en kassemanko 1837-38

Nestved Ugeblad

eller Præstø Amts Tidende.
Redigeret, udgivet og forlagt af M. Goldschmidt.
Trykt i H.G. Brills Bog­trykkerie, Mynter­gade No. 49 i Kjøben­havn.

4. 24/10 1837, ann.
Til Under­retning for dem, som ønske Uld fabrikeret til Klæde­varer eller blot spundet til Garn, bekjendt­gjøres, at Nestveds Arbeids­anstalts Fabrik modtager i større og mindre Partier til følgende Fabrikations­priser: ..
F.C. Bjerring, Inspecteur ved Fabrikken.

12. 19/12 1837
Indsendt.
... Man taler om, at der er Under­balance i Fattig­kassen. - Et saadant Rygte vilde vel kunne finde Tiltro, dersom Kassereren, Herr Bjerring ikke var bekjendt som en duelig Regnskabs­fører, en dygtig Oeconom og en redelig Mand ... vilde Herr Bjerring bevise sig og sine Venner en Tjeneste ved igjennem dette Blad at offentlig­gjøre sit Regnskab. ..

14. 2/1 1838
Den ærede Indsender .. i dette Blads No. 12, betræffende Næstved Fattig­væsen, skal erholde sit Ønske opfyldt, saasnart inde­værende Aars Regnskab sluttes.
Nestved ...
F.C. Bjerring.

16. 9/1 1838
Læserne vil maaske erindre, at man igjennem dette Blad for kort Tid siden opfordrede Kasseren for Nestved Byes Fattig­væsen, Hr. Bjerring, til at offentlig­gjøre sit Regnskab for derved at gjen­drive de Rygter, som vare udspredte om Under­balance i hans Kasse. Regn­skabet blev ved Nytaarstid opgjort, og en Kasse­defect af 736 Rbd. derved opdaget. Fattig­directionen hvori Hr. Etats­raad Bluhme har Forsædet, raadslog om den Fremgangs­maade, som herved var at iagttage. Ifølge Lov og Ret burde Kasseren*) strax afsættes fra sit Embede, alle Deposita fratages ham og Sag anlægges imod ham for Under­slæb ... Vilde Directionen ikke anvende Lovens Strenghed imod ham, saa tilkom det den at betale hans Defect. ... enedes man om at over­lade Sagen til Borgernes egen Afgjørelse. I en Raadstue­samling, som afholdtes den 4de Januar, blev Regn­skabet oplæst og Defectens Størrelse angivet. Hr. Etats­raad Bluhme bad derpaa Borgerne selv ved Stemme­afgivning afgjøre, oom de vilde tillade Bjerring at vedblive sit Embede som Inspecteur, eller de ville, at Communens Kasse skulde gjøres betalt af hans Bo ... En stor Majoritet af Borgere forlangte hans Afsættelse og Lovens Bud anvendt; men Hr. Etats­raad, Byfoged og Borgmester Bluhme forestillede Borgerne, hvor haardt det var ... Han bad derfor, at de vilde stemme om igjen og med Navns Under­skrift. ... Paa Forslag af Bjerring selv bestemtes, at af hans Løn, som blev ansat til 250 Rbd. aarlig, skulde hveert Aar afdrages 25 Rbd ... Det kan altsaa vare henimod 30 Aar, inden hele Summen er betalt, og Bjerring er allerede nu en gammel Mand. ... "Loven skal gaae sin Jerngang;" siden kan Kjærlig­hed og Barmhjertig­hed læge de Saar, som hiin slog. ... talede ogsaa Pastor Petersen til Bjerrings Fordeel; han fore­stillede Borgerne, hvor meget Bjerring i sit Embede havde gavnet Fabrikken. ... Vi see slet ingen Grund til Mildhed og Efter­givenhed imod Bjerring, og dog har man istedetfor Straf i Naade entlediget ham fra sit Embede som Kasseer, ladet ham beholde det mindre besværlige som Inspecteur og overladt ham begge Embeders Løn for at afbetale 25 Rbd., der ikke engang udgøre Renterne af 736 Rbd. ... *) Han er tillige Inspecteur for den under Fattig­væsenet hørende Arbeids­anstalt, hvor Klæde og andre Tøier fabrikeres. Red.

