Den Gamle Tømmergaard

Den Gamle Tømmergaard
20/5 2007 kl. 9.11 © pelo

Østergade 26, grundmur på sokkel af granit­kvadre, bygget i 2 eller 3 etaper 1899-1905 for tømmer­handler Fr.V. Sabra*. Arkitekt var noget over­raskende (nedenfor) Frederik B. Wilsbech*. Huset er ganske stateligt, loftshøjden er imponerende, sammenlign med nabohusene (se evt. 1 side frem). Arkitekt Urban Hansen-Reistrup* ombyggede 1939 havesiden, så at facaden der forhøjedes til to etager. Kun to af de oprindelig fire skorstene har overlevet.

Ca. samtidig med at Sabra byggede sit nye forhus overlod han Fred.V. Sabra & Søn og konsul­titlen til sønnen Oscar H. Sabra (1874 - 1923). Han var ugift og boede her 1906 med forvalter, lærling, karl og pige, 1911 forvalter og lærling. 1911 ejede enkefru Sabra gården.

1913 solgte hendes dødsbo gården til slagter­mester Emil Petersen* der lejede forhuset ud til beboelse:

1919 overtog Næstved Tømmer­handel ved T.A. Meding (f. 1890) og Hans Søgren Petersen resterne af Sabras virksomhed. Sidstnævnte boede her o. 1921-25 med familie og en hus­assistent, en ny tids betegnelse for tjeneste­pige. Meding boede i nr. 11. Søgren Petersen udtrådte af firmaet 1931, T.A. Meding overtog det, gården, boligen og konsul­titlen. Forret­ningen flyttede ned til den nye havn etapevis 1948, men T.A. Meding blev boende her.

1983-84 blev ejendommen ombygget til ejer­lejligheder ved arkitekt Peter Karstensen for et konsortium med ham selv, murermestrene Hansen & Andersen A/S, advokat Jeppe V. Nielsen og revisor Poul Steen.

I det tidligere hus boede byens skarpretter mester Ernst Reeberg fra senest 1736 - død 1763. Enken blev boende med en skarpretter­svend og fortsatte i faget indtil 1782, i gården - død 1786. Hun kunne støtte sig til en lang familie­tradition: De tyske Reeberg'ere havde via Roskilde sat sig på faget i Næstved 1664, hendes afdøde mand var fjerde generation og havde vist arvet gården her efter sin far. Om hans vilkår hedder det, at han var fri for grund- og indkvarterings­skat af sin gård, men ingen skarpretter­løn fik af byen undtagen hvad der på så måde blev ham tillagt, hvilket omtrent har kunnet beløbe sig til 6 a 7 rigsdaler årlig (Rasmus Nielsen 4, 272) - hvordan det så skal forstås. Resultatløn? Bruger­betaling?

Matriklen har lang tradition for købmands­handel:

Mens forgængerne havde været alt­sælgende små­købmænd, specialiserede Sabra sig efterhånden i grovvarer, især tømmer og andre bygge­materialer. Han kaldte også forret­ningen Næstved Trælast­handel og supplerede med Cementvare­fabriken Sjælland. Omkr. 1883 - 1900 udstykkede han byggegrunde på begge sider af Indre Vordingborg­vej, den mig tilhørende Sortebrødre­lod m.m. Mens forgængerne havde delt ejendommen med andre husstande, typisk håndværkere, fyldte Sabras husstand selv gården. 1882, 1886, 1896 og 1901 var han nr. 2, 1, 2 og 2 på Næstved liste over skatteydere. Han blev svensk-norsk vicekonsul efter Wittusen. 1899 - 1905 byggede han nyt forhus.

facade
10/9 2001 kl. 10.08 © pelo

Iflg. en mundtlig tradition tegnede multi­kunstneren Karl Hansen Reistrup* facade­dekorationen.

Den opr. bagfacade med en etage og kviste ombyggedes 1939 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*.

Sidehuset t.h. havde opr. hestestald i stueetagen og lager ovenpå. En del andre udenoms­huse er ryddet, grunden der tidligere strakte sig ned til Brandtsgade, er formindsket og har givet plads til andels­bolig­foreningen Tømmer­gården.

Næstved Tidende 2/12 1902: Konsul Sabra* har i Efteraaret i sin Gaard i Østergade ladet opføre en Hestestald, der i alle Maader maa siges at tilfreds­stille de Fordringer, man kan stille til en praktisk og velindrettet Hestestald med indretning af båse til sine velbekendte fem blanksorte Heste. Staldens Gulv er af Beton .. Loftet .. Tjærepap ... Ved siden af Konsulens private Stald findes en ligeledes velindrettet og solid Rejsestald med Baase; i en af disse findes der et ca. 18 Tommer dybt Bassin, muret i Cement, der i et Nu kan fyldes med Vand, således at Hestene en for en kan få et Fodbad. I Næstved er der nemlig ingen Steder, hvor Heste kan komme hen og få skyllet Landevejs­snavset af Benene. I Susåen må Hestene ikke skylles, og i Byens eneste Park, "Skidtparken", er Vandet oftest mere snavset end selv de mest beskidte Hesteben ... Staldens Tag er omtrent fladt Halvtag, tækket med Cement­tagsten fra Fabriken "Sjælland" .. bl.a. for at vise, at selv paa et Tag med saa lidt Fald, kan "Sjælland"s Cement­tagsten med Held benyttes.

Sydsjællands Social-Demokrat 24/10 1904: I den Villa, som Konsul Sabra har ladet opføre ved Farimagsvej, er der udelukkende anvendt Cementsten ... Bygnings­kommissionen har imidlertid nægtet at give Tilladelse til, at Bygningen tages i Brug.

Sabra havde også tømmerlager på Niels Juelsvej og udstykkede en stor del af grundene sydøst for Vordingborgvej, bl.a. til Koopmanns Svine­slagteri på Oscarsvej som han gav navn efter sin søn og efterfølger. Sabra var en selvbevidst og stridbar mand som det ses af hans polemik 1893 mod Opsyns­manden ved Beværter­stiftelsens Bygning, Hr. Wilsbech*, kaldende sig Arkitekt ... Tilsyn kan bestaae deri, at Under­maalere i et Fag optræde som Bussemænd for at dække over deres Mangel paa Dygtighed (NT 14/6).

detalje
10/9 2001 kl. 10.08 © pelo
23/4 2018
tak til fhv. arkivar Rs. Nielsen
140, gl. 22