Østergade 1-5 ca. 1870

Østergade 1-5 ca. 1870
ca. 1870, foto J.F. Busch*, Næstved Museum

Baghusene vendte mod Kattebjerg.

Østergade 1

bagest helt op til kirkens kor. Den frem­trædende købmand Wilken Hornemann ejede gården o. 1761-87 og boede her 1787. 1793-1828 havde Sct. Morten Sogn skole her med bolig for lærer og organist Frantz H. Striboldt*. 1828 blev de to sognes skoler, nu kommunale, lagt sammen på hjørnet Købmager­gade Kirke­pladsen. Stribolt flyttede med.

Prokurator Bertel Chr. Rye* boede her o. 1829-47. Han var en meget indflydelsesrig borger i slutningen af 1830'erne. Enkemadam Karen Ægidius ejede og boede i gården 1852-58. Hun drev manufaktur-, mode- og broderi­forretning. Modehandelen fortsatte til mindst 1880, 1867 - mindst 1880 ved madam Christiane Cathrine Lund, født Soldath, tilflyttet fra hjørnet Riddergade Torve­stræde. Hendes mand, urmager­mester Gustav E. Lund* fulgte med. 1880 boede også husmoderens slægtning Anna Camillia Adelaide Soldath hos familien; hun syede modepynt. Enkemadam Lund døde 1892, 83 år gammel, på Osten­feldts Stiftelse.

Skomagermester Niels Christian Larsen boede her 1855 - mindst 1867. 1857/58 købte han gården af enkefru Ægidius. 1863 overtog han en eksisterende høker­forretning i kælderen, men han fortsatte skomageriet indtil 1867. Det fortsatte i det nye hus til mindst 1904.

Detailhandler Chr. Ludvig Gemynthe ejede gården o. 1870-80. Han drev forret­ning her, familien boede i et sidehus med tjeneste­pige og logerende. 1880 byggede han nyt forhus (nedenfor).

Østergade 3-5

med frontispice mod gaden var den maleriske Glarmester­gården, et yndet motiv for malere og fotografer, genopført som kulisse på Dansk Arbejdes udstilling Den gamle By 1926 i grusgraven ved Teatergade.

Her var glarmesterforretning o. 1761-1880

Om ved midten af 80'erne købte mægler C.F. Petersen* gården. 1888-89 ryddede han det hele, afstod en strimmel grund til kommunen til regulering af Kattebjerg og byggede nyt (nedenfor).

Østergade 5

var i ældre tid del af Glarmester­gården. Postmester Witte* var ejer o. 1837; han ejede flere huse i kvarteret og brugte dem til udlejning. Land­inspektør, krigs­assessor Frederik Henkel boede her o. 1840-50 med familie og tjeneste­pige.

Fra senest 1860 var her værtshus

----

Ud for husets gavl, på hjørnet af Krumport stod Heste­møllen o. 1761-1836. Krumport kaldtes derfor også Hestemølle­stræde. Omkr. 1787-1836 boede mølleren på den anden side, nu nogen­lunde nr. 4-8. Møllen efter­fulgtes af en offent­lig brønd med pumpe. Den blev 1860 eller kort før flyttet lidt og fornyet af tømrer­mester Hoffmann* der også var brand­inspektør. Andre bybrønde stod på Hjultorvet og Kødtorvet. De blev stående en tid efter at vand­værket var færdigt 1888 - ikke alle sluttedes straks til den den nye kommunale vand­forsyning.

Østergade 1-5 1906

Østergade 1-5 1906
1906, postkort, ukendt fotograf

1880-1905 erstattedes de tidligere bindingsværks­huse med disse grundmurede huse

Østergade 1

bagest helt op til kirkens kor, bygget 1880 eller kort før for købmand Gemynthe (ovenfor). 1890 boede enkefru Gemynthe på 1. sal, 1897 solgte hun gården.

Skomageriet fortsatte til mindst 1904, 1880 - mindst 1904 ved Karl Theodor Petersen der 1896 overtog en mælke­forretning i huset som fruen varetog.

Engang i 1880'erne flyttede sadelmager­mester Peter Thorvald Petersen hertil fra nr. 15. 1890 boede han her med kone, 6 børn og 2 lærlinge. Han var her stadig 1921, virksom­heden 1925, hans enke 1929.

Enkefru Dorthea Kirstine Koch havde fæste­kontor og lotteri­kollektion her 1913-; hun boede her stadig 1941, de sidste år som alders­rente­nyder. Her var skrædderi o. 1929-43.

Østergade 3

Det nye forhus blev bygget 1889 for mægler C.F. Petersen*, ejer fra engang i 1880erne til 1896. Hans svigersøn, købmand Niels Hansen*, ejede gården 1896-1912. De brugte den til udlejning:

1911-12 solgte Niels Hansen gården til murer­mester P. Hansen* den yngre. Han boede her med familie, jævnligt også tjeneste­pige og logerende, - død 1934.

Her var frisørsalon o. 1916-36 og skrædderi ved Einer Jensen o. 1943-56.

Østergade 5

bygget 1905 for Anders P. Christoffersen. Beværtningen fortsatte fra det gamle hus (ovenfor)

----

Næstved Kommune købte husene for at frilægge Sct. Mortens Kirke. Man måtte afvente at lejlig­hederne blev ledige eller at beboerne kunne genhuses, så nedrivningen skete gradvis: nr. 5 1954, nr. 1 1959/60, nr. 3 1963.

Helt t.v. Østerg­ade 18 med Lauritz Hansens* Detail­handel, grundlagt 1898, nu MENY. Bag hjørnet af Sortebrødre­stræde Østerg­ade 16 der fik hjørne­arkade 1960. Helt t.h. Krumport 2, Østergade 7, bygget 1901, hvor R. Sørensen* havde gartneri­udsalg.

24/8 2019
Østerg 1: 133, gl. 11
3: 134, gl. 10a
5: 135, gl. 10b