Ringstedgade, Farimagsvej, Ndr. Farimagsvej

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

I krydset Ringstedgade - Farimagsvej- Rådmands­haven stod Ringsted­port indtil 1851. Den var bare en bom med accisebod.

T.h. på vej ud af byen lå Ladegården, tilbage i tiden en større landbrugs­virksomhed hvis marker strakte sig ind over Sandbjerget til Grønnegade; kasernen er bygget på dens tidligere jord. 1847 købte Wittusen* gården. Han og hans arvinger lejede bygningerne ud til beboelse; hjulmand Peter Olsen boede her o. 1870-80. Farimags­vej og bygge­grundene udstykkedes fra gården; Wittusen udbød byggegrunde her fra 1879. Gårdens bygninger blev i hovedsagen revet ned 1900 i forbindelse med Farimags­vejs udvidelse. 1903 solgte Wittusens arvinger resterne til vognmand J.C. Dehn* der flyttede herhen med sin virksomhed.

Ringstedgade

på denne strækning kaldtes i 1840'erne og 50'erne Uden for Ringsted Port, så Ringstedgade/-vej, fra 1880'erne til 1938 Ringsted­gades For­længelse, så Ringsted­gade.

De første villaer blev bygget fra 1880, af og til holdne folk. Flere af byens spidser flyttede senere ud i dem - før trafik­støjen blev en ved­varende plage

Landemærket

I nr. 36 havde detail­handler Jens Pedersen Bakke forretning o. 1890. Senest 1901 var han gæstgiver. Bevært­ningen fortsattes af H.P. Hansen, tilflyttet fra Vordingborg­vej 3 1903 - mindst 1906, hans enke Vilhelmine Hansen o. 1911-16.

Sydsjællands Social-Demokrat sympatiserede med afholds­bevægelsen og førte kampagne mod stedet:

"Landemærket" i Ringstedgades Forlængelse ... servere for Byens tvivlsomme Damer og deres Kavalerer lige overfor Sygehuset. (30/7 1907)

Indehaversken af Beværtningen "Lande­mærket", Enkefru Hansen, der sigtedes for Rufferi, er i Aftes sluppet ud af Arresten ... Fruens Løsladelse nærmest skyldes Sygdom ... Vi henstiller iøvrigt til Politiet, at man tager Spørgs­maalet om Bevært­ningen "Lande­mærket"s Lukning op til alvorlig Over­vejelse. Alene Hensynet til Værts­husets nære Naboskab med Amts­sygehuset begrunder dette Krav. Det hører nemlig ikke til Sjælden­hederne, at drøje Eder og uhøviske Udtryk fra Bevært­ningens Gæster naa over paa den anden Side Gaden, og endvidere er "Lande­mærket"s skrattende Grammofon­musik i høj Grad generende for de syge Mennesker. (7/2 1913).

1916-17 forsøgte enkefru Hansen at sælge Lande­mærket, men det strandede på at at køberen end ikke kunne få bevilling til afholds­restauration. Nov. 1917 solgte hun gården til vognmand Harald P. Jensen og lukkede beværtningen. Her blev også

Farimagsvej

er anlagt efter åbningen af banen 1870. Navnet udtales med tryk på 3. stavelse, der lyder som drengenavnet Max. Næstved Tidende skrev 29/ 1892 om de Ulæmper, der hersker ved den stærke Færdsel paa den smalle Farimags­vej langs Skinnerne der fører til Papir­fabriken. Trap Danmark, 2. udgave, 1897 viser at denne del af vejen endnu ikke var anlagt, men samme avis gjorde 22/12 opmærksom på at kortet var forældet på det og andre punkter. 1900 udvidedes vejen hvilket altså kostede det meste af Ladegården. Husene blev bygget 1908-13.

I nr. 3, resterne af Ladegården, var der vognmands­forretning

fra senest 1937 også tankstation ved Einar G. Christiansen der også boede her. Han købte 1946 faderens Kindheste­gade 2, byggede nyt og flyttede derop hvor han drev Autogården. Tanken her fortsatte -2013.

Nordre Farimagsvej

hed først Ny Jernbanevej og førte over Jernbanen. 1897 solgte enkefru Emilie Møller, Dampmølle­gaarden, en del af jorden til et konsortium af sagf. Chr. Larsen*, murerm. Ole Petersen*, snedkerm. F. Ypkendanz*, og Ladby Tegl­værk, der førte vejen igennem til Ringsted­gade. 24/10 1901 behandlede byrådet det projekterede Gade­anlæg bag Dampmølle­gaarden. Konsortiet udstykkede så grundene.

Her fandtes både boliger og erhverv:

Skift til mest beboelse med bygning af 2 3-etagers lejligheds­blokke:

byfornyelse

1990 udskrev Bolig­ministeriet en konkurrence om fremtidens byfornyelse. De sam­arbejdende Tegnestuer vandt præmie for et projekt her. Der fulgte en etapevis sanering i henhold til byplaner 1992-98: nedrivninger, både af forhuse og som gårdrydning, nyt vej­gennembrud som en forlængelse af Hvedevænget og nybyggeri.

25/9 2019