Ringstedgade 2, Hjultorv 10-18

Ringstedgade 2, Hjultorv 10-18
9/9 2007 kl. 15.42 © pelo

bygget 1946-48 ved arkitekt Knud Andersen for Sparekassen for Næstved og Omegn. Oprindelig var facaden beklædt med grønne kakler, og tagetagen var trukket lidt tilbage som penthouse med stor altan på hjørnet - tæt på en kopi af Arne Jacobsens Gammeltorv 6 (hjørnet af Skindergade) i København fra 1937. Facaden er ændret flere gange, hjørne­partiet 1973 ved arkitekterne Liv Nordgarden, Oluf Greisen og Finn Hasløv fra Sparevirke for Bikuben. Maj 1986 fremtvang fugt­problemer en ombygning hvorved penthouse og hjørnealtan blev til mansard med hjørnekvist, og facade­kaklerne fjernedes. Dermed fik facaden i det væsentlige sit nuværende udseende.

Det nuværende hus afløste 2 bieder­meierhuse i 2½ etage (nedenfor)

hjørnehuset

med skråt hjørne, ca. indtil nedløbs­røret

Det meget omtalte palads­byggeri bragte sparekassen i økonomiske uføre 1949, da flere penge­institutter i Næstved var i vanskelig­heder. Spare­kassernes Hjælpefond trådte til med et indskud på 1,5 mio., direktør siden 1927 Carl Strüwing (d. 1950) blev afløst af dir H.P. Heine Madsen og et nyt tilsynsråd indsat med amtmand Sigurd Wechselmann som formand. 1968 blev den til Bikuben, 1995 BG Bank, 2007 Danske Bank. Dermed er de to penge­institutter der blev stiftet samtidig og altid har været naboer, blevet til ét (se også næste side).

Hother Lunds købmands­forretning (nedenfor) flyttede ved nybygningen om i Ringstedgade­facaden hvor den fortsatte til mindst 1951. Mod Hjultorv (t.h.) drev Georg og Esther Due damemagasin (Såvel FRØKEN som FRUE / bli'r velklædt hos Due) 1953-73. Da det flyttede til Torvestræde 10, udvidede Bikuben den vej.

Prokurator Thomsens* advokat­kontor, grundlagt 1864, fortsatte, nu igen ovenpå:

og findes stadig som Acta­Advokater.

Ligeledes ovenpå var der frisørsalon senest 1960 - 5/5 1986, i 60'erne Salon Cortina ved Anni Krüger Olsen (senere Anni Lunau), fra 1973 Frisør Jørgensen der flyttede til Dania skråt overfor.

Hjultorv 10-12

(t.h. ca. fra nedløbsrøret)

Fra det gamle hus fortsatte:

Ved ombygningen flyttede Musikhuset ca 1948 herom fra facaden mod Ringsted­gade; nu var inde­haveren musik­direktør August Emil Svendsen der 1966 flyttede til Axeltorv 11. Urmager J. Knudsen flyttede hertil fra Brotorv 7 i slutningen af marts 1974. Da han lukkede 27/4 1987 kom 23/5 Foto Master ved Marc Mikkelsen, 2004 overtaget af kæden Photo Care der flyttede herhen fra Skomager­rækken 10.

-----
Et eller andet sted i den store ejendom havde Løwes Vaskeri og Renseri, DANIA-VASK, ind- og udlevering o. 1954-67. Direktør Rich. Løwe boede her 1941/42 - mindst 1948, tilflyttet fra Ringstedgade 1 overfor hvor vaskeriet var i et baghus, nu Irma.

gården 1939

Hjylrtorv 12, 19339
1939, tegning for sparekassen, usigneret; gæt: arkitekt Johs. Tidemand-Dal

hjørnet

har 1939 stadig biedermeier-præg. Fløjen her mod Hjultorv var bygget 1850, fløjen mod Ringstedgade (t.v., ikke vist) 1857, begge for enkemadam Juliane Bagger*. Rimeligvis 1935, samtidig med ombygning af nabohuset t.v., har sparekassen fået indrammet sin facade med pilastre og overligger.

