Sortebrødreanlægget

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

opkaldt efter middel­alderens sortebrødre- eller domikaner­kloster, lå vel dengang lige inden for købstadens grænse, men i 1600-1800-årene lige uden for, selv om det er tæt på to af byens hovedstrøg, Riddergade og Østergade. Det afgrænses af Sortebrødre­parkeringen, Sortebrødre­gade, Slagkilde­vej, Havnegade, Havnen og Brandtsgade. Det var i middel­alderen og længere delvis et vådområde med sø, vandmølle og flere kilder. 1353 fik Valdemar Atterdag overdraget en grund ved åen syd for sortebrødre­klostret med et fiskevand kaldet dam.

Hvor den store P-plads nu er, var der før sø, i 1800-tallet udlejede Den Osten­feldtske Stiftelse området til gartneri, inder 1. verdenskrig blev der kolonihaver indtil parkeringen blev anlagt 1967-68. I begyndelsen af 20'erne anlagde Næstved Kommune lystanlæg i samarbejde med Museums-, Turist- og Forskønnelses­foreningen ved boghandler, grosserer E.L. Demuth*.

Sortebrødregade hed indtil midten af 1800-tallet Fattigbo­strædet. På den anden side af gaden lå de fattiges boder.

Slagkildevej er opkaldt efter den eneste tilbage­værende kilde i anlægget, tidligere også kaldet Slags Kilde eller Slagelse Kilde hvor slag betyder fordybning eller hulning. Den har spillet en rolle for borgernes vand­forsyning som alternativ til de forurenede offentlige brønde. 1654 var den opmuret af cement, altså som en brønd, 1670 blev den repareret. 1842 besluttede borger­repræsentationen at fylde Slagkilde og fjerne vandposten da den ikke fandtes nødvendig til vandsted, og da den var til hinder for passagen. Det fik næppe varig betydning, for 22 år senere fik kilden en mindetavle:

TIL ERINDRING OM MÆGLER OG BORGER­REPRÆSENTANT SÖREN KNÆCKENBORGs MANGEAARIGE VIRKSOMHED FOR BYENS OG OMEGNENS FORSKØNNELSE SAT AF ERKJENTLIGE MEDBORGERE PAA HANS GULDBRYLLUPS­DAG DEN 23de SEPTEMBER 1864.

Søren Knæckenborg* boede få skridt herfra, i Riddergade 8

1903 berettede Næstved Tidende: Den gennem­gribende istand­sættelse af den gamle Knæckenborgs kilde ved Slagkilde­vej har givet et så godt resultat, at kilden nu giver 200 tdr. vand i døgnet, medens den tidligere kun drev det til 8 tdr. Apoteker Baagø* har for egen regning anskaffet et nyt stort løvehoved i bronzeret zink, ud af hvis gab kildevandet nu og forhåbentlig i mange år rinder livligt. Løvehovedet, der stadig fungerer, er altså en reklame for Løveapoteket der netop da havde fået sit nye navn.

2004 blev kildens løb forlænget gennem flere stenkummer ned til en lille runddel med bænke nær det befærdede kryds Havnegade Slagkilde­vej.

I anlægget, ved indgangen fra hjørnet Slagkilde­vej Sortebrødre­gade, findes en grav, flyttet hertil 1850 da Sct. Peders Kirkegård var blevet sløjfet; her afsløredes 23/6 1855 et Kjærligheds- og Taknemmeligheds-Minde, opført over den Osten­feldtske Stiftelses ædle Stifter: Maler Christian Ostenfeldt* (NA 30/6):

MALER CHRISTIAN OSTENFELDT, FØDT D. 28DE NOVEMBER 1738, DØD D. 29DE MAI 1818. HANS NAVN LEVER TIL VELSIGNET IHUKOMMELSE I DEN STIFTELSE SOM HAN AF CHRISTELIG KJÆRLIGHED GRUNDLAGDE FOR 12 BORGERES OG EMBEDSMÆNDS ENKER.

Sært nok gør mindesmærket Ostenfeldt 2 år ældre end kirkebogen i hans fødesogn Sæby.

10/4 2019
tak til Marion Jensen, Hjørring