Sct. Mortensgade 11
28/10 2005 kl. 13.12, © pelo

Sct. Mortensgade 11

bygget 1934-36 ved arkitekterne Jens Ingwersen & Jørgen V. Jepsen for KTAS. Den lokale arkitekt Johs. Tidemand-Dal var konduktør, hoved­entre­priserne gik til murermestre Aagaard & Larsen og tømrer­mester F. Nielsen. Juni 1934 blev det tidligere hus revet ned, oktober samme år var der rejsegilde, oktober 1935 var huset stort set færdigt, men det blev først indviet 20/5 1936, idet telefon­nettet først skulle omlægges hvorved de sidste luft­ledninger blev gravet ned.

Kampestensfundament, udvendig granit­trappe, munkesten, trappegavl og jern­bogstaver som murankre pegede bagud, nyklassicistisk bagside og sidehus i mindre grad, teknikken endnu mindre:

KTAS, nu TDC, flyttede telefon­centralen hertil fra lejede lokaler Ramsherred 15, 1. sal. Natten til 21/5 som var Kristi Himmelfart, omstillede 14 vagthavende telefonist­inder Næstveds 1450 abonnenter umærkeligt i løbet af 10 minutter. Næstved Tidende 20/5: Samtidig gennemfører Selskabet den lille Reform, som forlængst er gennemført ved Hovedstadens Centraler, at ordet "klar" fra Centralen ved alle lokale Opringninger bortfalder.

Som i det tidligere telefonhus blev der også her en lejlhed til forstander­inde frk. Marie V. Fog (f. 1885) der fortsatte -1955. Centralen blev automatiseret 15/3 1961. Da blev 85 telefonist­inder afskediget, og forhuset her blev almindelig beboelse.

ct. Mortensgade 11, kvist
19/11 2001 kl. 14.06, © pelo

Baghus (ikke vist), også Ramsherred 12, i etaper 1951-72 efter tegning 1949 af samme arkitekter. Sidste etape var påbygning af baghusets 3. etage. 1980-82 fulgte fløjen Ramsherred 8-12.

det tidligere hus

Forhuset var en grund­muret længe, lav til gaden, højere til haven. 1867 købte politi­betjent Z. Redøhl huset af naboen (1 side frem) tømrer­mester Hoffmann*. Redøhl byggede baghus 1886. Han boede her til død 1888. Hans datter og svigersøn dame­skrædder­inde Marie Karoline og stabs­sergent Jens Peder Jensen arvede gården. Han døde kort efter, hun ejede og boede i den til død 1914 eller kort før.

I baghuset startede frk. Meta Jensen eller Meta Johansen (begge navne ses) vaskeriet Styria 1898. Det flyttede 1924 til Købmager­gade 11. I et havehus var der privat skole ved enkefru Catrine Vilhelmine Kruse* der boede her 1901 med 4 ugifte døtre, alle lærerinder, tilflyttet fra asylet. 1899 søgte frøknerne Kruse om kommunalt tilskud og fik afslag, hvilket harmede oppositionen i byrådet: skomager C.C. Nielsen: Frk. Mørchs Skole er en Skole for finere Folks Børn. Frøkenen opfordres til at søge og faar Tilskud. I Kruses Skole gaar Børn af jævne Folk. Denne Skole søger og faar ikke Tilskud (SS-D 23/10). 1901 flyttede skolen til Østergade 21.

1914 overtog naboen, købmand Severinsen* (1 side frem) gården som han brugte til udlejning. Kusk hos hans far, vognmand Ole Severinsen*, Lars Peter Nicolaisen boede her senest 1916 - død 1933/34, hans enke indtil gården, eller i det mindste forhuset, blev revet ned 1934 for KTAS der havde købt gåtden 1930.

30/11 2020
94b, gl. del af 45,46