Brandtsgade 1-23, Indre Vordingborgvej 6-10, Grønnegården, Ostenfeldtsvej 3-5

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Købmand Fr.Ludv. Brandt* havde fra 1863 sin virksomhed yderst i Østergade, lige oppe ad bakken. Den var også brændevins­brænderi og havde sin væsentligte indkomst fra det tilhørende landbrug, især eksporten af levede kvæg til Tyskland. Avlsgården omfattede næsten 100 tdr. land, hvoraf Brandt fra 1880'en udstykkede området her.

Brandtsgade

var på dagsordnen i byråds­mødet 12/6 1884: Bygeierne i Gaden selv skulde udrede Omkost­ningerne .. til at lægge Fortoug og Rendesteen i den ny Gade paa Sorte­brødres Grund (NT 14/6). Midt i 90'erne blev den kloakeret. Grundejerne anmodede 1897 Næstved Kommunen om at overtage vejen. Næstved Tidende der aldrig forsømte en lejlighed til at hakke på byrådet, sekunderede 7/12 1897: I Brandts Gade raader det værste Uføre. Denne nordlige side af gaden var nu omtrent fuldt bebygget og den havde udviklet sig til at være Hovedvejen til Byens Havn (byrådet 5/8 iflg. NA 8/8).

September året efter vedtog byrådet Brandtsgades istand­sættelse og kommunale status. Men det trak ud. Sydsjællands Social-Demokrat 29/7 1899 gjorde sagen til en del af den store arbejdskamp det år: Brandtsgade, den henligger som en ganske almindelig Pløjemark ... denne Gade, der bebos af en talrig Arbejder­befolkning ... det for længe siden er vedtaget i Byraadet at istand­sætte Brandtsgade ... det alligevel ikke bliver til noget ... Hvad er Meningen med, at dette Arbejde saaledes skydes ud? Er det for at støtte Udsultnings­udvalget, at Arbejderne ikke maa komme i Virksomhed? Arbejdet gennem­førtes sidst på året 1899.

Indre Vordingborgvej

Den mest iøjnefaldende ejendom her er den trefløjede Grønne­gården, tidl. Brandts Kaserne, på hjørnet af Ostenfeldts­vej, opført af samme købmand Brandt.

Ostenfeldtsvej

er opkaldt efter malermester Christian Ostenfeldt*, der med sit testamente fra 1816 mulig­gjorde Den Ostenfeldtske Stiftelse (1840-41) for enden af vejen. 4/3 1897 imødekom byrådet et Andragende fra Bestyrelsen for den ostenfeldtske Stiftelse om en Bevilling til Hovedvejens Vedlige­holdelse. Ved den tid kaldtes vejen for det meste (paa/ved) Sortebrødre. Senest med folke­tællingen 1901 hedder den Ostenfeldts­vej.

17/4 2020
Næstved Markjorder, parceller af 192