Sct. Mortensgade 5

Sct. Mortensgade 5
3/7 2008 kl. 12.01, © pelo

bygget 2001-02 ved CASA Arkitekter for Danton A/S med 9 ejer­lejligheder og forretnings­lokale.

tidligere forhus
udsnit af postkort ca. 1950, ukendt fotograf

tidligere forhus

Det tidligere forhus fik 1932 taskekvist over næsten hele facaden, med altan i midten ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup for enkefru Claudi Hansen. Altanen forsvandt engang efter 1985. Nedrevet 1999.

Her var sadelmageri o. 1827-80

Her var privat pigeskole

Undervisningen er vel foregået i et side- eller baghus.

Også her, skraas for Jærnbane­gade, skabte jernbanens åbning 4/10 1870 foretag­somhed. 25/11 annoncerede værtshus­holder Chr. Jensen: Aftrædelses­værelse og Logi! i Forbindelse med min Beværtning i Sadel­mager Langes Gaard i Gaasegade [...] tilbyder jeg et smukt tapetseret, meubleret og opvarmet Værelse til midler­tidigt frit Ophold for Reisende, som ankomme eller afgaae med Jernbane­togene. Om ønskes kan tillige Logi erholdes. Det har nok ikke været nogen god forretning, 1873 skiftede Jensen profession og blev urmager; han var her stadig 1880.

Øl- og detailhandler Christoffer Madsen* var her 1883-93, tilflyttet fra Krumport 1, fraflyttet til hjørnet Ramsherred Grønnegade. 1890 boede han her med familie, pige, karl og ølkusk. Byrådet 9/10 1884: Forholdene i Enkefru Langes Eiendom ere saa slette, at de ikke bør taales, da de kunne være Arne­sted for en Epidemi; men da den Forret­ning, der drive i Eien­dommen (Øltapper­forretning) er Skyld i Forholdene, saa indstillede Udvalget, at der paabødes Eierinden for egen Regning at foretage forskjellige Foranstalt­ninger. - Det vedtoges at tilstille Sundheds­kommissionen Sagen til videre Foran­staltning (NT 11/10).

1895 - død 1909 drev pantelåner Chr. Eriksen* forret­ning med herre­beklædning og trikotage, men også ure og møbler. Han boede i forhuset med kone og tjeneste­pige. Eriksens enke lukkede forret­ningen med udgangen af 1909 og solgte gården til billed­hugger Valdemar Handberg* der vist aldrig boede her.

Han solgte 1912 gården til farvehandler Claudi Hansen der brugte den til udlejning. Enkefru Regine Claudi Hansen arvede den 1924 og boede her senest 1929 - død 1954, vel tilflyttet fra Ramsherred 31.

Forretninger:

tidligere gård
ca. 1995, Bevaringsforeningen ©

tidligere gård

set fra porten i forhuset

1898/99 lod pante­låner Eriksen arkitekt Chr.P. Jespersen bygge nyt sidehus og retirade i grundmur. Det tidligere forhus var ikke bevarings­værdigt, men dette maleriske gårdmiljø med toppede brosten og forfaldne side- og baghuse var noteret med høj bevarings­værdi i Kommune­atlas Næstved (1991). Nedrivnings­planer mobiliserede bevarings­folk. Det endte som det skulle: nedrivning 1999 og opførelse af en fin ny ejendom. Bevaring og sanering bør tænkes i helheder.

Byrådet 9/10 1884: Forholdene i Enkefru Langes* Eiendom ere saa slette, at de ikke bør taales, da de kunne være Arnested for en Epidemi ... Det vedtoges at tilstille Sundheds­kommissionen Sagen til videre Foran­staltning (NT 11/10).

Her boede Frelsens Hær til leje fra senest 1904 til den flyttede i eget hus 1918. I øvrigt var der skiftende håndværk, bl.a.:

tak til Bevaringsforeningen
19/12 2018
97, gl. 42