Vinhusgade 11

Vinhusgade 11
5/9 2001 kl. 9.34 © pelo

1935 forhøjede arkitekt Johs. Tidemand-Dal* et enetages forhus, iflg. BBR fra 1925, med førstesalen for Folke­køkkenet Folkets Hus. 1862 nævnes en stor dansesal, iflg. brand­taksationen 1867 i en grundmuret baglænge i én etage. Lokalerne eller hele huset blev bygget om 1873 for Carl Søllegaard*, salen udvidet 1900 for enkefru Bendtsen*. Huset deler gård med naboen, (1 side frem).

Her var sadelmageri o. 1761 - 1811:

Her var restauration senest 1859 - ca. 1960:

En typisk annonce fra 1873: Høst-Bal .. Hr. Bjørup med 10 Musici leverer Musiken. Damerne have fri Entree. Herrerne have 3 Mk. at betale ved Indgangen, hvorfor erholdes fri Dands. Carl Søllegaard (NA 9/9). Fra årene 1890-92 husker V. Møller, dengang elev på realskolen overfor: navnlig besøgt af landboere - på markedsdage gik dansen til den lyse morgen.

Her var også andre arrangementer:

I salen holdtes politiske møder, især vælgermøder:

Senest 1866 - 1906 holdt Den sjællandske Bondestands Sparekasse kontordag her, først på udvalgte lørdage, siden hver lørdag; entre­prisen flyttede til Kalums restauration, Ringsted­gade 18. Flytningen var tilsyne­ladende politisk begrundet: 1897 brød social­demokraterne valg­forbundet med Venstre, 1906 erobrede de kreds­mandatet fra Venstre. Sydsjællands Social-Demokrat 26/7:

En Hævn. Den sjællandske Bondestands Sparekasse har i alle de Aar, den har bestaaet, haft Lokale i den Gæstgiver Bendtsens til­hørende Ejendom i Vinhusgade ... I Gaar har fhv. Folketings­mand Jul. Frandsen*, der for Tiden er Spare­kassens Kontordags­bestyrer, opsagt Lokalet med den bemærkelses­værdige Motivering, at da Hr. Bendtsens Lokaler stadig var Samlings­sted for Social­demokratiet, kunde Spare­kassen ikke vedblive at holde Kontordag samme Sted ... fordi han maatte gaa nedenom og hjem ved Folketings­valget.

Under en arbejds­konflikt 1916 etablerede barber­svendene den kooperative Barberstue hos Adelgaard her. Den var et midler­tidigt våben, men den slog an og fortsatte fra 1918 på hjørnet Købmager­gade Riddergade.

Da J.P. Poulsen overtog værtshuset 1934, byggede han straks første­salen på og kaldte det Folke­køkkenet Folkets Hus. Under besættelsen var det tilholds­sted for værne­magtens personel. 6-16/5 1945 brugte modstands­bevægelsen lokalerne til internering af kvinder, 45 faldende til 21; de blev anbragt i salen med halm på gulvet og vist frem for offent­ligheden til hån og spot.

1961 solgte boet efter fru Poulsen huset til Møbel­gården, der byggede om og flyttede hertil fra Ridder­gade 6. Den fort­satte til 1984, men videre­førtes som Møbel­land indtil 1989.

11/11 2017
194, gl. 166