Teatergade 6

Teatergade 6
1/8 2008 kl. 9.46 © pelo

Brandstation , bygget 1939-40, samtidig med rådhuset (1 side tilbage), som del af samme projekt ved arkitekterne Jørgen Otbo* og Ludvig Beldring* for Næstved Kommune. Uofficielt taget i brug august-september 1940. Carl Petersen murede, P.F. Christensen & Søn tømrede. Ved den officielle indvielse 19/11 kunne brand­inspektør Ludvig Beldring erklære sig tilfreds med arkitekt Ludvig Beldrings og hans kollegas arbejde. I stueetagen var der garage for køretøjerne og vagtstue, ovenpå var der 6 personale­boliger. T.v. slangetårn (til tørring af brand­slanger).

8/10 1983 indviede Næstved Kommune sin nye brandstation m.m. syd for bymidten, Manøvej 25. Året efter ombyggedes den tidligere brand­station her til boliger. 2012 - ca. 2019 var her Næstved Erhverv, tilflyttet fra Havnen 1, fraflyttet til Kirkepladsen 14.

Næstveds første brandstation lå i Skomager­rækken. Omkr. århundrede­skiftet flyttede den i to etaper til Teatergade overfor, materiel 1898 til kvægtorvs­bygningen, mandskab og køretøjer 1908 til Teatergade 3.

I gammel tid var Næstveds brandkorps tjeneste­pligtigt, mandskabet var i princippet enhver mandlig borger mellem 18 og 50 år, udskrevet på brandsession. Det var militært organiseret under ledelse af en brand­capitain. Det blev sikkert mere effektivt, da man 1888 fik vandværk og brandhaner i gaderne. 1/1 1890 udnævntes et fast brandkorps på 22 mand, der fik uniformstrøje og hjelm. Korpset foretrak bygnings­arbejdere. Lønnen var 25 kr. om året plus 25 øre pr. time ved brand­indsats. Snart blev brand­capitain til brand­inspektør. Men det tjeneste­pligtige brandkorps fortsatte indtil 1/4 1912. 1/1 1911 - 1/3 1949 var Ludvig Beldring* brand­inspektør.

Litteratur:
Brandinspektør Svend Aage Jensen (red.): Næstved Brandvæsen gennem 100 år. 1890 * 1990; Næstved u.å.

tidligere bebyggelse

Teatergade 6 ca. 1895
ca. 1895, postkort, ukendt fotograf

Skomagermester M.S. Møllers* ejendomme mod Sandgraven/Markeds­pladsen. Den lange kalkede længe solgte Møller 1875 til arbejdsmand Anders Nielsen der selv boede her sammen med 4-7 andre familier, i alt 20-30 personer, fordelt på forhuset og et til­svarende baghus. Dagny Marie Christensen, datter af glarmester J.A. Pedersen*, husker fra o. 1905-10: Teatergade førte op til grusgraven. Oppe på selve bankerne lå til højre nogle lange, lave huse, som beboedes af fattige mennesker, vi syntes, det var noget ros.

Anders Nielsen klagede jævnlig til Næstved Kommune over at kommunens og en nabos udgravning under­minerede hans ejendom og forlangte for­anstaltninger imod det. Da kommunen 1895 planlagde en forlængelse af den kommende Teatergade op til Krumport besluttede byrådet 4/7 at købe husene til nedrivning. Ting ta'r tid. 1914 blev parterne enige, 1915 gik købet i orden. Anders Nielsen boede her stadig 1916, nu som lejer. Kommunen var ikke stolt af sin rolle som udlejer, Jens Nielsen i byrådet 8/1 1917: Lejlig­hederne i Anders Nielsens Hus paa Markeds­pladsen er af den Beskaffen­hed, at jeg skammer mig ved at se dem (SS-D 9/1). Men krigs­tidens bolignød og forbud med nedlæggelse af lejlig­heder forsinkede nedrivningen til årsskiftet 1919-20.

Naboen t.v., stald, købte kommunen 1907 af Møllers arvinger. Den blev revet ned samtidig.

Stien gennem Sandgraven, også kaldet Markeds­pladsen, blev 1896/97 til Teatergade, navngivet af byrådet 4/3 1897. Den sidste sandbanke blev gravet væk 1939 som forarbejde til det store nybyggeri.

7/3 2020
77b, gl. 57