Rådmandshaven 1-5

Rådmandshaven 1-5, tidl. Sanders Kaserne
23/6 2006 kl. 20.57 © pelo

Rest af Sanders Kaserne, et trefløjet anlæg bygget 1877-78 for købmand F.E. Sander* der havde sin købmands­gård overfor i Ringsted­gade, til 4. dragon­regiments 2. eskadron. Huset her var mandskabs­fløj, stalden lå langs Ringsted­gade, desuden var der en materielfløj mod Brygger­gården, gårds­pladsen var ride- og eksercer­splads.

Efter at 4. dragon­regiment var nedlagt 1923, overtog Wilhelm Smith* samme år bygningerne. Fløjen her blev 1924 ombygget til fem boliger, endnu blandt de få med kakkelovn, bemærk de bevarede skorstens­piber. I gården blev der samme år rutebil­station. Dengang var der 16 oplands­ruter. Rutebil­stationens direktør Hans Andreas Clasen boede i en af lejlighederne 1924 - død 1936. Enkefru Harriet Clasen boede o. 1840-56 på Ostenfeldts Stiftelse. 1937 blev stationen bort­forpagtet til Andels­selskabet Næstved Rutebil­station, 1941 flyttet til Banegårds­pladsen.

Skomager Chr. Larsen boede her o. 1924-36, tilfyttet fra Wilh. Smiths gård, fraflyttet til friboligerne (1 side frem). Ellers brugte Smith huset til personale­boliger

1948 solgte Wilh. Smith ejendomment til naboen Brdr. Andersen.

Materialfløjen mod syd faldt 1991 ved ombygningen af Brygger­gården, I 2000 var de to tilbage­værende fløje truet af nedrivning som led i karreens omfattende byfornyelse. Efter folkeligt pres, bl.a. over 700 under­skrifter, blev kun staldfløjen mod Ringsted­gade revet ned 2001, og Næstved Kommune købte mandskabs­fløjen her med henblik på videresalg og bevaring. Bevarings­folk kunne glæde sig over at Sanders Kaserne blev reddet. Det blev den ikke.

Sanders kaserne var som stats­kasernen og Brandts Kaserne, et trefløjet anlæg. Denne tilbage­værende mandskabs­fløj, stærk klemt af Sanders Arkade (1 side tilbage), giver ikke noget indtryk af kaserne­anlægget og er isoleret set næppe bevarings­værdig. Sanders Kaserne burde være betragtet som en helhed og enten bevaret eller nedrevet.

Bedre blev det ikke af at Næstved Kommune siden lod huset forfalde yderligere. 2005/06 købte beboerne det som andels­bolig­forening. Den har gennemført en tiltrængt renovering.

Læs mere om private kaserner i Næstved!

Sanders Kaserne ca. 1900

Sanders Kaserne
1877-1923, postkort uden år, ukendt fotograf

4. dragon­regiments 2. eskadron på ride- og eksercer­pladsen.

T.v. mandskabs­fløjen, dengang uden kviste; bagved staldfløjen langs Ringsted­gade, dengang med læsse­kviste, ombygget 1924, nedrevet 2001. 1890 husede mandskabs­fløjen oversergent Hans Peter Knudsen med kone og 3 børn samt 31 dragoner, stalden havde plads til 78 heste, desuden var der en mindre materielfløj t.h. mod Brygger­gården, nedrevet 1991, uden for billedet.

Lejekontrakten mellem Sander* og Næstved Kommune blev aftalt 1877 og godkendt i byrådet 21/3 1878 og 17/4 1879: 500 Kr. aarlig i 5 Aar plus betaling pr. mand og hest. 1893 ansøgte Sander, nu rentier i København, om forhøjelse. Byrådet 2/11 (iflg. NA 4/11):

Andrageren, der nu faaer en Betaling af 6 Øre pr. Hest daglig, 17 Øre pr. Mand om Sommeren og 20 Øre om Vinteren, ønskede fremtidig den samme Betaling som Konsul Brandt fik for sin Kaserne, nemlig henholdsvis 7, 18 og 22 Øre. Indkvarterings­kommissionen udtalte, at Brandts Kaserne var betydelig bedre end Sanders, og at de Priser, som Hr. Sander fik, vare de normerede. Formanden oplyste .. Siden Kontrakten er sluttet, er den normerede Betaling ikke forhøjet. Da Staten betaler Halvparten af Leien, er det kun et ubetydeligt Beløb, det dreier sig om. H. Olsen oplyste, at Hr. Sander de første 5 Aar havde faaet udbetalt i Extra­godtgjørelse 500 Kr. aarlig. I de sidste 4 Aar har Hr. Sander havt en Indtægt af Kasernen af 4800 Kr., og efter min Opfattelse er det en ganske god Betaling ... Fester .. Den høiere Betaling, som Konsul Brandt fik, var dels begrundet i, at denne Kaserne var bedre, og dels i, at han ikke som Hr. Sander havde faaet en Extra­godtgjørelse i de første Aar ... For Forhøielse stemte Ingen, mod stemte Alle.

1897 arvede cand.pharm. Sander, København, kasernen. Den blev nedlagt 1923 sammen med 4. dragon­regiment, Wilhelm Smith* købte bygningerne samme år. Han solgte dem 1948 til murer­mestrene Bdr. Andersen

tidl. Ringstedgade 27

Sanders Kaserne
marts 1981, Kristian Gramstrup ©

Den tidligere staldfløj, nedrevet i sommeren 2001. 1924 ombyggedes fløjen mod Ringsted­gade til butikker for Wilh. Smith efter tegning af arkitekt Johs. Tidemand-Dal. Hans taktfaste facade blev med tiden ændret og nedslidt af skiftende forretnings­drivende.

Nærmest gavlen her drev frøkenerne Sofie og Kaja Johansen Konditori Ringsted Port; de boede her 1924-35/36 med en hus­assistent. 1936 solgte de til enkefru Margrethe Jensen (d. 1951) og datteren Edith Meng; de boede her også privat -1941/42, derefter skråt overfor i nr. 20; datteren videreførte det til 1967. Så fulgte bevært­ningen Yankie Bar, december 1990 fulgt af Steffens Antik ved Steffen Dinesen, tidligere Vinhusgade 3, fra november 1991 også Ringstedg­ade 19, indtil ned­rivningen.

Mod Ringstedgade har Bazarhuset, som det efterhånden blev kaldt, haft mange butikker i årenes løb:

Rådmandshaven 1-5

tidl. Sanders Kaserne
17/6 2001 kl. 16.- © pelo

I baggrunden t.h. anes fløjen mod Ringstedgade, nedrevet 2001.

Skomagermester Chr. Larsen boede her o. 1924-36, de sidste år som alders­rente­nyder, tilflyttet fra Wilh. Smiths gård, fraflyttet til friboligerne ved siden af (1 side frem).

Rådmandshaven 1-5
21/10 2007 kl. 14.19 © pelo

efter at andelsforeningen er gået i gang med renovering: nyt tag og nye kviste.

Rådmandshaven 5
9/6 2006 kl. 17.34 © pelo

Den nu svært læselige advarsel på vestgavlen er fra den tid da huset var rutebil­station, 1924-51. Jernbane­sporene til Maglemølle Papir­fabrik og senere til havnen lå lige foran huset.

tak til Kristian Gramstrup
11/9 2019
53c