Brogade 3-5

Brogade 3-5
19/10 2002 kl. 15.34 © pelo

hjørnet af Brotorv

Læs om huset med det knækkede hjørne.

Her lå tidligere en stor købmands­gård, vel­placeret lige for Storebro og Broport. Store dele af den blev nedrevet ved anlæggelsen af Brotorv o. 1820; endnu 1855 angav Hatting sin adresse som Nytorvet.

købmænd her

Ludvig Wilhelm Albert Hatting*, også vinhandler og norsk og svensk konsul, ejede gården 1824 og boede her også. 1838 annoncerede han: Da jeg agter at anvende min Tid til min Fabriks forøgede Drift, saa kan min for sin fortrin­lige Beliggenhed for Handel bekjendte Gaard erholdes tilleie fra Paaske 1839 med dertil hørende 5 gibsede, malede og betrukne Værelser (NU 27/11). Alligevel boede han her stadig 1840, men 1845 var han rykket lidt op ad Brogade, til hjørnet af Mølle­gade og var i gården her afløst af købmand Bertel Ludvigsen, tilflyttet fra nabo­hjørnet (1 side tilbage). Hatting var tilbage her senest 1850 - død 1856. Han handlede nu også med større og mindre land­ejendomme (NA 15/8 1853). I sit nybyggede forhus averterede han 3 lejlig­heder til leje og flyttede selv ind på 1. sal hvor han også besørgede Consulats-, Handels- eller Commissions-Forretninger.

Købmand Theodor Nielsen* drev 1851- alsidig købmands­handel, måske her, 1854- angav han adresse ved Broport. På auktion 15/5 1856 købte han gården. Hans husstand bestod 1860 af familien, 2 lærlinge, 2 tjeneste­piger og en karl. 1865 ophævede han forret­ningen bortset fra jern­støbegods, huder, skind og kreaturben; 1867 gik han konkurs. Han sad i kommunal­bestyrelsen og bestred vigtige tillids­poster, så konkursen må have været en af de større person­lige tragedier i Næstveds erhvervs­historie.

På tvangs­auktion maj 1867 købte købmand Fr.W. Beeken* gården. Han havde siden 1862 drevet alsidig købmands­handel i Brogade 9, ved Broport, og der forblev den indtil han sidst i 1870'erne trak sig tilbage. 1880 ejede han, rentier på 49 år, stadig gården her og boede på 1. sal med kone, svigermor og tjeneste­pige. 1885 forlod han Næstved; en annonce beskrev Den af Hr. Rentier Beeken i flere Aar beboede elegante 1ste Sal ... 6 Værelser, Pige­kammer, Fadebur, Spise­kammer, Kjøkken med Vandpost (NA 14/7).

et Fajance- og Steentøis­fabrik

1838 annoncerede Hatting: Under­tegnede, der har erholdt Tilladelse til at anlægge Potte­mageri, Fajance-Fabrik og Fabrikation af Leer­kakkel­ovne, ønsker 2 Pottemager­svende (NU 13/4). Det var den fabrik han ønskede at anvende sin tid til. Den var antagelig i et baghus der nu er revet ned. Kakkel­ovne var et nyt og voksende marked. Den nye virksomhed blev omtalt i ugebladet 10/8: vi .. burde henvende Publicums velvillige Opmærksom­hed paa et Værk, som nylig er etableret her i Byen. Hr. Kjøbmand og Vice­consul Hatting har nemlig anlagt et Fajance- og Steentøis­fabrik ... den smukke Form, som en duelig Mester­svend forstaaer at give sine Arbeider ... Om det med Værket forbundne Kakkelovns­fabrik have vi ligeledes hørt meget gunstige Meninger. Den duelige mester­svend hr. Køhler, gjorde sig året efter selv­stændig i Kindheste­gade 6, så byen skulle nok få lært at stave til Herman J. Kähler*.

1840 omfattede Hattings husstand her den unge ugifte fabrikant Carl Andreas Rasmussen, 1845 boede en pottemager­svend og en -lærling hos ham oppe på hjørnet af Mølle­gade og Kindheste­gade. Derefter hører vi ikke mere til fabrikken, så Kähler tog nok det marked.

bageri og konditori

o. 1840-1970, de første år måske i nr. 7 (1 side frem) der var del af den gamle gård, fra senest 1860 her, bagest mod Brogade (t.v.)

1912 indrettede bager­mesteren i et baghus, vel den tidligere kakkelovns­fabrik, Cortz' Kaserne til 38 infanterister. Ved folke­tællingen 1/2 1916 boede her 35 indkaldte ved 26. bataljon. Forplejning hentede de på den nær­liggende Vinhus­gades Kaserne. Kasernen ophørte 1920. Derefter blev baghuset brugt til farveri og renseri.

beværtning

i den høje hjørne­kælder senest 1859 - 1929/30

Det var vel den bager Cortz videre­førte ovenpå 1930-.

andre

Brogade 3

Brogade 3
14/11 2001 kl. 15.38 © pelo

I lokalet, der må være Cortz' tidligere konditori og restauration, drev marskandiser Ib Kyhn Nielsen forretning 1969 - årsskiftet 2002-03. Ca. 2008 blev det inddraget i cykel­forretningen.

9/8 2019
191, gl. 186(a)