 1885)

Den af Undertegnede førte Isenkram­forretning kan faaes i Leie til Oktober Flyttedag. Roding. (15/2 '87)

Det er en Feiltagelse, at Hr. Roding .. averterer, at Isenkram-Forretningen i hans Eiendom er til Leie ... Forretningen flyttes den 18de Oktober til Hjørne­boutikken overfor Hotel "Dania" ... siden April 1885 har været drevet af Under­tegnede ... Paul Grønvold. (17/2 '87)

Rodings Isenkram­forretning. Herved tillader jeg mig foreløbig at bekjendt­gøre, at jeg fra Oktober Flyttedag d.A. har udleiet den af mig i 28 Aar førte Isenkram­forretning til en fornuftig og dygtig Mand, og da Hr. Grønvold har kjøbt alle de gamle Varer, vil Boutiken blive forsynet med aldeles nye Varer fra de billigste og bedste Fabriker. Ærbødigst Roding. (7/10 '87)

Rodings Isenkram­forretning. Den af Hr. C.R. Roding i en lang Aarrække førte Isenkram­forretning fortsættes fra Oktober Flyttedag af Under­tegnede ... Adolf Voetmann, Rodings Efterfølger, Torvestræde. (25/10 87)

Både Grønvold i Ringstedgade og Voetmann her kaldte sig C.R. Rodings Eftflgr. Balladen minder om den Jean Tissot havde 9 år senere med sin forgænger og tidligere udlejer. Vel også om Lillelunds Eftflg. 5-6 år før. Havde de rod i juraen, eller trynede de veletablerede bare opkomlingene ..

manufakturhandel

Isenkram- og våben­forretningen lå t.h. T.v. var der manufaktur­handel

agenturstrid

Packness* markedsførte Oplaget og Udsalget af Crome & Goldschmidts samt Horsens Tugthuus's Fabrikata, men april 1883 fik købmand Ferdinand* Ene-Udsalg fra Crome & Goldschmidts Fabrikker samt Horsens Tugthuus. Da Packness fortsatte sin annoncering fulgte en grim polemik, her et par uddrag fra Næstved Avis:

Naar Hr. Jens Packness fremdeles anbefaler Varer til Fabriks­priis fra Crome & Goldschmidts Fabrikker samt Horsens Tugthuus, og naar hans Forretning betegnes som "Udsalg af Horsens Tugthuus Fabrikata", saa er dette skikket til at vildlede Publikum ... jeg har Ene-Udsalg ... en Handlende, der maa kjøbe paa anden Haand, ikke kan sælge saa billligt ... L.P. Ferdinand. (23/5)

.. jeg fremdeles ligesom hidtil i de forløbne 10 Aar sælger Crome & Goldschmidts Fabrikkers samt Horsens Tugthuus' Fabrikata til Fabriks­priser. Nogen forklaring om, hvorledes jeg forstaaer at kjøbe mine Varer, skylder jeg ikke Hr. Ferdinand ... Jens Packness, C.R. Rodings Eiendom, Torvestræde. (25/5)

.. at vi ikke staae i Forbindelse med Herr Jens Packness i Næstved, og at Herr L.P. Ferdinand dersteds har Ene-Udsalg af de Artikler, vi tilvirke ... Horsens i Juli 1883. Crome & Goldschmidts Fabrikker. (21/7)

Det var måske baggrunden for at Packness annoncerede ophør april 1886, men han fortsatte altså alligevel. Barsk offentlig polemik var ret almindelig dengang. Det kan undre i betragtning af det snævre provins­bymiljø.

Torvestræde 6
5/5 2003 kl. 9.00, © pelo

detalje

Ovenpå var Næstved Lysbadeanstalt 1928 - 1954, o. 1929/30-37/38 ved Axel Oskar Hansen der boede her med familie og husassistent, fra 1938 ved fysio­terapeut og massør Alb. Rasmussen (f. 1905) og frue der også boede her. 1/4 1954 flyttede de og badet til jernstøber Hermansens* gamle Villa Ferrum. Omkr. 1960-71 var her frisør­salon, o. 1960 ved Ketty Krüger-Rasmussen, o. 1966 ved Krüger & Pommer, o. 1970-71 ved Pommer der senest 1974 flyttede skråt over gaden til nr. 15, også på 1. sal.

pakhuse

Torvestræde 6
14/4 2004 kl. 18.11, © pelo

Tibygning til forhusets butiksareal 1970 for I/S Chr. Jessien. Baghusene går tilbage til 1867, da det største af dem rummede stald, vognremise, kammer og pakhus, 1876 nævnes også materialer og krudt­magasiner. At der også var locummer og post med jernpumpe­redskab, vidner om en vis sanitær standard - det var ingen selvfølge dengang. De er ombygget flere gange, deres bygnings­historie er svær at udrede i detaljer. Huset t.v. blev 1949 ombygget fra stald til lager.

Se også Riddergade 4.

1897 udvidede Bahnsen* sin lager­kapacitet ved at købe det gamle militære sygehus.

31/1 2020
104, gl. 36d