Fredensvej 3

vel det bedst bevarede hus på vejen, bygget 1904/05 for Arbejdernes Bygge­forening og papir­arbejder Niels Jensen der ejede huset -1912 og boede i det med kone og 2 børn. Her boede fra starten kun en familie. Papir­arbejder Peter Petersen var ejer og beboer 1912 - mindst 1956, de sidste år som alders­rente­nyder.

Byggeforeningens Vej

Arbejdernes Bygge­forening blev stiftet 4/3 1900 i enkefru Bendtsens gæstgiveri. Initiativ­tager og første formand (- mindst 1910) var bogtrykker Carl Christensen* der også sad i Social­demokratiets ledelse og repræsenterede partiet i byrådet. Hensigten var at få glæde af en ny Lov, hvorefter der kan ydes billige Statslaan til Opførelse af Arbejder­boliger. Vilkårene: Medlemmerne er solidarisk ansvarlige. Den enkelte faar ikke fuld Raadighed over sit Hus før samtlige Ejendomme er udbetalte. .. Fra det Øjeblik, Foreningen dannes, maa der svares et ugentligt Kontingent .. Husene skulde helst bygges efter en og samme Plan ... Dobbelthuse, saaledes at der bliver 2 Værelser i Stuen og et Gavlværelse paa Loftet (SS-D 2-5/3).

November 1900 købte foreningen Matr.-Nr. 104 af købmand Lillelund*, 48.520 kvadratalen, 9750 kr. Bygge­foreningens Vej nævnes oktober 1903, oktober 1904 også kaldt Fredensvej. Jeg tolker navnet politisk, som en støtte til partiets anti­militarisme. 1905 vedtog foreningen at lade vejen regulere, byrådet skænkede 12 favne sten og noget grus til formålet: Året efter indlagdes vand og gas.

17/11 1901 fordelte man bygge­grundene mellem med­lemmerne, især håndværks­svende, der derefter købte dem. Der var 2 slags til hhv. 275 kr. og 412 kr. 50 øre. Mens man ventede på statslån, udlagdes området fore­løbig til koloni­haver.

Planen var 25 dobbelt­huse. 22/4 1902 fik foreningen principiel bygge­tilladelse til 22 dobbelt­huse. Derefter søgte de enkelte ejere om til­ladelse; der var 2 bygge­sager i 1903, 11 i 1904 da de 2 første huse blev taget i brug. Med for­skellige byg­herrer og -mestre blev en og samme Plan næppe fulgt præcis. Kun nr. 1 og måske nr. 30 kan i dag gen­kendes som dobbelt­huse. Det ser altså ud til at med­lemmerne foretrak enfamilie­huse. Med senere ombygninger er planen ikke længere til at se.

19/1 2019
104q