Lundsteins gård

Lundsteins gård, Kindhestegade 26-28
13/6 2004 kl. 11.11 © pelo

Kindhestegade 26-28, hjørnet af Møllegade (t.v.), bygget 1980/81 ved arkitekt Gustav Petersen for auto­forhandler Per Nielsen. Efter en brand i april 1988 blev facaden mod Kindheste­gade delvis rettet op idet de store butiks­vinduer t.h. erstattedes af mindre.

Med lidt god vilje var det en gen­opførelse. Vi kan følge en hjørnegård af omtrent samme omrids tilbage til 1682: Udmuret bindings­værk, 19 fag til Møllegade, 9 fag til Kindheste­gade. Den lange fløj mod Møllegade med gennemkørsels­port havde indtil midten af 1800-tallet to etager og regnedes som forhuset. At det var en ganske statelig gård ses af at locum nævnes fra 1761, fra 1827 brønd i gården med brøndværk og endda indendørs post med behørig redskab i køkken­fløjen. Gården havde også en mindre længe helt t.h., på en del af nuværende nr. 24's grund. En lang baglænge i bindings­værk, én etage med læssekviste, stod endnu 1951.

1682 boede borgmester Jørgen Eggers her. Han var vel købmand, der nævnes en bod under stue­vinduerne til gaden, dvs. Møllegade.

Her var værtshus o. 1736-61

Begge ejede selv gården.

Op i 1800-årene ser vi også her den voksende beboelse der var almindelig

købmænd

håndværkere

postholder Lundstein

Vognmand Ludvig Boye Lundstein* flyttede hertil 1847. Han ejede gården. Senest 1850 var han postholder, dvs. at han havde kontrakt med postvæsnet hvilket også indebar person­befordring med postvogne eller diligencer. 1850 boede han her med fru Emilie, 4 børn, 2 tjeneste­piger og 11 -karle, i alt 19 personer. 1860 er hans husstand vokset til 30 personer, tyendet består af 2 tjeneste­piger, 1 sadelmager, 2 snedker­svende, 16 postilloner og 1 tjeneste­dreng. 1870 havde han 23 personer personer boende, ud over familien 2 tjeneste­piger, 3 smede, 3 diligence­kuske, 8 ekstrakuske og 2 arbejds­karle. En diligence­kusk boede for sig selv. Der var omkring 50 heste.

Eneretten på postbefordring har været svær at håndhæve. Indlæg i Næstved Avis 25/7 1865:

(Forlangt indrykket).
Generalpostdirecteuren, eller de Paagjældende her i Byen, bedes behageligst at oplyse, om jeg er sat ud af Virksomhed, navnlig med Hensyn til Vagtmester Lunaus* Befordrings­væsen.
Ærbødigst
Fr. [forordning] 27d. Januar 1804.

Den anonyme afsender må være Lundstein.

Jernbanen var på vej. 1856 kom den til Ringsted, små 30 km væk. Det udnyttede vognmand Lunau senest 1869 ved at køre fragtgods (og personer?) til banegården dér op til 5 gange om ugen. 1870 kom banen til Næstved. Det projekt mødte betydelig modstand hos lokale erhvervs­drivende. Mon ikke også hos Lundstein? Den moderne trafik­udvikling undergravede post­holderiet. I begyndelsen af 1871 solgte Lundstein ud:

Auktion over Befordringstøi. Lørdagen den 18de Marts .. lader Hr. L.B. Lundstein, paa Grund af Totalt Ophør med Vognmands­kjørsel, ved Auktion paa hans Bopæl heri Byen, bortsælge: 8 a 10 Heste, 1 Deligence, 6 Vienervogne, 2 Kalesche­vogne, 4 Fjedervogne, 3 a 4 Slæder, nogle Agestole, Læder-Seletøier, Ridesadler, Dækkener m.m. (NA 9/3 1871).

8/8 samme år døde han. 1874 afstod enkefru Emilie Lundstein gården til sønnerne. Men hun boede her stadig 1890.

Yngste søn Carl E. Lundstein* var stadig post­kontrahent 1901, men tilbage var der kun den gule vogn, pakkevognen der kørte mellem posthuset og banen. Samme år var også vognmand Hans Petersens enke Karen M. Petersen på hjørnet Farvergade Kirke­pladsen post­kontrahent. 1877 overtog Carl Lundstein købmands­forretningen i hjørne­lokalet efter Emil Hansen og drev den til sin død 1917. Hans enke Signe ejede og boede i gården - død 1943. Deres søn Johan C. Lundstein kaldte sig købmand og bestyrer og drev garage­forretning.

Carl Lundstein havde to ældre brødre:

Helt op til nedrivningen ejede familien Lundstein gården her.

senere

Købmandsforretningen på hjørnet blev videreført uændret

Andre fortsatte vist forret­ningen til 1963.

Andre erhverv:

I det nye hus blev der HTH Køkken­forum i det store hjørne­lokale fra senest 1986 til udflytning til Messe­buen 1 1996. T.h. blev der straks servering med skiftende navne og niveauer.

15/5 2019
160, gl. 168