Østergade 21
19/8 2006 kl. 14.48 © pelo

Østergade 21

bindingsværk på kampe- og kvaderstens­sokkel

Men facaden er ændret flere gange. Vinduerne er ændret, 1965 blev bindings­værket pudset over, senere opsattes snyde­bindingsværk, der blev hængende til mindst 1987.

De sanitære forhold var i top: 1827 nævnes lokum, 1871 anlagdes ny muret brønd med jernpost. Det har været velstående folk der ejede og boede i huset:

Senest 1827 ejede købmand Carl Peter Soldath*, gården. Han brugte den til udlejning. Den blev enkesæde:

1855 var ejerens enke Lise Soldath, født Kruse (d. 1896), kapitalist (datidens ord for selv­finansierende pensionist) flyttet herhen. Hun var kun 50, et års barnløst ægteskab med den 24 år ældre købmand sikrede hende en bekvem tilværelse i den rummelige og herskabelige gård, hvor hun lejede en del ud til endnu en husstand, hendes egen omfattede også den afdøde mands bror fhv. murer Poul Mathias Soldath (1789 - 1865) som hun forsørgede, adoptiv­datteren Maria Nina (f. 1855) og en tjeneste­pige. Hun sad stadig i ejendommen 1890.

1901-22 var her privatskole (nedenfor), 1931-73/74 apostolsk kirke og skole, så Herning-køkkenet. 1981 købte Næstved Tømrer­mester­forening huset og indrettede lavshus i sidelængen. Ved midten af '80'erne overgik det til Næstved Malerlaug.

Østergade 21
10/9 2001 kl. 10.10 © pelo

Sidehuse

ombygget 1930 ved arkitekt L. Beldring for frøknerne Kruse. Mindst indtil midten af 1980'erne stod det midterste, store i rå mursten, men ved en istand­sættelse blev det overpudset.

2007 blev ejendommen ombygget til 7 ejer­lejligheder for Abel og Tolfjord Byg, København. Sidehuset blev dels om-, dels nybygget med fladt tag og tag­terrasser (ikke vist).

Østergade 21
10/9 2001 kl. 10.22 © pelo
skolegaard ca. 1905
ca. 1905, E. Arnholtz, Næstved Museum

frøknerne Kruses skole ca. 1905

Pr. april 1901 købte skole­bestyrer­inde frk. K. Kruse huset og flyttede sin privat­skole fra Sct. Mortensgade 11 hertil. Enkefru Kathrine Vilhelmine Kruse* boede her 1906 med 4 ugifte døtre og lærerinder, 1911 var de 4 søstre tilbage under ledelse af den ældste, frk. Anna Kruse (f. 1857), o. 1916-21 3 søstre. 1899 havde frøknerne Kruse søgt om kommunalt tilskud og fået afslag, hvilket harmede oppositionen i byrådet: skomager C.C. Nielsen: Frk. Mørchs Skole er en Skole for finere Folks Børn. Frøkenen opfordres til at søge og faar Tilskud. I Kruses Skole gaar Børn af jævne Folk. Denne Skole søger og faar ikke Tilskud (SS-D 23/10). Senest 1911 var Kruses skole stats­anerkendt og modtog det år 735 kr. over finans­loven. Den lukkede december 1922 da elevtallet var faldet til 16. De fhv. lærerinder Anna, Camilla og Frederikke Kruse boede her stadig 1925, Camilla og Frederikke solgte 1930 gården til den apostolske kirke; men de blev boende som lejere, Frederikke - død 1932, Camilla - død 1946.

29/3 2020
65, gl. 2