Næstved Tekniske Skole

Jernbanegade 10
15/9 2006 kl. 17.40, © pelo

Jernbanegade 10, bygget 1885 ved den københavnske arkitekt Vilh. Ahlmann for Næstved Industri­forening (1 side frem). Med sin romersk-florentinske renæssance minder huset om Herholdts National­banken (1866-70, nedrevet 1960) og især C.F. Rasmussens Kgl. Vajsenhus (1875). Tilbygning bagud (ikke vist) 1935 ved arkitekt Jørgen Otbo* der også var skolens forstander.

Malermester Chr. Petersen* var formand for både Industri­foreningen og Teknisk Skole og sad i byrådet. Som ved foreningens bygning (1 side frem) et lille årti tidligere stillede Næstved Kommune grunden til rådighed for en leje af 10 kr. pr. år. Dertil kautionerede kommunen for byggelånet forudsat at staten også støttede byggeriet, hvad den gjorde. Petersen i byrådets møde 1/5 1884: Mulig kunde Bygningen tillige afgive Plads for en Klasse til en Handelsskole, ligesom den mulig ogsaa kunde afgive Plads for en Pigeskole (NT 3/5).

Økonomisk støtte åbner for indflydelse. Fysikus P. Knudsen* fandt i byråds­mødet 16/4 1885 at Tegningen af Bygningen var overmaade uheldig, idet Lyset ved de buede Vinduer ikke falder heldigt ind. Etatsraad Meldahl havde bestemt tilraadet firkantede Vinduer. Arkitekten meente, at Vinduernes Form ikke havde noget synderligt at sige, da Skolen nærmest skulde være Aftenskole (NA 18/4). Det stemte ikke godt med hensigten pigeskole, hvad sagfører Beyer også gjorde opmærksom på. Men arkitekten fik sin vilje. 3/9 måtte byrådet forhøje kautionen fordi at Ministeriet, da Tegningen blev det tilsendt, havde fundet, at Bygningen var for indskrænket og Lokalerne for smaa, hvorfor en Udvidelse havde været nødvendig (NA 5/9).

30/4 1885 holdtes licitation. Murermester P. Hansen* der også sad i byrådet, vandt hoved­entreprisen. Han afleverede den færdige bygning i december. Næstved Avis 13/11: Bygningens Ydre gjør et fordeel­agtigt Indtryk paa Beskueren ved sit smukke og solide Udseende.

Næstved Tekniske Skole

er grundlagt 1832 på initiativ af sognepræst P.A. Thomsen som Tegne- og Skrive­skolen for unge håndværkere. I en årrække indtil 1869 logerede skolen i det gamle rådhus på Kirke­pladsen, så i det militær­sygehus på Kirke­pladsen, indtil den primo 1886 kunne flytte i eget hus her. Skolens daværende leder, malermester Bischoff*, tog 1/10 1861 initiativ til oprettelsen af Næstved Industri­forening pr. 20/12 1861 og også som dennes første formand til at foreningen overtog skolen 1868. Også Håndværker­foreningen, stiftet 18/12 1880, sammen­sluttet med Industri­foreningen 1895, fik indflydelse på skolen, især som initiativ­tager til dag­undervisning der i højere grad forudsatte egne lokaler.

Skolens bestyrelsesformænd:

og forstandere:

I en kælderlejlighed boede skole­betjenten

med familie, nogle gange også med rengørings­personale

I begyndelsen kunne Teknisk Skole ikke selv fylde huset. Andre lejede sig ind:

realskole for piger

Piger havde ikke adgang til realskolen. Skolebestyrer­inde frk. Martha Cecilie Kristine Ishøy (d. 1893) lejede 1886 lokaler her i den nye skole­bygning og søgte kommunalt tilskud. Byrådet slog 23/10 fast at Kommunen bør sørge for, at Pigerne ydes en lignende Under­viisning som den, der bliver Drengene til Deel i Realskolen og bevilgede 400 kr. for 1887 (NT 23/10). 6/10 1887 konstaterede rådet at saavel Skole­kommissionen som Skole­udvalget bestemt erklære sig imod Fælles­undervisning, og dertil kommer ligeledes baade moralske og hygieiniske forhold (NA 8/10). Pige­realskolen eller den højere pigeskole blev reelt kommunal: kommunen ansatte frk. Ishøy som bestyrer­inde og øvrige lærere og førte tilsyn med under­visningen.

Den var en betalings­skole, annonce i Næstved Tidende 13/10 1888: Frk. Cecilie Ishøys Pigeskole. I min ved kommunal Subvention støttede Skole er den maanedlige Betaling fra November nedsat til 4, 5, 6, 8 Kr. i de respektive Klasser for en enkelt Elev; yderligere Moderation for Søskende. Der betales fremtidig ingen Indskrivnings-, Brændsels- eller Gymnastik­penge. 14/5 1891 konstaterede Knudsen* i byrådet at Betalingen var for høi for en stor Del af Middel­klassen (NA 16/5). Ved den tid var kommunens tilskud 1200 kr. pr. år, 1893 fik den også stats­tilskud.

Undervisningen anstrængte sig for at kunne staa ved Siden af Realskolen (NT 23/10 1886). 1893 af holdtes for første gang præliminær­eksamen.

1890 boede den 32-årige frk. Ishøy i en lejlighed på 1. sal med en tjeneste­pige. 1891/92 overdrog hun af helbreds­grunde sin pigeskole til frk. M. Møller der i forvejen drev en privat pigeskole og 1893 blev fru M. Jensen Skjold*. Skolen boede her til 1901 da den nye realskole (1 side tilbage) blev åbnet, også for piger.

andre

Senere voksede skolen fra huset som den overtog fra Industri­foreningen da den 1964 blev en selvejende institution, og fik afdelinger spredt i byen, især nybyggeri på Jagtvej etapevis fra sidst i 60'erne. Den flyttede endeligt derud sidst i 90'erne. 1999 fusionerede den med de tekniske skoler i Haslev og Køge til EUC Sjælland.

Studenternes Hus var her februar 2001 - 26/6 2009. Social- og sundheds­skolen i Næstved har ca. samtidig haft lokaler i huset, ligeså Ungdommens Uddannelses­vejledning og skolernes IT-center. 2011 blev her også ungdomshus, drevet af Næstved ungdomsskole.

Jernbanegade 10
27/5 2002 kl. 16.58, © pelo

Til begge sider af indgangen var der tidligere et lille anlæg, trappen flankeredes af de 2 første af kunstneren Karl Hansen Reistrups* løver. Anlægget forsvandt ved en udvidelse af Jernbane­gade ca. 1950, løverne blev jaget væk, gemte sig en årrække i Næstved Museums have og vogter nu indgangen til Næstved Museums afdeling i Boderne.

1908 var der håndværker­udstilling i/ved Industri­bygningen (1 side frem). Indgangen markeredes af en portal hvortil Reistrup skabte de to løver, støbt i beton på Thanings* cementvare­fabrik. Flere eksemplarer kan ses andre steder i byen.

Jernbanegade 10
1/6 2002 kl. 18.17, © pelo

Kaklerne er fra Kähler*. Det gør det sandsynligt, at også facadernes øvrige kakler (forrige og næste foto) er Kählers - og dermed også samme type på en række andre huse i byen fra den tid.

Jernbanegade 10
1/6 2002 kl. 18.35, © pelo
24/12 2020
59e