Sct. Mortens Kirke

Sct. Mortens Kirke
26/5 2002 kl. 11.37 © pelo

Sydfacade og kor. Ældre fotos fra, f.eks. et foto af J.F. Busch* ca. 1870 og et postkort fra 1906, viser et rude­mønster i skibets tag. Det forsvandt 1985 da kirken fik nyt tag.

Mindesmærket

over de faldne i de 2 slesvigske krige blev rejst af De danske Forsvars­brødre for Næstved og Omegn 14/4 1904, forsvars­brødrenes 25-års-dag, foran våben­huset mod nord (nedenfor), omgivet at oprejste kanonløb. 1968 blev det flyttet herom, nu uden kanonløb.

De falde 1848-50 var næsten alle fra oplandet. Kun 1 fra Næstved er med:

Værnepligten påhvilede kun land­befolkningen. 1849 vedtoges lov om alm. værne­pligt. Resutatet ses på listen for 1864: 7 døde fra Næstved by:

Allerede året efter krigen havde en gruppe borgere taget initiativ til et mindes­mærke. Inserat i Næstved Avis 5/10 1865:

Efter at Under­tegnede i Juli Maaned havde udstædt Opfordring til at yde Bidrag til en Minde­tavle i en af Byens Kirker eller et Monument paa Kirke­gaarden over de 7 herfra Byen Ud­kommanderede og Fri­villige, som faldt i Krigen 1864, og efterat Ind­samlingen i August Maaned var sluttet med et Udbytte af 143 Rd. 1 Mk., da nævnte Sums Størrelse ikkun tillod An­skaffelsen af en Minde­tavle, og vi ansaae St. Mortens Kirke som mest passende .. det søndre Vaaben­huus ... Tavlen er nu opsat og vil blive afdækket først­kommende Søndag den 8de ds.
F. Galle.
Chr. Hansen*.
A.C. Bang*.

14/10 takkkede Ferd. Fischer på de pårørendes vegne.

Tavlen hænger stadig i våbenhuset (på billedet i baggrunden t.v.). Den rummer 7 navne, 3 fra oplandet og 4 fra Næstved:

De overlevende blev demobiliseret, vendte hjem til Næstved og genoptog deres næringsvej, mange vel med ar på legeme og sjæl. Der var ikke noget der hed PTSD dengang. Erhvervsdrivende annoncerede i Avisen:

28/5
.. jeg atter er vendt tibage fra Felten ... P. Hansen*, Muur­mester.
21/6
.. er hjem­permitteret ... som tidligere .. alt til Snedker­professionen henhørende ... i Sadel­mager Langes* Gaard i Gaase­gade ... Carl Petersen, Snedker.
18/8
Efterat jeg nu er hjem­permitteret .. fort­sætter jeg atter .. som Hjul- og Kareth­mager .. i Nr. 1 paa Øster­gade ... Chr. Thorning. Han døde 3½ måned senere, men jeg kender ikke årsagen.
25/8
.. jeg er kommen tilbage til Byen og atter overtager min Praxis ... Hedemann, Over­læge.
Da jeg nu er permitteret .. fort­sætter jeg atter Professionen .. i Grønne­gade ligefor Ride­huset. ... J. Holst, Skomager.

27/8
.. jeg efter min Afreise fra Armeen igjen har nedsat mig som pracitiserende Dyrlæge .. som forhen hos Farver Durck*. H.C. Olsen.
Maler Henr. Grønberg paabegynder atter sin Virksomhed efter sin Hjemkomst fra Militair­tjenesten ... Ringsted­gade

8/9
Efter min Hjemkomst boer jeg i min gamle Leilighed paa Hjul­torvet. Curjel, Læge.
10/9
Hjemkommen fra Armeen fortsætter jeg nu min tidligere førte Forret­ning som Commissionair for Eiendoms­handel ... N. Olsen, Adr.: J. Jensen (Bagger) Nestved.
1/11
.. jeg er hjemkommen fra Militair­tjenesten ... Alt til Snedker­professionen ... Adolph J. Høyer*, .. Vinhuus­gaden.
12/12
Efter at være hjempermitteret ... W. Bilsted, Skræder­mester, Grønne­gade, ligefor Ride­huset.

kor
22/4 2005 kl. 10.24 © pelo

Koret danner de tre sider af en sekskant

nordfacade
4/7 2006 kl. 8.06 © pelo

Nordfacade, nygotisk våbenhus 1858, arkitekt V.T. Walther, Kbh., sengotisk tårn (1400-tallet)

I skyggen foran våbenhuset anes billed­huggeren Gudrun Lauesens Kalven, 1968. Som afslutning på kirke­pladsens omlægning 2003 vandrede den modsat krigs­monumentet (ovenfor), omend med 35 års forsinkelse: fra det grønne anlæg bag koret hertil, hvor den er blevet et yndet klatre- og ridedyr for børn. Det er vist et meget godt udtryk for mentalitets­ændring i det offentlige rum.

tårn
9/6 2002 kl. 17.14 © pelo

Tårn, sengotisk (1400-tallet)

22/8 2019