Skolen på Jernbanegade

Skolen på Jernbanegade
4/6 2009 kl. 7.09, © pelo

Jernbanegade 12, bygget 1911-12 for Næstved Kommune her ved siden af Realskolen (1 side frem), som den delte skolegård med. Arkitekt var københavneren G.B. Hagen (1873 - 1941), der var specialist i skole­byggeri. Han vandt arkitekt­konkurrencen med 6 indbudte, 4 lokale og 2 udenbys. Johs. Jørgensen* vandt murer-, H.P. Petersen & H.S. Hansen tømrer­entreprisen.

2020- ombygning til lejlig­heder for Bolig­selskabet Sjælland.

Sydsjællands Social-Demokrat ved indvielsen 19/8 1912: Den meget smukke og i visse Henseender ret imponerende Skole­bygning ... indviedes i Morges ... I den ny Bygning findes 12 Klasse­værelser, 2 Tegnesale, Skolekøkken, et stort Bespisnings­lokale, Gymnastiksal, Lærer-, Lærerinde- og Læge­værelser, Bibliotek, Bade­værelser etc. Bygningen er overordentlig praktisk indrettet ... Overalt i Skolen er indlagt elektrisk Lys.

1903 havde rigsdagen vedtaget en ny skolelov der indførte den fireårige mellemskole som bindeled mellem grundskole og realskole eller gymnasium. Næstved Kommune klarede sig foreløbig med den tidl. realskole i Vinhusgade som supplement til Skolen på Kirke­pladsen mens den undersøgte mulig­hederne for udvidelse i tilknytning til denne, først med Kompagni­stræde 6, så med Kirkepladsen 12. 15/8 1910 vedtog byrådet Indførelsen af et fælles og fuldstændig gratis Skolevæsen ... fra 1. April 1911 (SS-D 16/8).

Sydsjællands Social-Demokrat ved indvielsen: Den ny Skole­bygning som Led i det hidtil­værende Skole­kompleks i Jernbane­gade kendetegner Social­demokratiets Indflydelse i kommunal Henseende. Skellet mellem fattig og rig med Hensyn til det kommunale Skolevæsen er brudt. Fattigmands­barnet og Børnene fra de mere velstillede Hjem sidder nu paa samme Skolebænk, modtager den samme Undervisning og leger i den samme Skolegaard, og netop saaledes bør det være. Social­demokraterne havde forsonet sig endeligt med naboen Skole­paladset.

T.h. skolebestyrer­boligen - i udgangspunktet del Realskolen. Her boede over­læreren (: skole­inspektøren)

I skolen boede også folke­biblioteket fra grund­læggelsen i 1913 med lærer Valdemar Holst som initiativ­tager, første formand og leder. 1917 flyttede det hen til naboen Teknisk Skole (2 sider frem).

Kommunen afviklede fra ca. 1990 gradvis skolen, der i 2001 helt blev overtaget af Næstved Handels­skoles City-Afdeling, bortset fra dag­institutionen Trylle­fløjten. ZBC, som handels­skolen nu hedder, flyttede ud 2006 og udvidede i stedet i Holsted.

Skolen på Jernbanegade
25/5 2009 kl. 18.52, © pelo
Skolen på Jernbanegade
25/5 2009 kl. 18.53, © pelo

Billedhuggerarbejdet er udført af Vald. Handberg*.

Skolen på Jernbanegade
5/4 2009 kl. 15.38, © pelo
Skolen på Jernbanegade
25/5 2009 kl. 18.52, © pelo

Udvidelse 1972 ved arkitekt Peter Karstensen

24/12 2020
59ac