Østergade 9-33, Amtmandsstien 2-16, Krumport 2-12

Krumport 2 Krumport 2 Østergade 9 Østergade 9 Østergade 11 Østergade 11 Østergade 13 Østergade 13 Røde Kors, Østergade 15 Østergade 15
Østergade 17 Østergade 17 Østergade 19 Østergade 19 Industriens og Håndværkets Hus, Østergade 21 Østergade 21 Østergade 23 Østergade 23 Østergade 25 Østergade 25
Østergade 27 Østergade 27 Østergade 29 Østergade 29 Østergade 33 Østergade 33 Amtmandsstien 2-16 Amtmands­stien 2-16 Kærlighedsstien 2 Kærligheds­stien 2
Krumport 12 Krumport 12 Krumport 8-10 Krumport 8-10 Krumport 6 Krumport 6 Krumport 4 Krumport 4

nedrevet

Østergade 27 Østergade 27

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Karréens 19 ejendomme ligger enten på Sandbjerget eller med ryggen op ad det. Det betyder stejle gader og haver. På de 2 ydersider afgrænses karreen af den del af Farimags­vej der blev anlagt 1969-70 ved gennem­gravning af Sandbjerget, og af Amtmands­stien eller Kærligheds­stien der blev skåret over ved dette anlægs­arbejde.

Østergade

førte langs Sandbjerget til Østerport, som de andre byporte nedrevet 1851. Ved denne vigtige indfaldsvej lå flere store købmands­gårde, hvoraf kun to er tilbage, den på hjørnet af Riddergade og den yngste, konsul Sabras* Tømmergård fra 1905, begge på gadens sydside. Her på nordsiden er to fine gårdmiljøer med bindings­værk bevaret i nr. 9-11, også tilgængeligt fra Krumport 8, og nr. 23-25. Nr. 13-21 er en fint bevaret sammen­hængende række på 5 huse. 1935 reguleredes krydset ved Vordingborgvej hvorved en del af Brandts* købmands­gård forsvandt. Året efter blev gaden asfalteret.

Krumport

kort og stejl, har navn efter den halv­officielle byport den førte ud til, og som kun gav adgang til en mark­vej op over Sand­bjerget; de paa for­skjellige Steder værende saa­kaldte Snurrer eller Adgange til Byen, hvor intet Consumptions Opsyn er ansat, ere for Vare­førseler at ansee som utillade­lige og under­givne Straffe­bestemmelserne (NU 29/5 1838). Navnet Krumport­stræde kendes tilbage til 1600-tallet - i kon­kurrence med Hestemølle­stræde.

Nr. 4-8, den tidl. hestemølle (neden­for), blev over­taget af vogn­mænd, fra også 1858 med værtshus

De lejede ud. Fra senest 1870 boede her 9-10 arbejder­familier, også nogle på fattig­hjælp. En und­tagelse var fhv. købmand, nu handel­agent og fæste­mand Lauritz Wildt* o. 1901. 1899 omtales matriklen som 3 ejendomme, husene som gamle Rønner .. særlig elendige Barakker (SS-D 7/1). 1892 solgte Christensens enke gården til sergent og redaktør Hahn. Han solgte 1899 til tømrer Hans Hansen, Lille Næstved, og murer Lars Larsen, Holsted, der rev alt ned og 1901-02 byggede de nye nr. 4-8.

Kort før var også nr. 5 på den anden side af gaden blevet saneret. Med und­tagelse af Wildt der blev boende i nr. 4 -1913 var beboerne nye. Efter opfordring fra dem alle ændrede byrådet 13/11 1902 gadens navn til Amtmands­gade efter Amt(mand)s­gården oppe for enden af gaden. En lignende ændring var 18 år tidlige sket med det tilstødende Katte­bjerg der blev Ny Øster­gade. Begge navne ændredes tilbage ved byråds­beslutning 8/11 1983 med virkning fra 1/4 1984. De snurrige gamle navne har været i vekslende kurs.

hestemøllen

kan ifølge Næstved Museum spores tilbage til 1540. En lang længe mod Krum­port svarede til nuv. nr. 4-8. Den havde også en kortere facade mod Øster­gade, nuv. nr. 9, -1823 eller kort før. Møllere:

Efter Begjæring .. bliver den Inspecteur Bjerring tilhørende Gaard, Matr.No. 8 i Krumport­stræde i Nestved, bestaaende af en Gade­længde paa 9 Fag til Beboelse, en Side­længde til Stald m.v. paa 8 Fag, en dito paa 8 Fag med deri­værende Heste­mølle med 2 nye Malt- og Skaae­kværne, samt en dito Gryn­tromle, 2 Luder paa 5 Fag, 2 Halvtags­huse, den til­liggende Grund, Gaards- og Have­plads, samt en Jordlod i Byens Mark paa circa 5 Tdr. Land, stillet til en 5te Auction .. Tirs­dagen den 8de Januar ... ved 4de Auction er ikkun buden 750 Rbs. .. Bygning­erne ere assurerede i Brand­kassen for 2.650 Rbd og aller­naadigst Privilegium til Skraae-, Gryn- og Malt­maling haves ... B.C. Rye, const. (NU 18/12 1838)

Det var nok enden på heste­møllen der i for­vejen så ud til at skrante. Nye ejere eller beboere var ikke møllere, men 1840 boede her en bager­svend, 1845 en mølle­bygger, så måske har de videre­ført driften nogle få år.

Østergade 13-21
11/9 2001 kl. 12.40 © pelo

Østergade 13-21

bygget ca. 1770 - 1886. Alligevel har husrækken udpræget biedermeier­præg. På tomten mellem nr. 15 og 17 (ud for cyklisten) lå indtil 1947 et bindingsværkshus fra ca. 1650. Et nyt forhus er nu under opførelse.

9/4 2020