Rådmandshaven

BorgerService Borger­Service Slusehuset Slusehuset

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Rådmandshaven fremtræder i dag som et grønt område mellem Centerring, Suså og naturskoven Rådmandshave, som de fleste kalder Herlufsholm­skoven. Sådan har det ikke altid været.

Indtil 1873 var det et fugtigt område, Rådmands­engen. Møllegade gik indtil 1851 gennem Mølleporten ud til

Maglemølle ca. 1870

Maglemølle ca. 1870
ca. 1870, ukendt tegner, Næstved Tidende 13/5 1894

Næstveds vandmølle, kendt tilbage til 1135, tilhørte stadig Herlufs­holm. Ud over at male korn modtog den også vadmel til stampning. Den var nu stærkt forfalden og blev købt af det nydannede selskab Maglemølle Papir­fabrik der ville udnytte vandvejen, til over­tagelse april 1873. Endnu 3/5 1873 annoncerede møller E. Lundstein at Magle Mølle foreløbig vedbliver at formale Sæd (NA).

Ved folketælling 1870 boede E. Lundstein her ikke selv. Men det gjorde den 21-årige møllersvend Julius Lundstein, vist en søn af postholder Lundstein, sammen med bl.a. 2 møller­lærlinge. Han gjorde sig 1872/73 selvstændig med den nye mølle i Herlufsholm.

Maglemølle Papirfabrik 1874

Maglemølle Papirfabrik 1874
1874, P. Hauberg i Illustreret Tidende 16, s. 92

bygget 1873-74 ved ingeniør­oberst L.A. Petersen for Aktie­selskabet Magle Mølle Papir­fabrik. En papirfabrik i Østrig var forbillede. F.C. Sauer fik murer­arbejdet og hyrede lokal arbejds­kraft. Tegneren var tidligt ude og har nok selv tilføjet røg fra skorstenen: Der var rejsegilde februar 1874, byggeriet var færdigt ved årets udgang, første parti papir var klar 12/3 1875. Næstved Kommune bakkede fra starten op med et jernbane­spor mellem station og fabrik, vognene blev trukket af heste.

Det udenbys aktieselskab blev stiftet 13/12 1872. Fra 1880 gav fabrikken overskud. Den brændte 1892, blev genopbygget med større kapacitet og siden løbende udvidet, bl.a. med egne kajer og kraner mod Suså. 1889 indgik selskabet i A/S De forenede Papir­fabrikker der samlede produktionen af avispapir her. I 1890'erne beskæftigede fabrikken 150 arbejdere, over­vejende ufaglærte, i begyndelsen af 1930'erne 630 arbejdere og 30 funktionærer. Atypisk for dansk industri­historie rådede virksomheden over to huse med arbejder­boliger, ligesom den kerede sig om arbejdernes bespisning, som denne annonce fra 1880 viser: Magle Mølle Papir­fabrik kjøber atter Rugbraader t 1 Kr. 75 Ø f 100 Pd. .. frit leveret paa Fabriken (NT 21/12).

1937/38 åbnede man Ny Maglemølle Papir­fabrik ved den nyanlagte havn og kanal. Efterhånden blev produktionen forlagt dertil, så at den helt ophørte her i 1971.

Drifts­bestyrere:

Papir­mester o. 1912-48 P.M. Monrad og maskin­mester o.1918-43 Ole Olsen boede her også.

Læs og se mere om virksomheden!

T.h. Slusehuset som papir­fabrikken overtog sammen med vandmøllen og brugte til arbejder­bolig. Det blev fornyet engang mellem 1906 og 1910 i lignende skikkelse.

Kommunen overtog området, sløjfede det meste af Møllegade og udbyggede vejen Rådmands­haven som en del af Centerring. 1981-82 rev man hele fabriks­komplekset ned - den høje skorsten blev fældet lørdag den 14/11 1981 med betydeligt publikum - og anlagde parken efter design af billed­hugger Willy Ørskov, professor ved Kunst­akademiet. De gamle papirkajer og Kranøen langs Suså er yndede af lyst­fiskere.


-----
Litt.:
J. Ingemann Pedersen: Susåen og Den Danneskjoldske Kanal; Historisk Samfund for Præstø Amt 1986

16/3 2018