Råd-, Ting- og Arresthus

Råd-, Ting- og Arresthus, Hjultorv 2
10/4 2009 kl. 16.38, © pelo

Hjultorv 2 og Ramsherred 2 (t.v.)

Det er et af de fire næsten samtidige huse, der markerer historicismens gennembrud i Næstved. Bindesbøll havde et par år før bygget apoteket skråt overfor i nederlandsk renæssance. Resultatet var sandsynligvis over­raskende idet han samtidig var i gang med det strengt klassicistiske Oringe ved Vordingborg, men det må have vakt bifald, siden han straks efter fik muligheden for denne nye over­raskelse, en ny og fantasi­fuld stil, vel nærmest nygotik med renæssance­elementer.

Tidemand-Dals ombygning 1937-38 erstattede det sortglaserede tegltag med et almindeligt rødt, fjernede de tre skorstens­piber, erstattede de tre særprægede kviste med én bred midtstillet taskekvist og fjernede alle snoede søjler (pinakler) hvilket gjorde hen­visningen fra vand­kunsten foran adresseløs. Allerede dengang var ændringen af kvistene omstridt.

Restaureringen 1997-98 førte i det væsentlige huset tilbage til den oprindelige skikkelse, kun to skorstens­piber og to pinakler på toppen af gavlene er ikke genskabt.

Næstveds andet endnu stående rådhus, afløste det middel­alderlige på Kirke­pladsen, og afløstes 1940 af det nye i Teatergade. Efter justitsens udflytning til den tidligere Gardehusar­kaserne er her stadig arresthus (t.v.).

Først rummede huset også politi­station, men den funktion udskiltes 1919 i henhold til retspleje­reformen samme år. 1922 fik huset elektrisk lys. Der var byrådssal på førstesalen, arkiv og gældscelle i tagetagen. Dengang havde Præstø Amt 40 % andel i ejen­dommen. Næstved Kommune ønskede i midten af 30'erne at købe amtet ud og tilbød en byggegrund i Teatergade til nyt ting- og arresthus så at kommunen kunne indrette administrations­center her. Staten kom i vejen 1936 med lov om enheds­politi og statens over­tagelse af arrest­husene. Ved den følgende ombygning indrettedes lejlighed til arrest­forvareren i tagetagen. 1940 flyttede rådhuset til Teatergade; Præstø amtsråd omdøbte 28/11 1940 huset til Amts- og Tinghuset, et navn der vist aldrig er slået an.

Sidst i 2006 annonceredes nyt justits­palads i den tidligere Gardehusar­kaserne, mens bygningerne her skal finde anden anvendelse; det er svært at forestille sig eftersom arrest med sikret gård ikke tænkes udflyttet.

Tinghus

Tinghus
24/6 2007 kl. 17.07, © pelo

Facaden er ikke symmetrisk omkring indgangen, utraditionelt, især for et magtens hus. De to kobber­lamper der flankerer indgangen er opsat 1908/09, designet af Karl Hansen Reistrup* i florentinsk stil og udført af kobber­smedemester Ole Rasmussen*. Designerens søn, arkitekt Urban Hansen-Reistrup, videre­førte samarbejdet og kærligheden til kobber.

Her var kultur­aktiviteter:

I stueetagen boede 2 penge­institutter til leje fra deres oprettelse 1866:

Indtil op i 1890'erne stod Raadstue-Pissoiret ude på Hjultorv, vist nær skel t.h. Byrådet 6/10 1898: Raadstue­kommitteen foreslog - i Anledning af at det tidligere Pissoir paa Hjultorvet nu var forsvundet - at der i Muren mellem Kbmd. Scheel Bechs Gaard og Raadhus­gaarden byggedes et hul og inde i Raadhus­gaarden et Pissoir, altsaa med Adgang fra Hjultorvet og dækket ned mod dette af en Skærm ... vedtoges.

Det blev 1931 nødtørfts­anstalt med bladudsalg, Raadhus­kiosken, der iflg. Næstved Tidende også skal virke som en slags oplysnings­bureau for byens gæster. Den blev drevet af Emil Hansen (f. 1890) og frue fra 1933 til mindst 1960, gik ud af drift o. 1970 og blev sløjfet 1975 hvorefter porten blev lukket af.

Tinghus
16/4 2004 kl. 17.12, © pelo

Bindesbølls oprindelige nygotiske dør er bevaret. Våbenskjoldene er udført af Erik Hemmingsen og opsat ved ombygningen 1937-38. Læs mere om dem.

Tinghus
27/5 2002 kl. 18.10, © pelo

Kvistene blev genskabt 1997-98, lidt større end de originale, efter forarbejde på Næstved Tekniske Skole

Tinghus
18/5 2002 kl. 8.13, © pelo

gavl mod Ramsherred

Arresthus

Arresthus
7/7 2004 kl. 9.09, © pelo

Ramsherred 2. Den lille portfløj mod Skomager­rækken der forbandt politi­stationen (t.v., 1 side tilbage) med arresten er bygget 1921/22, vel også ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal. Samtidig blev der indsat 3 vinduer som politi­stationens i gavlen. De skimtes stadig men blev lukket ved ombygningen 1937-38. Samtidig blev der flere vinduer i den lange facade mod Ramsherred (t.h.)

I ejendommen var der lejlighed for arrest­forvareren

1939/40- med en arrestmedhjælper.

I mange byer er det ældre arresthus afløst af et nyere, men i Næstved fungerer det gamle stadig. Bemærk sikkerheds­hegnet over dobbelt­døren t.v. der fører ind til fangegården, sikret med "tremmebure", og tremmerne for vinduerne.

Arresthus
7/7 2004 kl. 9.07, © pelo

En del af, hvis ikke alle, disse vinduer mod Ramsherred skyldes ombygningen 1937-38. Det står foreløbig hen om designet er Bindesbølls eller Tidemand-Dals.

tidligere huse

I senmiddelalderen stod gråbrødrenes 4 stenboder her, kendt fra skøde og opmåling 1531. Senere stod her et hus, 16 fag ege­bindingsværk med tegltag, ejet af apotekeren der brugte det til udlejning. Her boede o. 3 familier, o. 1801-40 snedker­mester Fredrik Schmeltz. Januar 1853 udbød apoteker Langsted* eller Næstved Kommune og Tybjerg Herred (skøde 27/3) huset til nedrivning.

Alligevel var grunden, her tæt ved den efter­hånden opfyldte Munkesø, vand­lidende. Pilotering viste sig nødvendig 1855-56, 1937-38 da den forsinkede bygge­arbejdet, og igen 1966.

1/3 2020
231(a), gl. 129