Gården tilhørte købmands­familien Bagger senest 1827 - 1869/70. Her drev Jacob Bagger forretning o. 1827-34. Senest 1840 flyttede han over gaden til Ny Gjæstgiver­gaard, senere Dania, og var blevet restauratør; købmands­forretningen her blev passet af Ib Hansen. 1845 havde enkefru Juliane Marie Bagger* overtaget gæst­giveriet, mens Jacob Guldager stod for købmands­forretningen. Den blev senest 1850 overtaget af næste generation, Plov og Bagger, idet Niels A.Fr. Bagger* gik i kompagni­skab med Carl A. Plov*, gift med hans søster Caroline. 30/4 1859 hævedes kompagni­skabet, Bagger fortsatte alene i købmand Olivarius' gård lidt længere ude ad Ringsted­gade, hvor enkefru Sine Bagger videreførte forretningen indtil fallit 1869. Plov boede her 1870 med kone, datter, tjenest­epige og kommis. Han fortsatte her til 1872.

Gården her på hjørnet ejede enkefru Juliane Marie Bagger stadig. En anden datter der også hed Juliane Marie (1832-77) giftede sig 1859 med fuldmægtig hos by- og herreds­fogeden, exam.jur. Sigismund Gotthelf Thomsen*, der samme år etablerede kontor på førstesalen, fra 1864 som prokurator (advokat). Han købte 1873 både gården her og Ny Gjæstgiver­gaard overfor, som han året efter kaldte Dania, af sviger­moderen der stadig boede her 1880, 83 år gammel, på 1. sal sammen med prokurator Thomsen der engang i 80'erne flyttede om i baghuset, med adgang gennem porten mod Ringsted­gade. Næstveds første telegraf­station var her 1861 - 1870 da den flyttede til den nye banegård.

1872 averterede prokurator Thomsen butikken på hjørnet ledig efter købmand Plov: Beboelses-Leilighed, Boutik, Korn­magasin, Pakhuse, Stalde, Kjældere og Gaardsplads m.m. (NA 25/2). 1876 lovede han: Boutikken bliver forsynet med meget store Vinduer og en elegant Boutiks­indretning (NA 22/9). Købmands­forretningen fortsatte:

Så manufaktur og trikotage:

Så isenkram

Igen manufaktur og trikotage:

Så igen købmands­handel fra 1934 ved Hother Lund der 1943 og igen 1948 måtte i fængsel for regnskabs­fusk; han eller forretningen med hans navn flyttede ved nybygningen om i Ringstedgade­facaden.

Fra senest 1931 var butikslokalet delt mod Ringstedgade: 1931 - ca. 1948 t.v. Musikhuset, ved. F. Eriksen, pensioneret sergent ved 26. Bataillon, - død 1942, tilflyttet fra nr. 7. Privat boede Eriksen 1936/37 i Brogade 6. Hans efterfølger flyttede ca. 1848 rundt om hjørnet til Hjultorv 12.

Omkr. 1890 boede major, pens. postmester Schack på 1. sal med sin ugifte datter Frederikke Augusta og en tjeneste­pige; datteren blev klasselotteri­kollektrice og var her stadig 1925.

Prokurator Thomsens advokat­kontor i baghuset, grundlagt 1864, fortsatte:

Ovenpå fik det nyoprettede Mødrehjælpen kontor med rådgivning 1939/40-. Her var også bolig for lederen, social­rådgiver Mary Østergaard der stadig var her 1948, de første år også for en assisterende social­rådgiver. 1942 indviede organisationen et mødre- og svangre­hjem på Kildemarksvej, men den opretholdt sin rådgivning her i huset.

Sparekassen for Næstved og Omegn

Sparekassen for Grevskabet Holsteinsborg og Omegn, grundlagt 1810, betjente fra 1850 Næstved på rådstuen, fra 1866 med kontordag 1. og 3. lørdag hver måned. Den sjællandske Bondestands Sparekasse, oprettet af folketingsmand C.C. Alberti 1856, holdt lejligheds­vis kontordag i Næstved fra 1857. På initiativ af

blev Sparekassen for Næstved og Omegn grundlagt 1866 (bekendt­gørelse 10/7, første kontordag 21/7). Den første direktion på 8 havde paritet mellem by og opland: fra købstaden foruden de to initiativ­tagere

fra oplandet

og 3 godsejere:

