Stålgården

tålgården, Grønnegade 37, Ringstedgade 14
4/7 2006 kl. 7.52 © pelo

Grønnegade 37 (t.v.), Ringsted­gade 14, funkis bygget 1934 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for A/S Sydsjællands Jern­forretning efter nedrivning af to gårde (nedenfor). Næstved Kommune overtog Stålgården 1981 og lod den forfalde. En ny ejer, Michael Mentzler, også kendt for istand­sættelse af Hjultorv 6, satte facaden i stand i slutningen af 2007. bl.a. udskiftning af de originale vinduer med jernrammer med moderne termoruder med lidt bredere rammer og fjernelse af lyskonsollen over stueetagen. Vinduerne fremkaldte stærke reaktioner fra kommunen, men sagen er vist siden gået i sig selv.

A/S Sydsjællands Jern­forretning (nedenfor) beskæftigede ved husets opførelse godt 20 mand. Direktør Hans Poulsen* flyttede ind i det nye hus fra det gamle (eller nr. 12, 1 side frem), og boede her - død 1946, hans enke Semona Poulsen - mindst 1959, vel - død 1964. Deres svigersøn, prokurist, senere direktør Bernhard Rasmussen* fra Kirkepladsen 6, - død 1864. Sønnen Gay Rasmussen videre­førte forret­ningen fra 1964. 1976 åbnede VVS-show-room i et af butiks­lokalerne. 1/5 1978 blev den overtaget af koncernen S.C. Sørensen A/S der 1981 og 89 flyttede den ud af centrum, hhv. til Øverup og Åderup.

Kolonial- og grovvare­forretningen fra Lillelunds hjørne videre­førtes i nybygningen fra butik mod Ringsted­gade indtil 1972,

Ingen af dem boede her.

Den afløstes af Næstved Hobby og Legetøj der fortsatte til juni 1998. Cassiopeia med smykker og ure er her siden 2004.

Fra begyndelsen flyttede Knud Knudsen* ind i hjørne­butikken med originale buede ruder omkring indgangen med sit magasin for konfektion, fodtøj og boligudstyr, tilflyttet fra hjørnet af Vinhus­gade og Brogade. Privaten var ovenpå. Han var her - død 1959, en del af den blev videreført af Victor Schiøt som IV Bo. 1963 købte Jørn Schytte, også Vinhusgade 13 og Ringstedgade 10, forret­ningen, videreført af fru Ellen Schytte og 2002-08 af sønnen Jesper Schytte.

Andre beboere i det nye hus:

Lillelunds hjørne

Lillelunds hjørne
1934, ukendt fotograf, original i Næstved Museum

Grønnegade 37 (t.v.), Ringstedg­ade 12-14 var tidligere 2 ejendomme, begge med klassicistiske forhuse:

Begge gårde blev nedrevet 1934 for Sydsjællands Jern­forretning hvis nye, næppe helt færdige lager­bygning anes helt t.v. Hjørne­huset gav især plads for en gade­regulering i forbindelse med kommunens trafik­sanering som optakt til anlæggelsen af den nye havn. Portal med dør mod Ringsted­gade blev reddet og opbevaret af Næstved Museum der udstillede den 1986/87. Gården bagved afløstes af Stål­gården.

hjørnet

Snedker Søllegaard* flyttede hertil fra Torve­stræde 5. Hans husstand bestod 1845 af kone, 2 børn, 2 svende og en logerende. Snedkeriet videre­førtes fra 1856 af sønnerne Christian (d. 1889) og Peter Søllegaard (1826 - 1905) der solgte huset 1902, så af andre, især med ligkister:

Her var dameskrædderi senest 1890 - 1906

Tobakshandler Jens Theodor Larsen åbnede 1896 forretning her, 1902 købte han gården af snedker Søllegaard. Larsen boede her også, 1906 i stueetagen med familie og ekspeditrice, senere på 1. sal med familie. Han overlod senest 1915 forret­ningen på hjørnet (foto) til Poul Frederik Jakobsen (eller Jacobsen) der også var brødkusk. Også han boede her, i stueetagen, indtil nedrivning.

J.Th. Larsen var kasserer, senest 1916 bogholder i Næstved Syge­forening af 1861 der kun var for mænd. Den blev 1918 lagt sammen med Næstved kvindelige Sygekasse til Sygekassen Næstved med kontor hos Larsen der også drev sagfører­kontor. Larsen boede her - død 1929, men 1927 flyttede sygekassen til egen nybygning.

Skomager N.P. Jeppesen t.h. begyndte 1926 og fort­satte efter ned­rivningen i Ringsted­gade 3.