17. 12/1 1838
Til Kasseer for Nestved Byes Fattig­væsen er istedet­for Bjerring Hr. Kjøbmand Thandrup senior bleven valgt. ... Vi beklage derfor meget den Omstændighed, at ikke begge Embederne, nemlig Kasserens og Inspecteurens, kunne forenes i een og samme Person, som før har været Tilfældet.

18. 16/1 1838
I No. 16 af dette Blad angave vi Under­balancen i Fattig­kassen til 736 Rbd.; vi have imidlertid senere erfaret, at den den 2den Decbr. f.A. var 852 Rbd., og at der altsaa maa være en Feil i Regn­skabet. Bjerring har, sit givne Løfte uagtet, ikke offentlig­gjort sit Regn­skab, hvorfor vi maae frem­sætte Ønske om, at et Par kyndige Mænd maatte udvælges til at revidere det ... Vi skylde imidler­tid Sand­heden at tilstaae, at vi ved en Feil­tagelse fra vor Side berettede, at man havde antaget Bjerrings Forslag om en Afbetaling af 25 Rbd. aarlig paa hans Defect; det blev ikke antaget, men der blev ingen afgjørende Beslutning i denne Anledning fattet.

19. 19/1 1838
(Forlangt indrykket.)
.. skal snarest muligt Oplysninger blive bekjendt­gjorte, hvorved det Ærede Publicum blive forelagt en fuldstændig Over­sigt af de Functioner, jeg i 4 Aar har bestridt for Fattig­væsenet ...
F.C. Bjerring,
Inspecteur ved Nestved Arbeids­anstalts Fabrik.

20. 23/1 1838, ann.
At Udsalget af Nestved Arbeids­anstalts Fabriks Klæde er hos Hr. Kjøbmand Daase i Ringstedgade ..
F.C. Bjerring,
Inspecteur ved Fabrikken.

22. 30/1 1838
.. kræver Nødvendig­heden dog, at vi tage til Gjenmæle mod en til Vest-Sjællandske Avis indsendt Artikel, betitlet "Klæde­fabrikken i Næstved", hvori man søger at undskylde Bjerrings Kasse­defect ..

40. 3/4 1838
Tirsdagen den 27de Marts d.A. blev, som vi forrige Gang meldte, en Raadstue­samling afholdt her i Byen af Magistraten, de eligerede Borgere og det samlede Borger­skab ... Borge­mesteren, Hr. Etatsraad Bluhme, tilkjendegav i Henhold til Forhandlingerne ved Raadstuesamlingen d. 4de Januar d.A. ... Endelig tilkjendegav Hr. Etaatsr. Bluhme, at Fattig­regnskabet, som ved denne Leilig­hed ønskedes fremlagt, var af den forhen­værende Kasseer aflagt og passerede under Revision blandt Fattig­commissionens Medlemmer, efter hvilken Magistraten skulde foranstalte det fremlagt. Den Kassebeholdning, som for Aaret 1837 skulde have været i Fattig­kassen, angaves til 966 Rbd. - Mk. 8 s., som nu vare indbetalte af Bjerring, og hvorfor den nuværende Kasseers Qvittering frem­lagdes.

50. 8/5 1838
.. Fattigregnskabet .. for 1836 er aldrig blevet fremlagt, men det er som bekjendt det, der af den forrige Kasseer er belovet offentlig­gjort siden Decbr. 1837, og som gav Anledning til de mange Debatter og Under­søgelser i vort Blad, fordi der fandtes en Under­balance i Kassen. Den manglende Summa er nu, som vi forhen have bemærket, og som Hr. Etatsraaad Bluhme har bekjendt­gjort, indbetalt af Kasseren

94. 9/10 1838, ann.
... Nestved Arbeids­anstalts Fabrik .. F.C. Bjerring, Inspecteur ved Fabrikken.

