Kindhestegade 15, Vinhusgade 16

Vinhusgade 16
13/6 2003 kl. 19.35 © pelo

Forhuset, Vinhusgade 16, til en stor firelænget gård, hvis anden gadelænge er Kindheste­gade 15 (t.v. og nedenfor), kan i sit omrids følges tilbage til 1682: otte fag tavlemuret bindings­værk i to etager. Mellem 1816 og 1827 mistede det førstesalen. 1928 fik huset skråt hjørne som 2 af de 3 genboer

her var det ikke en klassicistisk mode - kommunen købte ved denne tid hjørner og skar dem af af hensyn til trafikken under den tiltagende bilisme. Huset blev restaureret 1999-2000 ved arkitekt John Artmur for Næstved Ejendoms­selskab / Ejendoms­selskabet Gøyernes Gaard (advokat Jeppe V. Nielsen).

Beliggenheden var god på det fremtrædende hjørne kort inden for Storebro Port og måtte naturligvis udnyttes til værtshus og brændevins­brænderi:

Fra 1791 nævnes en (malt)kølle på loftet, fra 1801 en indmuret kobber brændevins­kedel; bryghus og brænderi var i længen mod Kindheste­gade. Skiftende brændevins­brændere ejede gården:

De flg. købmænd boede måske til leje:

1840 boede Ivar Quistgaard Ludvigsen her. Han drev i kompagni med sin bror Johan A. Ludvigsen henne på hjørnet Hjul­torv Kindhesteste­gade Næstveds første boghandel januar 1940 - konkurs 1841. Om den var her, der eller allerede da i Kirkestræde 4 hvor Malthe Chr. Meulengracht videreshy;førte den, kan vist ikke opklares.

Ellers var beboerne, o. 1840-60 4 hus­stande, mest hånd­værkere, bl. dem nogle senere frem­trædende

Her var slagteri fra senest 1856 da en udenbys gæst skrev: Paa Hjørnet af Kindheste- og Vinhus­gade bliver Folks Næser i høj Grad ubehage­lig berørt af den slette Luft, som er en Følge af det der­værende Slagteri, som har Udløb til Rende­stenen (NT 28/7 1887). slagter og kreatur­handler Hans Hansen Østergaard* boede i længen mod Kindheste­gade (nedenfor) 1860 med husholderske svend og 2 lærlinge. Han var først bestyrer for sin far, slagter I.H. Østergaard i Lille Næstved, 1863 købte han gården, 1867 åbnede han egen butik, også med lyse­støberi. Han var her - død 1888.

Her var tømrer­virksomhed 1893/94 - mindst 1984:

Vinhusgade 16

(foto ovenfor) I hjørne­forretningen var der urmager 1864-93

Så fulgte fra senest 1909 Odense Støbegods­lager ved Peter Nielsen, der også boede her med familien. Han døde 1915, enke­fru Anna Nielsen førte virksom­heden videre sammen med en søn indtil den 1935 blev over­taget af P. Larsen og flyttede Sct. Mortens­gade 4. Siden 1997 er her systuen Chili Wear ved Charlotte Falk, -2016 på hjørnet, så t.h.

T.h. mod Vinhus­gade var der tobaks­handel og kiosk senest 1920 til op i 80'erne, med beboelse indtil lejlig­heden blev nedlagt 1968

Susan Zehngraffs Papillon beauty clinic 1988-2015/16.

Kindhestegade 15
9/6 2002 kl. 17.24 © pelo

Kindhestegade 15

har gennem­gående været gårdens højst vurderede længe. 1682 stod den med 15 fags bindings­værk i 2 etager, med portrum. 1736 er den vokset til 17 fag, mellem 1827 og 1867 til de nuværende 18 fag. Ligesom længen mod Vinhus­gade mistede den første­salen mellem 1816 og 1827. Mellem 1827 og 1867 blev port­rummet inddraget og erstattet af den fritstående, grundmurede port (nedenfor).

Restaureringen 1999-2000, ved arkitekt John Artmur for Næstved Ejendoms­selskab / Ejendoms­selskabet Gøyernes Gaard (advokat Jeppe V. Nielsen), frilagde og frem­hævede bindings­værket. Skorstens­piberne er ikke bevaret.

Indtil 1790'erne blev huset alene brugt til beboelse, inkl. køkken. 1801 nævnes også bryghus med en indmuret kobber­brændevins­kedel og 2 store kar. 1816 præciseres bryghuset til 5 fag, kedlen til 51 tønder, og der nævnes en svale­tønde med kobber­piber og 6 store kar. Den ind­murede kedel fandtes endnu 1867.

I slutningen af 1800-årene havde facaden 3 butikker. Nærmest hjørnet var der slagteri o. 1856-80, fra senest 1860 ved Hans Hansen Østergaard, der fra 1863 også ejede gården. En kritik af Renlig­hed og Orden i Gader og Stræder 1856: Paa Hjørnet af Kindheste- og Vinhus­gade bliver Folks Næser i høj Grad ubehagelig berørt af den slette Luft, som er en Følge af det derværende Slagteri, som har Udløb til Rende­stenen (NT 23/7 1887).

Helt t.v. ved siden af porten begyndte købmand Vilh. Jørgensen* sin forretning i 1895, men han flyttede 1898 videre til Kirkestræde 2. Andre fortsatte forret­ningen her til 1902. Omkr. 1906 var her barbersalon ved Aksel Jensenius Olsen der senest 1910 flyttede hen i Vinhus­gade 10 (3 sider frem).

Mekaniker Alb.E. Nielsen boede her o. 1929-47; han havde værksted overfor i Kindheste­gade 26, 1943/44 byggede han maskin­fabrik på Fabriks­vej 20.

Omkr. 1987 sendte Radio Kindhesten herfra.

Før og efter restaureringen rummede huset tre lejlig­heder, dertil en i baghuset i gården (ikke vist).

Kindhestegade 15
24/3 2002 kl. 17.26 © pelo
Kindhestegade 15
14/8 2005 kl. 17.27 © pelo

Baghuset hvis gavl ses t.v. har 7 fag bindings­værk til gården, grundmur til gaden. Det nævnes 1867 som slagte- og pakhus. Måske er det en reduceret udgave af en stald der kan følges tilbage til 1682. Nu rummer det en lejlighed.

Et grundmuret sidehus i gården nævnes 1867 som hestestald, vogn­remise og slagtehus. Der var flere mindre udenoms­huse. Fra 1827 nævnes (vand)post, fra 1867 også locummer.

Kindhestegade 15, 1999
foto 1999 ved malermester Jørn Johansen ©

I den lille tidligere stald­bygning på hjørnet t.v. drev skomager­mester Børge Pedersen BØRGES NØGLE & HÆLEBAR fra senest 1970 indtil nedrivning ved restaureringen 1999-2000.

16/5 2020
Tak til malermester Jørn Johansen
212, gl. 161