Vinhusgade 12
8/9 2004 kl. 11.59 © pelo

Vinhusgade 12

bygget 1977-78 ved arkitekt Gustav Petersen for revisor Chr. Friberg efter nedrivning af tidligere forhus 1962. 2020 under ombygning for ESTATE INVEST A/S:

T.v. begyndte Finans­banken 1978 sin Næstved-filial der ved fusion 1981 blev til Jyske Bank. Marts 1983 vedtog byrådet en lokalplan der forbød etablering af penge­institutter i strøg­gader, der­iblandt Vinhus­gade. Det gav konflikt da Jyske Bank 1/4 1986 flyttede til hjørnet Øster­gade 2, Riddergade 1, en konflikt kommunen tabte da den 29/10 1987 accepterede Spare­kassen Lolland som lejer fra 1988. Og igen da spare­kassen 14/8 1995 flyttede til Brogade 6, med samme resultat: Lokalet blev 1998 Diba Bolig der 2006 flyttede hjem til hoved­afdelingen.

T.h. var der Jakob Sko (Skokøb) ved Erland Jakobsen indtil han sidst i 1990 flyttede til det nye Næstved Mega­center, fra 1996 Søndags­avisen.

Vinhusgade 12
10/9 2001 kl. 9.13 © pelo

sidelængen t.v. er bygget 1964 af tømrer­mester Herm. Hansen der også tegnede den, og murer­mestre Hansen & Andersen for Sv. Aage Nielsen, Svends Møbler, der brugte den til udstilling. Omkr. 1975 husede den Næstved Møbellager for Bedre Brugte Møbler A/S, i begyndelsen af 90'erne Intersport, derefter køkken­elementer. 2000 ombygget til boliger med 1 etage mere.

I sidelængen t.h., bygget sammen med forhuset 1977-78, var der værtshus 1980-97 indtil 1995 Vinstuen, så Under uret. 1998-2006 indgik lokalet i Diba Bolig.

Vinhusgade 12E

Vinhusgade 12, baghus
10/9 2001 kl. 9.14 © pelo

Historisk er det lille hjørnehus antagelig en del af gården Kindheste­gade 15, Vinhusgade 16 (2 sider tilbage). I så fald kan det måske være identisk med et af de to trefags halvtags­huse i delvis bindings­værk delvis grundmur der nævnes 1867, det ene som svinehus, det andet som locummer. Huset er restaureret 1999-2000 ved arkitekt John Artmur for Næstved Ejendoms­selskab / Ejendoms­selskabet Gøyernes Gaard.

Med åbningen af Axelhus­parkeringen, officielt indviet 1980, blev huset interessant til forretning. Fra 1978 til mindst 2002 var her Happy Dog, hunde­salon og -udstyr, indtil 1989 ved Lotte Brønbach.

den tidligere gård

blev revet ned 1962.

tidl. realskole

Realskole
ca. 1925, NæstvedArkiverne N-B-3885

baghus, bygget af murer­mester P. Kalhauge* 1866 for Næstved Kommune efter nedrivning af et tidligere baghus. Kalhauge tegnede selv huset i samråd med realskole­inspektør Lindelof. Nedrevet 1980 eller kort før for revisor Chr. Friberg i kompagni med seks andre grund­ejere købte det af sig selv til anlæggelse af Axelhus­parkeringen.

Nestved høiere Borger­skole flyttede hertil fra Stenboderne 1866. Byrådet omdøbte den 1/12 1881 til Næstved Real­skole, et navn der længe havde været i brug. 1888 gik Lærerne og Lærer­inderne ved Kommune- og Realskolen sammen i utilfredshed over Beregningen af deres Løn i Byg. 6/12 imødekom byrådet deres ønske, at hver Tønde Byg maatte beregnes til 10 Kr.

Realskolen var kun for drenge; saavel Skole­kommissionen som Skole­udvalget bestemt erklære sig imod Fælles­undervisning, og dertil kommer ligeledes baade moralske og hygieiniske Forhold (NA 8/10 1887). 1887 etableredes en særskilt højere pigeskole.

Realskolens ledere:

Andre lærere:

1901 flyttede realskolen til sin nye bygning i Jernbanegade. Huset fortsatte som skole indtil 1912 da Skolen på Jernbane­gade blev taget i brug.

1913/14 blev det kaserne og forplejnings­central for fodfolket, 26. bataljon, 3. kompagni. 1/2 1916 var 77 værne­pligtige indkvarteret her. Over­sergent Carl Christen Hansen med familie og sergent Albert Schneider boede i forhuset.

1921 blev kasernen lukket. Huset ombyggedes samme år til Central­bibliotek. Det lå her 1921-61, da det flyttede til nybygningen på Sct. Peders Kirkeplads. Overbibliotekar Valdemar Holst* var leder -1951.

Nedrevet ved gård­rydning 1980 eller kort før for anlæggelse af Axelhus­parkeringen, der fik adgangs­vej gennem forhusets port.

18/5 2020
210, gl. 159