Direktionens sammensætning gav øgenavnet Godsejer­sparekassen, men den genspejlede det store landbrugs økonomiske (og politiske) tyngde i sparekassens første årtier. Godsejer­traditionen fortsatte imidlertid længere:

Ligeledes den lægelige tradition:

Sparekassen har altid boet på Hjultorv. De første år havde den vederlags­frit kontor på rådhuset, åbent torvedagen lørdag kl. 10-12, fra 1871 begge torvedage, torsdag og lørdag, kl. 11-12. 1876 lejede den sig ind hos prokurator Thomsen* her. Fra 1888 holdtes åbent alle hverdage. 1910 købte sparekassen gården af Thomsens arvinger.

Prokurator Thomsen var siden 1874 også bogholder i Sparekassen, fra 1889 til sin død 1903 også medlem af direktionen og den egentlige leder. Det gav den øgenavnet Prokurator Thomsens Sparekasse. Advokat­firmaet var også derefter knyttet til sparekassen:

den endnu tidligere hjørnegård

må have lignet Ramsherred 4, Skomager­rækken 10-12. Her var snedkeri o. 1761-1811, o. 1781-1811 ved Hans Hansen Møller.

-----
Litt.:
Andreas N.K. Boeg: Sparekassen for Næstved og Omegn 1866-1916, Næstved 1916
Ole Madsen: Rids af et advokat­firmas historie, Næstved 1989

nr. 10

hvoraf en del ses t.h., har Sparekassen overtaget fra Industri­banken 1936 og har harmoniseret facaden. 3 forret­ninger måtte ved mageskiftet flytte hertil fra nr. 8:

Hjultorv 10, 1880
af ann., Næstved Tidende 16/3 1880

Hjultorv 10, 1880

Den tidlige håndværkergård

fik 1842 nyt forhus i 2 etagers grundmur, bygget for købmand Hirsch der også grundlagde gårdens tradition for manufaktur­handel:

Lars Nielsen, hidtil forpagter på Hotel Dania åbnede 1888 Nielsens Hotel. Han ejede og boede i gården 1890 men gik fallit samme år. Gården gik på tvangs­auktion.

Urmager Carl J. Ljungberg drev forretning 1889-94/95. Så blev der guldsmedje i lokalet, 1895-1902/03 ved Carl B. Christensen, så hans efterfølger Ove Ahrentzen* der 1903 flyttede til Jernbane­gade 2 og ca. 1905 til Ringstedgade 8.

Industri- og Sparebanken for Næstved og Omegn

senere Banken for Næstved og Omegn (Industri­banken), byens ældste pengeinstitut, blev stiftet 24/2 1866 med rod i Den kommunale Forening, stiftet samme år. Initiativ­tagere var frem­trædende borgere, bl.a. buntmager Michelsen*, assurance­bogholder S.P. Hansen* (bankens første formand og ledende direktør), bogtrykker A.P. Bang*, købmand Fr.L. Brandt* og pottemager Herman Kähler* senior. Også byfoged og borg­mester (1856-76) Petræus var blandt stifterne og indtrådte i den første direktion (:bestyrelse), men han udtrådte samme år, vel i erkend­else af uforenelig­hed med embedet. 1871 splittedes foreningen og banken, en konservativ gruppe med Bang, Brandt og Hansen brød ud og etablerede Diskonto­banken, hvorefter foreningen var knyttet løst til partiet Venstre. Michelsen, medlem af direktionen fra 1867, blev ledende direktør 1871 - 1909. Sagfører Sofus Mørup* var direktør 1908-34, købmand Fr. Schade* senest 1921 - 1933.

Banken havde i begyndelsen kontor på rådhuset side om side med spare­kassen. 1890 købte den huset her af gæstgiver Lars Nielsens fallitbo og flyttede herover, blev igen nabo til spare­kassen. 1931 modern­iserede den huset ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal. Bankbogholderske Anna Nielsen boede her 1930/31-33/34, bank­direktør Gunnar Holm 1933/34-36/37, fraflyttet til nr. 8 (1 side frem). 1936 flyttede banken til sit nye hus ved siden af (1 side frem).

Den modsatte vej flyttede på samme tid

3/3 2019
10(-12): 244, gl. 133
12-18: 245, gl. 134