Litteratur:
Eske Møller: En port, en dør .., Liv og Levn 1, Næstved Museum 1987

snedkeritrakasserier

Christoffersen var Emil Michelsens Efter­følger. Dan han december 1916 flyttede til blev han J.P. Michelsens Efter­følger. Han annoncerede: Mit Værksted og Ligkiste­magasin er flyttet fra Grønne­gade til Ringsted­gade 20 (NT 21/12), men fik uventet svar: Ligkiste-Magasinet er ikke flyttet fra Grønne­gade 37 ... Emil Michelsens Eftflgr., H.P. Madsen (NT 14/2 1917). 1922: .. da Ejen­dommen, Ringsted­gade 20, er bleven købt af en af mine Kolleger, har jeg maattet hen­flytte mit Værk­sted og Ligkiste­magasin til mine tidligere Lokaler, Grønne­gade 37, "Det gamle Ligkiste­magasin" ... P. Christoffersen, Snedker­mester (NT 21/10). Køber var H.P. Madsen, der nu flyttede sit værksted derhen.

den tidligere gård

husede beværtning og brændevins­brænderi

ejendommen bagved

Bageriet fra den gamle gård (nedenfor) fortsatte:

Gården her solgte C.F. Struer 1856 til malermester E.F. Kann*, tilflyttet fra Brogade, der drev værksted og butik her indtil midt i 1860'erne. Bageriet satte han til leje leje ligesom yderligere en butik: Kjøbmands­boutik. En Boutik med Indretning samt 4 Værelser med Pakhus, Staldrum og Kornloft er at erholde tilleie (NA 27/4 1857).

9/7 1857 anbefalede Næstved kommunal­bestyrelse Præstø amt at imødekomme en ansøgning fra handels­betjent Johan Frederik Lillelund* om fuldmyndigheds­bevilling på grund af hans fordel­agtige vidnesbyrd. 9/9 1857 - død 1905 drev Fritz Lillelund købmands­butik her; 1864 købte han gården af Kann der i stedet købte gården Kirkestræde 4, engang i 1880'erne også nabogården i baggrunden, nu nr. 12 (1 side frem). Lillelund forhandlede også jern og støbegods og oparbejdede en anselig forretning. Lillelunds husstand foruden familien:

På skatteydernes topti var Lillelund nr. 7 i 1870 og nr. 1 i 1901. I begyndelsen af 2006 fik Næstved Byråd den spøjse idé at kalde den nyanlagte runddel foran huset Lillelunds Plads.

1881 delte Lillelund forret­ningen sådan at han selv fortsatte med grovvarer og engros og afstod den egentlige detail­handel til sine 2 hidtidige handels­betjente:

Enkefru Emilie Lillelund (d. 1925) førte forret­ningen videre til 1911, da den igen deltes i to, 1914 stiftedes A/S Sydsjællands Jern­forretning, der ved husets nedrivning beskæftigede godt 20 mand. Enkefru Lillelund boede her stadig o. 1916-21, på 1. sal, nu med reduceret husstand: stuepige og kokkepige. Direktør for Sydsjællands Jern­forretning Hans Poulsen* med familie og 2 hus­assistenter boede boede på 1. sal her (eller i nabohuset, 1 side frem) 1929 -, tilflyttet fra villa Iron, Kornbakken 5; han flyttede ind i den nye gård i den nye gård.

Kolonial­forretningen videreførtes af Lillelunds Eftf.

Et par prominente lejere på den statelige 1. sal:

Litteratur:
A. Müllertz (red.): Danmarks Søfart, Handel og Industri, bd. 2, Kbh 1917, s. 106f

den tidligere gård

rummede bageri

Sydsjællands Jernforretnings lagerbygning

Sydsjællands Jernforretnings lagerbygning
januar 1992, Kristian Gramstrup ©

Til Stålgården hørte også også nabohuset, Grønnegade 35, Sydsjællands Jern­forretnings lager­bygning, også ved U. Hansen-Reistrup først i 1934, før hjørnehuset. 1954 blev den forhøjet med en etage og elevator­tårn og lagerhaller bagud ved samme arkitekt. 1991 tillagde Kommune­atlas Næstved den høj bevarings­værdi. Alligevel blev den nedrevet 1993 for at give plads for nye andels­boliger (1 side tilbage).

Det var nok til dette sidehus el-installatør­firmaet Mortensen & Christiansen flyttede fra daværende Købmager­gade 17 1934. Firmaet var her stadig 1959.

I forhuset, bagest mod Grønnegade, t.h. i billedet, var der Staalgaardens Herrefrisør Salon fra 1947, først ved Knud Svendsen, o. 1959 Erling Maach, o. 1970 Maach & Jørgensen, med særskilt damesalon Kosmetik. 1981 blev de slået sammen til Stålgårdens Frisørsalon. 1995 flyttede den over til Ringsted­gade 11; det overlevede den ikke.

Stålgården

Stålgården
14/9 2002 kl. 11. © pelo
Stålgården
30/9 2005 kl. 16. © pelo

Den internationale modernisme var ikke bare arkitektur, den var livsstil: lys, luft, enkelhed - og om vinteren isnende kulde fra vinduer med stålrammer og enkeltlags­glas. Den blev aldrig bredt accepteret. Der er mange eksempler på at den blødes op med blyindfattede ruder og røvbalde­gardiner.

16/2 2019
hjørnet: 46, gl. 90
bagved: 251, gl. 91