114. 18/12 1838, bekendtgørelse
Efter Begjæring .. bliver den Inspecteur Bjerring tilhørende Gaard, Matr.No. 8 i Krumport­stræde i Nestved, bestaaende af en Gade­længde paa 9 Fag til Beboelse, en Sidelængde til Stald m.v. paa 8 Fag, en dito paa 8 Fag med deriværende Heste­mølle med 2 nye Malt- og Skaae­kværne, samt en dito Gryn­tromle, 2 Luder paa 5 Fag, 2 Halvtags­huse, den til­liggende Grund, Gaards- og Haveplads, samt en Jordlod i Byens Mark paa circa 5 Tdr. Land, stillet til en 5te Auction .. Tirsdagen den 8de Januar ... ved 4de Auction er ikkun buden 750 Rbs. .. Bygningerne ere assurerede i Brand­kassen for 2.650 Rbd og aller­naadigst Privilegium til Skraae-, Gryn- og Malt­maling haves ...
B.C. Rye, const.

Sjællandsposten

eller Næstved- og Callundborg-Ugeblad. Redigeret af M. Goldschmidt Trykt, udgivet og forlagt i det Poppske Officin ved J.G. Salomon.

65. 13/8 1839
Fattigvæsenet i Nestved. Endelig .. Fattig­regnskabet, at det er blevet fremlagt ... den hele Under­balance i begge Kasser udgjør omtrent 900 Rbd.

66. 17/8 1839
Fattig­væsenet i Nestved. - ... Nestved Fattig­væsens Hoved­kasse .. give en Under­balance af 352 Rbd. 2Mk. 14 s ... Fabrik­kassen .. Kassene hele Gæld bliver altsaa 352 Rbd. 2 Mk. 14 s .. giver en Under­balance i Kassen af 397 Rbd. 4 Mk. 5 s. Den hele Under­balance i begge Kasser .. bliver da 750 Rbd. 1 Mk. 3 sk hvortil dog endnu maa lægges de i forrige Nr. paaviste Summer til Beløb af henved 200 Rbd.

67. 20/8 1839
Fattig­væsenet i Nestved. - ... Fattig­væsenets Formue er saaledes i de sidste 5 Aar for­ringet med 2259 Rbd. 2 Mk. 11 s ... at den Maade, hvorpaa Fabrikken er bleven dreven og dens Kræfter anvendte i de sidste Aar, har ført til et høist uheldigt Resultat ..

Syd-Sjællandske Avis.

Redigeret, udgiven og forlagt af B.C. Rye.

2. 12/11 1839
Nestved Fattigvæsen.
.. Da Fattigvæsenet driver en Klædefabrik ... "Sjællandsposten No. 66 og 67 d.A." ... Spørgsmaal: hvorvidt det lønner sig at drive Fabrikken for Fattig­væsenets Regning ... En af 3 Med­lemmer bestaaende Committee er saaledes ved Repræsentations­mødet idag bleven udnævnt af Repræsentationen til at foretage de i saa Henseende fornødne Under­søgelser.
8de November 1839. B.C. Rye.

14. 18/2 1840
... hvormeget Fattig­lemmernes For­sørgelse aarlig har kostet Byen siden Fabrikkens Drift blev over­taget for Byens Regning ... om det ikke maatte være rigtigere at forsøge Klæde­fabrikken bort­forpagtet ..

Nestved Ugeblad blev redigeret af student Meïr Aron Goldschmidt (1819-87) i Køben­havn. Bladets linje var radikalt liberal, kritisk over for autoriteter, mistroisk over for magt­havere. Bladet fortsatte som Sjællands­posten eller Næstved- og Callundborg-Ugeblad. Redaktøren løb ind i flere injurie­sager og fik mindst en alvorlig dom mod sig. Han blev derefter kendt for det skarpt satiriske Corsaren.

Bladet havde lokalt kontor hos købmand Goldschmidt men blev trykt i Køben­havn. Før jern­banen må det være befordret med post­vogn. Det har nok betydet sen levering og lavt oplag.

Den Syd-Sjællandske Avis blev redigeret af prokurator Bertel Chr. Rye der boede i Øster­gade. Han var deputeret ved stænder­forsamlingen i Roskilde og blev 1839 formand for Næstveds første borger­repræsentation.

C.A. Bluhme (1794 - 1866) var borg­mester og byfoged 1836-38. Han blev del af den national­liberale elite, top­embedsmand, handels-, udenrigs- og premier­minister. Ved hans afgang blev Rye kort­varigt konstitueret.

25/7 2017