Paulsens Gårdhave

Paulsens Gårdhave, Indre Vordingborgvej 34
29/3 2009 kl. 12.38 © pelo

Indre Vordingborgvej 34, bygget for skovrider Peder D. Paulsen, Næsbyholm, til sønnen jernstøber Carl Paulsen*. Af de fire længer er forhus og nordlige sidelænge (t.h.) fra 1868, den sydlige sidelænge (t.v.) er tilbygget 1876.

2003 søgte ejerne om nedrivnings­tilladelse. Næstved Kommune søgte en løsning. 22/6 2004 kunne Næstved Tidende skrive: Paulsens Maskin­fabrik bliver reddet fra nedrivning. En nærlæsning af artiklen såvel som af kilden, lokalplan B9.2-2, endeligt vedtaget 12/10 2004, fortæller noget andet: De 3 forreste længer bevares, inkl. skorstens­piber, der dog kan nyopbygges og flyttes ligesom kviste og tage; baghuset erstattes af nye rækkehuse, også de to skorstene falder. Byggeriet 2005-07 ved arkitekt Henrik Sørensen for Ejendoms­selskabet Dania ApS, skabte 16 ejer­boliger.

Endnu en brøkdels­bevaring. En tragedie uden skurk. Næstved Tidende udtrykte det præcist 6/11 2003: Næstved Kommune kan sige nej til nedrivning, men kommunen kan ikke tvinge nogen til at vedligeholde bygningerne.

C. Paulsens Jernstøberi og Maskinfabrik

C. Paulsens Jernstøberi og Maskinfabrik
15/3 2002 kl. 11.58 © pelo

Indre Vordingborgvej 34, bygget her i Sydhaven, dengang uden for byen, for skovrider Peder D. Paulsen, Næsbyholm, til sønnen jernstøber Carl Paulsen*. Af de fire længer er forhus, nordlige sidelænge (nærmest) og baglænge fra 1868, den sydlige sidelænge (t.v.) er tilbygget 1876. Skorstenen bag den er fra 1918, senere kortet ned.

Bygningerne overlevede to brande 1888 og 1919. Men udviklingen løb fra både dem og deres placering i den voksende by. I 1980'erne og 90'erne var der planer om at rive dem ned og genopføre dem i Den gamle By i Århus, med finansiel støtte fra blandt andre Støberi­historisk Selskab. Det var der ikke økonomi til. 2003 søgte ejerne om nedrivnings­tilladelse. I stedet blev baglængen erstattet af nybyggeri og de øvrige tre længer ombygget 2005-07.

Naboen, kunstneren Karl Hansen Reistrup* (2 sider tilbage), forærede jernstøber Paulsen to af sine betonløver. De stod foran forhuset indtil ombygningen. Skiltet t.h. for forhuset er nu monteret på husets sydgavl.

Carl Paulsen (d. 1911) afløstes af sønnen Carl Paulsen (1879-1951). Virksomheden har overlevet 2 konkurser, 1939 og 1952/53, og ejes og drives stadig af familien, nu 6. generation. Beskæftigelsen har været svingende: 1870 6 arbejdere fast og 2 temporat, 1899 13 mand, 1911 3-4 mand, 1947 mere end 30. 1939 opførtes en ny produktions­bygning t.h. for de gamle, nr. 32 A, 1947/48 et nyt støberi på Omøvej der 1952-53 overgik til Viggo Petersens Næstved Jernstøberi og Maskin­fabrik. I begyndelsen af 2005 flyttede virksomheden ud til Ydernæs.

Læs Carl Henrik Paulsens fremstilling af virksomhedens historie med ældre fotos og andre illustrationer.

Paulsens Jernstøberi, detalje
15/3 2002 kl. 11.58 © pelo

Forhus og nordre sidehus, bygget 1868, ombygget. Baghuset, der anes i baggrunden, med tilhørende skorsten nedrevet 2005/06.

Bygningen hvis gavl anes t.h., nr. 32A, er produktions­hallen fra 1939. De første år rummede den støberiet, fra 1947 maskin­værkstedet. De senere år har der været bil­værksted. Nedrevet 2005.

Paulsens Jernstøberi, skorsten
9/5 2004 kl. 14.11 © pelo

Dampmaskinens skorsten fra 1918, oprindelig 25 m høj, senere kortet ned til 15 m, nedrevet 2005/06.

annoncer fra Næstved Tidende

Dampsavværk ... jeg har anlagt et Savværk ved Siden af mit jernstøberi og Maskin­værksted ... C. Paulsen (22/8 1877)

Lokomobil. En 1½ Hestekrafts Lokomobil er tilsalg for den billige Priis af 600 Kr. og kan sees arbeide hver Dag. C. Paulsen (6/3 1879)

Paulsens Jernstøberi, sidelænge
5/5 2005 kl. 11.31 © pelo

Sydlige og nyeste sidelænge, bygget 1876 som sav- og høvleværk. Spånerne medgik til brændsel for damp­maskinen i kælderen. 1888 hærget af en alvorlig brand.

Paulsens Gårdhave, gavl med skilt
18/3 2008 kl. 12.08 © pelo

Forhusets sydgavl. Skiltet sad før over porten t.h. for forhuset.

1/3 2018
192b,c